| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 19
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 30 Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 13, poz. 72, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Izby wykonują zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej oraz w przepisach odrębnych, w szczególności ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.4)), ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.5)), ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.6)), ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362), działając zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi, decyzjami i poleceniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Służby Celnej i dyrektorów izb celnych.”;

2) w § 6 w ust. 13 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin.”;

3) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Urzędy wykonują zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej oraz w przepisach odrębnych, w szczególności ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, działając zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi, decyzjami i poleceniami ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Służby Celnej, dyrektorów izb i naczelników urzędów.”;

4) w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 2:

a) w ust. 2:

– w pkt 1:

– – lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wdrażanie i nadzór nad stosowaniem jednolitych standardów w zakresie dozoru celnego i kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, z wyłączeniem kontroli w trybie art. 78 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307), zwanego dalej „Wspólnotowym Kodeksem Celnym”, kontroli wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej,”,

– – lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) koordynacja i nadzór w zakresie kontroli wyrobów akcyzowych i przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji koncentratu, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin,”,

– w pkt 2 lit. a–c otrzymują brzmienie:

„a) wdrażanie jednolitych standardów kontroli w zakresie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną w trybie art. 78 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, kontroli wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej,

b) koordynacja i nadzór nad prawidłowością kontroli wykonywanej przez Służbę Celną w trybie art. 78 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, kontroli wywiązywania się podmiotów z obowiązków w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty paliwowej oraz monitorowanie działań związanych z nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli,

c) koordynacja i nadzór w zakresie kontroli prawidłowości i terminowości wpłat podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku akcyzowego od niektórych wyrobów akcyzowych oraz kontroli obrachunkowych stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi,”,

b) w ust. 3 w pkt 1:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w obrocie krajowym i transakcjach wewnątrzwspólnotowych, ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, ustawą z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej od paliw silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer,”,

– lit. c i d otrzymują brzmienie:

„c) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań w podatku od gier, w podatku akcyzowym w obrocie krajowym i nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz w podatku od wydobycia niektórych kopalin,

d) prowadzenie postępowań w II instancji i w trybach nadzwyczajnych w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania związane z podatkiem akcyzowym, podatkiem od gier oraz dopłatami, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin oraz opłatą paliwową,”,

– lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) koordynacja i nadzór nad prawidłowością postępowań prowadzonych przez urzędy w zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku akcyzowego, podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej,”,

c) w ust. 5 w pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) realizacja decyzji dotyczących zwrotu należności celnych, podatku akcyzowego, podatku od gier i podatku od wydobycia niektórych kopalin,”;

5) w załączniku nr 2 do zarządzenia w § 2:

a) w ust. 2:

– w pkt 1 dodaje się lit. v w brzmieniu:

„v) kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji koncentratu, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin;”,

– w pkt 2 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) wykonywanie kontroli w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier oraz dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty paliwowej oraz realizacja czynności sprawdzających,

c) kontrola prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego od niektórych wyrobów akcyzowych, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin,”,

b) w ust. 3 w pkt 1:

– lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, w obrocie krajowym i transakcjach wewnątrzwspólnotowych, ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, ustawą z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej od paliw silnikowych ciążącej na podmiotach innych niż importer,

b) prowadzenie postępowań w I instancji w zakresie odpowiedzialności osób trzecich lub następców prawnych podatnika za zobowiązania związane z podatkiem akcyzowym, podatkiem od gier oraz dopłatami, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, podatkiem od wydobycia niektórych kopalin oraz opłatą paliwową,”,

– lit. f–h otrzymują brzmienie:

„f) udzielanie ulg w spłacie zobowiązań w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej,

g) przyjmowanie i ewidencjonowanie składanych deklaracji podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz informacji wymaganych ustawą o podatku akcyzowym, a także informacji w sprawie opłaty paliwowej,

h) dokonywanie rejestracji oraz prowadzenie rejestru podatników podatku akcyzowego i podmiotów obowiązanych do rejestracji w podatku akcyzowym na podstawie zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych oraz prowadzenie rejestru podatników podatku od wydobycia niektórych kopalin,”,

c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. v i pkt 2 lit. b–c oraz ust. 3 pkt 1 lit. a–b i lit. f–h, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin realizują komórki organizacyjne wchodzące w skład Urzędu Celnego w Legnicy.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 18 kwietnia 2012 r.

Minister Finansów: wz. M. Orłowska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 362.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r. Nr 16, poz. 86, z 2010 r. Nr 15, poz. 63, z 2011 r. Nr 8, poz. 33 oraz z 2012 r. Nr 3, poz. 6.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673 oraz z 2011 r. Nr. 106, poz. 622 i Nr 254, poz. 1529.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 779.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »