| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 59
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 15 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, poz. 3, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 uchyla się pkt 8 i 9;

2) w § 14:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w komórkach organizacyjnych Ministerstwa, organach podległych lub nadzorowanych przez Ministra i urzędach obsługujących te organy oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, z zastrzeżeniem zadań określonych w § 13a pkt 9, § 17a pkt 6 lit. b, § 18 pkt 1 lit. f, § 20 pkt 2 i 8 oraz § 21 pkt 3,”,

b) po pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu:

„16) prowadzenie spraw z zakresu audytu wewnętrznego w Ministerstwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przez audytora wewnętrznego podległego bezpośrednio Ministrowi;

17) zapewnienie obsługi organizacyjnej komitetu audytu.”;

3) w § 17a w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) opracowania planu zarządzania kryzysowego dla działu administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,”;

4) w § 20:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem założycielskim Ministra nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, zwanymi dalej „zakładami opieki zdrowotnej”, w szczególności związanych z:

a) nadawaniem, zmianą i uchylaniem statutów zakładów opieki zdrowotnej,

b) funkcjonowaniem rad społecznych działających przy zakładach opieki zdrowotnej,

c) przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg na działalność zakładów opieki zdrowotnej,

d) planowaniem rzeczowym i finansowym przedsięwzięć inwestycyjnych zakładów opieki zdrowotnej;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie spraw związanych z nadzorem, w tym kontrolą nad służbą medycyny pracy w jednostkach podległych Ministrowi;”,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) sprawowanie nadzoru, w tym kontroli komisji lekarskich podległych Ministrowi;”;

5) załącznik do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Bartłomiej Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 13 i 67 oraz z 2013 r. poz. 5 i 55.

Załącznik 1.

Załącznik do zarządzenia Nr 59
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 15 października 2013 r. (poz. 71)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »