REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 16

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI1)

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw finansowania międzynarodowej współpracy naukowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na okres od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. Zespół doradczy do spraw finansowania międzynarodowej współpracy naukowej, zwany dalej „zespołem”.

§ 2.

1. W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Krzysztof Walczak;

2) członkowie:

a) Emilia Bagnicka,

b) Robert Bogdanowicz,

c) Justyna Brasuń,

d) Andrzej Chmielewski,

e) Andrzej Drzewiński,

f) Katarzyna Glińska-Lewczuk,

g) Andrzej Kos,

h) Edyta Krzysztofik,

i) Maciej Krzywiecki,

j) Karolina Kurtz,

k) Sławomir Mandes,

l) Dagmara Mirowska-Guzel,

m) Jarosław Mizera,

n) Maria Mosor,

o) Ryszard Naskręcki,

p) Władysław Jacek Paluchowski,

q) Małgorzata Pawłowska,

r) Beata Piskorska,

s) Eliza Przeździecka,

t) Ewa Roszkowska,

u) Grzegorz Sierpiński,

v) Maciej Trusiak.

2. W posiedzeniach zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu.

§ 3.

Do zadań zespołu należy:

1) ocena wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach:

a) programu pod nazwą „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”,

b) przedsięwzięcia pod nazwą „Granty na granty - promocja jakości IV (Horyzont Europa)”;

2) ocena wniosków o zmianę warunków realizacji:

a) projektów realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność upowszechniającą naukę w ramach programów, inicjatyw lub przedsięwzięć, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87),

b) umów zawartych w ramach programu, o którym mowa w pkt 1 lit. a, z wyłączeniem wniosków dotyczących przedłużenia okresu realizacji projektu, wynikających z pozytywnej decyzji organizacji międzynarodowej lub podmiotu zagranicznego, z którym umowa została zawarta,

c) zadań w ramach:

- przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 1 lit. b,

- konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie”;

3) opiniowanie spraw związanych z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Branżowe Punkty Kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa”, w szczególności raportów rocznych i raportów końcowych z działalności Branżowych Punktów Kontaktowych;

4) ocena raportów z wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację:

a) projektów, o których mowa w pkt 2 lit. a,

b) projektów w ramach programu i przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 1,

c) zadań w ramach:

- przedsięwzięcia pod nazwą „Wsparcie udziału w inicjatywach EIT”,

- konkursu, o którym mowa w pkt 2 lit. c tiret drugie,

- przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt 3;

5) wykonywanie innych zadań dotyczących międzynarodowej współpracy naukowej w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, zleconych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

§ 4.

1. Przewodniczący kieruje pracami zespołu, w szczególności:

1) zwołuje i prowadzi posiedzenia oraz ustala projekt porządku obrad;

2) przydziela zadania członkom zespołu;

3) zaprasza na posiedzenia osoby, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą uczestnikom posiedzenia wypowiadanie się w jego toku.

3. Zawiadomienie o terminie, formie i miejscu posiedzenia wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

4. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 3.

5. Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie rozstrzygnięcia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.

6. W przypadku nieuzgodnienia sprawy w trybie obiegowym jest ona rozpatrywana na posiedzeniu zespołu.

§ 6.

Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2, prowadzącego dane posiedzenie zespołu.

§ 7.

1. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, w tym informację o członkach zespołu biorących udział w posiedzeniu w sposób określony w § 5 ust. 2, przyjęty porządek obrad oraz treść rozstrzygnięć zespołu.

2. Projekt protokołu jest udostępniany członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do jego treści.

3. Protokół podpisuje przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2, prowadzący dane posiedzenie zespołu.

§ 8.

1. Przewodniczący i członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.

2. Przewodniczący i członkowie zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w posiedzeniu, w przypadku gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:

1) uczestniczyli w opracowywaniu ocenianego wniosku lub raportu;

2) sprawa dotyczy:

a) zatrudniających ich podmiotów,

b) podmiotów, w których jest zatrudniona osoba, która:

- jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia przewodniczącego lub członka zespołu,

- pozostaje z przewodniczącym lub członkiem zespołu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa lub obowiązki.

3. Przewodniczący i członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oświadczenie, w którym zobowiązują się do:

1) bezstronnego działania w interesie publicznym;

2) niewykorzystywania i nieudostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań zespołu.

§ 9.

Obsługę zespołu zapewnia Departament Nauki.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki: D. Wieczorek


1) Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki (Dz. U. poz. 2716).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-28
  • Data wejścia w życie: 2024-02-29
  • Data obowiązywania: 2024-02-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA