| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 65
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 11 kwietnia 2013 r.

w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 ) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakresy czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych dla wykonywania zadań należących do kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „Ministrem”, a także Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 2.

Sekretarz Stanu Piotr Stachańczyk:

1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków i w tych przypadkach, w szczególności:

a) koordynuje wykonywanie przez Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powierzonych im czynności,

b) podpisuje pełnomocnictwa i upoważnienia Ministra, w tym do reprezentowania go przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi,

c) wykonuje zadania, o których mowa w § 45 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.1)), w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących polityki migracyjnej państwa oraz spraw z zakresu obywatelstwa i repatriacji;

4) sprawuje nadzór nad współpracą międzynarodową w zakresie spraw pozostających w kompetencji Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, z zastrzeżeniem § 5 pkt 3;

5) zapewnia prowadzenie pozostających w kompetencji Ministra spraw w zakresie współpracy transgranicznej i zagospodarowania granicy państwowej, wynikających z umów międzynarodowych;

6) koordynuje realizację zadań dotyczących współpracy północno-wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem Sankt Petersburga;

7) podpisuje w zastępstwie Ministra akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

8) sprawuje nadzór nad zgodnością przygotowywanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej;

9) podpisuje w zastępstwie Ministra pisma kierujące dokumenty rządowe do uzgodnień międzyresortowych, a także do rozpatrzenia przez komitety Rady Ministrów oraz Radę Ministrów;

10) podpisuje w zastępstwie Ministra stanowiska, w tym stanowiska dotyczące dokumentów rządowych przedstawianych w toku uzgodnień międzyresortowych;

11) udziela pełnomocnictw do reprezentowania Ministra w pracach komisji sejmowych i senackich;

12) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Komendanta Głównego Straży Granicznej;

13) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

14) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

a) Departament Obywatelstwa i Repatriacji,

b) Departament Polityki Migracyjnej,

c) Departament Prawny,

d) Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich.

§ 3.

Podsekretarz Stanu Marcin Jabłoński:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób, obiektów i urządzeń;

2) sprawuje nadzór nad wykonywaniem funkcji dysponenta głównego części budżetowej pozostającej we właściwości Ministra;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin;

4) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra:

a) Komendanta Głównego Policji,

b) Szefa Biura Ochrony Rządu;

5) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Wyższą Szkołą Policji,

b) Dyrektorem Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

c) Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi,

d) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;

6) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

a) Departament Nadzoru,

b) Departament Budżetu.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Rafał Magryś:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zagadnień dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) i Systemu Informacji Wizowej (VIS);

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zadań związanych z ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianą imion i nazwisk oraz dowodami osobistymi i dokumentami paszportowymi;

3) sprawuje nadzór nad rozwojem i utrzymaniem rejestrów państwowych pozostających we właściwości Ministra, w tym Powszechnym Elektronicznym Systemem Ewidencji Ludności (PESEL) oraz centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją kierowców, a także nad współpracą rejestru PESEL z systemami zewnętrznymi;

4) sprawuje nadzór nad rozwojem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby rejestrów państwowych będących we właściwości Ministra oraz wybranych sieci teleinformatycznych na potrzeby administracji rządowej;

5) sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra zadań pozostających w kompetencji Ministra związanych z wykonywaniem działalności telekomunikacyjnej;

6) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z utrzymaniem, rozwojem i finansowaniem Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112);

7) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

8) wykonuje funkcje organu założycielskiego wobec Centralnego Ośrodka Informatyki;

9) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

a) Departament Ewidencji Państwowych,

b) Departament Spraw Obywatelskich,

c) Departament Strategii i Analiz,

d) Departament Teleinformatyki.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Stanisław Rakoczy:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zarządzania kryzysowego oraz nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym;

3) sprawuje nadzór nad współpracą międzynarodową z NATO oraz z instytucjami Unii Europejskiej, a także współpracą bilateralną w sprawach zarządzania kryzysowego pozostających w kompetencji Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

4) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na zakup nieruchomości przez cudzoziemców oraz udzielaniem koncesji określonych w odrębnych przepisach;

5) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań Ministra określonych w art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.2)), a także prowadzeniem spraw z zakresu fundacji;

6) zapewnia prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3)) oraz w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z 2011 r. Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941) wobec Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie;

7) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz wykonuje zadania przewidziane dla Ministra jako organu założycielskiego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

8) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra:

a) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

b) Szefa Obrony Cywilnej Kraju;

9) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Państwową Inspekcją Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

b) Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

c) Szkołą Główną Służby Pożarniczej,

d) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego;

10) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

a) Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności,

b) Departament Zdrowia,

c) Departament Zezwoleń i Koncesji,

d) Biuro Administracyjno-Finansowe w zakresie spraw wynikających z nadzoru nad Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 6.

Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:

1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „Ministerstwem”, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności poprzez:

a) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Ministra,

b) nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej Ministerstwa,

c) gospodarowanie mieniem Ministerstwa, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Ministerstwa oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku Ministerstwa,

d) wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.4)),

e) reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Ministerstwa,

f) występowanie z wnioskiem do Ministra o nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, a także zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ustalanie regulaminu pracy,

g) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w Ministerstwie,

h) zapewnienie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

i) zapewnienie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;

2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz realizuje politykę personalną, a w szczególności:

a) przygotowuje program zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie,

b) dokonuje czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związane z ustaniem stosunku pracy, a także dokonuje czynności kadrowych w stosunku do innych pracowników Ministerstwa, stosownie do uprawnień wynikających z przepisów odrębnych,

c) organizuje nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,

d) dysponuje funduszem nagród,

e) administruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Ministerstwie;

3) wykonuje określone zadania Ministra, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;

4) wykonuje inne zadania z upoważnienia Ministra;

5) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

a) Biuro Administracyjno-Finansowe, z zastrzeżeniem § 5 pkt 10 lit. d,

b) Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji.

§ 7.

Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych w § 2-6 rozstrzyga Minister.

§ 8.

Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 9.

1. Zakresy czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1, nie obejmują:

1) udziału w posiedzeniach Rady Ministrów oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów;

2) podejmowania decyzji o:

a) wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie ze stanowiska,

b) powołaniu lub mianowaniu na stanowiska, stopnie albo o wystąpieniu z wnioskiem w tych sprawach,

c) zwolnieniu ze stanowiska lub obniżeniu stopnia albo o wystąpieniu z wnioskiem w tych sprawach,

d) powołaniu, wyznaczeniu oraz odwołaniu członków (przedstawicieli Ministra) rad, zespołów i komisji,

e) zmianie przeznaczenia środków budżetowych w resorcie spraw wewnętrznych,

f) wypłacie środków z funduszu nagród pozostającego w dyspozycji Ministra;

3) podpisywania:

a) aktów prawnych kierowanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z zastrzeżeniem § 2 pkt 7,

b) innych aktów prawnych, w tym decyzji administracyjnych;

4) udzielania pełnomocnictw i upoważnień, z zastrzeżeniem § 2 pkt 11.

2. Z zastrzeżeniem § 2 pkt 1, 7 i 11, Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu mogą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, wyłącznie na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia Ministra.

3. Minister sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Departament Kontroli, Skarg i Wniosków;

4) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 10.

Traci moc decyzja Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, poz. 5, z 2012 r. poz. 4, 14 i 71 oraz z 2013 r. poz. 34).

§ 11.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 11.

Minister Spraw Wewnętrznych: Bartłomiej Sienkiewicz

 

1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2002 r. Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439, z 2009 r. Nr 20, poz. 246, z 2010 r. Nr 5, poz. 47 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 6, Nr 50, poz. 553, Nr 78, poz. 785 i Nr 113, poz. 1146.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »