| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 60
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 8 listopada 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu postępowania przy aktualizacji i realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz budżetu w układzie zadaniowym

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 64 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 października 2012 r. w sprawie trybu postępowania przy aktualizacji i realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz budżetu w układzie zadaniowym (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 75) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) oceny efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów.”;

2) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) jednostkach sektora finansów publicznych – rozumie się przez to jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 6, 7, 10 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938);”;

3) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, o której mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.2));”;

4) w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Ustala się następujący tryb opracowania ocen efektywności i skuteczności realizacji planów, o których mowa w § 1 pkt 4:

1) dysponenci oraz kierownicy jednostek sektora finansów publicznych przedstawiają oceny dyrektorom komórek organizacyjnych, którzy po uzyskaniu akceptacji członków Kierownictwa Ministerstwa, przekazują je Dyrektorowi Departamentu;

2) dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 5 lit. b, przedstawiają oceny do akceptacji członkom Kierownictwa Ministerstwa, a następnie przekazują je Dyrektorowi Departamentu;

3) dyrektorzy komórek organizacyjnych przedstawiają oceny Ministerstwa do akceptacji właściwym członkom Kierownictwa Ministerstwa, a następnie przekazują je Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa;

4) Dyrektor Generalny Ministerstwa i Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przekazują oceny Dyrektorowi Departamentu.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Flota Auto Biznes

FlotaAutoBiznes to motoryzacyjno-biznesowe czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem samochodami w przedsiębiorstwach. Magazyn ukazuje się co dwa miesiące.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »