Kategorie

Karolina Kołakowska

Dołącz do grona ekspertów
Karolina Kołakowska

adwokat w Kancelarii Brzezińska Narolski Adwokaci (http://bnadwokaci.pl/), ekspert z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, trener i szkoleniowiec

Jestem ekspertem zzakresu indywidualnego izbiorowego prawa pracy orazochrony danych osobowych. Od2015 r. kieruję praktyką prawa pracy narzecz dużych podmiotów gospodarczych – międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych ihandlowych, wtym prowadzących działalność wŁódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zsukcesem koordynuję pracę zespołu zajmującego się obsługą prawną podmiotów zatrudniających łącznie ponad 2500 pracowników. Wciągu ostatnich 12 miesięcy byłam zaangażowana wrozmowy zezwiązkami zawodowymi wczterech międzynarodowych podmiotach gospodarczych. Zsukcesami uczestniczyłam wnegocjacjach zakończonych podpisaniem układów zbiorowych pracy.

Jestem odpowiedzialna zaplanowanie irealizację strategii zarządzania zasobami ludzkimi, opracowanie iwdrożenie wewnątrzzakładowych źródeł prawa, polityk, kodeksów dobrych praktyk iprocedur.

Doradzam wwybranych aspektach pracowniczych fuzji, przejęć, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych czyzwolnień grupowych.

Opracowuję polityki antymobbingowe, antydyskryminacyjne iprzeciwdziałające innym negywnym zjawiskom psychospołecznym wmiejscu pracy.

Jestem doktorantem wKatedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa iAdministracji Uniwersytetu Łódzkiego orazautorką publikacji książkowych iekspertem wydawnictwa prawniczego Wolters Kluwer Polska.

Jestem także trenerką iszkoleniowcem zwieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Specjalizacje:

- wsparcie zespołów HR,

- związki zawodowe, spory zbiorowe, układy zbiorowe,

- ochrona danych osobowych,

- mobbing idyskryminacja.

www.bnadwokaci.pl

Kontrola z WUP - Wojewódzkie Urzędy Pracy mają 3 lata na przeprowadzenie kontroli w sprawie dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP. Jak przygotować się do kontroli w 5 krokach?
Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP - jak je rozliczyć? Przedstawiamy 3 najczęstsze wątpliwości.
Ustalenie treści stosunku pracy przez sąd nie może być przedmiotem żądania PIP. Dotyczy to sytuacji żądania ustalenia konkretnych warunków zatrudnienia, jak stawki wynagrodzenia czy sposobu rozwiązania umowy.
Zalecenia SIP są wiążące dla pracodawcy, chyba że zakwestionuje je PIP. Kiedy pracodawca powinien złożyć sprzeciw do PIP? Czy sprzeciw zawiesza zalecenie SIP?
Kontrola PIP może zakończyć się wystąpieniem pokontrolnym. Czy trzeba na nie odpowiedzieć? Czy PIP może zmusić do wykonania wniosków z wystąpienia? Czy można kwestionować treść wystąpienia?
Prawo do bycia offline przez pracowników zdalnych to nowe prawo, które chce wprowadzić Unia. Dyrektywa będzie regulowała zakaz odbierania maili czy telefonów służbowych po godzinach pracy. Co jeszcze należy uregulować w kontekście pracy zdalnej?
Brak maseczki w pracy może być uzasadniony zwolnieniem pracowników z obowiązku zakrywania ust i nosa w firmie przez pracodawcę. Musi on jednak liczyć się z odpowiedzialnością. Co w przypadku zakażenia w zakładzie pracy?
Izolacja a praca - coraz więcej osób chorych na COVID-19 zastanawia się, czy mogą pracować podczas izolacji domowej. Na izolacji przebywają osoby z pozytywnym wynikiem testu. Czy prawo zezwala zakażonym wirusem SARS-CoV-2 na pracę? A co z kwarantanną?
Stosując kary porządkowe, pracodawcy często stają przed dylematem, co zrobić w sytuacji, gdy po wysłuchaniu pracownika, jest on nieobecny w pracy, a zbliża się termin, w którym powinna być wymierzona kara. Nieobecność podwładnego nie pozbawia pracodawcy możliwości wykonywania swoich uprawnień. W artykule tłumaczymy, jakie działania powinien podjąć, by mógł skorzystać ze swoich praw .
Likwidacja stanowiska pracy nie jest tak bezpiecznym sposobem na rozwiązanie stosunku pracy jak się wydaje. Na pracodawcę czyhają 4 pułapki: pozorność likwidacji stanowiska pracy, pozorność w zakresie przyczyny likwidacji stanowiska pracy, likwidacja stanowiska pracy jedynie jako zamiar pracodawcy oraz brak wskazania kryterium doboru pracownika.
Firmy szukają oszczędności w kosztach zatrudnienia. Jednym ze sposobów na zmniejszenie kosztów jest zmiana regulaminu premiowania. Jeśli u pracodawcy funkcjonuje regulamin wynagradzania, może w 6 krokach dokonać zmiany.
Jednym z zaleceń wydanych w związku z walką z koronawirusem jest mierzenie temperatury. Czy pracodawca może zgodnie z prawem badać temperaturę swoich pracowników? Jakie jest stanowisko w tej sprawie Prezesa UODO?
Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z dodatkowych rozwiązań dotyczących czasu pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Chodzi o zmianę systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników oraz zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
Przepisy prawa pracy nie dają jednoznacznych odpowiedzi jak w obliczu zagrożenia koronawirusem powinien zachować się pracodawca. Podpowiadamy jak rozwiązać 5 najważniejszych dylematów.
Przepisy nie określają zasad ustalenia wynagrodzenia za czynności likwidatora spółki jawnej ustanowionego na podstawie art. 71 § 1 ksh spoza grona wspólników. Przyjmuje się jednak, że takiemu likwidatorowi należy się wynagrodzenie - sądy rejestrowe określają je postanowieniem. Co zrobić, gdy wysokość tego wynagrodzenia budzi wątpliwości?
W działalności zakładów pracy coraz częściej wykorzystywane są wizerunki pracowników. Każdy zakład pracy bowiem tworzą ludzie, którzy w nim pracują – jest to wartość chętnie eksponowana w różnych formach promocji przedsiębiorstw: na stronach internetowych, w broszurach informacyjnych, nagraniach czy na plakatach. Pytanie, które rodzi się na tym tle brzmi: jak wykorzystać wizerunek pracownika zgodnie z prawem, by nie narazić się na zarzut naruszenia jego dóbr osobistych?