| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 59
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 15 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, poz. 3, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 uchyla się pkt 8 i 9;

2) w § 14:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w komórkach organizacyjnych Ministerstwa, organach podległych lub nadzorowanych przez Ministra i urzędach obsługujących te organy oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, z zastrzeżeniem zadań określonych w § 13a pkt 9, § 17a pkt 6 lit. b, § 18 pkt 1 lit. f, § 20 pkt 2 i 8 oraz § 21 pkt 3,”,

b) po pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu:

„16) prowadzenie spraw z zakresu audytu wewnętrznego w Ministerstwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez audytora wewnętrznego podległego bezpośrednio Ministrowi;

17) zapewnienie obsługi organizacyjnej komitetu audytu.”;

3) w § 17a w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) opracowania planu zarządzania kryzysowego dla działu administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,”;

4) w § 20:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem założycielskim Ministra nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, zwanymi dalej „zakładami opieki zdrowotnej”, w szczególności związanych z:

a) nadawaniem, zmianą i uchylaniem statutów zakładów opieki zdrowotnej,

b) funkcjonowaniem rad społecznych działających przy zakładach opieki zdrowotnej,

c) przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg na działalność zakładów opieki zdrowotnej,

d) planowaniem rzeczowym i finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych zakładów opieki zdrowotnej;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie spraw związanych z nadzorem, w tym kontrolą nad służbą medycyny pracy w jednostkach podległych Ministrowi;”,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) sprawowanie nadzoru, w tym kontroli komisji lekarskich podległych Ministrowi;”;

5) załącznik do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 2.

Minister Spraw Wewnętrznych: Bartłomiej Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 13 i 67 oraz z 2013 r. poz. 5 i 55.

Załącznik 1.

Załącznik do zarządzenia Nr 59
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 15 października 2013 r. (poz. 71)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »