Kategorie

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska

Dołącz do grona ekspertów
Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska

Rachunkowość spółek i organizacji pozarządowych

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska świadczy swoje usługi od 2012 r. Zajmujemy się głównie pełną księgowością czyli prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Specjalizujemy się w rachunkowości spółek i organizacji pozarządowych.

Inne nasze obszary działania to:

BIEŻĄCA OBSŁUGA PODMIOTÓW:

- prowadzenie ksiąg podatkowych, rozliczenia podatkowe,
- obsługa kadrowo-płacowa;

AUDYT, ATESTACJA, ZARZĄDZANIE:

- przeprowadzanie zewnętrznych audytów projektów i programów finansowanych ze środków publicznych krajowych i zagranicznych, w tym głównie projektów unijnych,
- inne usługi atestacyjne i usługi pokrewne;
- audyt księgowy (kontrola i ocena systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej, przegląd ksiąg rachunkowych, pomoc we wdrażaniu rozwiązań ewidencyjnych),
- organizacja rachunkowości nowo powstających lub przechodzących na pełne księgi firm,
- pomoc w zakresie tworzenia i wdrażania systemów informatycznych obsługujących księgowość firm,
- nadzór i kontrola nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych przez jednostki we własnym zakresie,
- wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,

ORGANIZACJA PODMIOTÓW:

- tworzenie i organizacja podmiotów,
- przekształcenia podmiotów (połączenia, podziały, zmiany formy prawnej),
- postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe i likwidacyjne.

Jednostką powiązaną z kancelarią jest firma audytorska: BIEGŁY REWIDENT KIELCE SP. Z O. O. (www.bieglyrewident.org).

KONTAKT:

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska
ul. Częstochowska 19
25-647 Kielce

www.zwolanska.pl

tel. 790 440 024

Rachunkowość jednostki obejmuje m.in. przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych a także wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego. W tym zakresie ustawa o rachunkowości (dalej: uor) przewiduje określone zasady ale też wiele uproszczeń, odstępstw od ich stosowania. Od 1 stycznia 2019 r. tych uproszczeń w uor jeszcze przybyło. Wszystko pod legislacyjnym hasłem ułatwień dla przedsiębiorców. Niestety często jest to pułapka, gdyż – wbrew pozorom – uproszczenia te nie zawsze można zastosować pozostając w zgodzie z uor. Nierzadko też ich stosowanie jest wręcz niekorzystne dla Jednostki.
Często zaniedbywanym bądź też niewłaściwie rozumianym przez jednostki zagadnieniem jest kwestia polityki rachunkowości. Polityka to dokumentacja opisująca zasady rachunkowości obowiązujące daną jednostkę. Nie rzadko zdarza się, że jednostki „funkcjonują” bez żadnej polityki, gdyż uważają, że jest ona im do niczego niepotrzebna. Uzasadniają to tym, że przecież ich rachunkowość jest zgodna z ustawą o rachunkowości, więc co i po co tu dodatkowo opisywać.
W I części omówiliśmy co wchodzi w zakres pojęcia produkcji oraz kosztów jej wytworzenia. Pisaliśmy, że koszty bezpośrednie wytworzenia ujmujemy na koncie "50 – Koszty działalności podstawowej – produkcyjnej", natomiast koszty pośrednie na koncie "52 – Koszty wydziałowe". Co dalej? Jak ustalić jednostkowy koszt wytworzenia poszczególnych wyrobów gotowych (dalej: WG)?
Wycena produkcji i ewidencja w księgach rachunkowych operacji związanych z procesem produkcji są jednymi z najbardziej kłopotliwych zadań dla podmiotów prowadzących księgi rachunkowe (jednostek). Ponieważ temat jest dosyć obszerny i niełatwy będę chciała przedstawić go w kilku częściach, kierując się – w miarę możliwości - zasadą „od ogółu do szczegółu”. Jest to pierwszy mój artykuł ekspercki na portalu infor.pl. Postanowiłam dołączyć do grona ekspertów w zakresie rachunkowości ponieważ chciałabym poruszać tematy, które – z punktu widzenia mojego doświadczenia zawodowego – sprawiają jednostkom najwięcej problemów.