REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 50

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI1)

z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Zespołu doradczego do oceny wniosków zgłoszonych w trakcie naboru na Partnerów do przygotowania i realizacji zadania nr 1 „Inkubator Rozwoju” w ramach projektu pod nazwą „Science4Business - Nauka dla Biznesu” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet II: Środowisko sprzyjające innowacjom

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 341 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół doradczy do oceny wniosków zgłoszonych w trakcie naboru na Partnerów do przygotowania i realizacji zadania nr 1 „Inkubator Rozwoju” w ramach projektu pod nazwą „Science4Business - Nauka dla Biznesu” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet II: Środowisko sprzyjające innowacjom, zwany dalej „zespołem”.

§ 2.

1. W skład zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Tomasz Pilewicz;

2) członkowie:

a) Krzysztof Drygalski,

b) Jacek Grams,

c) Piotr Kordel,

d) Regina Lenart-Gansiniec,

e) Arkadiusz Lewicki,

f) Bartosz Mitka,

g) Cezary Odrzygóźdź,

h) Wiesław Urban.

2. W posiedzeniach zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach zespołu.

§ 3.

Do zadań zespołu należy:

1) ocena merytoryczna wniosków zgłoszonych w trakcie naboru na Partnerów do przygotowania i realizacji zadania nr 1 „Inkubator Rozwoju” w ramach projektu pod nazwą „Science4Business - Nauka dla Biznesu” w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, zwanych dalej „wnioskami”, w oparciu o kryteria wskazane w komunikacie Ministra Nauki z dnia 25 kwietnia 2024 r. o prowadzeniu naboru na Partnerów do realizacji zadania nr 1 „Inkubator Rozwoju”, w ramach projektu pn. „Science4Business - Nauka dla Biznesu” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, Priorytet II: Środowisko sprzyjające innowacjom;

2) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanemu dalej „ministrem”, wyników oceny wniosków wraz z wypełnioną kartą oceny merytorycznej dla każdego ze złożonych wniosków, listą rankingową i rekomendacją:

a) zakwalifikowania do udziału w zadaniu nr 1 „Inkubator Rozwoju”, zwanym dalej „zadaniem”, wraz z wysokością udziału w budżecie zadania albo

b) niezakwalifikowania do udziału w zadaniu;

3) przedstawienie ministrowi uzasadnienia dla rekomendacji:

a) innej wysokości udziału w budżecie zadania niż zaproponowana we wniosku albo

b) niezakwalifikowania do udziału w zadaniu;

4) wykonywanie innych zadań dotyczących naboru na Partnerów do przygotowania i realizacji zadania zleconych przez ministra, w szczególności przygotowanie dodatkowych opinii merytorycznych odnośnie do ocenianego wniosku.

§ 4.

1. Przewodniczący kieruje pracami zespołu, a w szczególności:

1) zwołuje i prowadzi posiedzenia zespołu;

2) ustala projekt porządku obrad;

3) przydziela zadania członkom zespołu;

4) zaprasza na posiedzenia zespołu osoby, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek zespołu.

§ 5.

1. Zespół działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą uczestnikom posiedzenia wypowiadanie się w jego toku.

3. Zawiadomienie o terminie, formie i miejscu posiedzenia zespołu wraz z projektem porządku obrad uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.

4. Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie ustalenia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.

5. W przypadku nieuzgodnienia sprawy w trybie obiegowym jest ona rozpatrywana na posiedzeniu zespołu.

§ 6.

1. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 7.

1. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść ustaleń zespołu.

2. Projekt protokołu jest udostępniany członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag do jego treści.

3. W przypadku niezgłoszenia uwag do treści protokołu albo po ich wprowadzeniu, protokół uznaje się za przyjęty.

4. Protokół podpisuje przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2, oraz wszyscy członkowie zespołu uczestniczący w posiedzeniu.

§ 8.

1. Przewodniczący oraz członkowie zespołu są obowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.

2. Przewodniczący oraz członkowie zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu spraw, w przypadku gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność, w szczególności jeżeli:

1) uczestniczyli w opracowywaniu ocenianego wniosku;

2) sprawa dotyczy zatrudniających ich podmiotów;

3) sprawa dotyczy podmiotów, w których jest zatrudniona osoba, która:

a) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia przewodniczącego lub członka zespołu,

b) pozostaje z przewodniczącym lub członkiem zespołu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki.

3. Przewodniczący i członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają ministrowi oświadczenie, w którym zobowiązują się do:

1) bezstronnego działania w interesie publicznym;

2) niewykorzystywania i nieudostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań zespołu.

§ 9.

Obsługę zespołu zapewnia Departament Programów Naukowych i Inwestycji.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki: D. Wieczorek


1) Minister Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki (Dz. U. poz. 2716).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-12
  • Data wejścia w życie: 2024-06-13
  • Data obowiązywania: 2024-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA