| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 62
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.Z dniem 1 stycznia 2014 r. tworzy się państwową jednostkę budżetową pod nazwą „Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”, podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

2. Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia, bezpośrednio podległym dysponentowi części budżetowej.

§ 2.

Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Bartłomiej Sienkiewicz

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM OBSŁUGI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH MINISTERSTWA SPRAW WEWĘTRZNYCH]

Załącznik do zarządzenia Nr 62
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 28 listopada 2013 r. (poz. 74)

STATUT
CENTRUM OBSŁUGI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH
MINISTERSTWA SPRAW WEWĘTRZNYCH

§ 1. 1. Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zwane dalej „Centrum”, jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

2. Siedzibą Centrum jest Warszawa.

3. Centrum realizuje zadania związane z uczestnictwem we wdrażaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środków pochodzących z innych programów, w zakresie powierzonym właściwymi umowami i porozumieniami, w szczególności:

1) weryfikuje wykorzystanie środków finansowych;

2) prowadzi działania monitoringowe;

3) prowadzi działalność informacyjną dotyczącą funduszy europejskich;

4) weryfikuje dokumentacje przetargowe.

4. Centrum realizuje zadania na rzecz projektów, w szczególności w przedmiocie bezpieczeństwa wewnętrznego, migracji i azylu.

5. Umowy i porozumienia w sprawie zadań powierzanych Centrum zawierane są za zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych.

§ 2. W skład Centrum wchodzą:

1) Kierownictwo Centrum:

a) Dyrektor,

b) Główny Księgowy;

2) Zespół Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3) Zespół Migracji i Azylu;

4) Zespół Finansowo-Administracyjny;

5) Zespół Prawny;

6) Audytor Wewnętrzny.

§ 3. 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Spraw Wewnętrznych.

2. Pracami Centrum kieruje Dyrektor i reprezentuje je na zewnątrz.

3. W razie nieobecności Dyrektora pracą Centrum kieruje upoważniony przez niego pracownik.

4. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)).

5. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Centrum oraz może powierzać wykonywanie określonych zadań innym osobom na podstawie umów cywilnoprawnych.

6. Dyrektor może wydawać zarządzenia, decyzje i wytyczne w sprawach związanych z funkcjonowaniem i zakresem działania Centrum.

7. Dyrektor może zlecać podległym pracownikom wykonywanie innych zadań niż określone w zakresie czynności na zajmowanym stanowisku przez okres niezbędny do realizacji tych zadań.

8. Dyrektor może upoważnić Głównego Księgowego do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

§ 4. Do zadań Dyrektora należy, w szczególności:

1) realizowanie zadań kierownika państwowej jednostki budżetowej;

2) bezpośrednie nadzorowanie pracy Głównego Księgowego, Audytora Wewnętrznego, Zespołu Prawnego, Zespołu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Zespołu Migracji i Azylu.

§ 5. Do zadań Głównego Księgowego należy:

1) kierowanie, koordynowanie i nadzór bieżącej pracy Zespołu Finansowo-Administracyjnego;

2) wykonywanie powierzonych obowiązków w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6. Zakres zadań komórek organizacyjnych wymienionych w § 2 oraz poszczególnych stanowisk pracy określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110 oraz z 2013 r. poz. 2, 675, 896 i 1028.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Niebudek

Kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym i prawnym dla różnych branż i sektorów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »