| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 65
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 11 kwietnia 2013 r.

w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 ) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakresy czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych dla wykonywania zadań należących do kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „Ministrem”, a także Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 2.

Sekretarz Stanu Piotr Stachańczyk:

1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków i w tych przypadkach, w szczególności:

a) koordynuje wykonywanie przez Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powierzonych im czynności,

b) podpisuje pełnomocnictwa i upoważnienia Ministra, w tym do reprezentowania go przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi,

c) wykonuje zadania, o których mowa w § 45 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.1)), w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących polityki migracyjnej państwa oraz spraw z zakresu obywatelstwa i repatriacji;

4) sprawuje nadzór nad współpracą międzynarodową w zakresie spraw pozostających w kompetencji Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, z zastrzeżeniem § 5 pkt 3;

5) zapewnia prowadzenie pozostających w kompetencji Ministra spraw w zakresie współpracy transgranicznej i zagospodarowania granicy państwowej, wynikających z umów międzynarodowych;

6) koordynuje realizację zadań dotyczących współpracy północno-wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem Sankt Petersburga;

7) podpisuje w zastępstwie Ministra akty prawne, w tym kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;

8) sprawuje nadzór nad zgodnością przygotowywanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej;

9) podpisuje w zastępstwie Ministra pisma kierujące dokumenty rządowe do uzgodnień międzyresortowych, a także do rozpatrzenia przez komitety Rady Ministrów oraz Radę Ministrów;

10) podpisuje w zastępstwie Ministra stanowiska, w tym stanowiska dotyczące dokumentów rządowych przedstawianych w toku uzgodnień międzyresortowych;

11) udziela pełnomocnictw do reprezentowania Ministra w pracach komisji sejmowych i senackich;

12) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Komendanta Głównego Straży Granicznej;

13) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

14) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

a) Departament Obywatelstwa i Repatriacji,

b) Departament Polityki Migracyjnej,

c) Departament Prawny,

d) Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich.

§ 3.

Podsekretarz Stanu Marcin Jabłoński:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób, obiektów i urządzeń;

2) sprawuje nadzór nad wykonywaniem funkcji dysponenta głównego części budżetowej pozostającej we właściwości Ministra;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin;

4) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra:

a) Komendanta Głównego Policji,

b) Szefa Biura Ochrony Rządu;

5) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Wyższą Szkołą Policji,

b) Dyrektorem Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

c) Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi,

d) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;

6) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

a) Departament Nadzoru,

b) Departament Budżetu.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Rafał Magryś:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zagadnień dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) i Systemu Informacji Wizowej (VIS);

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zadań związanych z ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianą imion i nazwisk oraz dowodami osobistymi i dokumentami paszportowymi;

3) sprawuje nadzór nad rozwojem i utrzymaniem rejestrów państwowych pozostających we właściwości Ministra, w tym Powszechnym Elektronicznym Systemem Ewidencji Ludności (PESEL) oraz centralną ewidencją pojazdów i centralną ewidencją kierowców, a także nad współpracą rejestru PESEL z systemami zewnętrznymi;

4) sprawuje nadzór nad rozwojem i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby rejestrów państwowych będących we właściwości Ministra oraz wybranych sieci teleinformatycznych na potrzeby administracji rządowej;

5) sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra zadań pozostających w kompetencji Ministra związanych z wykonywaniem działalności telekomunikacyjnej;

6) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z utrzymaniem, rozwojem i finansowaniem Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112);

7) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;

8) wykonuje funkcje organu założycielskiego wobec Centralnego Ośrodka Informatyki;

9) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

a) Departament Ewidencji Państwowych,

b) Departament Spraw Obywatelskich,

c) Departament Strategii i Analiz,

d) Departament Teleinformatyki.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Stanisław Rakoczy:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zarządzania kryzysowego oraz nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym;

3) sprawuje nadzór nad współpracą międzynarodową z NATO oraz z instytucjami Unii Europejskiej, a także współpracą bilateralną w sprawach zarządzania kryzysowego pozostających w kompetencji Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

4) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na zakup nieruchomości przez cudzoziemców oraz udzielaniem koncesji określonych w odrębnych przepisach;

5) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań Ministra określonych w art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.2)), a także prowadzeniem spraw z zakresu fundacji;

6) zapewnia prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.3)) oraz w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z 2011 r. Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941) wobec Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie;

7) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz wykonuje zadania przewidziane dla Ministra jako organu założycielskiego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

8) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra:

a) Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

b) Szefa Obrony Cywilnej Kraju;

9) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Państwową Inspekcją Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

b) Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

c) Szkołą Główną Służby Pożarniczej,

d) Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego;

10) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

a) Departament Ratownictwa i Ochrony Ludności,

b) Departament Zdrowia,

c) Departament Zezwoleń i Koncesji,

d) Biuro Administracyjno-Finansowe w zakresie spraw wynikających z nadzoru nad Zarządem Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 6.

Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych:

1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „Ministerstwem”, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności poprzez:

a) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Ministra,

b) nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej Ministerstwa,

c) gospodarowanie mieniem Ministerstwa, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Ministerstwa oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku Ministerstwa,

d) wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.4)),

e) reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Ministerstwa,

f) występowanie z wnioskiem do Ministra o nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, a także zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ustalanie regulaminu pracy,

g) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w Ministerstwie,

h) zapewnienie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

i) zapewnienie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;

2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz realizuje politykę personalną, a w szczególności:

a) przygotowuje program zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie,

b) dokonuje czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związane z ustaniem stosunku pracy, a także dokonuje czynności kadrowych w stosunku do innych pracowników Ministerstwa, stosownie do uprawnień wynikających z przepisów odrębnych,

c) organizuje nabór na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej,

d) dysponuje funduszem nagród,

e) administruje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Ministerstwie;

3) wykonuje określone zadania Ministra, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;

4) wykonuje inne zadania z upoważnienia Ministra;

5) sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

a) Biuro Administracyjno-Finansowe, z zastrzeżeniem § 5 pkt 10 lit. d,

b) Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji.

§ 7.

Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych w § 2-6 rozstrzyga Minister.

§ 8.

Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 9.

1. Zakresy czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1, nie obejmują:

1) udziału w posiedzeniach Rady Ministrów oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przy Radzie Ministrów;

2) podejmowania decyzji o:

a) wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie ze stanowiska,

b) powołaniu lub mianowaniu na stanowiska, stopnie albo o wystąpieniu z wnioskiem w tych sprawach,

c) zwolnieniu ze stanowiska lub obniżeniu stopnia albo o wystąpieniu z wnioskiem w tych sprawach,

d) powołaniu, wyznaczeniu oraz odwołaniu członków (przedstawicieli Ministra) rad, zespołów i komisji,

e) zmianie przeznaczenia środków budżetowych w resorcie spraw wewnętrznych,

f) wypłacie środków z funduszu nagród pozostającego w dyspozycji Ministra;

3) podpisywania:

a) aktów prawnych kierowanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z zastrzeżeniem § 2 pkt 7,

b) innych aktów prawnych, w tym decyzji administracyjnych;

4) udzielania pełnomocnictw i upoważnień, z zastrzeżeniem § 2 pkt 11.

2. Z zastrzeżeniem § 2 pkt 1, 7 i 11, Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu mogą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, wyłącznie na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia Ministra.

3. Minister sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Departament Kontroli, Skarg i Wniosków;

4) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 10.

Traci moc decyzja Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie zakresu czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Dyrektora Generalnego Urzędu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, poz. 5, z 2012 r. poz. 4, 14 i 71 oraz z 2013 r. poz. 34).

§ 11.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Bartłomiej Sienkiewicz

 

1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2002 r. Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439, z 2009 r. Nr 20, poz. 246, z 2010 r. Nr 5, poz. 47 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 6, Nr 50, poz. 553, Nr 78, poz. 785 i Nr 113, poz. 1146.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »