| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 43
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 8 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 25 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 39, z późn. zm.3)).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2003 r. Nr 5, poz. 18 i Nr 14, poz. 39, z 2005 r. Nr 1, poz. 1, Nr 11, poz. 34 i Nr 14, poz. 51, z 2006 r. Nr 2, poz. 2, Nr 6, poz. 24 i Nr 11, poz. 55, z 2007 r. Nr 12, poz. 61, z 2008 r. Nr 7, poz. 29, Nr 8, poz. 35 i Nr 10, poz. 49, z 2009 r. Nr 2, poz. 9, Nr 6, poz. 33 i Nr 10, poz. 56, z 2010 r. Nr 2, poz. 11, Nr 5, poz. 18, Nr 9, poz. 36, Nr 10, poz. 48 i Nr 14, poz. 71 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 10 i Nr 6, poz. 32.

Załącznik 1. [Statut Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie]

Załącznik do zarządzenia Nr 43
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 8 czerwca 2012 r. (poz. 47)

STATUT
Centralnego Szpitala Klinicznego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Warszawie

Rozdział 1.
FIRMA I SIEDZIBA SZPITALA

§ 1. Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie nadaje się nazwę: „Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie”.

§ 2. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, zwany dalej „Szpitalem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

§ 3. Siedzibą Szpitala jest Warszawa, ul. Wołoska 137.

§ 4. 1. Szpital uzyskał osobowość prawną dnia 1 października 1998 r. – z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy – Rejestrowy w Warszawie.

2. Organem tworzącym Szpital jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Szpital działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA SZPITALA

§ 6. Szpital jest powołany w celu wykonywania działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie:

1) działalności leczniczej w rodzaju:

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

– szpitalnych,

– innych niż szpitalne,

b) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;

2) zadań dydaktycznych i badawczych, w szczególności badań naukowych i prac badawczo- rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

3) promocji zdrowia.

§ 7. Zadania Szpitala obejmują w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

a) szpitalnych w zakresie:

– chorób wewnętrznych,

– ratownictwa medycznego (SOR),

– kardiologii,

– pediatrii,

– chirurgii i chirurgii dziecięcej,

– neurochirurgii,

– kardiochirurgii,

– ortopedii i traumatologii,

– urologii,

– otolaryngologii,

– ginekologii i położnictwa,

– noworodków,

– neurologii,

– okulistyki,

– dermatologii,

– hepatologii,

– dializoterapii,

– intensywnej opieki medycznej,

– rehabilitacji kardiologicznej,

– terapii izotopowej,

– rehabilitacji neurologicznej,

– szpitalnego oddziału ratunkowego,

– diabetologii,

– endokrynologii,

– gastroenterologii,

– hematologii,

– nefrologii,

– reumatologii,

– transplantologii,

– alergologii,

b) szpitalnych z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nie przekraczającym 24 godzin – leczenie „jednego dnia”,

c) innych niż szpitalne w zakresie:

– usprawniania leczniczego;

2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) alergologii,

b) diabetologii,

c) endokrynologii,

d) gastroenterologii,

e) hepatologii,

f) hematologii,

g) kardiologii i kardiologii inwazyjnej,

h) nefrologii,

i) dermatologii,

j) neurologii,

k) leczenia bólu,

l) onkologii,

m) pulmonologii,

n) reumatologii,

o) rehabilitacji,

p) ginekologii,

q) cytologii,

r) chirurgii ogólnej,

s) chirurgii dziecięcej,

t) chirurgii naczyniowej,

u) chirurgii plastycznej,

v) neurochirurgii,

w) chirurgii ortopedycznej dzieci,

x) ortopedii,

y) preluksacji,

z) okulistyki i przeciwjaskrowym,

za) laryngologii i audiologii,

zb) urologii,

ze) zdrowia psychicznego dzieci,

zd) neurologii,

ze) kardiochirurgii,

zf) zdrowia psychicznego,

zg) dermatologii,

zh) podstawowej opieki zdrowotnej,

zj) medycyny pracy,

zk) badań profilaktycznych,

zl) pomocy doraźnej,

zm) badań diagnostycznych zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.);

3) współpracę z uczelniami oraz innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

4) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, przedszpitalnego i szpitalnego, zabezpieczającego pomoc medyczną poszkodowanym;

5) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

6) medyczne zabezpieczenie wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zadań obronnych;

7) wykonywanie zadań służby medycyny pracy;

8) prowadzenie działalności w zakresie orzecznictwa lekarskiego;

9) obrót środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Szpitala w leki, materiały i sprzęt medyczny;

10) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

11) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Szpitalu;

12) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;

13) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 430 i Nr 112, poz. 654);

14) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

15) wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

§ 8. Wykonując swoje zadania Szpital współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPITALA

§ 9. Organami Szpitala są:

1) kierownik;

2) rada społeczna.

§ 10. 1. Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Szpitala.

2. Kierownik Szpitala wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika Szpitala, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarek i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych.

3. Zastępcy kierownika Szpitala i główny księgowy mogą zostać zatrudnieni po zatwierdzeniu kandydatur przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. W razie nieobecności kierownika Szpitala zastępuje go, wyznaczony przez kierownika Szpitala, zastępca kierownika Szpitala, a w razie nieobecności zastępcy kierownika Szpitala pracownik wyznaczony przez kierownika Szpitala.

5. Zastępcy kierownika Szpitala oraz pełnomocnicy Szpitala działają w granicach ich umocowania.

6. Pełnomocników Szpitala ustanawia i odwołuje kierownik Szpitala. Udzielenie pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 7, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Udzielenie pełnomocnictwa przez kierownika Szpitala, który zarządza Szpitalem na podstawie umowy cywilnoprawnej następuje z zachowaniem formy aktu notarialnego.

§ 11. 1. Kierownik Szpitala wydaje akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Szpitala w szczególności w formie zarządzeń.

2. Akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, podlegają ewidencji w repertorium ujmującej:

1) oznaczenie aktu, datę wydania oraz tytuł;

2) numer/rok;

3) datę wejścia w życie;

4) imię i nazwisko podpisującego akt.

§ 12. 1. W Szpitalu działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym kierownika Szpitala.

2. Kadencja rady społecznej trwa 4 lata.

3. W skład rady społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Policji,

b) przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej,

c) przedstawiciel Straży Granicznej,

d) przedstawiciel Służby Więziennej,

e) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

f) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

§ 13. 1. Członków rady społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii odpowiednio: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z funkcji;

2) niemożności uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia;

3) przeniesienia służbowego, które uniemożliwia uczestniczenie w posiedzeniach rady społecznej;

4) zwolnienia ze służby lub pracy;

5) nieusprawiedliwionej nieobecności na 2 kolejnych posiedzeniach rady społecznej;

6) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie;

7) negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.

3. Członkowstwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.

4. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład rady społecznej przed upływem kadencji rady społecznej, minister właściwy do spraw wewnętrznych z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana albo zmarła osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład rady społecznej.

§ 14. Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala,

b) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital, powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20 000 zł,

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Szpitala i innych związanych ze zmianami statutu Szpitala,

d) przyznawania kierownikowi Szpitala nagród;

2) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na jego wniosek, opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Szpitalem z kierownikiem Szpitala;

3) przedstawianie kierownikowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania finansowego, w tym w zakresie planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych, pożyczek lub dotacji,

d) podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej przez Szpital;

5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

6) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;

7) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Szpitala.

§ 15. Od uchwały rady społecznej kierownikowi Szpitala przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 16. Spory wynikłe między kierownikiem Szpitala a radą społeczną rozstrzyga minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 17. Strukturę organizacyjną Szpitala, wykaz jednostek lub komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych określa załącznik do statutu.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA SZPITALA

§ 18. Szpital prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 19. 1. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy ustalany przez kierownika Szpitala.

2. Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika Szpitala dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.

5. Szpital pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§ 20. Szpital jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych na ochronę zdrowia, z osobami fizycznymi oraz z budżetu państwa i Unii Europejskiej, z wydzielonej działalności gospodarczej i innych źródeł.

§ 21. Szpital obowiązany jest uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych w szczególności na:

1) zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala;

2) zmiany związane z rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Szpitala;

3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przez Szpital;

4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital, powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 20 000 zł;

5) nabycie na rzecz Szpitala aktywów trwałych o łącznej wartości przekraczającej w danym roku kalendarzowym 10% planu finansowego dochodów Szpitala;

6) zawieranie umów zlecenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy oraz umów zlecenia i umów o dzieło, których wartość przekracza 100 000 zł w roku, z wyłączeniem umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;

7) prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza;

8) zmianę wierzyciela Szpitala.

§ 22. Szpital prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą inną niż działalność lecznicza, w zakresie:

1) oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych zbędnych na cele działalności statutowej Szpitala;

2) organizowania i prowadzenia szkoleń;

3) konferencji i innych imprez;

4) testowania sprzętu;

5) wydawniczym;

6) handlowo-usługowym.

Załącznik do statutu
Centralnego Szpitala Klinicznego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

CZĘŚĆ I.

SZPITAL – Warszawa, ul. Wołoska 137

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy:

1) Dwa Zespoły Wyjazdowe Reanimacyjne „R”.

2. Klinika Kardiologii Inwazyjnej:

1) Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej;

2) Pododdział Kardiologii Interwencyjnej z Pracownią Kardioangiograficzną;

3) Pododdział Elektrofizjologii;

4) Pododdział Niewydolności Serca i Transplantologii;

5) Przykliniczna Poradnia Kardiologiczna;

6) Pracownia Echokardiografii;

7) Pracownia Radiologii Zabiegowej – Pracownia Hemodynamiki.

3. Klinika Kardiologii Zachowawczej i Nadciśnienia Tętniczego:

1) Pododdział Kardiologii Zachowawczej w Konstancinie;

2) Przykliniczna Poradnia Kardiologiczna;

3) Przykliniczna Poradnia Nadciśnienia Tętniczego;

4) Pracownia Echokardiografii;

5) Pracownia Testów Wysiłkowych;

6) Pracownia Holterowska;

7) Pracownia Elektrokardiograficzna;

8) Poradnia Kardiologiczna Filia Przyklinicznej Poradni Kardiologicznej na ul. Wołoskiej;

9) Poradnia Transplantacyjna;

10) Oddział Obserwacyjny.

4. Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Transplantologii:

1) Pododdział Transplantacyjny;

2) Stacja Dializ;

3) Poradnia Nefrologiczna;

4) Poradnia Transplantacyjna.

5. Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii:

1) Pododdział Leczenia Nieswoistych Zapaleń Jelit;

2) Pracownia Endoskopii;

3) Poradnia Gastroenterologiczna.

6. Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii:

1) Dział Intensywnego Nadzoru Metabolicznego;

2) Pododdział Terapii Izotopowej;

3) Centrum Osteoporozy;

4) Centrum Diabetologiczne:

a) Poradnia Diabetologiczna,

b) Poradnia Diabetologiczna dla Kobiet w Ciąży,

c) Poradnia Metaboliczna,

d) Poradnia Stopy Cukrzycowej;

5) Poradnia Endokrynologiczna;

6) Poradnia Schorzeń Tarczycy.

7. Klinika Neurologii:

1) Oddział Ogólnoneurologiczny;

2) Dział Intensywnej Opieki Neurologicznej;

3) Oddział Alzheimerowski;

4) Pododdział Udarowy;

5) Pracownia Elektrofizjologii;

6) Przykliniczna Poradnia Alzheimerowska;

7) Przykliniczna Poradnia Chorób Mięśni;

8) Przykliniczna Poradnia dla Chorych z Padaczką;

9) Przykliniczna Poradnia Naczyniowa;

10) Przykliniczna Poradnia SM;

11) Przykliniczna Poradnia Bólów Głowy;

12) Przykliniczna Poradnia Schorzeń Pozapiramidowych;

13) Przykliniczna Poradnia Neurologiczna;

14) Poradnia Psychogeriatryczna;

15) Poradnia Neurologiczna Filia Przyklinicznej Poradni Neurologicznej na ul. Wołoskiej.

8. Klinika Dermatologii:

1) Przykliniczna Poradnia Dermatologii;

2) Poradnia Alergii Skórnych;

3) Poradnia Dermatologiczna Filia Przyklinicznej Poradni Dermatologicznej na ul. Wołoskiej.

9. Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej:

1) Blok Operacyjny;

2) Zespół Chirurgii Naczyniowej;

3) Poradnia Naczyniowa.

10. Klinika Kardiochirurgii:

1) Pododdział Transplantologii;

2) Pododdział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

3) Blok Operacyjny;

4) Przykliniczna Poradnia Kardiochirurgiczna.

11. Klinika Neurochirurgii:

1) Blok Operacyjny;

2) Przykliniczna Poradnia Neurochirurgiczna.

12. Klinika Urologii i Urologii Onkologicznej:

1) Blok Operacyjny;

2) Przykliniczna Poradnia Urologiczna;

3) Pracownia Rozbijania Kamieni Nerkowych;

4) Pracownia Cystoskopowa.

13. Klinika Otolaryngologii:

1) Blok Operacyjny;

2) Poradnia Otolaryngologiczna;

3) Poradnia Otolaryngologiczna Filia Poradni Laryngologicznej na ul. Wołoskiej;

4) Pracownia Audiologiczna;

5) Pracownia ENG;

6) Poradnia Audiologiczna.

14. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

1) Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

2) Poradnia Leczenia Bólu.

15. Klinika Onkologii i Hematologii:

1) Oddział Dziennej Chemioterapii;

2) Specjalistyczna Poradnia Onkologii;

3) Poradnia Hematologiczna.

16. Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej:

1) Blok Operacyjny;

2) Pododdział Fizjologii i Patologii Noworodka;

3) Ginekologia;

4) Patologia Ciąży;

5) Oddział Położniczy rooming-in;

6) Poradnia Ginekologiczna;

7) Poradnia Endokrynologii Ginekologicznej;

8) Poradnia Ginekologiczna Filia Poradni Ginekologicznej na ul. Wołoskiej – Warszawa, ul. Frascati 2.

17. Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii:

1) Oddział Transplantologii;

2) Blok Operacyjny;

3) Poradnia Chirurgiczna.

18. Oddział Chorób Wewnętrznych i Hepatologii:

1) Poradnia Hepatologiczna;

2) Poradnia WZW.

19. Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii:

1) Pododdział Rehabilitacyjny;

2) Poradnia Reumatologiczna.

20. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Wesołej:

1) Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej;

2) Pododdział Rehabilitacji Dziennej.

21. Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej w Konstancinie:

1) Pracownia Holter;

2) Pracownia Testów Wysiłkowych;

3) Pracownia Echokardiografii.

22. Klinika Ortopedii i Traumatologii:

1) Blok Operacyjny;

2) Poradnia Ortopedyczna;

3) Centrum Medycyny Sportowej.

23. Oddział Okulistyki:

1) Blok Operacyjny;

2) Pracownia Angiografii i USG;

3) Pracownia Laserowa;

4) Pracownia Badania Pola Widzenia;

5) Poradnia Okulistyczna;

6) Poradnia Okulistyczna Filia Poradni Okulistycznej na ul. Wołoskiej.

24. Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych.

25. Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii:

1) Poradnia Pulmonologiczna;

2) Centrum Alergologiczne;

3) Pracownia Bronchoskopii.

26. Oddział Chirurgii Plastycznej:

1) Poradnia Chirurgii Plastycznej;

2) Poradnia Chorób Piersi.

27. Centralna Sterylizacja.

28. Apteka Szpitalna.

29. Zakład Diagnostyki Radiologicznej:

1) Pracownia Medycyny Nuklearnej;

2) Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej;

3) Pracownia Tomografii Komputerowej;

4) Pracownia Badań Naczyniowych;

5) Pracownia Radiologii Zabiegowej.

30. Zakład Patomorfologii:

1) Pracownia Genetyczna;

2) Pracownia Immunohistochemiczna;

3) Pracownia Neuropatologiczna;

4) Pracownia Cytodiagnostyczna.

31. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:

1) Pracownia Bakteriologii i Wirusologii;

2) Bank Krwi.

32. Zakład Usprawniania Leczniczego:

1) Oddział Rehabilitacji Narządów Ruchu;

2) Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej;

3) Poradnia Rehabilitacyjna;

4) Dział (Pracownia) Fizykoterapii;

5) Dział (Pracownia) Kinezyterapii;

6) Dział (Pracownia) Kinezyterapii dla Dzieci;

7) Poradnia Leczenia Zimnem;

8) Pracownia Fizjoterapii;

9) Pracownia Fizjoterapii Filia Pracowni Fizjoterapii na ul. Wołoskiej.

33. Poradnia Specjalistyczno-Konsultacyjna.

34. Pracownia Rezonansu Magnetycznego.

35. Pracownia USG.

36. Pracownia Elektrofizjologii.

CZĘŚĆ II.

Polikliniki:

1. Poliklinika-Warszawa ul. Sandomierska:

1) Poradnie specjalistyczne:

a) chirurgiczna,

b) dermatologiczna,

c) endokrynologiczna,

d) ginekologiczna,

e) kardiologiczna,

f) laryngologiczna,

g) neurologiczna,

h) okulistyczna,

i) urologiczna;

2) Podstawowa Opieka Zdrowotna;

3) Podstawowa Opieka Zdrowotna Filie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na ul. Sandomierskiej – Warszawa, ul. Niepodległości 100;

4) Podstawowa Opieka Zdrowotna Filie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na ul. Sandomierskiej – Warszawa ul. 17-go Stycznia 23;

5) Położna Środowiskowo-Rodzinna;

6) Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna;

7) Pracownia Diagnostyki Radiologicznej;

8) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań.

2. Poliklinika – Ciechanów, ul. Mickiewicza 8:

1) Poradnie specjalistyczne:

a) chirurgiczna,

b) dermatologiczna,

c) diabetologiczna,

d) ginekologiczna,

e) kardiologiczna,

f) laryngologiczna,

g) neurologiczna,

h) okulistyczna,

i) chirurgii ogólnej,

j) urologiczna,

k) pulmonologiczna,

l) endokrynologiczna,

m) endokrynologiczno-ginekologiczna,

n) zdrowia psychicznego,

o) psychologiczna,

p) leczenia uzależnień,

q) rehabilitacyjna;

2) Podstawowa Opieka Zdrowotna;

3) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci;

4) Oddział Rehabilitacji Dziennej;

5) Poradnia Badań Profilaktycznych z Pracownią Psychotechniczną;

6) Pracownia Usprawniania Leczniczego;

7) Pracownia Analityki Ogólnej;

8) Pracownia Elektrodiagnostyki i Spirometrii;

9) Pracownia Diagnostyki Obrazowej;

10) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi;

11) Pracownia Fizjoterapii;

12) Położna Środowiskowo-Rodzinna;

13) Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna;

14) Gabinet medycyny szkolnej – Ciechanów, ul. Orylska 9;

15) Podstawowa Opieka Zdrowotna Filia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ciechanowie – Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/1;

16) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci Filia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Ciechanowie – Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/1;

17) Położna Środowiskowo-Rodzinna Filia Położnej w Ciechanowie – Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/1;

18) Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna Filia Pielęgniarki w Ciechanowie-Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/1;

19) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi – Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/1;20) Poradnia Badań Profilaktycznych – Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/1;

21) Podstawowa Opieka Zdrowotna Filia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ciechanowie – Płońsk, ul. Płocka 33;

22) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci Filia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Ciechanowie – Płońsk, ul. Płocka 33;

23) Położna Środowiskowo - Rodzinna Filia Położnej w Ciechanowie - Płońsk, ul. Płocka 33;

24) Pielęgniarka Środowiskowo - Rodzinna Filia Pielęgniarki w Ciechanowie – Płońsk, ul. Płocka 33;

25) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi – Płońsk, ul. Płocka 33;

26) Poradnia Badań Profilaktycznych – Płońsk, ul. Płocka 33;

27) Podstawowa Opieka Zdrowotna Filia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ciechanowie – Mława, ul. Sienkiewicza 2;

28) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci Filia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Ciechanowie – Mława, ul. Sienkiewicza 2;

29) Położna Środowiskowo-Rodzinna Filia Położnej w Ciechanowie – Mława, ul. Sienkiewicza 2;

30) Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna Filia Pielęgniarki w Ciechanowie – Mława, ul. Sienkiewicza 2;

31) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi - Mława, ul. Sienkiewicza 2;

32) Poradnia Badań Profilaktycznych – Mława, ul. Sienkiewicza 2;

33) Podstawowa Opieka Zdrowotna Filia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ciechanowie – Maków Mazowiecki, ul. Kopernika 3;

34) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci Filia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Ciechanowie – Maków Mazowiecki, ul. Kopernika 3;

35) Położna Środowiskowo-Rodzinna Filia Położnej w Ciechanowie – Maków Mazowiecki, ul. Kopernika 3;

36) Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna Filia Pielęgniarki w Ciechanowie – Maków Mazowiecki, ul. Kopernika 3;

37) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi – Maków Mazowiecki, ul. Kopernika 3;

38) Poradnia Badań Profilaktycznych – Maków Mazowiecki, ul. Kopernika 3;

39) Ambulatorium – Ostrołęka, ul. Kościuszki 27:

a) Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczna w Ostrołęce,

b) Specjalistyczna Poradnia Laryngologiczna w Ostrołęce,

c) Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna w Ostrołęce,

d) Poradnia Ortopedyczna,

e) Specjalistyczna Poradnia Neurologiczna w Ostrołęce,

f) Poradnia Chirurgiczna,

g) Poradnia Badań Profilaktycznych,

h) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Materiału do Badań,

i) Punkt Szczepień,

j) Podstawowa Opieka Zdrowotna Filia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ciechanowie,

k) Położna Środowiskowo-Rodzinna Filia Położnej w Ciechanowie,

l) Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna Filia Pielęgniarki w Ciechanowie;

40) Zespół Transportu Sanitarnego.

3. Poliklinika – Płock, ul. Sportowa 2:

1) Poradnie specjalistyczne:

a) chirurgiczno-ortopedyczna,

b) dermatologiczna,

c) ginekologiczna,

d) laryngologiczna,

e) neurologiczna,

f) okulistyczna,

g) reumatologiczna;

2) Podstawowa Opieka Zdrowotna;

3) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci;

4) Położna Środowiskowo-Rodzinna;

5) Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna;

6) Poradnia Badań Profilaktycznych;

7) Pracownia Usprawniania Leczniczego;

8) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi;

9) Zespół Transportu Sanitarnego.

4. Poliklinika-Radom, ul. Orląt Lwowskich 5:

1) Poradnie specjalistyczne:

a) chirurgiczna,

b) alergologiczna,

c) dermatologiczna,

d) diabetologiczna,

e) endokrynologiczna,

f) gastroenterologiczna,

g) ginekologiczna,

h) kardiologiczna,

i) laryngologiczna,

j) logopedyczna,

k) nefrologiczna,

l) neurologiczna,

m) okulistyczna,

n) urazowo-ortopedyczna,

o) pulmonologiczna,

p) reumatologiczna,

q) urologiczna,

r) zdrowia psychicznego,

s) onkologiczna;

2) Podstawowa Opieka Zdrowotna;

3) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci;

4) Położna Środowiskowo-Rodzinna;

5) Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna;

6) Stacja Dializ;

7) Poradnia Badań Profilaktycznych;

8) Pracownia Endoskopii;

9) Pracownia Analityki Ogólnej;

10) Pracownia RTG i USG;

11) Gabinet Zabiegowy;

12) Zespół Transportu Sanitarnego.

5. Poliklinika – Siedlce, ul. Starowiejska 66:

1) Poradnie specjalistyczne:

a) chirurgiczna,

b) diabetologiczna,

c) dermatologiczna,

d) ginekologiczna,

e) laryngologiczna,

f) neurologiczna,

g) okulistyczna,

h) pulmonologiczna,

i) urologiczna,

j) gastroenterologiczna;

2) Podstawowa Opieka Zdrowotna;

3) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci;

4) Położna Środowiskowo-Rodzinna;

5) Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna;

6) Poradnia Badań Profilaktycznych;

7) Pracownia Usprawniania Leczniczego;

8) Pracownia Analityki Ogólnej z Punktem Pobrań Krwi;

9) Pracownia RTG;

10) Pracownia USG;

11) Gabinet Zabiegowy;

12) Zespół Transportu Sanitarnego.

CZĘŚĆ III.

Przychodnie:

1. Przychodnia Zdrowia Psychicznego – Warszawa, ul. Wołoska 137:

1) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych;

2) Poradnia Logopedyczna dla Dzieci i Dorosłych;

3) Pracownia Psychologiczna;

4) Dzienny Oddział Psychiatryczny.

2. Przychodnia Medycyny Rodzinnej – Warszawa, ul. Wołoska 137:

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna – Warszawa, ul. Wołoska 137;

2) Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci – Warszawa, ul. Wołoska 137;

3) Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna – Warszawa, ul. Wołoska 137;

4) Położna Środowiskowo-Rodzinna – Warszawa, ul. Wołoska 137;

5) Zespół Transportu Sanitarnego – Warszawa, ul. Wołoska 137;

6) Centrum Szczepień – Warszawa, ul. Wołoska 137;

7) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Krwi – Warszawa, ul. Wołoska 137;

8) Podstawowa Opieka Zdrowotna Filia Podstawowej Opieki Zdrowotnej na ul. Wołoskiej – Warszawa ul. Frascati 2;

9) Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobrań Filia Gabinetu Zabiegowego na ul. Wołoskiej – Warszawa ul. Frascati 2;

10) Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna Filia Pielęgniarki na ul. Wołoskiej – Warszawa ul. Frascati 2;

11) Położna Środowiskowo-Rodzinna Filia Położnej na ul. Wołoskiej – Warszawa ul. Frascati 2;

12) Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Filia Podstawowej Opieki Zdrowotnej na ul. Wołoskiej – Warszawa ul. Świeradowska 43;

13) Gabinet Zabiegowy Filia Gabinetu Zabiegowego na ul. Wołoskiej – Warszawa ul. Świeradowska 43;

14) Pielęgniarka Środowiskowo-Rodzinna Filia Pielęgniarki na ul. Wołoskiej-Warszawa ul. Świeradowska 43;

15) Położna Środowiskowo-Rodzinna Filia Położnej na ul. Wołoskiej-Warszawa ul. Świeradowska 43.

3. Przychodnia dla Dzieci i Młodzieży Polikliniki – Warszawa, ul. Wołoska 137:

1) Poradnia Chirurgiczno-Ortopedyczna;

2) Poradnia Preluksacyjna;

3) Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci;

4) Gabinet Zabiegowy.

CZĘŚĆ IV.

Poradnie Służby Medycyny Pracy:

1. Poradnia Medycyny Pracy – Warszawa, ul. Wołoska 137.

2. Poradnie Badań Profilaktycznych:

1) Poradnia Badań Profilaktycznych – Warszawa, ul. Wołoska 137;

2) Poradnia Badań Profilaktycznych Filia Poradni Badań Profilaktycznych na ul. Wołoskiej – Warszawa, ul. Frascati 2.

CZĘŚĆ V.

Komisje Lekarskie:

1. Okręgowa Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie.

2. Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »