| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 6 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.
 Ustala się zakresy czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych dla wykonywania zadań należących do kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „Ministrem”, a także Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
§ 2.
 Sekretarz Stanu Piotr Stachańczyk:

1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków; w tych przypadkach, w szczególności, koordynuje wykonywanie przez Podsekretarzy Stanu powierzonych im czynności;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących polityki migracyjnej państwa oraz spraw z zakresu obywatelstwa i repatriacji;

4) sprawuje nadzór nad współpracą międzynarodową w zakresie spraw pozostających w kompetencji Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, z zastrzeżeniem § 3 pkt 4;

5) zapewnia prowadzenie pozostających w kompetencji Ministra spraw w zakresie współpracy transgranicznej i zagospodarowania granicy państwowej, wynikających z umów międzynarodowych;

6) koordynuje realizację zadań dotyczących współpracy północno-wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem Sankt Petersburga;

7) wykonuje – w czasie nieobecności Ministra – zadania, o których mowa w § 45 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.2)), w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;

8) podpisuje, w zastępstwie Ministra i w czasie jego nieobecności, akty prawne kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

9) sprawuje nadzór nad zgodnością przygotowywanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej;

10) podpisuje w zastępstwie Ministra pisma kierujące dokumenty rządowe do uzgodnień międzyresortowych, a także do rozpatrzenia przez komitety Rady Ministrów oraz Radę Ministrów;

11) podpisuje w zastępstwie Ministra stanowiska, w tym stanowiska dotyczące dokumentów rządowych przedstawianych w toku uzgodnień międzyresortowych;

12) podpisuje, w czasie nieobecności Ministra lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, pełnomocnictwa do reprezentowania Ministra przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej;

13) udziela pełnomocnictw do reprezentowania Ministra w pracach komisji sejmowych i senackich;

14) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Komendanta Głównego Straży Granicznej;

15) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

16) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Analiz i Nadzoru w zakresie spraw wynikających z nadzoru nad wykonywaniem zadań przez Straż Graniczną,

b) Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji,

c) Departamentu Polityki Migracyjnej,

d) Departamentu Prawnego,

e) Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej.

§ 3.
 Podsekretarz Stanu Adam Rapacki:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu oraz nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego, z zastrzeżeniem § 4 pkt 7;

4) sprawuje nadzór nad współpracą międzynarodową z NATO oraz z instytucjami Unii Europejskiej, a także współpracą bilateralną w sprawach zarządzania kryzysowego pozostających w kompetencji Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

5) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra:

a) Komendanta Głównego Policji,

b) Szefa Biura Ochrony Rządu;

6) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Wyższą Szkołą Policji;

7) wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Analiz i Nadzoru, z zastrzeżeniem § 2 pkt 16 lit. a i § 4 pkt 14 lit. a.

§ 4.
 Podsekretarz Stanu Stanisław Rakoczy:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zagadnień dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) i Systemu Informacji Wizowej (VIS);

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zadań związanych z ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianą imion i nazwisk oraz dowodami osobistymi i paszportami;

4) sprawuje nadzór nad rozwojem i utrzymaniem rejestrów państwowych pozostających we właściwości Ministra, w tym Powszechnym Elektronicznym Systemem Ewidencji Ludności (PESEL) oraz centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją kierowców, a także nad współpracą rejestru PESEL z systemami zewnętrznymi;

5) sprawuje nadzór nad rozwojem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby rejestrów państwowych będących we właściwości Ministra oraz wybranych sieci teleinformatycznych na potrzeby administracji rządowej;

6) sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra zadań pozostających w kompetencji ministra związanych z wykonywaniem działalności telekomunikacyjnej;

7) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego w zakresie administrowania, zarządzania i finansowania systemów teleinformatycznych;

8) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na zakup nieruchomości przez cudzoziemców oraz udzielaniem koncesji określonych w odrębnych przepisach;

9) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań Ministra określonych w art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.3)), a także prowadzeniem spraw z zakresu zbiórek publicznych oraz fundacji;

10) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wykonuje zadania przewidziane dla Ministra jako organu założycielskiego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

11) sprawuje nadzór nad realizacją zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym udzielaniem pomocy finansowej pochodzącej z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

12) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra:

a) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

b) Szefa Obrony Cywilnej Kraju;

13) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Dyrektorem Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

b) Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

c) Państwową Inspekcją Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

d) Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

e) Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi,

f) Szkołą Główną Służby Pożarniczej,

g) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego;

14) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Analiz i Nadzoru w zakresie spraw wynikających z nadzoru nad Państwową Strażą Pożarną, ochroną przeciwpożarową i obroną cywilną,

b) Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki,

c) Departamentu Spraw Obywatelskich,

d) Departamentu Zdrowia,

e) Departamentu Zezwoleń i Koncesji,

f) Biura Administracyjno-Finansowego w zakresie spraw wynikających z nadzoru nad Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

g) Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych.

§ 5.
 Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:

1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „Ministerstwem”, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności poprzez:

a) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Ministra,

b) nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej Ministerstwa,

c) gospodarowanie mieniem Ministerstwa, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Ministerstwa oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku Ministerstwa,

d) wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.4)),

e) reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Ministerstwa,

f) występowanie z wnioskiem do Ministra o nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, a także zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ustalanie regulaminu pracy,

g) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w Ministerstwie,

h) zapewnienie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

i) zapewnienie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;

2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz realizuje politykę personalną, a w szczególności:

a) przygotowuje program zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie,

b) dokonuje czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związane z ustaniem stosunku pracy, a także dokonuje czynności kadrowych w stosunku do innych pracowników Ministerstwa, stosownie do uprawnień wynikających z przepisów odrębnych,

c) organizuje nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,

d) dysponuje funduszem nagród,

e) administruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Ministerstwie;

3) wykonuje określone zadania Ministra, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;

4) wykonuje inne zadania z upoważnienia Ministra;

5) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

a) Departament Kontroli, Skarg i Wniosków,

b) Biuro Administracyjno-Finansowe, z zastrzeżeniem § 4 pkt 14 lit. f,

c) Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji.

§ 6.
 Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych w § 2–4 rozstrzyga Minister.
§ 7.
 Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.
§ 8.
 1. Zakresy czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 nie obejmują:

1) udziału w posiedzeniach Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów oraz Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych;

2) podejmowania decyzji o:

a) wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie ze stanowiska,

b) mianowaniu na stanowiska, stopnie albo o wystąpieniu z wnioskiem w tych sprawach,

c) zwolnieniu ze stanowiska lub obniżeniu stopnia albo o wystąpieniu z wnioskiem w tych sprawach,

d) powołaniu, wyznaczeniu oraz odwołaniu członków (przedstawicieli Ministra) rad, zespołów i komisji, gdy przepis prawa zastrzega takie uprawnienia dla Ministra,

e) zmianie przeznaczenia środków budżetowych w resorcie spraw wewnętrznych,

f) wypłacie środków z funduszu nagród pozostającego w dyspozycji Ministra;

3) podpisywania:

a) aktów prawnych kierowanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z zastrzeżeniem § 2 pkt 8,

b) innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zastrzeżone do wyłącznej właściwości Ministra, w tym decyzji administracyjnych;

4) udzielania pełnomocnictw, z zastrzeżeniem § 2 pkt 12.

2. Z zastrzeżeniem § 2 pkt 1, 8 i 12, Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu mogą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, wyłącznie na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia Ministra.

3. Minister sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) Biuro Ministra,

3) Departament Budżetu,

4) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 9.
 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.5)

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

UZASADNIENIE

Projekt decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu związany jest z powołaniem członków Kierownictwa nowo utworzonego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zakłada on podział kompetencji pomiędzy Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją zadań przez komórki organizacyjne, a także określa organy i jednostki organizacyjne, wobec których wykonują oni czynności nadzorcze i wskazuje komórki organizacyjne MSW, w stosunku do których wykonują czynności kierownictwa. Projekt określa również zakres czynności Dyrektora Generalnego Ministerstwa oraz wymienia komórki organizacyjne MSW, wobec których wykonuje on czynności nadzorcze. Ponadto określa komórki organizacyjne, nad którymi nadzór sprawuje Minister.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2002 r. Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439, z 2009 r. Nr 20, poz. 246, z 2010 r. Nr 5, poz. 47 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 6, Nr 50, poz. 553 i Nr 78, poz. 785.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.

5) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją Nr 184 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2009 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 65, z 2010 r. Nr 2, poz. 12, Nr 4, poz. 16 i Nr 5, poz. 20 oraz z 2011 r. Nr 4, poz. 23, Nr 8, poz. 43 i Nr 10, poz. 52), która utraciła moc w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. Nr 250, poz. 1500).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »