| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 61
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 11 września 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W załączniku do zarządzenia Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, poz. 3 oraz z 2012 r. poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Minister zarządza kontrolę w stosunku do wszystkich komórek organizacyjnych Ministerstwa na zasadach i w trybie określonym w zarządzeniu Nr 43 Dyrektora Generalnego Ministerstwa z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Kontrolę przeprowadza Departament Kontroli, Skarg i Wniosków na zasadach i w trybie określonym w wymienionym zarządzeniu Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

2. Komórki organizacyjne Ministerstwa, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, realizują zadania w zakresie planowania, przeprowadzania oraz sprawozdawczości z działalności kontrolnej na zasadach i w trybie określonych w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, a w szczególności są zobowiązane do udzielania i przekazywania Departamentowi Kontroli, Skarg i Wniosków informacji, danych i dokumentów w zakresie i w terminach ustalonych w zarządzeniu.”;

2) w § 6 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Dokumenty związane z pracą wydziałów, zespołów lub samodzielnych stanowisk w zakresie określonym przez dyrektorów komórek organizacyjnych podpisują odpowiednio naczelnicy wydziałów, koordynatorzy zespołów lub osoby zajmujące samodzielne stanowiska.”;

3) w § 12 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie postępowań w sprawach wynikających ze stosunku służby funkcjonariuszy służb podległych i nadzorowanych przez Ministra, rozpatrywanych przez komórki finansowe tych służb;”;

4) w § 13 :

a) w pkt 17:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) koordynacją w zakresie zapewnienia łączności dla całodobowej obsługi Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra, Służby Dyżurnej Ministra oraz wymiany informacji z naczelnymi i centralnymi organami administracji rządowej, a także organami i jednostkami podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, w tym ustaleniem standardów technicznych”,

– lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) implementacją Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników w zakresie dotyczącym służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych,”,

– lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) nadzorem Ministra nad utrzymaniem, rozwojem i finansowaniem Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112);”,

b) dodaje się pkt 28 i 29 w brzmieniu:

„28) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem do centralnego repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych, wzorów dokumentów elektronicznych, pozostających w zakresie właściwości rzeczowej Ministra, oraz udostępnianiem formularzy elektronicznych w Biuletynie Informacji Publicznej;

29) prowadzenie spraw wynikających z art. 6 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (Dz. Urz. UE L 65/1 z 11.03.2011).”;

5) w § 14:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) opracowywanie rocznego planu kontroli Ministerstwa oraz monitorowanie realizacji tego planu;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) analiza i ocena działalności kontrolnej prowadzonej przez:

a) komórki organizacyjne Ministerstwa właściwe w sprawach kontroli oraz

b) organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane;”;

6) w § 14a:

a) w pkt 7 uchyla się lit. b,

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) udzielanie opinii pozostającej w zakresie właściwości Ministra w kwestii wydawania zezwoleń, o których mowa w art. 10 ust.3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe;”,

c) uchyla się pkt 8,

d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań w zakresie właściwości Ministra dotyczących:

a) programów operacyjnych: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Regionalne Programy Operacyjne, Europejska Współpraca Terytorialna w zakresie właściwości Departamentu, z zastrzeżeniem § 12 pkt 1,

b) dokonywania oceny formalnej wniosków beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków programów operacyjnych: Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka;”,

e) w pkt 12 uchyla się lit. c,

f) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„17) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Zakładem Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.”;

7) w § 15:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) prowadzenie postępowań w sprawach o przywrócenie obywatelstwa polskiego;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sprawowanie nadzoru merytorycznego w sprawach o nabycie oraz potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego;”;

8) w § 16 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) udzielanie opinii pozostającej w zakresie właściwości Ministra w kwestii wydawania pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;”;

9) w § 17a:

a) w pkt 1:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) działalnością Państwowej Straży Pożarnej w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych Ministerstwa i nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,”,

– uchyla się lit. c,

b) w pkt 2 uchyla się lit. c;

c) w pkt 3:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego,”,

– w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) współpraca z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w zakresie uzgadniania wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego i wydawania wojewodom wytycznych do tych planów;”,

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad Służbą Dyżurną Ministra i Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra.”;

10) w § 18 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) z nadzorem Ministra nad Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie powierzonych do realizacji Centrum zadań związanych z udostępnianiem danych ze zbioru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych na pisemne wnioski podmiotów wymienionych w art. 44h ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,”;

11) w § 20:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Państwową Inspekcją Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;”,

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) prowadzenie spraw związanych z realizacją prawa weteranów poszkodowanych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu, którym status weterana poszkodowanego został nadany przez Ministra, do świadczeń opieki zdrowotnej, pomocy psychologicznej udzielanej w zakładach opieki zdrowotnej oraz dofinansowania kosztów wyrobów medycznych;”;

12) w § 21 w pkt 1:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) z udzielaniem, odmową udzielania, zmianą, ograniczeniem i cofaniem koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, a także wytwarzania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,”,

b) uchyla się lit. f;

13) w § 22:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem rzeczowym i finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, odpowiednio w zakresie właściwości Ministra lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa – z wyłączeniem zadań określonych w § 20 pkt 1 lit. e;”,

b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;”;

14) uchyla się § 24;

15) § 29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wykonuje zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.”;

16) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wykonuje zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.”;

17) § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wykonuje zadania w zakresie i trybie określonym odrębnymi przepisami.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2012 r.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »