| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 47
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 19 lipca 2012 r.

w sprawie systemu stałego dyżuru

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RzeczypospolitejPolskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)), w związku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.3)) oraz § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) zasady przygotowania, organizacji i uruchomienia stałego dyżuru;

2) organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zwanego dalej „Ministrem” oraz przedsiębiorcę, w którym minister właściwy do spraw transportu reprezentuje Skarb Państwa, zwanych dalej „jednostkami”, w których ma funkcjonować system stałego dyżuru, wymienione w załączniku nr 1;

3) dokumenty obowiązujące w systemie stałego dyżuru.

§ 2.

Celem organizacji stałego dyżuru jest zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów upoważnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w „Planie Reagowania Obronnego RP”.

§ 3.

Do podstawowych zadań realizowanych w ramach stałego dyżuru należy:

1) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;

2) przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.

§ 4.

1. System stałego dyżuru przygotowuje kierownik jednostki w siedzibie tej jednostki.

2. Jednostki z wyłączeniem przedsiębiorcy, w którym minister właściwy do spraw transportu reprezentuje Skarb Państwa, organizujące główne stanowiska kierowania są obowiązane przygotować system stałych dyżurów w stałych siedzibach oraz w zapasowych miejscach pracy.

3. Przygotowanie systemu stałego dyżuru w jednostce polega na:

1) wyznaczeniu składu osobowego stałego dyżuru;

2) wskazaniu pomieszczenia, wyposażonego w środki łączności, sprzęt komputerowy, materiały biurowe i zapasowe źródło energii elektrycznej, w którym stały dyżur będzie pełniony;

3) opracowaniu i uzgodnieniu z Dyrektorem Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie TBiGM, zwanym dalej „Dyrektorem BZK”, dokumentacji związanej z zapewnieniem warunków do funkcjonowania systemu stałego dyżuru, w tym Instrukcji stałego dyżuru, której wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia;

4) wyznaczeniu osób upoważnionych do uruchomienia systemu stałego dyżuru oraz opracowaniu wykazu tych osób, zawierającego ich dane teleadresowe;

5) wyznaczeniu dyżurnych środków transportowych dla potrzeb systemu stałego dyżuru;

6) zapewnieniu systemów łączności oraz ochrony w miejscach funkcjonowania systemu stałego dyżuru;

7) zorganizowaniu, nie rzadziej niż jeden raz w roku – w ramach szkolenia obronnego –szkolenia teoretycznego i praktycznego dla osób wchodzących w skład systemu stałego dyżuru.

4. Od chwili uruchomienia stały dyżur pełniony jest całodobowo.

5. Za funkcjonowanie systemu stałego dyżuru w poszczególnych jednostkach odpowiedzialni są kierownicy tych jednostek.

§ 5.

1. W przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa, system stałego dyżuru uruchamiany jest obligatoryjnie, w celu realizacji zadań określonych w § 8 ust. 3 rozporządzenia.

2. System stałego dyżuru może być uruchomiony w stanie stałej gotowości obronnej państwa, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa, na polecenie kierownika jednostki lub Ministra w celu szkolenia i kontroli.

3. O uruchomieniu systemu stałego dyżuru kierownik jednostki informuje Ministra, poprzez Dyrektora BZK.

4. Decyzję o zakończeniu działania stałego dyżuru wydaje kierownik jednostki, który wydał decyzję o jego uruchomieniu.

§ 6.

1. W system stałego dyżuru mogą zostać włączeni przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, w stosunku do których zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz.1571) organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa jest Minister.

2. Realizacja zadań stałego dyżuru, w szczególności przygotowanie, organizacja i uruchomienia stałego dyżuru, realizowana jest w trybie art. 7 ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

§ 7.

1. W Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanym dalej „Ministerstwem”, zadania stałego dyżuru realizowane są przez Zespół Monitorowania Zagrożeń o którym mowa w zarządzeniu Nr 12 Ministra z dnia 2 marca 2012 r. zwany dalej „Zespołem”.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa wyznaczą co najmniej dwóch z każdej komórki organizacyjnej pracowników, do realizacji zadań stałego dyżuru.

3. Pracownicy, wyznaczeni do Zespołu, obowiązani są posiadać dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub wyższej.

4. Do zadań Dyrektora BZK należy:

1) opracowanie dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt. 3;

2) ustalenie sposobu funkcjonowania i wyznaczenie składu Zespołu oraz zapewnienie jego przeszkolenia;

3) ustalenie sposobu powiadamiania osób, wchodzących w skład Zespołu;

4) sprawowanie nadzoru i koordynowanie prac związanych z uruchamianiem i sprawnym funkcjonowaniem stałego dyżuru;

5) zapewnienie ochrony pomieszczeń i dokumentów w czasie trwania całodobowej pracy Zespołu;

6) zapewnienie obsługi całodobowej pracy Zespołu przez kancelarię tajną.

5. Do zadań Dyrektora Biura Administracyjno-Finansowego należy zapewnienie pod względem logistycznym, w uzgodnieniu z Dyrektorem BZK, możliwości całodobowej pracy Zespołu.

6. Do zadań Dyrektora Biura Ministra należy przygotowanie materiałów informacyjnych, dotyczących funkcjonowania stałego dyżuru w zakresie informacji jawnych i bieżące ich rozsyłanie do mediów.

§ 8.

Dokumentację systemu stałego dyżuru w jednostkach należy dostosować do przepisów niniejszego zarządzenia, w terminie 30 dni od daty jego ogłoszenia.

§ 9.

Traci moc Zarządzenie Nr 22 Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie systemu stałego dyżuru (Dz. U. MI Nr 5, poz. 28) oraz Zarządzenie Nr 22 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu stałego dyżuru.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, transport – na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1–3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 754, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1109, Nr 185, poz. 1092, Nr 228, poz. 1368.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 85, Nr 65 poz.553, poz. 716, Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. nr 240, poz.1600 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK W KTÓRYCH MA FUNKCJONOWAĆ SYSTEM STAŁEGO DYŻURU]

Załączniki do Zarządzenia Nr 47
Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
z dnia 19 lipca 2012r. (poz. 47)

Załącznik Nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK W KTÓRYCH MA FUNKCJONOWAĆ SYSTEM STAŁEGO DYŻURU

1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

3. Główny Inspektor Transportu Drogowego.

4. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

5. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

6. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie.

7. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

8. Polskie Koleje Państwowe S.A.

9. Urząd Morski w Gdyni.

10. Urząd Morski w Szczecinie.

11. Urząd Morski w Słupsku.

12. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni.

13. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

14. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku.

15. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku.

16. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

17. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie.

18. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

19. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.

20. Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

 

ZATWIERDZAM

 

 

Kierownik jednostki

Imię i nazwisko

 

INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU

 

OPRACOWAŁ:

Imię i nazwisko
stanowisko

 

 

MIEJSCOWOŚĆ

MIESIĄC, ROK


 


SPIS TREŚCI

 

1.

ZASADY OGÓLNE

4

1.1.

Cel organizacji stałego dyżuru

4

1.2.

Zadania realizowane w ramach stałego dyżuru

4

1.3.

Skład osobowy i czas pełnienia stałego dyżuru.

4

1.4.

Miejsce pełnienia stałego dyżuru i jego podległość

5

1.5.

Kontrola i nadzór nad stałym dyżurem.

5

2.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

5

2.1.

Uprawnienia osób pełniących stały dyżur

5

2.2.

Zadania osób pełniących stały dyżur

6

2.3.

Zadania zmiany przyjmującej stały dyżur

6

2.4.

Zadania zmiany zdającej stały dyżur

6

3.

INFORMACJE DODATKOWE/ZAŁĄCZNIKI

7

ZASADY OGÓLNE

1.1. Cel organizacji stałego dyżuru

Celem organizacji stałego dyżuru jest zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa – Wykaz osób upoważnionych do uruchomienia systemu stałego dyżuru, załącznik nr ...;

w szczególności:

1) przekazywanie wykonawcom decyzji i zadań od organu nadrzędnego;

2) ewidencjonowanie przyjętych i przekazanych decyzji i zadań;

3) utrzymywanie łączności ze stałym dyżurem organu nadrzędnego, jednostek podległych oraz współdziałających;

4) powiadamianie określonych osób o obowiązku niezwłocznego stawienia się w miejscu pracy – Wykaz osób powiadamianych w trybie alarmowym w celu niezwłocznego stawienia się w miejscu pracy, załącznik nr ....

1.2. Zadania realizowane w ramach stałego dyżuru

Do podstawowych zadań realizowanych w ramach stałego dyżuru należy:

1) uruchomienie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, zadań operacyjnych oraz procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;

2) przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań, w tym zadań operacyjnych określonych w „Planie Reagowania Obronnego RP”, wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

3) przekazywanie właściwym organom informacji o stopniu realizacji zadań, w tym zadań operacyjnych wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.”

1.3. Skład osobowy i czas pełnienia stałego dyżuru

Funkcjonowanie stałego dyżuru zapewnia kierownik jednostki, wyznaczając skład stałego dyżuru i określając czas jego pełnienia.

Czas pełnienia stałego dyżuru:

– I zmiana od godz. 6.00 do godz. 14.00;

– II zmiana od godz. 14.00 do godz. 22.00;

– III zmiana od godz. 22.00 do godz. 6.00.

Kierownik jednostki może określić inne godziny pełnienia stałego dyżuru, jeśli uzasadnione jest to specyfiką jednostki i zapewnia pełnienie dyżuru całodobowo.

1.4. Miejsce pełnienia stałego dyżuru i jego podległość

Miejscem pełnienia stałego dyżuru jest .........................., które znajduje się w pomieszczeniu nr ...., budynek...........................................................

1.5. Kontrola i nadzór nad stałym dyżurem

Stały dyżur mogą kontrolować:

1) Minister;

2) osoby upoważnione przez Ministra;

3) kierownik jednostki;

4) osoby upoważnione przez kierownika jednostki.

Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem stałego dyżuru sprawuje, w imieniu Ministra,

................................................

Do obowiązków sprawującego bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem stałego dyżuru należy:

1) przygotowanie stałego dyżuru, w tym opracowanie i bieżące uaktualnianie „Instrukcji stałego dyżuru” wraz z załącznikami;

2) nadzór nad dokumentacją i wyposażeniem stałego dyżuru;

3) udzielanie instruktażu osobom pełniącym stały dyżur;

4) kontrola pełnienia stałego dyżuru;

5) prowadzenie szkolenia z osobami wyznaczonymi do pełnienia stałego dyżuru;

6) inne, wynikające ze specyfiki jednostki.

1. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

2.1. Uprawnienia osób pełniących stały dyżur

1) wydawanie poleceń w sprawach należących do kompetencji stałego dyżuru podczas nieobecności kierownika jednostki;

2) przyjmowanie i przekazywanie sygnałów;

3) egzekwowanie od pracowników jednostki informacji w celu uaktualniania dokumentacji stałego dyżuru;

4) wydawanie poleceń kierowcom przydzielonych środków transportowych w sprawie wykorzystania pojazdów;

5) inne, wynikające ze specyfiki jednostki.

2.2. Zadania osób pełniących stały dyżur

1) znajomość „Instrukcji stałego dyżuru” wraz z załącznikami;

2) znajomość struktury organizacyjnej jednostki;

3) znajomość sygnałów powszechnego ostrzegania i alarmowania – załącznik nr ...;

4) umiejętność posługiwania się technicznymi środkami łączności oraz urządzeniami biurowymi, znajdującymi się na wyposażeniu stałego dyżuru;

5) utrzymywanie łączności z kierownikiem jednostki, ze stałym dyżurem organu nadrzędnego, jednostek organizacyjnych nadrzędnych, podległych i współdziałających w ramach systemu stałego dyżuru, załącznik nr ...;

6) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych;

7) przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.3. Zadania zmiany przyjmującej stały dyżur

1) przyjęcie dokumentacji stałego dyżuru;

2) przyjęcie wyposażenia pomieszczeń stałego dyżuru;

3) sprawdzenie sprawności technicznych środków łączności oraz urządzeń biurowych, znajdujących się na wyposażeniu stałego dyżuru;

4) sprawdzenie dostępności środków transportowych wraz z kierowcami, wyznaczonymi do dyspozycji stałego dyżuru;

5) potwierdzenie faktu przyjęcia stałego dyżuru w dzienniku działania;

6) inne, wynikające ze specyfiki jednostki.

2.4. Zadania zmiany zdającej stały dyżur

1) uaktualnienie dziennika działania (załącznik nr ...) i przekazanie dziennika działania zmianie przyjmującej stały dyżur;

2) zapoznanie zmiany przyjmującej stały dyżur z aktualną sytuacją w zakresie właściwości jednostki;

3) przedstawienie zmianie przyjmującej stały dyżur spraw wynikłych w trakcie dyżuru i sposobu ich realizacji;

4) przedstawienie zmianie przyjmującej stały dyżur spraw, będących w procesie realizacji wraz z ewentualną informacją o sposobie i terminie ich załatwienia;

5) zapoznanie zmiany przyjmującej stały dyżur z miejscem pobytu kierownika jednostki oraz wydanych przez niego decyzjach dotyczących stałego dyżuru;

6) inne, wynikające ze specyfiki jednostki.

2. INFORMACJE DODATKOWE

Inne, istotne dane i ustalenia wynikające ze specyfiki jednostki i nie ujęte w poprzednich punktach.

ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI STAŁEGO DYŻURU

Nr ... – Wykaz osób upoważnionych do uruchomienia systemu stałego dyżuru.

Nr ... – Wykaz osób powiadamianych w trybie alarmowym w celu niezwłocznego stawienia się w miejscu pracy.

Nr ... – Wykaz danych teleadresowych osób wchodzących w skład systemu stałego dyżuru.

Nr ... – Struktura organizacyjna jednostki.

Nr ... – Sygnały powszechnego ostrzegania i alarmowania.

Nr ...– Wykaz danych teleadresowych organów i jednostek organizacyjnych nadrzędnych, podległych i współdziałających w ramach systemu stałego dyżuru.

Nr ... – Dziennik działania stałego dyżuru.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »