| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 14
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 22 czerwca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. Nr 1, poz. 3, z późn. zm.2)) w załączniku „Regulamin organizacyjny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” wprowadza się następujące zmiany:

1) użyty w § 2 ust. 2, § 7 ust. 2, § 9 ust. 1 pkt 1 – 3 i pkt 5 lit. c, § 10 pkt 1 i 7, § 13b pkt 1, § 19 pkt 5 i 6 oraz § 22 pkt 4 w liczbie pojedynczej w różnym przypadku wyraz „Sekretarz” zastępuje się użytym w liczbie mnogiej w różnych przypadkach wyrazem „Sekretarze”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stanowią: Minister, Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wykonuje czynności związane z nadzorem nad systemem zarządzania jakością w rozumieniu normy ISO 9001.”;

3) § 2a otrzymuje brzmienie:

„§ 2a. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych stosuje się podejście procesowe. Zasady podejścia procesowego oraz zadania właściciela procesu określa zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczące podejścia procesowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.”;

4) w § 4 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Komórki organizacyjne Ministerstwa przekazują do Departamentu Komunikacji Społecznej, raz na kwartał, w terminie do 10 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału, wybrane informacje o planowanych lub prowadzonych działaniach w komórkach organizacyjnych Ministerstwa, dotyczących w szczególności:

1) kluczowych z punktu widzenia resortu spraw wewnętrznych projektów aktów prawnych;

2) raportów bądź opracowań;

3) konferencji, seminariów, spotkań;

4) ważnych przedsięwzięć lub inwestycji.”;

5) w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeśli do wykonania określonego zadania konieczne jest współdziałanie komórek organizacyjnych członek kierownictwa Ministerstwa, o którym mowa w § 2 ust. 1, może zobowiązać dyrektorów komórek organizacyjnych do wyznaczenia z kierowanych przez nich komórek pracowników, którzy będą współpracować w realizacji danego zadania.”;

6) w § 12 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad Zakładem Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z zastrzeżeniem § 20 pkt 8.”;

7) w § 13a:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenie i rozwój:

a) centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej „CEP”,

b) centralnej ewidencji kierowców, zwanej dalej „CEK”,

c) rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwanego dalej „rejestrem PESEL” – jako rejestru referencyjnego,

d) Rejestru Dowodów Osobistych, zwanego dalej „RDO”,

e) centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, zwanej dalej „CEWiUDP”,

f) Rejestru Stanu Cywilnego, zwanego dalej „RSC”;”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) prowadzenie wykazu unieważnionych dowodów osobistych zawierającego serie i numery unieważnionych dokumentów oraz serie i numery błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankietów dowodów osobistych;”,

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie spraw związanych z nadaniem i zmianą numeru PESEL;”,

d) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) prowadzenie spraw, w tym postępowań administracyjnych związanych z udostępnianiem danych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, z wyłączeniem czynności materialno-technicznych realizowanych przez Centralny Ośrodek Informatyki;

2b) prowadzenie spraw związanych z poprawą jakości danych gromadzonych w rejestrach centralnych prowadzonych przez Ministra oraz opracowanie w tym zakresie koncepcji o charakterze strategicznym;”,

e) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przekazywanie danych:

a) z rejestru PESEL:

– za pomocą urządzeń teletransmisji danych, zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, po uprzednim wydaniu rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 18 pkt 7,

– za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, po uprzednim wydaniu rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 18 pkt 7,

– w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, po uprzednim wydaniu rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 18 pkt 7,

b) z RDO w trybie:

– pełnej teletransmisji danych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, po uprzednim wydaniu rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 18 pkt 7,

– ograniczonej teletransmisji danych zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, po uprzednim wydaniu rozstrzygnięcia, o którym mowa w § 18 pkt 7;”,

f) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o udostępnienie danych:

a) z rejestru PESEL – za pomocą urządzeń teletransmisji danych oraz w drodze weryfikacji w zakresie spełnienia przez te podmioty wymagań określonych w art. 48 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

b) z RDO – w trybie pełnej lub ograniczonej teletransmisji danych w zakresie spełnienia przez te podmioty wymagań określonych odpowiednio w art. 66 ust. 2 oraz art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

9) udział w kontroli podmiotów korzystających z dostępu do danych:

a) zgromadzonych w rejestrze PESEL w drodze weryfikacji w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków określonych w art. 46 ust. 2 pkt 1 lub art. 48 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

b) zgromadzonych w RDO w trybie ograniczonej teletransmisji danych w zakresie spełniania przez te podmioty warunków określonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;”,

g) uchyla się pkt 13, pkt 15, pkt 20, pkt 23 i 24,

h) po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu:

„25a) obsługa spraw związanych z udziałem Ministra w pracach Zespołu do spraw koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych;”,

i) w pkt 27 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z zastrzeżeniem § 18 pkt 6,”;

8) w § 14 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w komórkach organizacyjnych Ministerstwa, organach podległych lub nadzorowanych przez Ministra i urzędach obsługujących te organy oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, z zastrzeżeniem zadań określonych w § 13a pkt 9, § 17a pkt 6 lit. b, § 18 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 6, § 20 pkt 2 i 8 oraz § 21 pkt 3,”;

9) w § 16 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzenie współpracy międzynarodowej w obszarze spraw migracyjnych pozostających w zakresie kompetencji Ministra, z tym, że w zakresie wskazanym przez członka kierownictwa Ministerstwa nadzorującego Departament Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich, w porozumieniu z tym Departamentem;”;

10) w § 16a:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad prawidłowością działania Krajowego Systemu Informatycznego oraz wynikających z zadań, o których mowa w art. 18 – 20 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, w tym we współpracy z Departamentem Teleinformatyki, w szczególności:

a) sprawdzanie, czy Krajowy System Informatyczny spełnia wymagania techniczne niezbędne do udziału w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym,

b) przeprowadzanie oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych włączonych do Krajowego Systemu Informatycznego w ramach danego organu,

c) przygotowywanie – na wniosek centralnego organu technicznego Krajowego Sytemu Informatycznego – opinii w zakresie spełnienia przez Krajowy System Informatyczny wymogów określonych w art. 4 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 i 9 decyzji Rady nr 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a – 2c w brzmieniu:

„2a) obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym, z zastrzeżeniem § 19 pkt 3b;

2b) obsługa organizacyjno-biurowa Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego;

2c) współpraca w realizacji zadań, o których mowa w § 18b pkt 10 i w § 19 pkt 1a, odpowiednio z Departamentem Teleinformatyki oraz Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich w zakresie właściwości Departamentu;”,

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) koordynowanie działań związanych z udziałem w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) w porozumieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich;”;

11) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Do zakresu działania Departamentu Spraw Obywatelskich należy:

1) prowadzenie spraw związanych z nadzorem:

a) merytorycznym nad ewidencją ludności oraz wydawaniem dowodów osobistych,

b) merytorycznym nad rejestracją stanu cywilnego oraz zmianą imienia i nazwiska, w tym przeprowadzanie kontroli wojewodów w tych obszarach,

c) zwierzchnim nad sprawami paszportów i paszportów tymczasowych, w tym przeprowadzanie kontroli w organach paszportowych;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska, meldunkowych, dowodów osobistych, dokumentów paszportowych oraz udostępniania danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz RDO;

3) reprezentowanie Ministra w postępowaniach przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach prowadzonych przez Departament;

4) wydawanie paszportów w imieniu Ministra;

5) udostępnianie danych z CEWiUDP;

6) nadzór Ministra nad Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie powierzonych do realizacji Centrum zadań związanych z udostępnianiem danych jednostkowych z rejestru PESEL oraz wydawaniem zaświadczeń zawierających pełny odpis przetwarzanych w rejestrze PESEL danych, w tym przeprowadzanie kontroli;

7) opiniowanie pod względem formalno-prawnym wniosków podmiotów ubiegających się o udostępnienie danych z rejestru PESEL w trybie teletransmisji, w trybie teletransmisji w drodze weryfikacji, jak również w celach badawczych, statystycznych i badania opinii publicznej oraz z RDO w trybie pełnej teletransmisji danych lub ograniczonej teletransmisji danych, a także wydawanie rozstrzygnięć o przyznaniu lub odmowie przyznania dostępu;

8) kontrola podmiotów korzystających z dostępu do danych:

a) zgromadzonych w rejestrze PESEL w drodze weryfikacji w zakresie spełnienia przez te podmioty warunków określonych w art. 46 ust. 2 pkt 1 lub art. 48 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

b) zgromadzonych w RDO w trybie ograniczonej teletransmisji danych w zakresie spełniania przez te podmioty warunków określonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

– przy udziale Departamentu Ewidencji Państwowych w tym zakresie;

9) prowadzenie spraw związanych z:

a) opracowywaniem wzorów dokumentów, rozwojem i zastosowaniem technologii biometrycznych w dokumentach oraz rejestrach i systemach informatycznych,

b) koordynacją działań w zakresie projektowania, certyfikacji, bezpieczeństwa i kompatybilności dokumentów tożsamości i podróży oraz dokumentów identyfikacyjnych służb podległych Ministrowi, a także prowadzenie notyfikacji międzynarodowej,

c) koordynacją i prowadzeniem notyfikacji dokumentów podróży krajów członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich,

d) współpracą z organami innych państw, w tym z instytucjami Unii Europejskiej w obszarze spraw związanych z rozwojem dokumentów tożsamości i podróży;

10) współdziałanie z Departamentem Ewidencji Państwowych w zakresie:

a) prac nad rozwojem rejestru PESEL, RDO, CEWiUDP i RSC,

b) realizacji projektów informatycznych z obszaru działania Departamentu;

11) szkolenie konsulów RP z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska, wydawania dokumentów paszportowych;

12) zapewnianie kierownikom urzędów stanu cywilnego blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;

13) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad wykonywaniem zadań z zakresu postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia;

14) zaopatrywanie organów uprawnionych do nakładania mandatów w bloczki mandatów karnych;

15) prowadzenie spraw wynikających z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

16) prowadzenie spraw wynikających z art. 25 i art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;

17) współpraca z Sekcją Polską Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego;

18) prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w porozumieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich w obszarze związanym z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, paszportami i rejestracją stanu cywilnego, w tym udział w pracach gremiów Unii Europejskiej oraz opracowywanie opinii i stanowisk do projektów dokumentów nielegislacyjnych i legislacyjnych Unii Europejskiej.”;

12) w § 18b:

a) pkt 4a otrzymuje brzmienie:

„4a) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatowaniem, monitorowaniem, przeglądaniem oraz utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Ministerstwie uwzględniającego wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności;”,

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organami innych państw, z instytucjami Unii Europejskiej w obszarze związanym z integracją polskich systemów teleinformatycznych z systemami Unii Europejskiej, w tym sieci TESTA oraz Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II), Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS), w szczególności opiniowanie i wypracowywanie stanowisk dotyczących funkcjonowania systemów krajowych we współpracy z SIS II i VIS oraz udział w grupach roboczych Agencji eu-Lisa oraz Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej zajmujących się budową, rozwojem i funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych Unii Europejskiej, w uzgodnieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich;”,

c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organami innych państw, z instytucjami Unii Europejskiej w obszarze związanym z ochroną teleinformatyczną infrastruktury krytycznej i cyberprzestrzeni w uzgodnieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich;”,

d) po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem do centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz udostępnianiem w Biuletynie Informacji Publicznej wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych pozostających we właściwości Ministra, w tym koordynowanie tworzenia formularzy elektronicznych umożliwiających wygenerowanie dokumentu elektronicznego w celu złożenia go za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”;

13) w § 19:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) realizacja polityki europejskiej Rządu w zakresie spraw wewnętrznych, w tym współpraca z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie właściwości Ministra, z zastrzeżeniem § 16 pkt 3, § 16a pkt 12, § 18 pkt 18 i §18b pkt 10 i 10a;”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) współpraca międzynarodowa z gremiami przygotowawczymi Rady Unii Europejskiej do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, w części sprawy wewnętrzne, na poziomie Komitetów oraz Zarządu Agencji eu-Lisa w obszarze związanym z zarządzaniem Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości;”,

c) w pkt 3 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b) pełnienie funkcji Organu Odpowiedzialnego dla funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

c) obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna Międzyresortowego Zespołu do Spraw Europejskich Funduszy Spraw Wewnętrznych;”,

d) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

„3b) obsługa Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym w zakresie prowadzonej przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym współpracy międzynarodowej, w szczególności koordynacja, uzgadnianie i prezentowanie stanowisk oraz koordynacja udziału w gremiach międzynarodowych;”,

e) w pkt 4a po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) udział w pracach Zespołu do Spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej;”;

14) w § 20 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji lekarskich, z tym że w zakresie nadzoru nad rejonowymi komisjami lekarskimi – za pośrednictwem przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej, w tym kontrola działalności Centralnej Komisji Lekarskiej;”;

15) w § 22 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania, utrzymywania obiektów Ministerstwa oraz zapewnienia przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Ministerstwie;”;

16) w § 23 w pkt 4 lit. k otrzymuje brzmienie:

„k) z zapewnieniem przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,”;

17) uchyla się załącznik do Regulaminu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: T. Piotrowska

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265)

2) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 13 i 67, z 2013 r. poz. 5, 55 i 71 oraz z 2014 r. poz. 34.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »