Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 2

ZARZĄDZENIE NR 1
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia ról, utrzymania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 poz. 324 oraz z 2022 r. poz. 2185) oraz § 3 ust. 2 statutu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 248) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Urzędem" funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, zwany dalej „ZSZ", obejmujący:

1) System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, zwany dalej „SPZK", przez który rozumie się działania zgodne z przyjętą w Urzędzie Polityką Antykorupcyjną ustanowioną zarządzeniem nr 8 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskie z dnia 19 września 2022 r. (Dz. Urz. z 2022 r. poz. 7);

2) System Zarządzania Jakością, zwanym dalej „SZJ", przez który rozumie się działania zgodne z wdrożonym w Urzędzie System Zarządzania Jakością według wymagań normy PN EN ISO 9001:2015 oraz przyjętą w jego ramach dokumentacją systemową.

§ 2.

1. W celu należytego funkcjonowania ZSZ powołuje się:

1) Pełnomocnika ds. ZSZ do zadań którego należy w szczególności nadzór, utrzymanie oraz doskonalenie ZSZ, oraz opiniowanie i rekomendacja kierunków rozwoju systemu ZSZ. Funkcję Pełnomocnika ds. ZSZ pełni Dyrektor Generalny Urzędu;

2) Doradcę ds. etyki, do zadań którego należy w szczególności:

a) doradztwo etyczne w ramach ZSZ,

b) współudział w przeprowadzaniu analizy ryzyka dla SPZK, w tym sporządzanie diagnozy zagrożeń korupcyjnych oraz wykazu stanowisk objętych tym zagrożeniem w Urzędzie,

c) przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych w zakresie etyki i postępowania etycznego oraz nadzór nad ich wdrożeniem w Urzędzie,

d) podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych w celu budowania świadomości pracowników w zakresie zagadnień etycznych i walki z korupcją, w tym organizacja lub wnioskowanie o organizację szkoleń dla pracowników,

e) monitorowanie wdrażania polityk i procedur antykorupcyjnych w celu zapewnienia ich znajomości przez pracowników oraz udzielanie kierownictwu i pracownikom porad w zakresie ich stosowania w praktyce;

3) Koordynatora ds. ZSZ, do zadań którego należy w szczególności:

a) opracowanie projektów aktów wewnętrznych w ramach ZSZ oraz aktualizacja dokumentów SZJ,

b) koordynacja prac związanych z monitorowaniem, utrzymaniem, przeglądem oraz doskonaleniem SZJ,

c) sprawowanie nadzoru nad auditorami wewnętrznymi SZJ,

d) współudział w przeprowadzaniu analizy ryzyka dla SZJ,

e) organizacja lub wnioskowanie o organizację szkoleń dla kierownictwa Urzędu, pracowników oraz auditorów SZJ w celu aktualizacji wiedzy z zakresu SZJ;

4) Zespół auditorów wewnętrznych SZJ, do zadań którego należy w szczególności:

a) prowadzenie oceny funkcjonowania SZJ,

b) gromadzenie materiałów dowodowych oraz spostrzeżeń z przeprowadzonych badań auditowych,

c) przedstawianie wyników przeprowadzonych auditów i omawianie ich z Koordynatorem ds. ZSZ lub Pełnomocnikiem ds. ZSZ,

d) opracowywanie rekomendacji do doskonalenia SZJ.

2. Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Urzędu pełni nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z zagrożeniem korupcyjnym w Urzędzie.

§ 3.

Zatwierdza się przyjętą w Urzędzie Politykę Zintegrowanego Systemy Zarządzania, określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Uchyla się Zarządzenie nr 4 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia ról i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Urzędu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej

(Edyta Demby-Siwek)

Załącznik 1. [POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA]

image

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-01
  • Data wejścia w życie: 2023-01-31
  • Data obowiązywania: 2023-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe