| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 7
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 16 lutego 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 30 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi ( Dz. Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł otrzymuje brzmienie:

„w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.”;

3) w załączniku „STATUT Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi” wprowadza się następujące zmiany:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

„STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi”,

b) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi nadaje się nazwę: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi”.

§ 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi, zwany dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą –samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.”,

c) w § 7 w pkt 2 po lit. zh średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. zi w brzmieniu:

„zi) poradnia ginekologii onkologicznej;”;

4) tytuł załącznika do Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymuje brzmienie:

„Załącznik do statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi”;

5) w załączniku do Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi:

a) w ust. 2 Przychodnia w pkt 3 Poradnie specjalistyczne po lit. zd kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. ze w brzmieniu:

„ze) poradnia ginekologii onkologicznej.”,

b) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9. Okręgowa Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

10. Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.”;

6) użyte w § 4 w ust. 2, w § 7 w pkt 5, 6 i 14, w § 8, w § 10 w ust. 3, w § 12 w ust. 1 i w ust. 3 pkt 1, w § 13 w ust. 1 i 4, w § 14 w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w pkt 2 i 6, w § 15 i 16, w § 19 w ust. 2–4, w § 21 we wprowadzeniu do wyliczenia w różnych przypadkach wyrazy „Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw wewnętrznych”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 2.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »