| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 1
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 4 stycznia 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.
. W decyzji Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Podsekretarz Stanu Michał Deskur:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu oraz nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego, z zastrzeżeniem § 3a pkt 6;

4) sprawuje nadzór nad współpracą międzynarodową z NATO oraz z instytucjami Unii Europejskiej, a także współpracą bilateralną w sprawach zarządzania kryzysowego pozostających w kompetencji Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

5) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra:

a) Komendanta Głównego Policji,

b) Szefa Biura Ochrony Rządu;

6) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Wyższą Szkołą Policji,

b) Dyrektorem Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

c) Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „Moratex" w Łodzi;

7) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Analiz i Nadzoru, z zastrzeżeniem § 2 pkt 16 lit. a i § 4 pkt 8 lit. a,

b) Departamentu Budżetu."

2) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

㤠3a. Podsekretarz Stanu Roman Dmowski:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zagadnień dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) i Systemu Informacji Wizowej (VIS);

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zadań związanych z ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianą imion i nazwisk oraz dowodami osobistymi i dokumentami paszportowymi;

3) sprawuje nadzór nad rozwojem i utrzymaniem rejestrów państwowych pozostających we właściwości Ministra, w tym Powszechnym Elektronicznym Systemem Ewidencji Ludności (PESEL) oraz centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją kierowców, a także nad współpracą rejestru PESEL z systemami zewnętrznymi;

4) sprawuje nadzór nad rozwojem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby rejestrów państwowych będących we właściwości Ministra oraz wybranych sieci teleinformatycznych na potrzeby administracji rządowej;

5) sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra zadań pozostających w kompetencji Ministra związanych z wykonywaniem działalności telekomunikacyjnej;

6) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego w zakresie administrowania, zarządzania i finansowania systemów teleinformatycznych;

7) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

8) wykonuje funkcje organu założycielskiego wobec Centralnego Ośrodka Informatyki;

9) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki,

b) Departamentu Spraw Obywatelskich."

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Podsekretarz Stanu Stanisław Rakoczy:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na zakup nieruchomości przez cudzoziemców oraz udzielaniem koncesji określonych w odrębnych przepisach;

3) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań Ministra określonych w art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.2)), a także prowadzeniem spraw z zakresu zbiórek publicznych oraz fundacji;

4) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wykonuje zadania przewidziane dla Ministra jako organu założycielskiego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

5) sprawuje nadzór nad realizacją zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym udzielaniem pomocy finansowej pochodzącej z rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

6) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra:

a) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

b) Szefa Obrony Cywilnej Kraju;

7) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

b) Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

c) Szkołą Główną Służby Pożarniczej,

d) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego;

8) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Analiz i Nadzoru w zakresie spraw wynikających z nadzoru nad Państwową Strażą Pożarną, ochroną przeciwpożarową i obroną cywilną,

b) Departamentu Zdrowia,

c) Departamentu Zezwoleń i Koncesji,

d) Biura Administracyjno-Finansowego w zakresie spraw wynikających z nadzoru nad Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

e) Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych."

4) w § 5 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Biuro Administracyjno-Finansowe, z zastrzeżeniem § 4 pkt 8 lit. d,"

5) w § 8 w ust. 3 uchyla się pkt 3.

§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »