| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

KOMUNIKAT
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 20 listopada 2012 r.

w sprawie opublikowania zarządzenia Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 43/2012 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego, stanowiące załącznik do komunikatu.

 

MINISTER TRANSPORTU,

BUDOWNICTWA

I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494)

Załącznik 1. [ZARZĄDZENIE Nr 43/2012 GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego]

Załącznik

ZARZĄDZENIE Nr 43/2012
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego nadaje się Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem" stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Regulamin określa szczegółową organizację oraz podział zadań w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

3. Schemat organizacyjny oraz wykaz symboli literowych komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 58/2011 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (Dz. Urz. MTBiGM Nr 1, poz. 4).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2012 r.

infoRgrafika

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2012
Głównego Inspektora Transportu Drogowego
z dnia 14 listopada 2012 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Główny Inspektorat Transportu Drogowego, zwany dalej „Inspektoratem" jako urząd administracji rządowej obsługujący Głównego Inspektora Transportu Drogowego, działa w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.1)).

§ 2. 1. Działalnością Inspektoratu kieruje Główny Inspektor Transportu Drogowego, zwany dalej „Głównym Inspektorem", przy pomocy Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego, zwanego dalej „Zastępcą Głównego Inspektora", Dyrektora Generalnego, dyrektorów komórek organizacyjnych i naczelników delegatur terenowych oraz ich zastępców.

2. Głównego Inspektora w przypadku jego nieobecności zastępują w kolejności: Zastępca Głównego Inspektora, Dyrektor Generalny, bądź też upoważniony pisemnie dyrektor komórki organizacyjnej lub inny pracownik Inspektoratu w zakresie określonym w upoważnieniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

3. Główny Inspektor nadzoruje pracę Biura do spraw Transportu Międzynarodowego, Biura Prawnego, Biura Spraw Wewnętrznych, Gabinetu Głównego Inspektora, Pionu Ochrony Informacji Niejawnych, Delegatur Terenowych oraz Administratora Bezpieczeństwem Informacji.

4. Główny Inspektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Inspektoratu do załatwiania spraw w jego imieniu, w tym do podejmowania decyzji, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

5. Zastępca Głównego Inspektora:

1) zastępuje Głównego Inspektora w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków; w tych przypadkach, w szczególności, koordynuje i nadzoruje wykonywanie przez dyrektorów komórek organizacyjnych oraz naczelników delegatur powierzonych im czynności;

2) podpisuje, w czasie nieobecności Głównego Inspektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, pełnomocnictwa do reprezentowania Głównego Inspektora:

a) przed organami administracji publicznej,

b) przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi,

c) w pracach komisji sejmowych i senackich, komisji prawniczych i konferencji uzgodnieni owych w ramach prac nad projektem aktu prawnego zgodnie z regulaminem pracy Rady Ministrów,

d) w postępowaniach prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajową Izbę Odwoławczą;

3) nadzoruje pracę Biura Elektronicznego Poboru Opłat, Biura Nadzoru Inspekcyjnego oraz Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

6. Dyrektor Generalny nadzoruje pracę Biura Dyrektora Generalnego, Biura Finansowo-Gospodarczego oraz Biura Informatyki i Łączności.

§ 3. 1. Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego:

1) realizuje zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w urzędzie;

2) zapewnia reprezentację Głównego Inspektora i Dyrektora Generalnego przed sądami powszechnymi w sprawach należących do właściwości rzeczowej Biura Dyrektora Generalnego oraz Biura Finansowo-Gospodarczego;

3) koordynuje realizację zadań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie, objętych odrębnymi przepisami;

4) nadzoruje wykonywanie zadań przez wydziały administracyjne delegatur terenowych.

2. Dyrektor Biura Elektronicznego Poboru Opłat:

1) jest upoważniony do prowadzenia w imieniu Głównego Inspektora postępowań w sprawach związanych z elektronicznym poborem opłat, w których Główny Inspektor jest właściwy jako organ I instancji, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i innych pism procesowych;

2) sprawuje nadzór nad działalnością Wydziałów Elektronicznego Poboru Opłat w delegaturach terenowych Inspektoratu.

3. Dyrektor Biura Finansowo-Gospodarczego:

1) nadzoruje sprawy związane z realizacją i planowaniem budżetu;

2) nadzoruje sprawy związane z obsługą finansową i kasową urzędu;

3) nadzoruje sprawy związane z gospodarowaniem majątkiem oraz gospodarką magazynową;

4) nadzoruje sprawy związane z zapewnieniem właściwych narzędzi i warunków pracy pracownikom urzędu;

5) nadzoruje sprawy dotyczące gospodarki mandatowej i windykacji należności oraz postępowania dotyczące odraczania terminu spłaty, rozkładania spłaty na raty oraz umarzania w całości lub w części należności z tytułu kar pieniężnych oraz grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, za wyjątkiem spraw dotyczących kar administracyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.2));

6) nadzoruje wykonywanie zadań przez wydziały gospodarki finansowej delegatur terenowych.

4. Dyrektor Biura Informatyki i Łączności nadzoruje merytorycznie wykonywanie zadań przez Wieloosobowe Samodzielne Stanowiska do spraw Informatyki w delegaturach terenowych.

5. Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego:

1) w imieniu Głównego Inspektora sprawuje nadzór nad działalnością kontrolną Inspekcji Transportu Drogowego, zwanej dalej „Inspekcją";

2) w imieniu Głównego Inspektora przygotowuje plany kontrolne Inspekcji;

3) jest odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie szkoleń na inspektorów I i II stopnia jak również kursów doszkalających dla inspektorów;

4) jest odpowiedzialny za kontrolę przedsiębiorstw i przewozu drogowego na terenie m. st. Warszawy;

5) prowadzi sprawy związane z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej przez pojazdy poruszające się po drogach.

6. Dyrektor Biura Prawnego:

1) jest upoważniony do prowadzenia w imieniu Głównego Inspektora postępowań administracyjnych, prowadzonych przez Głównego Inspektora w postępowaniach odwoławczych i z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i innych pism procesowych;

2) zapewnia reprezentację Głównego Inspektora przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi w sprawach wynikających z rozstrzygnięć Głównego Inspektora, za wyjątkiem spraw należących do właściwości rzeczowej: Biura Dyrektora Generalnego, Biura Elektronicznego Poboru Opłat, Biura Finansowo-Gospodarczego, Biura Nadzoru Inspekcyjnego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz Wydziałów Prawnych delegatur terenowych;

3) zapewnia udzielanie informacji prawnej w zakresie kontroli przestrzegania warunków lub obowiązków wykonywania przewozu drogowego.

7. Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych:

1) kontroluje jednostki organizacyjne Inspekcji w zakresie prawidłowego wykonywania zadań;

2) analizuje skargi i wnioski dotyczące pracy pracowników Inspekcji;

3) sporządza wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w sprawach nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli wewnętrznej;

4) współpracuje z innymi organami odpowiedzialnymi za kontrolę przewozów drogowych w zakresie pozyskiwania i wymiany informacji dotyczących zadań kontrolnych Inspekcji.

8. Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w imieniu Głównego Inspektora sprawuje merytoryczny nadzór nad działalnością Wydziałów Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w delegaturach terenowych Inspektoratu.

9. Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora:

1) zapewnia organizację i obsługę organizacyjną prac Głównego Inspektora, Zastępcy Głównego Inspektora, oraz zespołów doradczych i opiniodawczych, działających przy Głównym Inspektorze;

2) koordynuje pracę rzecznika prasowego;

3) nadzoruje sprawy związane z obsługą współpracy Głównego Inspektora z organizacjami międzynarodowymi;

4) nadzoruje sprawy związane z prawidłowym i terminowym załatwianiem skarg, interpelacji i wniosków posłów na Sejm RP i senatorów, a także przygotowuje projekty odpowiedzi Głównego Inspektora na zapytania, dezyderaty i interpelacje poselskie dotyczące pracy Inspektoratu oraz Inspekcji.

10. Naczelnicy delegatur Inspektoratu:

1) kierują pracami delegatury;

2) udzielają zamówień publicznych w trybie, na zasadach i w zakresie określonym w przepisach odrębnych, a także na podstawie i w granicach udzielonych upoważnień;

3) gospodarują powierzonym delegaturom mieniem.

11. Dyrektorzy biur odpowiedzialni merytorycznie za właściwe komórki organizacyjne w delegaturach mają prawo do przeprowadzania bieżących działań kontrolnych w zakresie działania tych komórek.

§ 4. 1. Rozstrzygnięcia wewnętrzne dotyczące działania Inspekcji, wydawane są w formie zarządzeń Głównego Inspektora, z zastrzeżeniem zarządzeń dotyczących funkcjonowania i organizacji pracy Inspektoratu w zakresie należącym, na podstawie odrębnych przepisów, do właściwości Dyrektora Generalnego.

2. Przeznaczone do użytku wewnętrznego i służbowego Inspekcji wyjaśnienia dotyczące praktycznego stosowania obowiązujących przepisów prawnych, w tym mające na celu wprowadzanie jednolitych standardów działania Inspekcji, mogą być wydawane w formie zaleceń, wytycznych oraz instrukcji.

§ 5. 1. Podpisywanie pism adresowanych do:

1) kierowników naczelnych i centralnych organów władzy i administracji rządowej;

2) krajowych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;

3) kierowników organów zagranicznych oraz organizacji międzynarodowych, lub zawierających stanowisko Inspekcji, należy do kompetencji Głównego Inspektora.

2. Pisma adresowane do krajowych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości mogą być podpisane również przez dyrektorów komórek organizacyjnych w sprawach należących do ich właściwości, na podstawie imiennego upoważnienia Głównego Inspektora.

3. Prawo do podpisywania pism związanych z działalnością Inspektoratu mają w zakresie zgodnym z ich właściwością rzeczową: Główny Inspektor, zastępca Głównego Inspektora, Dyrektor Generalny, dyrektor komórki organizacyjnej, główny księgowy, audytor wewnętrzny, Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz Rzecznik Prasowy.

4. Dyrektorzy komórek organizacyjnych i naczelnicy delegatur terenowych są uprawnieni do podpisywania pism kierowanych do adresatów na równorzędnym lub niższym stanowisku, zgodnie z zakresem swego działania.

5. Osoby, o których mowa w ust. 3, mogą udzielić pisemnego upoważnienia do podpisywania pism wychodzących w zakresie swojej właściwości rzeczowej swoim zastępcom, naczelnikom wydziałów, kierownikom sekcji oraz innym pracownikom Inspektoratu i profesjonalnym pełnomocnikom, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

6. Projekty pism, w tym decyzji, aktów prawa wewnętrznego oraz wzorów formularzy, są przedkładane do podpisu odpowiednio: Głównemu Inspektorowi, jego Zastępcy lub Dyrektorowi Generalnemu bądź dyrektorowi komórki organizacyjnej lub jego zastępcy, posiadającemu imienne upoważnienie Głównego Inspektora lub Dyrektora Generalnego. Dyrektorzy komórek organizacyjnych sprawują nadzór formalny i merytoryczny w tym zakresie, potwierdzając sprawdzenie projektu pisma w ramach swojej właściwości rzeczowej w sposób określony w odrębnych przepisach wewnętrznych.

7. Udzielone pełnomocnictwa i upoważnienia są przekazywane do Wieloosobowego stanowiska do spraw legislacji w dwóch egzemplarzach, celem ich zarejestrowania.

8. Po zarejestrowaniu:

1) pierwszy egzemplarz składany jest do rejestru upoważnień lub pełnomocnictw;

2) drugi egzemplarz otrzymuje umocowany pracownik.

9. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa lub upoważnienia w delegaturze, obraz udzielonego pełnomocnictwa lub upoważnienia jest w celu jego zarejestrowania przesyłany do Wieloosobowego stanowiska do spraw legislacji za pomocą poczty elektronicznej. Pracownik Wieloosobowego stanowiska do spraw legislacji przekazuje do delegatury informację o numerze, pod którym pełnomocnictwo lub upoważnienie zostało zarejestrowane.

10. Prawa i obowiązki wynikające z udzielonych pełnomocnictw lub upoważnień mogą być wykonywane po ich zarejestrowaniu.

Rozdział 2

Podstawowe obowiązki i uprawnienia dyrektorów komórek organizacyjnych i zastępców dyrektorów oraz naczelników delegatur terenowych

§ 6. 1. Obowiązki dyrektorów komórek organizacyjnych i naczelników delegatur terenowych obejmują w szczególności:

1) organizację pracy i tworzenie warunków do wykonywania przez pracowników czynności służbowych, z zachowaniem zasad wymienionych w § 10;

2) kierowanie pracami podległych pracowników, a w razie potrzeby osobisty w nich udział;

3) zapewnianie warunków pracy odpowiednich do realizowanych zadań;

4) zapewnianie optymalnego wykorzystania zasobów ludzkich komórki organizacyjnej;

5) zapewnianie przestrzegania w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych przepisów prawa, w tym dotyczących prawa pracy oraz obowiązujących w Inspektoracie przepisów wewnętrznych, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych;

6) przestrzeganie zapoznawania się przez pracowników z treścią wewnętrznych aktów prawnych rozsyłanych do każdego pracownika za pomocą poczty elektronicznej, poprzez informowanie o udostępnieniu treści aktu w zasobie sieciowym systemu teleinformatycznego Inspektoratu, z zastrzeżeniem, iż zapoznanie z treścią Regulaminu organizacyjnego, Regulaminu pracy, Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy, a także innych aktów prawnych, jeżeli decyzję taką podejmie Dyrektor Generalny, dyrektor komórki organizacyjnej lub naczelnik delegatury terenowej, dokumentuje poprzez sporządzenie kart zapoznania;

7) zapewnianie przestrzegania w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych zasad etyki oraz zapobieganie powstawaniu w komórkach obszarów działania zagrożonych korupcją.

2. Dyrektor kieruje wykonaniem zadań komórki organizacyjnej samodzielnie albo przy pomocy zastępców dyrektora. Zastępca dyrektora kieruje pracami komórki organizacyjnej w zakresie spraw przydzielonych mu przez dyrektora, odpowiada przed dyrektorem za realizację powierzonych mu zadań oraz zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności.

3. Naczelnik delegatury terenowej kieruje wykonaniem zadań delegatury terenowej samodzielnie albo przy pomocy zastępców naczelnika. Zastępca naczelnika kieruje pracami delegatury terenowej w zakresie spraw przydzielonych mu przez naczelnika, odpowiada przed naczelnikiem za realizację powierzonych mu zadań.

4. W ramach wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1, dyrektorzy komórek organizacyjnych i zastępcy dyrektorów tych komórek oraz naczelnicy delegatur terenowych w zakresie powierzonych im zadań:

1) dokonują okresowych ocen pracowników w zakresie jakości ich pracy, dotrzymywania ustalonych terminów oraz zaangażowania w realizację zadań, informując pracowników o dokonanej ocenie oraz o przesłankach ewentualnych decyzji o wyróżnieniu lub ukaraniu pracownika i zasadach odwołania od takiej decyzji;

2) ustalają przyczyny niedotrzymania wyznaczonych terminów i nieosiągnięcia efektów poszczególnych zadań oraz podejmują działania zapobiegające takim sytuacjom i ich skutkom;

3) nadzorują realizację i aktualizują ustalone plany pracy;

4) wnioskują w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, podnoszenia kwalifikacji przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania oraz karania podległych pracowników;

5) ustalają zakresy obowiązków oraz zapewniają sporządzanie i aktualizację opisów podległych im stanowisk pracy w podległych im komórkach organizacyjnych;

6) udzielają pracownikom podległej komórki organizacyjnej zgody na krajowe podróże służbowe oraz zatwierdzają wnioski urlopowe pracowników tej komórki uprzednio zaakceptowane przez właściwego naczelnika wydziału;

7) prowadzą ewidencję czasu pracy oraz kontrolują czas pracy podległych pracowników we współpracy z wydziałem właściwym do spraw osobowych;

8) przeprowadzają oceny (pierwsze i okresowe) pracowników z podległej komórki organizacyjnej w terminach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) i aktach wykonawczych do ustawy;

9) kontrolują przestrzeganie przez pracowników zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

10) współpracują przy dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz przy sporządzaniu rocznej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie wraz z formułowaniem wniosków zmierzających do zapobiegania możliwym zagrożeniom życia i zdrowia pracowników;

11) przeprowadzają instruktarz ogólny w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach szkolenia wstępnego nowoprzyjętych pracowników;

12) wnioskują w sprawach dotyczących odbywania służby przygotowawczej do służby cywilnej podległych pracowników.

5. W ramach organizacji pracy, dyrektorzy komórek organizacyjnych i naczelnicy delegatur terenowych oraz ich zastępcy w zakresie powierzonych im zadań:

1) dokonują bieżącego rozdziału pracy, wyznaczając pracowników odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań oraz określając cele i terminy ich wykonania w sposób prowadzący do merytorycznie poprawnej i terminowej realizacji przydzielonych zadań, z zachowaniem dyscypliny pracy;

2) w sprawach charakteryzujących się wysokim stopniem złożoności poprzedzają rozdział pracy konsultacjami z pracownikami, którym mają one zostać przydzielone do prowadzenia oraz z pracownikami dysponującymi największym doświadczeniem w danej dziedzinie;

3) stosują formę pisemną wydawanych poleceń we wszystkich wymagających tego przypadkach;

4) wyznaczają osoby do współpracy z Biurem Informatyki i Łączności w zakresie rozwoju systemów wspierających merytoryczną obsługę działań należących do właściwości podległych im biur, komórek organizacyjnych lub delegatur terenowych.

6. Dyrektorzy komórek organizacyjnych ustalają organizację pracy biur oraz zasady współpracy z innymi biurami.

7. Główny Inspektor może z inicjatywy własnej lub na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej nadać tej komórce szczegółowy regulamin jej działania.

8. Dyrektorzy komórek organizacyjnych i naczelnicy delegatur terenowych w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po okresie sprawozdawczym składają Głównemu Inspektorowi i Dyrektorowi Generalnemu roczne sprawozdania z działalności podległych komórek.

§ 7. 1. Komórkami organizacyjnymi Inspektoratu są biura, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Gabinet Głównego Inspektora oraz delegatury terenowe. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Gabinet Głównego Inspektora oraz delegatury terenowe są komórkami organizacyjnymi równorzędnymi biurom Inspektoratu.

2. Biuro Elektronicznego Poboru Opłat, Biuro Nadzoru Inspekcyjnego, Biuro Spraw Wewnętrznych, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz delegatury terenowe są komórkami organizacyjnymi Głównego Inspektoratu realizującymi czynności kontrolne.

3. W ramach komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mogą być tworzone wydziały, oddziały, zespoły, zespoły zamiejscowe, sekcje oraz samodzielne i wieloosobowe stanowiska pracy.

4. Główny Inspektor i Dyrektor Generalny mogą w razie potrzeby powoływać stałe lub doraźne zespoły oraz komisje o charakterze opiniodawczym, doradczym, bądź pomocniczym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.

5. Biurami, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i Gabinetem Głównego Inspektora kierują dyrektorzy, a w przypadku ich nieobecności zastępcy dyrektorów lub zastępujący ich upoważnieni pisemnie pracownicy tych biur.

6. Delegaturami terenowymi kierują naczelnicy, a w przypadku ich nieobecności zastępcy naczelników lub zastępujący ich upoważnieni pisemnie pracownicy tych delegatur.

7. Wydziałami kierują naczelnicy wydziałów, a w przypadku ich nieobecności zastępcy naczelników wydziałów lub wyznaczeni przez dyrektorów komórek organizacyjnych pracownicy zastępujący naczelników bądź też upoważnieni pisemnie pracownicy tych wydziałów. Wydziałem Finansowo-Księgowym w Biurze Finansowo-Gospodarczym kieruje główny księgowy, a Centrum Doskonalenia Kadr w Biurze Dyrektora Generalnego kieruje naczelnik wydziału. Oddziałem Delegatury Centralnej w Łodzi kieruje zastępca naczelnika delegatury.

8. Pionem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

9. Zespołami oraz sekcjami kierują odpowiednio kierownicy zespołów lub kierownicy sekcji, a w przypadku ich nieobsadzenia lub nieobecności naczelnicy wydziałów lub upoważnieni pisemnie przez dyrektorów komórek organizacyjnych pracownicy.

10. Naczelnicy wydziałów podlegają dyrektorom komórek organizacyjnych i zastępcom dyrektorów tych komórek w zakresie powierzonych im zadań.

11. Kierownicy zespołów oraz kierownicy sekcji podlegają dyrektorowi biura lub naczelnikowi wydziału.

12. Stanowiskami kierowniczymi są stanowiska dyrektorów komórek organizacyjnych i ich zastępców oraz stanowiska: głównego księgowego i zastępcy głównego księgowego, naczelników delegatur terenowych i ich zastępców oraz naczelników wydziałów i ich zastępców.

Rozdział 3

Podstawowe obowiązki i uprawnienia pracowników

§ 8. 1. Zatrudnieni w Inspektoracie pracownicy obowiązani są w szczególności:

1) przestrzegać przepisów prawa pracy oraz zasad określonych w przepisach wewnętrznych;

2) sumiennie i terminowo wykonywać polecenia przełożonych;

3) niezwłocznie informować bezpośredniego przełożonego o każdej okoliczności uniemożliwiającej terminowe lub prawidłowe merytorycznie wykonywanie przydzielonego zadania;

4) informować bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych możliwościach wykonania przydzielonego zadania w sposób bardziej efektywny;

5) przekazywać bezpośredniemu przełożonemu ustalenia i spostrzeżenia dotyczące błędów w działaniu Inspektoratu i Inspekcji wraz z propozycją działań korygujących;

6) do zapoznawania się z treścią przekazywanych im aktów prawa wewnętrznego.

2. Jeżeli w czasie wykonywania przydzielonego zadania nastąpi zmiana stanu faktycznego lub prawnego, uzasadniająca zmianę ustalonego sposobu postępowania, pracownik obowiązany jest o tym niezwłocznie poinformować swojego bezpośredniego przełożonego. Gdy nie jest to możliwe, pracownik powinien wykonać przydzielone zadanie odpowiednio do zmienionych okoliczności faktycznych lub prawnych, informując następnie o tym bezpośredniego przełożonego.

3. Pracownik może zwrócić się do przełożonego lub osoby do tego uprawnionej na podstawie przepisów szczególnych o wydanie polecenia na piśmie, jeśli jego celowość budzi wątpliwości.

4. Pracownik jest obowiązany wykonywać polecenia służbowe przełożonych. Jeżeli pracownik jest przekonany, że polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest on obowiązany na piśmie poinformować o tym przełożonego. W razie pisemnego potwierdzenia polecenia jest obowiązany je wykonać. Pracownik nie wykonuje polecenia, jeżeli prowadziłoby to do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, o czym niezwłocznie informuje dyrektora generalnego.

5. Wszyscy pracownicy Inspektoratu mają prawo do poszanowania ich godności przez przełożonych oraz innych pracowników.

6. Wszyscy pracownicy Inspektoratu zobowiązani są wykonywać pracę w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 9. Przekazanie dokumentacji w związku ze zmianami osobowymi na danym stanowisku pracy następuje protokołem zdawczo-odbiorczym, który zawiera w szczególności wykaz spraw niezałatwionych oraz spraw w toku. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisują pracownik oraz jego bezpośredni przełożony. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pracownik, a drugi przełożony pracownika.

Rozdział 4

Organizacja pracy

§ 10. 1. Inspektorat działa przestrzegając zasad: legalności, celowości, skuteczności oraz gospodarności.

2. Środki publiczne oraz mienie Skarbu Państwa podlegają w Inspektoracie rzetelnej, racjonalnej, celowej i gospodarnej polityce ich wykorzystywania z poszanowaniem przepisów prawa.

§ 11. 1. W Inspektoracie prowadzi się ewidencję składników majątkowych.

2. Przekazanie pracownikom w użytkowanie składników majątkowych stanowiących indywidualne wyposażenie stanowiska pracy następuje w formie pisemnej.

3. Powierzone mienie podlega poszanowaniu i powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

§ 12. 1. Pracownicy załatwiający sprawy obywateli obowiązani są w szczególności:

1) przestrzegać terminów i zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.3)), zwanej dalej „k.p.a." oraz w innych przepisach szczególnych;

2) udzielać obywatelom wyczerpujących informacji o stanie załatwienia sprawy w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub elektronicznej, na zasadach określonych w szczególności w k.p.a. oraz w innych przepisach szczególnych.

2. W sprawach, w których Inspektorat prowadzi postępowanie administracyjne lub podejmuje czynności w ramach postępowania sądowo-administracyjnego, bądź postępowanie prowadzone jest na podstawie odrębnych przepisów, informacje mogą być udzielane pisemnie lub ustnie, po uprzednim sprawdzeniu uprawnienia podmiotu występującego o informację do jej otrzymania oraz określeniu zakresu jej udzielenia temu podmiotowi.

Rozdział 5

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych

§ 13. 1. Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych Inspektoratu należy w szczególności:

1) przygotowywanie we współpracy z Wydziałem Planowania Budżetu i Analiz w Biurze Finansowo-Gospodarczym, materiałów planistycznych do budżetu państwa w zakresie działalności komórki organizacyjnej w układzie zadaniowym i tradycyjnym;

2) przygotowywanie w zakresie właściwości komórki organizacyjnej we współpracy z Wydziałem Analiz i Strategii w Biurze Nadzoru Inspekcyjnego kierunków działania Inspekcji;

3) udział w planowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty w zakresie działania komórki organizacyjnej we współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych w Biurze Dyrektora Generalnego;

4) aktualizacja strony internetowej Inspektoratu i strony Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej; działania komórek organizacyjnych Inspektoratu koordynuje w tym zakresie Wydział Informacji i Promocji w Gabinecie Głównego Inspektora;

4) współpraca, w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej, z Wydziałem Prezydialnym w Gabinecie Głównego Inspektora w załatwianiu skarg i wniosków wpływających do Inspektoratu oraz związanych ze współpracą z Sejmem i Senatem RP;

5) zapewnianie niezbędnych informacji dla Wydziału Informacji i Promocji w Gabinecie Głównego Inspektora, w ramach załatwiania spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na zapytanie o informację publiczną oraz zapytań ze strony środków masowego przekazu;

6) nadzór nad publikacją bieżących informacji dotyczących działalności Inspekcji;

7) opracowywanie i opiniowanie, we współpracy z Wieloosobowym stanowiskiem do spraw legislacji Biura Dyrektora Generalnego, w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej, projektów aktów prawnych, zgłoszenie uwag albo przekazanie informacji o ich braku powinno nastąpić na piśmie, w wyznaczonym terminie. W przypadku wewnętrznych aktów prawnych ich projekty sporządza właściwa merytorycznie komórka organizacyjna, do komórki należy również przeprowadzenie konsultacji z innymi komórkami a także zestawienie i wyjaśnienie uwag;

8) udzielanie odpowiedzi w zakresie właściwości rzeczowej komórki na wystąpienia związane z działalnością lobbingową (wystąpienia mogą mieć formę wniosków o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej, opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych, propozycji odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji, zgłoszenia zainteresowania nad pracami nad projektem aktu normatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 161, poz. 966);

9) delegowanie pracowników komórki organizacyjnej do udziału w pracach zespołów i komisji międzyresortowych oraz powoływanych przez Głównego Inspektora i Dyrektora Generalnego;

10) przygotowywanie dla Głównego Inspektora, Dyrektora Generalnego oraz innych uprawnionych podmiotów planów pracy oraz sprawozdań z działalności komórki organizacyjnej;

11) przekazywanie akt do zarchiwizowania we współpracy ze stanowiskiem do spraw archiwum zakładowego w Biurze Dyrektora Generalnego;

12) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do zadań realizowanych i nadzorowanych;

13) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań rzeczowych i finansowych, określonych przez Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego;

14) realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Inspektoracie;

15) udział w procesie przygotowań obronnych, realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej;

16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego.

§ 14. 1. Obsługę kancelaryjną oraz biurową komórek organizacyjnych zapewniają sekretariaty tych komórek organizacyjnych.

2. Sekretariaty komórek organizacyjnych tworzą samodzielne stanowiska do spraw administracyjnych lub inne stanowiska, z których zakresu obowiązków wynika realizacja zadań, o których mowa w ust. 3.

3. Do zadań sekretariatów komórek organizacyjnych należy w szczególności:

1) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji kierowanej do komórki organizacyjnej, a także nadzorowanie obiegu korespondencji w tej komórce i korespondencji kierowanej w danej sprawie do innych komórek organizacyjnych, zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w tym zakresie w Inspektoracie;

2) wysyłanie korespondencji wychodzącej z komórki organizacyjnej;

3) prowadzenie terminarza dyrektora, jego zastępcy oraz naczelników wydziałów komórki organizacyjnej;

4) kierowanie interesantów zgłaszających się bezpośrednio i telefonicznie do właściwych pracowników komórki organizacyjnej;

5) prowadzenie spraw z zakresu obsługi administracyjnej komórki organizacyjnej, w tym powielanie dokumentów, rozdzielanie materiałów biurowych, rozdzielanie korespondencji kierowanej do komórki organizacyjnej zgodnie z dekretacjami dyrektora, jego zastępcy oraz naczelników wydziałów komórki organizacyjnej;

6) rozdzielanie spraw pomiędzy pracowników komórki organizacyjnej zgodnie z dekretacjami dyrektora, jego zastępcy oraz naczelników wydziałów komórki organizacyjnej;

7) przechowywanie dokumentów niezbędnych w bieżącej pracy dyrektora i jego zastępcy, naczelnika delegatury terenowej, jego zastępcy oraz naczelników wydziałów komórki organizacyjnej;

8) prowadzenie dokumentacji związanej z dyscypliną pracy oraz dokumentacji czasu pracy w komórce organizacyjnej obejmującej prowadzenie i przechowywanie list obecności oraz wniosków urlopowych i zwolnień lekarskich, a także ich przekazywanie do WydziałuSpraw Osobowych Biura Dyrektora Generalnego, z zastrzeżeniem, iż listy obecności i zatwierdzone wnioski urlopowe przekazywane są ostatniego dnia roboczego danego miesiąca, a zwolnienia lekarskie w terminie 1 dnia roboczego od dnia ich otrzymania, z tym że delegatury terenowe przekazują oryginały dokumentów oraz równocześnie przesyłają je za pomocą faksu. Przekazanie dokumentów przez delegatury terenowe może następować za pomocą poczty;

9) prowadzenie ewidencji wydanych oraz niszczenie wycofanych pieczątek biura i pieczątek służbowych dyrektora biura, jego zastępców, naczelników wydziałów oraz pracowników biura;

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora, jego zastępcę, naczelnika delegatury terenowej i jego zastępcę oraz naczelników wydziałów komórki organizacyjnej.

4. Obieg dokumentów, prowadzone rejestry, system rejestracji oraz znakowania dokumentów, a także sposób ich przechowywania i archiwizowania w Inspektoracie określają odrębne przepisy wewnętrzne.

§ 15. Biuro Dyrektora Generalnego

1. Do właściwości Biura Dyrektora Generalnego należy:

1) zarządzanie zasobami ludzkimi i rozwojem zawodowym pracowników Inspekcji;

2) rekrutacja kandydatów do pracy w Inspektoracie;

3) organizacja praktyk i staży zawodowych;

4) obsługa Głównego Inspektora i Dyrektora Generalnego w zakresie prowadzonych w Inspektoracie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

5) koordynacja pomocy prawnej świadczonej dla Głównego Inspektora, jego zastępców oraz Dyrektora Generalnego;

6) obsługa udziału Głównego Inspektora w procesie legislacyjnym w zakresie działania Inspekcji;

7) prowadzenie sekretariatu, obsługa kancelaryjna oraz obsługa kadrowa Zespołu audytu i kontroli.

2. W skład Biura Dyrektora Generalnego wchodzą:

1) Wydział Ogólny (BDG-OGL), w skład którego wchodzi Wieloosobowe stanowisko do spraw legislacji (BDG-SLG), Wieloosobowe Stanowisko - Kancelaria Inspektoratu (BDG-KGI), Wieloosobowe stanowisko do spraw archiwum zakładowego (BDG- ARZ), oraz Wieloosobowe Stanowisko - Sekretariat Biura Dyrektora Generalnego (BDG-SDB);

2) Wydział Organizacyjny (BDG-ORG), w skład którego wchodzi Sekcja Postępowań Rekrutacyjnych (BDG -SPR) oraz Sekcja Planowania Polityki Kadrowej i Organizacyjnej Inspekcji (BDG -SPK);

3) Wydział Spraw Osobowych (BDG-WSO), w skład którego wchodzi Sekcja Kadr (BDG-SKD) oraz Samodzielne stanowisko do spraw BHP (BDG-BHP);

4) Centrum Doskonalenia Kadr (BDG-CDK);

5) Wydział Zamówień Publicznych, (BDG-ZPB);

6) Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego (BDG-SAW);

7) Wieloosobowe Stanowisko do spraw Kontroli (BDG-WSK);

8) Zespół Radców Prawnych (BDG -ZRP).

3. Do zadań Wydziału Ogólnego realizowanych przez Wieloosobowe stanowisko do spraw legislacji należy:

1) opracowywanie, we współpracy z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, projektów aktów prawnych w zakresie kontroli przewozów drogowych, a poprzeprowadzonych uzgodnieniach sporządzanie zestawienia uwag zawierającego sposób ich rozpatrzenia oraz uzasadnienie w razie nieprzyjęcia uwagi;

2) zapewnianie reprezentacji Głównego Inspektora w procesie legislacyjnym w zakresie przepisów dotyczących przewozu drogowego oraz działania Inspekcji;

3) opiniowanie we współpracy z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi Inspektoratu projektów aktów prawnych przekazywanych w ramach uzgodnień wewnątrz i międzyresortowych;

4) opracowywanie, we współpracy z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego;

5) opracowywanie pod względem prawnym i redakcyjnym, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Głównego Inspektora i Dyrektora Generalnego;

6) ogłaszanie wewnętrznych aktów prawnych, informacje o wydaniu i dniu wejścia w życie zarządzeń przekazywane są drogą elektroniczną oraz zamieszczane w dedykowanym zasobie sieciowym systemu teleinformatycznego Inspektoratu;

7) prowadzenie rejestrów oraz zbiorów oryginałów zarządzeń, wytycznych i decyzji Głównego Inspektora oraz zarządzeń i decyzji Dyrektora Generalnego, w tym poprzez zamieszczenie ich wersji elektronicznej w dedykowanym zasobie sieciowym systemu teleinformatycznego Inspektoratu;

8) monitorowanie zmian w przepisach prawnych dotyczących przewozu drogowego oraz działania Inspekcji;

9) prowadzenie rejestrów oraz zbiorów upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Głównego Inspektora, jego zastępców i Dyrektora Generalnego;

10) prowadzenie rejestrów oraz zbiorów oryginałów upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Inspektoratu i ich zastępców oraz naczelników wydziałów komórek organizacyjnych.

4. Do zadań Wydziału Ogólnego realizowanych przez Wieloosobowe Stanowisko -Kancelaria Inspektoratu należy:

1) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do Inspektoratu, a także nadzorowanie obiegu korespondencji kierowanej w danej sprawie do innych komórek organizacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wewnętrznych;

2) obsługa sekretarsko-biurowa i administracyjna Dyrektora Generalnego, w tym powielanie dokumentów, a także rozprowadzanie prasy i dzienników urzędowych;

3) wysyłanie korespondencji wychodzącej z Inspektoratu;

4) kierowanie interesantów zgłaszających się bezpośrednio i telefonicznie do właściwych komórek organizacyjnych Inspektoratu;

5) rozdzielanie korespondencji przychodzącej do Inspektoratu, Głównego Inspektora, jego zastępcy oraz Dyrektora Generalnego pomiędzy właściwe rzeczowo komórki organizacyjne Inspektoratu, zgodnie z dekretacjami Głównego Inspektora, jego zastępcy oraz Dyrektora Generalnego;

6) przechowywanie dokumentów niezbędnych w bieżącej pracy Dyrektora Generalnego;

7) prowadzenie ewidencji wydanych oraz niszczenie wycofanych pieczątek urzędowych i pieczątek służbowych Dyrektora Generalnego.

5. Do zadań Wydziału Ogólnego realizowanych przez Wieloosobowe Stanowisko do spraw Archiwum Zakładowego należy:

1) prowadzenie zakładowego archiwum Inspektoratu;

2) inicjowanie rozwiązań w zakresie przechowywania akt biurowych przekazanych do archiwum;

3) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przekazywania dokumentów do archiwum.

6. Do zadań Do zadań Wydziału Ogólnego realizowanych przez Wieloosobowe Stanowisko - Sekretariat Biura Dyrektora Generalnego należy:

1) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do Biura Dyrektora Generalnego, a także nadzorowanie obiegu korespondencji w Biurze i korespondencji wychodzącej z Biura do innych komórek organizacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wewnętrznych;

2) obsługa sekretarsko-biurowa dyrektora Biura oraz jego zastępców;

3) prowadzenie spraw z zakresu obsługi administracyjnej Biura Dyrektora Generalnego, w tym powielanie dokumentów, rozdzielanie materiałów biurowych, a także rozprowadzanie prasy i dzienników urzędowych;

4) rozdzielanie spraw pomiędzy pracowników Biura Dyrektora Generalnego zgodnie z dekretacjami dyrektora Biura oraz jego zastępców;

5) przechowywanie dokumentów niezbędnych w bieżącej pracy Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, jego zastępców oraz wydziałów Biura;

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Biura Dyrektora Generalnego oraz jego zastępców.

7. Do zadań Wydziału Organizacyjnego realizowanych przez Sekcję Postępowań Rekrutacyjnych należy:

1) upowszechnianie informacji o wolnych stanowiskach pracy w Inspektoracie;

2) przyjmowanie i rejestrowanie ofert pracy oraz ich wstępna weryfikacja;

3) przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego;

4) obsługa komisji rekrutacyjnych oraz sporządzanie protokołów postępowań rekrutacyjnych, w tym obsługa organizacyjna postępowań na stanowiska inspektorów Inspekcji;

5) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie badania kompetencji kandydatów na pracowników Inspekcji;

6) współpraca z komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie organizowania praktyk w Służbie Cywilnej;

7) współpraca z urzędami pracy w zakresie pozyskiwania stażystów do odbywania staży absolwenckich oraz staży w Inspektoracie.

8. Do zadań Wydziału Organizacyjnego realizowanych przez Sekcję Planowania Polityki Kadrowej i Organizacyjnej Inspekcji należy:

1) prowadzenie analiz efektywności organizacji pracy poszczególnych komórek organizacyjnych Inspektoratu oraz wydajności i poprawności realizacji obowiązków służbowych na poszczególnych stanowiskach pracy;

2) na podstawie wyników analiz, o których mowa w pkt 1 planowanie i prowadzenie etatyzacji w Inspektoracie;

3) opracowywanie strategicznych kierunków polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Inspektoracie oraz Inspekcji;

4) projektowanie modelowych rozwiązań strukturalnych Inspekcji;

5) doskonalenie zasad organizacji i zakresów działania Inspekcji;

6) opracowywanie na podstawie kierunków, o których mowa w pkt 3, kluczowych zadań w zakresie szkolenia i innych form doskonalenia zawodowego w Inspekcji;

7) opracowywanie planów zatrudnienia oraz monitorowanie ich realizacji;

8) sporządzanie okresowych i doraźnych analiz dotyczących zasobów ludzkich i kadr Inspekcji.

9. Do zadań Wydziału Spraw Osobowych realizowanych przez Sekcję Kadr należy:

1) realizacja polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Inspektoracie;

2) prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i trwaniem stosunku pracy w Inspektoracie, a także wykonywanie czynności związanych z ustaniem stosunku pracy;

3) prowadzenie dokumentacji kadrowej, w tym akt osobowych, ustalenie stażu pracy do wysługi lat, uprawnień do nagród jubileuszowych, wymiaru urlopów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz prowadzenie rejestrów delegacji służbowych, zwolnień lekarskich;

4) wydawanie legitymacji pracowniczych oraz współpraca z wykonawcą legitymacji, w tym w zakresie przyznawania pracownikom certyfikatów komercyjnych i kwalifikowanych;

5) realizacja decyzji Dyrektora Generalnego oraz wniosków Głównego Inspektora dotyczących awansowania, nagradzania, przyznawania dodatków zadaniowych wyróżniania i karania pracowników Inspektoratu;

6) opracowywanie, we współpracy z kierującymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, rocznych planów urlopów oraz prowadzenie ewidencji tych urlopów;

7) monitorowanie procesu legislacyjnego z zakresu prawa pracy;

8) współpraca z komórkami organizacyjnymi polegająca na wsparciu merytorycznym w zakresie sporządzania i aktualizacji opisów stanowisk pracy oraz w zakresie terminowego i prawidłowego przeprowadzenia ocen pracowniczych;

9) opracowywanie w formie pism przygotowanych na podpis kierującego komórką organizacyjną oraz dyrektora generalnego decyzji, ustaleń, wniosków, propozycji w sprawach kadrowych;

10) współpraca z Biurem Finansowo-Gospodarczym w przygotowaniu list płac w zakresie właściwości rzeczowej Biura Dyrektora Generalnego;

11) obsługa kancelaryjna i organizacyjna komisji dyscyplinarnej oraz rzecznika dyscyplinarnego;

12) merytoryczny nadzór nad wieloosobowym stanowiskiem do spraw osobowych w zakresie kadr Inspekcji w celu zapewnienia jednolitej polityki kadrowej oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie właściwości rzeczowej wydziału w komórkach organizacyjnych Inspektoratu, sporządzanie dokumentacji pokontrolnej oraz przygotowywanie wystąpień pokontrolnych.

10. Do zadań Wydziału Spraw Osobowych realizowanych przez Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy należy prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) bieżące informowanie Dyrektora Generalnego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

3) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

4) przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;

5) udział w opracowywaniu aktów prawnych i ogólnych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

6) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków;

7) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

8) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

9) organizowanie i prowadzanie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowozatrudnionych pracowników;

10) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy w zakresie organizowania badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed ww. czynnikami i warunkami;

11) inicjowanie i rozwijanie w Inspektoracie różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;

12) koordynowanie spraw związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników Inspektoratu.

11. Do zadań Centrum Doskonalenia Kadr należy:

1) rozpoznawanie i analizowanie potrzeb szkoleniowych pracowników Inspektoratu niebędących inspektorami na podstawie otrzymywanych informacji oraz zaleceń Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

2) ustalanie tematyki (programów) szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników Inspektoratu niebędących inspektorami;

3) opracowywanie planu szkoleń pracowników Inspektoratu niebędących inspektorami;

4) organizowanie we współpracy z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi kursów, szkoleń, seminariów oraz innych form kształcenia i doskonalenia zawodowego;

5) analizowanie skuteczności i efektywności organizowanych form kształcenia i doskonalenia zawodowego;

6) obsługa merytoryczna wniosków pracowników Inspektoratu o dofinansowanie zewnętrznych form kształcenia;

7) wsparcie merytoryczne w zakresie działań mających na celu rozwój zawodowy i osobowy pracowników Inspektoratu niebędących inspektorami w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego;

8) organizowanie oraz prowadzenie spraw z zakresu służby przygotowawczej.

12. Zadania Centrum Doskonalenia Kadr, o których mowa w:

1) ust. 11 pkt 1-5 realizowane są przez Sekcję ds. organizacji szkoleń;

2) ust. 11 pkt 6-7 realizowane są przez Wieloosobowe stanowisko do spraw rozwoju zawodowego;

3) ust. 11 pkt 8 realizowane są przez Wieloosobowe stanowisko do spraw służby cywilnej.

13. Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych należy:

1) prowadzenie, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz wspólnych zamówień Inspekcji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Inspektoracie przepisami wewnętrznymi;

2) zabezpieczenie kadrowe realizacji obowiązków Sekretarza Komisji Przetargowej;

3) akceptacja wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia zgodności wniosków z powszechnie obowiązującymi oraz wewnętrznymi przepisami o zamówieniach publicznych;

4) prowadzenie rejestru wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz rejestru zamówień publicznych;

5) ewidencjonowanie w ramach rejestru zamówień publicznych umów zawartych z wykonawcami;

6) prowadzenie dokumentacji z prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym prowadzenie i przechowywanie protokołów z prowadzanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami, złożonymi w postępowaniu ofertami i pozostałą dokumentacją, w sposób zapewniający kompletność oraz brak możliwości nieuprawnionej zmiany przechowywanych dokumentów przez okres 4 lat od udzielenia zamówienia;

7) sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych na podstawie danych i informacji przekazywanych przez komórki organizacyjne Inspektoratu oraz jego aktualizowanie;

8) sporządzanie i przekazywanie do publikacji ogłoszeń o planowanych zamówieniach publicznych oraz innych ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych podlegających publikacji;

9) sporządzanie bieżących i okresowych sprawozdań z prowadzonych postępowań i udzielonych zamówień publicznych na wniosek Dyrektora Generalnego oraz na uprawnione żądanie organów administracji publicznej lub organów kontroli;

10) sporządzanie sprawozdań z prowadzonych postępowań i udzielonych zamówień publicznych w zakresie wynikającym z przepisów o zamówieniach publicznych i przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych;

11) współpraca z Centrum Usług Wspólnych.

14. Do zadań Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego należy:

1) identyfikowanie i monitorowanie procesów zachodzących w Inspektoracie;

2) prowadzenie zadań audytowych, przeprowadzanych zgodnie z rocznym planem audytu, a w przypadkach uzasadnionych - również poza rocznym planem audytu;

3) prowadzenie sprawozdawczości ze zrealizowanych zadań audytowych oraz z wykonania planu audytu a także podejmowanie czynności doradczych których celem jest w szczególności usprawnienie funkcjonowania jednostki, w tym na podstawie wyników zrealizowanych zadań audytowych;

4) prowadzenie czynności sprawdzających;

5) prowadzenie analizy i oceny adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym.

15. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska do spraw Kontroli należy:

1) sporządzanie projektów planów oraz programów kontroli;

2) monitorowanie, weryfikowanie i dostosowywanie mechanizmów kontrolnych w zakresie prawidłowości realizacji dochodów i wydatków budżetowych;

3) przeprowadzanie kompleksowych, problemowych lub sprawdzających kontroli planowych i doraźnych w komórkach Inspektoratu na zasadach określonych w przepisach odrębnych;

4) wykonywanie bieżących czynności kontrolnych w delegaturach w zakresie procesu zarządzania finansami Inspektoratu oraz opracowywanie rekomendacji;

5) obsługa kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Inspektoracie;

6) sporządzanie na podstawie przeprowadzonych kontroli protokołów lub sprawozdań oraz wystąpień pokontrolnych, a także ich przekazywanie i formułowanie wniosków oraz zaleceń dla Głównego Inspektora, Dyrektora Generalnego oraz dyrektorów kontrolowanych komórek organizacyjnych dotyczących działania tych komórek oraz Inspektoratu;

7) wspieranie na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli procesu zarządzania finansami Inspektoratu;

- z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania Biura Spraw Wewnętrznych.

16. Audytorzy wewnętrzni oraz osoby zatrudnione na stanowisku właściwym do spraw kontroli zarządczej w zakresie realizowanych zadań audytowych oraz kontroli podlegają bezpośrednio Głównemu Inspektorowi, a organizacyjnie Dyrektorowi Generalnemu, który odpowiada za zapewnienie warunków niezbędnych do niezależnego, obiektywnego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego oraz kontroli. W zakresie podległości organizacyjnej Dyrektor Generalny zapewnia obsługę Samodzielnego Wieloosobowego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego oraz osób zatrudnionych na stanowisku właściwym do spraw kontroli zarządczej, w tym poprzez prowadzenie sekretariatu, obsługę kancelaryjną oraz obsługę kadrową obejmującą prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy i zwolnień lekarskich, działając w tym zakresie za pomocą Biura Dyrektora Generalnego, a w zakresie decyzji związanych ze stosunkiem pracy, w tym udzielaniem urlopów, za wyjątkiem zmian zawartych umów o pracę, za pomocą Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego. Główny Inspektor uzgadnia roczne plany audytu oraz udziela upoważnień do przeprowadzenia audytu. Dyrektor Generalny oraz dyrektor Biura Dyrektora Generalnego mogą zlecić realizację zadania audytowego lub kontroli doraźnej w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem.

17. Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy:

1) świadczenie pomocy prawnej na rzecz Głównego Inspektora, jego zastępców oraz Dyrektora Generalnego;

2) sporządzanie lub akceptacja projektów umów zawieranych przez Inspektorat oraz istotnych postanowień umów i wzorów umów stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, chyba że projekt umowy stanowi obowiązujący w Inspektoracie wzór umowy lub specyfikacja, do której załączono wzór umowy została uprzednio zaopiniowana przez radcę prawnego;

3) sporządzanie lub akceptacja projektów porozumień administracyjnych zawieranych przez Głównego Inspektora i Dyrektora Generalnego oraz prowadzenie ich rejestru;

4) sporządzanie lub akceptacja projektów upoważnień i pełnomocnictw Głównego Inspektora, jego zastępców i Dyrektora Generalnego;

5) sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie ustnych wyjaśnień dotyczących zagadnień prawnych zleconych przez osoby, o których mowa w pkt 1;

6) reprezentowanie osób, o których mowa w pkt 1, w negocjacjach z podmiotami zewnętrznymi;

7) zastępstwo prawne osób, o których mowa w pkt 1, w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach sądowych w sprawach należących do właściwości Biura Dyrektora Generalnego oraz Biura Finansowo-Gospodarczego.

18. Radcowie prawni zatrudnieni w Wydziale Ogólnym, Wydziale Organizacyjnym, Wydziale Spraw Osobowych, oraz Wydziale Zamówień Publicznych podlegają dyrektorowi Biura Dyrektora Generalnego, który odpowiada w tym zakresie za zapewnienie im warunków niezbędnych do niezależnego, obiektywnego i efektywnego świadczenia pomocy prawnej, w tym działając za pomocą Biura Dyrektora Generalnego poprzez prowadzenie sekretariatu, obsługę kancelaryjną oraz obsługę kadrową obejmującą prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy, wykorzystaniem prawa do urlopów, a także zwolnień lekarskich.

19. Pracę Zespołu Radców Prawnych nadzoruje bezpośrednio Dyrektor Generalny.

20. Dyrektor Generalny, odpowiada za zapewnienie warunków niezbędnych do niezależnego, obiektywnego i efektywnego świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych zatrudnionych w Zespole Radców Prawnych.

21. Czynności z zakresu pomocy prawnej Główny Inspektor i jego zastępca uprawnieni są zlecać radcom prawnym zatrudnionym w Zespole Radców Prawnych bezpośrednio.

22. W zakresie, o którym mowa w ust. 19, Dyrektor Generalnego działa za pomocą Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, który występuje również w imieniu Dyrektora Generalnego we wszelkich sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym związanych z udzielaniem urlopów, za wyjątkiem czynności wymagających zmiany zawartej umowy o pracę. W przypadku zatrudnienia w Zespole Radców Prawnych dwóch lub więcej radców prawnych, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego może jednemu z nich powierzyć koordynację pomocy prawnej w Inspektoracie.

23. W zakresie, o którym mowa w ust. 20, Dyrektor Generalnego działa za pomocą Biura Dyrektora Generalnego, które zapewnia obsługę Zespołu Radców Prawnych, w tym poprzez prowadzenie sekretariatu, obsługę kancelaryjną oraz obsługę kadrową obejmującą prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy, wykorzystaniem prawa do urlopów, a także zwolnień lekarskich.

§ 16. 1. Radcowie prawni zatrudnieni w komórkach organizacyjnych Inspektoratu innych niż Biuro Dyrektora Generalnego podlegają osobom kierującym tymi komórkami organizacyjnymi. Do zadań radców prawnych zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Inspektoratu innych niż Biuro Dyrektora Generalnego należy w szczególności, poza sprawami wymienionymi w niniejszym regulaminie, sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie ustnych wyjaśnień dotyczących zagadnień prawnych zleconych przez osoby kierującym tymi komórkami organizacyjnymi.

2. Osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, odpowiadają za zapewnienie warunków niezbędnych do niezależnego, obiektywnego i efektywnego świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych zatrudnionych w tych komórkach organizacyjnych, w tym poprzez prowadzenie sekretariatu, obsługę kancelaryjną oraz obsługę kadrową obejmującą prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy, wykorzystaniem prawa do urlopów, a także zwolnień lekarskich.

3. Radcowie Głównego Inspektora mogą podlegać bezpośrednio Głównemu Inspektorowi, jeżeli ich zakres obowiązków lub umowa o pracę tak stanowią. W takim przypadku są oni umiejscowieni w strukturze organizacyjnej Inspektoratu jako samodzielne stanowiska do określonych spraw, których obsługę zapewnia Gabinet Głównego Inspektora, w ramach zespołów opiniodawczych lub doradczych, bądź w ramach istniejących komórek organizacyjnych, które zapewniają prowadzenie takim stanowiskom sekretariatu, obsługę kancelaryjną oraz obsługę kadrową.

§ 17. Biuro Elektronicznego Poboru Opłat

1. Biuro Elektronicznego Poboru Opłat wykonuje w imieniu Głównego Inspektora zadania wynikające z ustawy o drogach publicznych w zakresie kontroli oraz sankcjonowania niedopełnienia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych. Ponadto Biuro analizuje dane pochodzące z systemu elektronicznego poboru opłat w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań ustawowych oraz wykrywania i ujawniania naruszeń prawa, a także niekorzystnych dla Skarbu Państwa zjawisk i zachowań użytkowników dróg krajowych.

2. W skład Biura Elektronicznego Poboru Opłat wchodzą:

1) Wydział Kontroli Elektronicznego Poboru Opłat (BEPO-WK). W skład Wydziału Kontroli Elektronicznego Poboru Opłat wchodzą: Sekcja Weryfikacji Danych (BEPO-WK-SWD) oraz Sekcja Mobilnych Jednostek Kontrolnych (BEPO-WK-SMJK);

2) Wydział Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych (BEPO-WI). W skład Wydziału Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych wchodzą: Sekcja Zarządzania Mobilnymi Jednostkami Kontrolnymi (BEPO-WI-SZ), Sekcja Planowania i Analiz (BEPO-WI-SPP) oraz stanowisko do spraw logistyki (BEPO-WI-L);

3) Wydział Postępowań (BEPO-WP). W skład Wydziału Postępowań wchodzą: Sekcja Postępowań Administracyjnych (BEPO-WP-SPA), Sekcja Postępowań Windykacyjnych (BEPO-WP-SPE) oraz Sekcja Postępowań ws. Wykroczeń (BEPO-WP-SPW);

4) Wydział Administracyjny (BEPO-WA). W skład Wydziału Administracyjnego wchodzą: Sekcja do spraw Administracyjnych (BEPO-WA-SA) oraz Sekcja Informacji (BEPO-WA-SI).

3. Do zadań Wydziału Kontroli Elektronicznego Poboru Opłat należy:

1) realizacja czynności kontrolnych w zakresie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych;

2) sporządzanie dokumentacji z kontroli drogowych;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wynikającym z przeprowadzonej kontroli drogowej;

4) podejmowanie czynności kontrolnych w związku z rażącym naruszeniem przez kierującego pojazdem, przepisów ruchu drogowego lub spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

5) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz postanowień;

6) rozliczanie środków pieniężnych z tytułu nałożonych kar administracyjnych pobranych w toku kontroli drogowej od kontrolowanych podmiotów;

7) sporządzanie raportów oraz sprawozdań dotyczących realizowanych zadań, w tym przygotowywanie informacji na temat faktycznej kategorii pojazdu ustalonej podczas kontroli drogowej oraz informacji dotyczącej ewentualnego zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty a także informacji na temat wszelkich rozbieżności pomiędzy informacjami z Systemu Elektronicznego Poboru Opłat a stanem faktycznym stwierdzonym podczas kontroli na drodze dokonanej przez Zespół Mobilnej Jednostki Kontrolnej;

8) przygotowywanie oraz aktualizacja danych służących do utworzenia tzw. białej listy pojazdów;

9) podejmowanie czynności polegających w szczególności na wysyłaniu zapytań do Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz Centralnej Ewidencji Kierowców w celu ustalenia kierowcy pojazdu;

10) przygotowywanie informacji na temat kategorii pojazdu zidentyfikowanego na podstawie numeru rejestracyjnego przesłanego w zapisie ewidencyjnym, informacji na temat ewentualnego zwolnienia pojazdu od obowiązku uiszczenia opłaty oraz informacji na temat błędów w zapisach ewidencyjnych przesyłanych w systemie Back Office;

11) przygotowywanie i przekazywanie do Sekcji Informacji danych na temat ilości zapisów ewidencyjnych przekazanych przez Operatora Systemu do Inspektoratu;

12) współpraca z komórkami biura oraz Inspektoratu w zakresie wymiany danych i informacji;

13) wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Inspektoratu.

4. Zadania wymienione w ust. 3 pkt 1-7 realizuje Sekcja Mobilnych Jednostek Kontrolnych, zadania wymienione w ust. 3 pkt 8-11 realizuje Sekcja Weryfikacji Danych. Pozostałe zadania są wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych.

5. Do zadań Wydziału Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych należy:

1) nadzór i kontrola nad Sekcjami Mobilnych Jednostek Kontrolnych w delegaturach;

2) sporządzanie we współpracy z właściwymi komórkami Inspektoratu strategii kontroli w zakresie elektronicznego poboru opłat;

3) sporządzenie we współpracy z właściwymi komórkami Inspektoratu planu czynności kontrolnych, zawierającego ilościowe założenia czynności kontrolnych, z uwzględnieniem czynności realizowanych w ramach Krajowego Planu Kontroli w celu kwartalnego przekazywania do ministra właściwego do spraw transportu;

4) opracowywanie oraz aktualizacja istniejących procedur postępowania dla Mobilnych Jednostek Kontrolnych;

5) przygotowanie we współpracy z delegaturami grafiku służby dla Mobilnych Jednostek Kontrolnych;

6) sporządzanie analiz oraz informacji dotyczących wyników oraz efektywności poszczególnych Mobilnych Jednostek Kontrolnych, inspektorów Inspekcji oraz delegatur;

7) opracowywanie we współpracy z Operatorem Systemu lokalizacji przenośnych urządzeń kontrolnych;

8) sporządzenie raportów i analiz dotyczących realizowanych zadań oraz przekazywanie ich do Sekcji Informacji;

9) gromadzenie i analiza danych dotyczących negatywnych zjawisk oraz naruszeń przepisów w zakresie elektronicznego poboru opłat;

10) analizowanie danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Naruszeń w zakresie możliwości wykorzystania ich do prowadzenia postępowań administracyjnych;

11) kierowanie Mobilnymi Jednostkami Kontrolnymi poprzez podejmowanie decyzji o sposobie, czasie realizacji i miejscu zadań kontrolnych wykonywanych przez Mobilne Jednostki Kontrolne jak również wysyłanie informacji o wykrytym naruszeniu do Mobilnych Jednostek Kontrolnych oraz do jednostek innych organów kontroli;

12) podejmowanie decyzji operacyjnych w zakresie dyslokacji Mobilnych Jednostek Kontrolnych;

13) utrzymywanie łączności z Mobilnymi Jednostkami Kontrolnymi przy pomocy dostępnych środków teleinformatycznych;

14) podejmowanie bieżących decyzji operacyjnych oraz wydawanie poleceń służbowych inspektorom Inspekcji będącym na służbie;

15) udzielania wsparcia Mobilnym Jednostkom Kontrolnym w niezbędnym zakresie;

16) reagowanie w czasie rzeczywistym na wezwania od Mobilnych Jednostek Kontrolnych;

17) uzgadnianie z Operatorem Systemu procedur dotyczących pokrycia całości kosztów zakupu paliwa oraz kosztów serwisu Mobilnych Jednostek Kontrolnych;

18) informowanie i sporządzanie raportów dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dalej „GDDKiA", o stanie technicznym pojazdów oraz wyposażenia;

19) bieżące informowanie GDDKiA o uszkodzeniach Mobilnych Jednostek Kontrolnych;

20) współpraca z właściwymi komórkami Inspektoratu w zakresie prowadzenia rozliczeń finansowych;

21) zarządzanie, nadzór i kontrola nad eksploatacją pojazdów, urządzeń oraz wyposażenia na potrzeby systemu elektronicznego poboru opłat;

22) sporządzanie planów serwisu oraz napraw pojazdów oraz sprzętu użytkowanego na potrzeby systemu elektronicznego poboru opłat;

23) nadzór nad prawidłowym rozliczaniem kosztów eksploatacji pojazdów oraz zużyciem paliwa;

24) wymiana informacji z GDDKiA oraz Operatorem systemu elektronicznego poboru opłat w zakresie przebiegu pojazdów oraz zużyciu paliwa i materiałów eksploatacyjnych;

25) prowadzenie ewidencji urządzeń oraz sprzętu i materiałów niezbędnych do ich eksploatacji będących w dyspozycji Biura, a także analizowanie potrzeb zaopatrzeniowych w tym zakresie;

26) określanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakup sprzętu, wyposażenia technicznego, materiałów eksploatacyjnych oraz usług;

27) wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Inspektoratu;

28) współpraca z właściwymi komórkami Inspektoratu w zakresie szkolenia inspektorów Inspekcji;

29) współpraca z komórkami biura oraz Inspektoratu w zakresie wymiany danych i informacji.

6. Zadanie wymienione w ust. 5 pkt 1-8 realizuje Sekcja Planowania i Analiz, zadania wymienione w ust. 5 pkt 9-14 realizuje Sekcja Zarządzania Mobilnymi Jednostkami Kontrolnymi zadania wymienione w ust. 5 pkt 14-24 realizuje stanowisko do spraw logistyki. Pozostałe zadania są wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych.

7. Do zadań Wydziału Postępowań należy:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, z wyłączeniem postępowań w sprawach z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy;

2) przygotowanie projektów decyzji administracyjnych oraz postanowień i innej korespondencji w postępowaniu;

3) podejmowanie czynności zmierzających do wszczęcia postępowań egzekucyjnych;

4) przekazywanie Operatorowi Systemu informacji dotyczącej wysokości wystawionej kary oraz numeru konta wirtualnego przypisanego dla każdego ukaranego;

5) przekazywanie Operatorowi Systemu informacji o wydaniu decyzji administracyjnej oraz wszelkich istotnych danych związanych z tą decyzją;

6) współpraca z Biurem Prawnym w zakresie prowadzenia spraw sądowych i postępowań administracyjnych;

7) prowadzenie, we współpracy z Wydziałem Finansowo-Księgowym zestawień należności i zobowiązań z tytułu kar nakładanych w ramach funkcjonowania Systemu Elektronicznego Poboru Opłat;

8) monitorowanie we współpracy z GDDKiA oraz Operatorem elektronicznego poboru opłat wpłat z tytułu kar pieniężnych;

9) sporządzanie i ewidencja tytułów wykonawczych oraz prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem należności z tytułu kar pieniężnych i innych należności z tytułu kar nakładanych w ramach funkcjonowania Systemu Elektronicznego Poboru Opłat;

10) prowadzenie korespondencji dotyczącej wezwań do zapłaty, a także przygotowywanie innych dokumentów związanych z dochodzeniem należności z tytułu kar pieniężnych i innych należności z tytułu kar nakładanych w ramach funkcjonowania Systemu Elektronicznego Poboru Opłat;

11) wydawanie poleceń dotyczących dokonania przelewu na wyznaczone konto bankowe GDDKiA pobranej kary administracyjnej uiszczonej w formie gotówkowej podczas kontroli;

12) wydawanie poleceń dotyczących dokonania przelewu na wyznaczone konto bankowe GDDKiA należności, które wpłynęły na konto Inspektoratu z tytułu kar administracyjnych uiszczonych za pomocą elektronicznych środków płatniczych podczas kontroli dokonanej przez Mobilną Jednostkę Kontrolną na drodze;

13) analizowanie i monitorowanie przebiegu postępowań egzekucyjnych w stosunku do pomiotów ukaranych karami administracyjnymi;

14) współpraca z organami egzekucji administracyjnej oraz bieżące monitorowanie etapu postępowania;

15) współpraca z komórkami biura oraz Inspektoratu w zakresie wymiany danych i informacji;

16) ewidencja i rozliczanie grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych w wyniku ujawnienia wykroczeń w związku z kontrolami prowadzonymi w ramach systemu elektronicznego poboru opłat (seria i numer);

17) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia;

18) przygotowywanie, we współpracy z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi Inspektoratu wniosków o ukaranie, zapewnienie udziału Głównego Inspektora w postępowaniu w charakterze oskarżyciela publicznego oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z wnoszeniem środków odwoławczych;

19) współpraca z Biurem Informatyki i Łączności w zakresie rozwoju systemów wspierających merytoryczną obsługę działań będących we właściwości Biura Elektronicznego Poboru Opłat.

8. Zadania wymienione w ust. 7 pkt 1-6 realizuje Sekcja Postępowań Administracyjnych, zadania wymienione w ust. 7 pkt. 7-13 realizuje Sekcja Postępowań Windykacyjnych, zadania wymienione w ust. 7 pkt 17 i 18 realizuje Sekcja Postępowań ws. Wykroczeń. Pozostałe zadania są wspólne dla wszystkich sekcji Wydziału Postępowań.

9. Do zadań Wydziału Administracyjnego należy:

1) obsługa sekretarsko-biurowa biura;

2) udzielanie informacji na temat prowadzonych postępowań administracyjnych w ramach prac Biura;

3) przechowywanie archiwizacja i ewidencjonowanie dokumentów wytwarzanych w Biurze;

4) współpraca ze stanowiskiem do spraw logistyki w ramach określania bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakup sprzętu, wyposażenia technicznego, materiałów eksploatacyjnych oraz usług;

5) sporządzanie w oparciu o dane przekazywane przez Wydział Postępowań statystyk dotyczących: ilości postępowań administracyjnych wszczętych w wyniku przekazania do Inspektoratu zapisów ewidencyjnych, ilości postępowań administracyjnych wszczętych w wyniku przekazania przez Operatora Systemu do Inspektoratu zapisów ewidencyjnych i umorzonych, ilości postępowań administracyjnych wszczętych w wyniku przekazania przez Operatora Systemu do Inspektoratu zapisów ewidencyjnych i zakończonych wydaniem ostatecznej decyzji administracyjnej nakładającej karę pieniężną, ilości kar pieniężnych uiszczonych przez kierujących pojazdami, ilości kar pieniężnych, których egzekucję skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego, ilości umorzonych postępowań egzekucyjnych w administracji, ilości postępowań egzekucyjnych w administracji zakończonych skuteczną egzekucją kar pieniężnych;

6) sporządzenie w oparciu o dane przekazywane przez Wydział Kontroli statystyk dotyczących: ilości przekazanych przez Operatora Systemu zapisów ewidencyjnych, ilości postępowań administracyjnych wszczętych w wyniku przekazania przez Elektroniczny System Poboru (system ESP) Mobilnej Jednostce Kontrolnej informacji o popełnieniu naruszenia na drogach płatnych, ilości postępowań administracyjnych wszczętych w wyniku przekazania przez system ESP Mobilnej Jednostce Kontrolnej informacji o popełnieniu naruszenia na drogach płatnych i umorzonych, ilości postępowań administracyjnych wszczętych w wyniku przekazania przez system ESP Mobilnej Jednostce Kontrolnej informacji o popełnieniu naruszenia na drogach płatnych i zakończonych wydaniem ostatecznej decyzji administracyjnej nakładającej karę pieniężną;

7) sporządzanie sprawozdań oraz raportów na potrzeby Głównego Inspektora;

8) wymiana danych oraz informacji pomiędzy Inspektoratem i GDDKiA oraz Operatorem Systemu elektronicznego poboru opłat;

9) sporządzenia raportów oraz informacji dla GDDKiA oraz Operatora Systemu elektronicznego poboru opłat.

10. Zadania wymienione w ust. 9 pkt 1-4 realizuje Sekcja do spraw Administracyjnych, zadania wymienione w ust. 9 pkt 5-9 realizuje Sekcja Informacji.

§ 18. Biuro Finansowo-Gospodarcze

1. Do właściwości Biura Finansowo-Gospodarczego należy:

1) planowanie i wydatkowanie budżetu;

2) koordynowanie zadań związanych z opracowywaniem budżetu w układzie zadaniowym i tradycyjnym;

3) prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Inspektoratu oraz jego finansowo-księgowa i kasowa obsługa;

4) merytoryczny nadzór nad komórkami właściwymi do spraw finansowych w Inspekcji w celu zapewnienia jednolitej polityki finansowej i majątkowej;

5) nadzorowanie i monitorowanie procesu sprawozdawczego w Inspekcji w zakresie sprawozdań finansowych i budżetowych;

6) wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzenia i aktualizacji ewidencji środków trwałych oraz terminowego i prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji;

7) ewidencja środków trwałych i gospodarka materiałowa;

8) prowadzenie spraw dotyczących windykacji należności za wyjątkiem kar administracyjnych w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

9) gospodarowanie majątkiem Inspektoratu oraz zapewnianie właściwych narzędzi i warunków pracy jego pracownikom.

2. W skład Biura Finansowo-Gospodarczego wchodzą:

1) Wydział Finansowo-Księgowy (BFG-WFK), w skład którego wchodzi Sekcja Wydatków (BFG-WFK-SW), Sekcja Dochodów (BFG-WFK-SD)

2) Wydział Rachuby Płac (BFG - WRP)

3) Wydział Planowania Budżetu i Analiz (BFG-WPA);

4) Wydział Gospodarki Mandatowej i Windykacji (BFG-WGM), w skład którego wchodzi Sekcja Gospodarki Mandatowej (BFG-WGM-SGM), Sekcja Postępowań Wyjaśniających (BFG-WGM-SPW), oraz Sekcja Windykacji (BFG-WGM-SW);

5) Wydział Funduszy Rozwojowych (BFG-WFR);

6) Wydział Nieruchomości (BFG - WNI) w skład którego wchodzi Sekcja Inwestycji i Remontów (BFG-WNI-SIR) oraz Sekcja Ochrony (BFG-WNI-SOC);

7) Wydział Gospodarczy (BFG-WGS);

8) Wydział Transportu Samochodowego (BFG - WTS).

3. Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego realizowanych przez Sekcję Wydatków należy:

1) prowadzenie rachunkowości Inspektoratu zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz z uwzględnieniem szczególnych zasad dotyczących finansów publicznych;

2) prowadzenie rejestru oraz zbioru oryginałów umów dotyczących dokonanych przez Inspektorat zakupów i usług zleconych;

3) prowadzenie rejestru wniosków złożonych przez Biura merytoryczne w zakresie zaangażowania środków finansowych;

4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Inspektoratu;

5) regulowanie i rozliczanie zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz świadczeń dla pracowników;

6) potwierdzanie sald w zakresie merytorycznym sekcji, wystawianie oraz potwierdzanie not korygujących;

7) likwidatura zewnętrznych dokumentów finansowo - księgowych;

8) prowadzenie rozrachunków z pracownikami, w szczególności rozliczenia limitów dotyczących korzystania ze służbowych kart kredytowych, pobranych zaliczek i delegacji służbowych;

9) obsługa kasowa Inspektoratu oraz obsługa finansowa podróży służbowych krajowych i zagranicznych;

10) obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

11) obsługa oraz monitorowanie realizacji zadań finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej (UE) i innych źródeł zagranicznych;

12) bankowa obsługa rachunków Inspektoratu, w tym sporządzanie przelewów poprzez system elektroniczny „VTDEOTEL", B2B, oraz CLand z rachunków bankowych Inspektoratu oraz prowadzenie rozliczeń z bankami;

13) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz umorzenia środków trwałych w urządzeniach księgowych i rozliczanie inwentaryzacji;

14) uzgadnianie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją komórki odpowiedzialnej za zaopatrywanie w okresach miesięcznych, wycena księgowa środków trwałych;

15) rozliczanie wydatków majątkowych;

16) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej z wykonania wydatków budżetowych w części budżetu, w której dysponentem jest Główny Inspektor, w zakresie, terminach oraz na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami;

17) sporządzanie sprawozdawczości finansowej w zakresie, terminach oraz na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami;

18) przygotowywanie rocznego harmonogramu wydatków i miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe;

19) przygotowywanie innych bieżących raportów i sprawozdań;

20) nadzorowanie i monitorowanie ewidencji zaangażowania środków budżetowych;

21) obsługa systemu „Trezor" w zakresie wydatków.

4. Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego realizowanych przez Sekcję Dochodów należy:

1) prowadzenie rachunkowości Inspektoratu zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz z uwzględnieniem szczególnych zasad dotyczących finansów publicznych;

2) prowadzenie sprawozdawczości finansowej i budżetowej z wykonania dochodów budżetowych w części budżetu, w której dysponentem jest Główny Inspektor, w zakresie, terminach oraz na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami;

3) dokonywanie na wniosek uprawnionych podmiotów i właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych Inspektoratu zwrotów nadpłat uiszczonych w związku z należnymi opłatami, karami pieniężnymi i grzywnami;

4) analiza i dekretacja dokumentów wyciągów bankowych w celu ustalenia wpłaconych należności w tym uzgadnianie sald rozrachunków z tytułu należności i zobowiązań z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi Inspektoratu;

5) analiza rachunków i mikrorachunków w zakresie nadpłat, niepełnych wpłat oraz wpłat zgodnych we współpracy z wydziałami merytorycznymi;

6) uzgadnianie na koniec każdego miesiąca stanu należności i wpłat z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych w ewidencji analitycznej z syntetyką we współpracy z wydziałami merytorycznymi;

7) potwierdzanie sald w zakresie merytorycznym sekcji;

8) kontrola oraz przekazywanie środków finansowych na rachunek GDDKiA zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

9) sporządzanie dla właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych Inspektoratu raportów sumarycznych w podziale na dochody oraz sumy do wyjaśnienia, a także wykazów wpłat dotyczących należności z tytułu nałożonych grzywien.

5. Do zadań Wydziału Rachuby Płac należy

1) współpraca przy tworzeniu bieżących analiz wykorzystania środków na wynagrodzenia z uwzględnieniem otrzymanych wniosków personalnych oraz funduszu nagród i planowanie środków na lata następne;

2) sporządzanie i księgowanie list płac i prowadzenie kartotek płacowych oraz zasiłkowych pracowników;

3) prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz uzgadnianie kont rozrachunkowych z Wydziałem Finansowo - Księgowym;

4) dokonywanie rozliczeń z tytułu wynagrodzeń oraz umów cywilnoprawnych, rozliczanie świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokonywanie innych przewidzianych prawem rozliczeń;

5) poświadczanie wysokości wynagrodzenia;

6) obsługa programu Płatnik;

7) wykonywanie zadań związanych z refundacją z tytułu zakupu okularów zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi;

8) prowadzenie spraw pracowników związanych z realizacją regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rozliczanie oraz monitorowanie środków funduszu socjalnego, w tym dopłaty do wypoczynku oraz innych form działalności sportowo-rekreacyjnej, a także zapomogi i pożyczki mieszkaniowe;

9) współpraca z firmami świadczącymi usługi dodatkowej opieki medycznej dla pracowników oraz dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu sportu i rekreacji oraz rozliczanie ich kosztów;

10) sporządzanie przelewów poprzez system elektroniczny „VTDEOTEL", z rachunków bankowych Inspektoratu oraz uzgadnianie rozrachunków z Wydziałem Finansowo -Księgowym.

6. Do zadań Wydziału Planowania Budżetu i Analiz należy:

1) zbieranie informacji dotyczących planowanych dochodów i wydatków budżetowych od komórek organizacyjnych i opracowywanie materiałów do projektu budżetu państwa w części w której Główny Inspektor jest dysponentem;

2) opracowywanie projektu budżetu w zakresie wydatków i dochodów budżetowych Inspektoratu w układzie zadaniowym oraz według klasyfikacji budżetowej;

3) przygotowywanie planu finansowego na podstawie ustawy budżetowej oraz przygotowywanie rocznego harmonogramu wydatków i miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe;

4) opracowywanie, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, planu wydatków majątkowych;

5) dokonywanie zmian w planie finansowym Inspektoratu w układzie zadaniowym i tradycyjnym zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem komórek merytorycznych;

6) obsługa systemu „TREZOR" w zakresie planowania;

7) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

8) tworzenie bieżących analiz wykorzystania środków na wynagrodzenia z uwzględnieniem otrzymanych wniosków personalnych oraz funduszu nagród i planowanie środków na lata następne;

9) dokonywanie okresowych analiz i ocen przebiegu wykonania i zaangażowania budżetu w części w której Główny Inspektor jest dysponentem;

10) analiza danych finansowych, w tym danych zawartych w sprawozdaniach budżetowych i finansowych, oraz ich opracowywanie na potrzeby Głównego Inspektora i Dyrektora Generalnego;

11) opiniowanie planów finansowych Inspekcji;

12) sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie, terminach oraz na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami;

13) analiza i opiniowanie pod względem finansowym składanych wniosków personalnych;

14) przygotowywanie i opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie właściwości merytorycznej Wydziału, w tym w szczególności zakładowego planu kont;

15) bieżące monitorowanie strony Ministra Finansów w zakresie projektów przepisów dotyczących finansów publicznych;

16) analiza i opiniowanie pod względem finansowym zawieranych umów;

17) przygotowywanie innych bieżących raportów i sprawozdań w zakresie właściwości merytorycznej wydziału.

7. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Głównego Księgowego określa art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.4)).

8. Główny Księgowy jest odpowiedzialny za prowadzenie gospodarki finansowej Inspektoratu.

9. Główny Księgowy swoje zadania wykonuje przy pomocy Zastępcy Głównego Księgowego oraz kierowników podległych sekcji.

10. Główny Księgowy koordynuje i nadzoruje pracę Wydziału Finansowo - Księgowego oraz Wydziału Rachuby Płac.

11. Do zadań Wydziału Gospodarki Mandatowej i Windykacji realizowanych przez Sekcję Gospodarki Mandatowej należy:

1) prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania;

2) zamawianie na potrzeby Inspektoratu i delegatur terenowych bloczków mandatów karnych oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego;

3) prowadzenie ewidencji zamówionych bloczków mandatów karnych oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego;

4) przyjmowanie zapotrzebowań na bloczki mandatów karnych oraz serie i numery mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego od delegatur terenowych oraz komórek organizacyjnych Inspektoratu upoważnionych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

5) rozdysponowanie bloczków mandatów karnych oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego na delegatury terenowe oraz komórki organizacyjne Inspektoratu upoważnione do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

6) przechowywanie i bezpieczny transport druków ścisłego zarachowania w Inspektoracie;

7) rozliczanie miesięczne delegatur terenowych oraz komórek organizacyjnych Inspektoratu upoważnionych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z wykorzystanych bloczków mandatów karnych oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego;

8) rozliczenie okresowe z pobranych oraz wykorzystanych bloczków mandatów karnych oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego;

9) weryfikowanie i ewidencjonowanie danych z odcinków D mandatów karnych w systemie teleinformatycznym;

10) wykonywanie analiz, zestawień i sprawozdań związanych z prowadzeniem gospodarki mandatowej.

12. Do zadań Wydziału Gospodarki Mandatowej i Windykacji realizowanych przez Sekcję Postępowań Wyjaśniających należy:

1) ewidencjonowanie i weryfikacja wpłat z tytułu nałożonych grzywien w drodze mandatu karnego oraz kar administracyjnych;

2) prowadzenie postępowań w zakresie ulg w spłacie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego;

3) wydawanie decyzji w zakresie ulg w spłacie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego;

4) obsługa decyzji dotyczących udzielonych ulg w spłacie należności za mandaty karne, w tym zawieszanie i wznawianie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organy egzekucyjne oraz ewidencjonowanie decyzji w systemie teleinformatycznym w celu prowadzenia nadzoru nad terminowym wywiązywaniem się zobowiązanych z wydanych decyzji;

5) współpraca z Wydziałem Finansowo - Księgowym w zakresie zwrotów nadpłat z tytułu mandatu karnego lub kary administracyjnej i zwrotów wpłat błędnie skierowanych do Inspektoratu oraz uzgadnianie kwot wpłat zaewidencjonowanych w systemie teleinformatycznym w celu uzgodnienia treści ksiąg rachunkowych ze stanem faktycznym;

6) udzielanie informacji osobom ukaranym mandatem karnym lub karą administracyjną, urzędom skarbowym oraz innym organom w celu wyjaśnienia powstałych niezgodności w dokumentach źródłowych zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym;

7) opracowywanie projektów postanowień oraz odpowiedzi na wnoszone wnioski przez osoby ukarane grzywnami nałożonymi w drodze mandatu karnego lub karą administracyjną;

8) wykonywanie analiz, zestawień i sprawozdań w zakresie wpłat z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego oraz kar administracyjnych dokonywanych na rachunek bankowy Inspektoratu.

13. Do zadań Wydziału Gospodarki Mandatowej i Windykacji realizowanych przez Sekcję Windykacji należy:

1) wystawianie tytułów wykonawczych w celu windykacji należności powstałych z tytułu nieopłaconych grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego oraz kar administracyjnych;

2) przygotowywanie wycofań i ograniczeń dochodzenia należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz kar administracyjnych;

3) weryfikowanie, ewidencjonowanie i aktualizowanie w systemie teleinformatycznym zwracanych przez organy egzekucyjne tytułów wykonawczych;

4) analiza błędów powstałych w trakcie wprowadzania do systemu teleinformatycznego mandatów karnych i dokonywanie korekt błędnie zaewidencjonowanych mandatów i wpłat w celu ich poprawy i właściwego rozliczenia lub w celu wszczęcia na podstawie prawidłowo wystawionego tytułu wykonawczego postępowania egzekucyjnego mającego na celu ściągnięcie należności Skarbu Państwa;

5) ewidencjonowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i merytorycznym rachunków dotyczących opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych celem wyeliminowania nieprawidłowości;

6) analiza powstałych kosztów egzekucyjnych w zakresie ich zasadności oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających i odwoławczych;

7) prowadzenie nadzoru nad dokumentacją stanowiącą podstawę do urealnienia w systemie teleinformatycznym należności w związku z uchyleniem grzywny postanowieniem sądu, usunięciem skutków wadliwie nałożonego mandatu, zgonem zobowiązanego, przedawnieniem należności, w celu zapewnienia zgodności treści ksiąg rachunkowych ze stanem faktycznym;

8) współpraca z izbami skarbowymi, organami egzekucyjnymi i komornikami sądowymi w zakresie postępowania egzekucyjnego;

9) wykonywanie analiz i zestawień do sprawozdań okresowych;

10) przygotowywanie danych do sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego;

11) współpraca z Biurem Informatyki i Łączności w zakresie rozwoju systemów wspierających merytoryczną obsługę działań będących we właściwości Biura Finansowo-Gospodarczego.

14. Do zadań Wydział Funduszy Rozwojowych należy:

1) monitorowanie aktów prawnych UE dotyczących możliwości i zasad pozyskiwania środków z UE w tym programów operacyjnych, dotyczących wykorzystania środków z UE;

2) prowadzenie projektów od przygotowania wniosków i ich realizacji po rozliczenie procesu dotacyjnego;

3) inicjowanie i prowadzenie prac analitycznych, sporządzanie protokołów, raportów i sprawozdań z realizacji wdrożeń systemowych i projektów rozwojowych Inspektoratu.

15. Do zadań Wydziału Nieruchomości realizowanych przez Sekcję Inwestycji i Remontów należy:

1) administrowanie pomieszczeniami Inspektoratu, w tym zapewnianie właściwego funkcjonowania obiektów i instalacji technicznych i gospodarowanie sprzętem ochrony przeciwpożarowej;

2) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem bieżących napraw oraz prowadzenie ewidencji ilości i rodzaju usterek;

3) dbałość o terminowe przeglądy budynków, nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych;

4) utrzymanie sprzętu oraz wyposażenia użytkowanego w Inspektoracie w należytym stanie technicznym oraz współpraca ze służbami utrzymania w budynkach wynajmowanych lub dzierżawionych przez Inspektorat;

5) realizacja i nadzór osobowy nad pracami remontowymi, budowlanymi, adaptacyjnymi w budynkach należących do Inspektoratu;

6) wspomaganie działań zespołów opracowujących plany adaptacji, remontów i aranżacji powierzchni;

7) nadzór nad sprawami dotyczącymi ubezpieczenia budynków, sprzętu będących własnością, a także wynajmowanych, dzierżawionych lub będących we władaniu Inspektoratu.

16. Do zadań Wydziału Nieruchomości realizowanych przez Sekcję Ochrony należy:

1) projektowanie i rozwój systemów zabezpieczeń technicznych w obiektach Inspektoratu;

2) zapewnienie doboru i instalacji oraz utrzymania zabezpieczeń oraz urządzeń infrastruktury technicznej służących ochronie mienia znajdującego się na terenie nieruchomości eksploatowanych przez Inspektorat;

3) zapewnianie ochrony fizycznej nieruchomości eksploatowanych przez Inspektorat, w tym współpraca z zewnętrznymi podmiotami świadczącymi usługę ochrony na rzecz Inspektoratu oraz kontrola delegatur terenowych w tym zakresie;

4) utrzymanie systemów monitoringu nieruchomości eksploatowanych przez Inspektorat, w tym systemów ochrony przeciwpożarowej;

5) sporządzanie, aktualizowanie i upublicznianie we współpracy z Samodzielnym stanowiskiem do spraw BHP planów ewakuacyjnych nieruchomości eksploatowanych przez Inspektorat;

6) zapewnianie prawidłowego funkcjonowania zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem do pomieszczeń archiwum zakładowego, pomieszczeń obsługi kasowej i innych stref ograniczonego dostępu w Inspektoracie, a także monitorowania i ewidencjonowania wstępu do tych stref za pomocą elektronicznych systemów kontroli dostępu;

7) realizowanie planów remontów i konserwacji w obiektach Inspektoratu w zakresie dotyczącym systemów i urządzeń zabezpieczających, systemów sygnalizacji pożaru, drzwi i wydzieleń przeciwpożarowych oraz stałych instalacji gaśniczych;

8) utrzymywanie w sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń zabezpieczających, systemów sygnalizacji pożaru, drzwi i wydzieleni przeciwpożarowych oraz stałych instalacji gaśniczych w Inspektoracie;

9) zapewnienie obsługi i nadzór nad przechowywaniem i bezpiecznym transportem druków ścisłego zarachowania w Inspektoracie.

17. Do zadań Wydziału Gospodarczego należy:

1) realizowanie planu wydatków majątkowych w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;

2) dokonywanie zakupów druków i formularzy na potrzeby Inspektoratu w porozumieniu z innymi Biurami i komórkami organizacyjnymi;

3) zaopatrywanie Inspektoratu w niezbędny do pracy sprzęt i wyposażenie oraz materiały biurowe i eksploatacyjne, w tym w przedmioty umundurowania, wyposażenia osobistego, odzież ochronną i roboczą oraz środki czystości;

4) obsługa gospodarcza Inspektoratu, w szczególności gospodarowanie składnikami umundurowania, wyposażenia osobistego, wyposażenia biurowego, odzieży roboczej oraz środkami czystości, w tym prowadzenie gospodarki magazynowej oraz ewidencji i dokumentacji obrotów magazynowych w wersji elektronicznej;

5) administrowanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych;

6) koordynowanie prac związanych z procesami inwentaryzacji w Inspektoracie i delegaturach w zakresie rzeczowych składników majątkowych;

7) opracowywanie okresowych analiz dotyczących planów zużycia materiałów oraz dostaw, zakupów i gospodarki materiałowej;

8) przyjmowanie i analizowanie zapotrzebowań materiałowych składanych przez poszczególne komórki organizacyjne i delegatury terenowe;

9) wykonywanie czynności związanych z odbiorem ilościowym i jakościowym materiałów oraz wydawanie materiałów z magazynu;

10) dokumentowanie przychodów i rozchodów materiałów oraz bieżące prowadzenie ewidencji w systemie elektronicznym;

11) bieżące porównywanie zapasów w ewidencji magazynowej z ewidencją prowadzoną w komórce księgowości;

12) bieżąca analiza zapasów materiałowych i sygnalizowanie przełożonemu o zapasach nadmiernych;

13) przygotowywanie magazynu do inwentaryzacji oraz współpraca z zespołami spisowymi;

14) składanie pisemnych wyjaśnień w sprawie różnic inwentaryzacyjnych;

15) udział w inwentaryzacji rocznej oraz zdawczo-odbiorczej materiałów w magazynie;

16) administrowanie służbowymi telefonami komórkowymi i rozliczanie, we współpracy z Wydziałem Finansowo-Księgowym, kosztów ich wykorzystania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wewnętrznymi;

17) prowadzenie spraw z zakresu obsługi kancelaryjnej Biura, w tym powielanie dokumentów, rozdzielanie materiałów biurowych, a także rozprowadzanie prasy i dzienników urzędowych.

18. Do zadań Wydziału Transportu Samochodowego należy:

1) gospodarowanie środkami transportu w Inspektoracie, w tym obsługa Inspektoratu w zakresie potrzeb komunikacyjnych i transportowych;

2) zapewnianie racjonalnego wykorzystania środków transportu w Inspektoracie;

3) organizowanie napraw i remontów taboru samochodowego Inspektoratu, za wyjątkiem środków transportu, którymi gospodarują delegatury terenowe Inspektoratu oraz Biuro Elektronicznego Poboru Opłat;

4) ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów eksploatacyjnych taboru samochodowego Inspektoratu;

5) zapewnianie przewozu członków kierownictwa i pracowników w celach służbowych samodzielnie lub poprzez funkcjonowanie etatu kierowcy w ramach Wydziału;

6) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi taboru samochodowego Inspektoratu oraz likwidacja szkód.

§ 19. Biuro Informatyki i Łączności

1. Biuro Informatyki i Łączności odpowiada za realizację zadań związanych z utrzymaniem sprawnej i wydajnej infrastruktury informatyczno-telekomunikacyjnej, nadzorowaniem stanu technicznego oraz ilościowego posiadanych urządzeń teleinformatycznych, zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczeń informatycznych, utrzymaniem stałej wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji elektronicznej, analizą potrzeb teleinformatycznych oraz związanym z tym przygotowywaniem planów oraz specyfikacji zakupów, zapewnianiem pracownikom Inspektoratu właściwych narzędzi informatycznych oraz pomocy w zakresie wykonywanych zadań.

2. W skład Biura Informatyki i Łączności wchodzą:

1) Wydział Administracji Bazami Danych oraz Programowania (BIŁ-W AD);

2) Wydział Administracji Systemów oraz Aplikacji (BIŁ-WAS);

3) Wydział Usług Sieciowych i Telekomunikacji (BIŁ-WUS);

4) Wydział Wsparcia Technicznego (BIŁ-WWT);

5) Wydział Ogólny (BIŁ-WO);

6) Wieloosobowe Stanowisko do spraw Procedur oraz Bezpieczeństwa (BIŁ-SPB);

7) Wieloosobowe Stanowisko do spraw Rozwoju oraz Nowych Technologii (BIŁ-SNT).

3. Do zadań Wydziału Administracji Bazami Danych oraz Programowania należy:

1) administracja oraz rozwój systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspekcji;

2) tworzenie oraz administrowanie kontami użytkowników systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspekcji;

3) wdrażanie bądź koordynacja wdrażania i przekazywania systemów oraz nowych technologii dotyczących systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspekcji do eksploatacji w Inspektoracie;

4) współpraca w zakresie systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspekcji ze służbami informatycznymi organów Inspekcji;

5) współpraca w zakresie systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspekcji ze służbami informatycznymi firm powiązanych z tymi systemami;

6) udostępnianie innym biurom narzędzi do wykonywania zestawień, raportów i statystyk z systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspektoratu;

7) współpraca z wykonawcami świadczącymi usługi w zakresie analizy, projektowania i wdrażania nowych rozwiązań dotyczących systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspektoratu;

8) świadczenie pomocy technicznej pracownikom oraz użytkownikom w zakresie obsługi systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspektoratu;

9) współpraca w projektowaniu oraz tworzeniu rozwiązań informatycznych umożliwiających dostęp do zasobów rejestrów państwowych (np. PESEL, CEPIK eta);

10) współpraca przy analizie oraz rozwoju rozwiązań informatycznych umożliwiających dostęp do zasobów rejestrów państwowych;

11) koordynowanie działań związanych z rozwojem automatyzacji wykonywania procesów wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi wykorzystywanymi przez Inspekcję, a zewnętrznymi rejestrami państwowymi;

12) współpraca przy kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej w zakresie dostępu do rejestrów państwowych;

13) określanie we współpracy z odpowiedzialną za tworzenie budżetu komórką organizacyjną Inspektoratu oraz w porozumieniu z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Biura bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

14) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

4. Do zadań Wydziału Administracji Systemów oraz Aplikacji należy:

1) administracja, analiza oraz rozwój systemów informatycznych Inspektoratu z wyłączeniem systemów merytorycznych obsługiwanych przez Wydział Administracji Bazami Danych oraz Programowania;

2) tworzenie kont użytkowników w domenach Inspektoratu, administrowanie nimi oraz przydzielanie im odpowiedniego poziomu uprawnień dostępu do zasobów informatycznych Inspektoratu;

3) administracja oraz rozwój systemów korespondencji elektronicznej;

4) wykonywanie oraz administrowanie procesami tworzenia elektronicznych kopii bezpieczeństwa danych informatycznych Inspektoratu;

5) przeprowadzanie aktualizacji systemów operacyjnych oraz scentralizowanego oprogramowania wykorzystywanego przez pracowników Inspektoratu;

6) współpraca w przygotowaniu i ocenie umów z firmami świadczącymi usługi informatyczne w zakresie merytorycznym;

7) analiza funkcjonowania systemów informatycznych Inspekcji oraz opracowywanie i realizowanie koncepcji i kierunków jego rozwoju;

8) współpraca z wykonawcami świadczącymi usługi w zakresie analizy, projektowania i wdrażania nowych rozwiązań teleinformatycznych w Inspekcji;

9) wdrażanie bądź koordynacja wdrażania i przekazywania systemów oraz nowych technologii do eksploatacji w Inspektoracie;

10) współpraca z wykonawcami świadczącymi usługi w zakresie technologii intranetowych oraz internetowych wdrożonych lub wdrażanych w Inspektoracie;

11) świadczenie pomocy technicznej pracownikom oraz użytkownikom w zakresie obsługiwanych przez wydział systemów oraz aplikacji;

12) określanie we współpracy z odpowiedzialną za tworzenie budżetu komórką organizacyjną Inspektoratu oraz w porozumieniu z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Biura bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

13) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

5. Do zadań Wydziału Usług Sieciowych i Telekomunikacji należy:

1) administrowanie oraz rekonfigurowanie urządzeń (UTM) sprzętowo zabezpieczających styk sieci Inspektoratu z Internetem we wszystkich lokalizacjach;

2) aktualizowanie oprogramowania urządzeń sieciowych;

3) analizowanie, konfigurowanie oraz monitorowanie połączeń pomiędzy komórkami organizacyjnymi Inspektoratu oraz pomiędzy komórkami organizacyjnymi Inspektoratu a urządzeniami wykorzystywanymi do realizacji zadań;

4) konfigurowanie oraz monitorowanie oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do zasobów informatycznych Inspektoratu;

5) zakładanie, przydzielanie uprawnień, zarządzanie oraz monitorowanie kont użytkowników mających dostęp do zasobów informatycznych Inspektoratu;

6) świadczenie zdalnej pomocy technicznej użytkownikom w zakresie dostępu do informatycznych zasobów Inspektoratu;

7) administrowanie oraz rekonfigurowanie urządzeń aktywnych będących częścią wewnętrznej sieci logicznej Inspektoratu;

8) administrowanie oraz modyfikowanie konfiguracji wewnętrznej centrali telefonicznej Inspektoratu;

9) współpraca z dostawcami usług teleinformatycznych;

10) określanie we współpracy z odpowiedzialną za tworzenie budżetu komórką organizacyjną Inspektoratu oraz w porozumieniu z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Biura bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

11) świadczenie pomocy technicznej użytkownikom w zakresie dostępu do informatycznych zasobów Inspektoratu;

12) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

6. Do zadań Wydziału Wsparcia Technicznego należy:

1) utrzymywanie ciągłości pracy stacji roboczych, oprogramowania biurowego i dedykowanego wykorzystywanego w Inspektoracie;

2) nadzór nad wykonywaniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania;

3) bezpośrednie wsparcie użytkowników w zakresie instalacji i konfiguracji stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania biurowego, narzędziowego oraz poczty elektronicznej;

4) rejestracja zgłoszeń problemów informatycznych, klasyfikowanie ich oraz przekazywanie do rozwiązania we wszystkich wydziałach Biura;

5) monitorowanie realizacji zgłoszeń dotyczących problemów informatycznych ich analiza oraz okresowe przedstawianie raportów z zakresu jakościowego i terminowego realizowania zadań;

6) udzielania pomocy w problemach związanych z eksploatacją stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, w tym drobne naprawy bieżące;

7) analiza potrzeb, zakup i instalacja materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do poprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;

8) współtworzenie rejestrów sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania;

9) obsługa technicznych urządzeń druku oraz kopertowania;

10) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac;

11) udział w przeprowadzanych na terenie Inspektoratu inwentaryzacji sprzętu teleinformatycznego oraz licencji;

12) analiza oraz optymalne rozlokowanie zasobów informatycznych pomiędzy pracownikami Inspekcji;

13) określanie we współpracy z odpowiedzialną za tworzenie budżetu komórką organizacyjną Inspektoratu oraz w porozumieniu z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Biura bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

14) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

7. Do zadań Wydziału Ogólnego należy:

1) obsługa sekretarsko-biurowa Biura;

2) obsługa kancelaryjna Biura;

3) przyjmowanie oraz rejestrowanie korespondencji dotyczącej zadań wykonywanych przez Biuro;

4) wysyłanie oraz rejestrowanie korespondencji dotyczącej zadań wykonywanych przez Biuro;

5) prowadzenie określonej przez dyrektora biura dokumentacji z zakresu wykonywanych prac;

6) określanie, we współpracy z odpowiedzialną za tworzenie budżetu komórką organizacyjną Inspektoratu oraz koordynowanie prac pozostałych komórek organizacyjnych Biura, bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

7) określanie, we współpracy z Wydziałem Funduszy Rozwojowych oraz koordynowanie prac pozostałych komórek organizacyjnych Biura, bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

8) koordynowanie procesu rozwoju zawodowego pracowników Biura w zakresie zwiększania kompetencji;

9) prowadzenie pomocniczych rejestrów sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania;

10) monitorowanie przebiegu procesu wydatkowania środków budżetowych w zakresie zakupu towarów oraz usług teleinformatycznych;

11) monitorowanie realizacji umów z zakresu dostaw towarów lub usług teleinformatycznych oraz okresowe raportowanie stanu ich realizacji;

12) prowadzenie dokumentacji związanej z wydatkowaniem środków budżetowych w zakresie zakupu towarów oraz usług teleinformatycznych;

13) współpraca w prowadzeniu dokumentacji przetargowej z zakresu merytorycznego obszaru działalności Biura;

14) współpraca w prowadzeniu dokumentacji projektowej z zakresu merytorycznego obszaru działalności Biura;

15) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

8. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska do spraw Procedur oraz Bezpieczeństwa należy:

1) współtworzenie, analiza oraz aktualizacja wewnętrznych procedur informatycznych Inspektoratu;

2) analiza poziomu zabezpieczeń systemów informatycznych wykorzystywanych w Inspektoracie;

3) analizowanie poziomu zabezpieczeń sieciowych wykorzystywanych w Inspektoracie;

4) opracowywanie planów awaryjnych oraz planów napraw systemów informatycznych;

5) współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie współtworzenia oraz aktualizacji procedur w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych;

6) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

9. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska do spraw Rozwoju Nowych Technologii należy:

1) analiza funkcjonowania systemów informatycznych oraz opracowywanie i realizowanie koncepcji i kierunków jego rozwoju;

2) analiza potrzeb Inspekcji w zakresie wspierania realizacji jej zadań przez systemy teleinformatyczne i nowe technologie;

3) wdrażanie i udoskonalanie funkcjonowania Elektronicznego Obiegu Dokumentów;

4) wdrażanie bądź koordynacja wdrażania i przekazywania systemów oraz nowych technologii do eksploatacji w Inspekcji;

5) administracja oraz obsługa informatyczna serwisu internetowego Inspektoratu, we współpracy z Wydziałem Informacji i Promocji w Gabinecie Głównego Inspektora;

6) administracja oraz obsługa informatyczna serwisów intranetowych Inspektoratu;

7) administracja systemami służącymi do udostępniania przez Inspekcję informacji za pośrednictwem Internetu;

8) tworzenie lub współtworzenie schematów procesów wykonywanych przez komórki organizacyjne Inspektoratu;

9) określanie we współpracy z odpowiedzialną za tworzenie budżetu komórką organizacyjną Inspektoratu oraz w porozumieniu z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Biura Informatyki bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

10) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

§ 20. Biuro Nadzoru Inspekcyjnego

1. Biuro Nadzoru Inspekcyjnego sprawuje w imieniu Głównego Inspektora nadzór merytoryczny nad działalnością kontrolną Inspekcji, prowadzi kontrolę pracy inspektorów Inspekcji oraz przygotowuje kierunki jej działania i plany kontrolne.

2. W skład Biura Nadzoru Inspekcyjnego wchodzą:

1) Wydział Analiz i Strategii (BNI - WAS);

2) Wydział do spraw Kontroli Masy i Nacisków (BNI - WKM);

3) Wydział Doskonalenia Inspekcyjnego (BNI - WDI);

4) Wydział Inspekcji w Warszawie (BNI - WIW).

3. Do zadań Wydziału Analiz i Strategii należy:

1) zbieranie wkładów merytorycznych przygotowywanych przez dyrektorów biur do projektu kierunków działania Inspekcji;

2) przygotowanie dla Głównego Inspektora projektu kierunków działania Inspekcji celem przedłożenia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu;

3) prowadzenie współpracy oraz organizowanie spotkań w ramach zespołu złożonego z przedstawicieli organów uprawnionych do kontroli w celu opracowania jednolitej krajowej strategii kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, a także obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców;

4) zbieranie i uzgadnianie propozycji w zakresie ustalania podziału zadań pomiędzy poszczególnymi organami uprawnionymi kontroli do jednolitej krajowej strategii kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, a także obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców;

5) przygotowanie, przedłożenie do akceptacji szefom organów uprawnionych do kontroli i przekazanie ministrowi właściwemu do spraw transportu do zatwierdzenia oraz przedłożenia Radzie Ministrów projektu jednolitej krajowej strategii kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, a także obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców;

6) rozpoznawanie i analizowanie negatywnych zjawisk w transporcie drogowym oraz przedstawianie sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom celem uwzględnienia w planach kontroli i kierunkach działań Inspekcji;

7) opracowywanie corocznych ramowych planów kontroli Inspekcji o znaczeniu krajowym w zakresie kontroli transportu drogowego;

8) zbieranie, weryfikowanie pod kątem zgodności z planami i kierunkami ogólnokrajowymi oraz rekomendowanie do zatwierdzenia kierunków działania jednostek organizacyjnych Inspekcji;

9) zbieranie, weryfikowanie pod kątem zgodności z planami i kierunkami ogólnokrajowymi oraz rekomendowanie do zatwierdzenia planów kontroli jednostek organizacyjnych Inspekcji w ramach nadzoru nad organami samorządowymi w zakresie wydawania i cofania licencji, zezwoleń i zaświadczeni w krajowym transporcie drogowym i krajowym przewozie drogowym;

10) zbieranie, weryfikowanie sprawozdań jednostek organizacyjnych Inspekcji z kontroli w ramach nadzoru nad organami samorządowymi w zakresie wydawania i cofania licencji, zezwoleń i zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym i krajowym przewozie drogowym;

11) sporządzanie we współpracy z Biurem Informatyki i Łączności zestawień raportowych zawierających dane z kontroli masy, nacisków osi i wymiarów pojazdów, stanu technicznego pojazdów, przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, kontroli drogowych oraz w siedzibach przedsiębiorstw dokonywanych przez Inspekcję na podstawie danych zgromadzonych w systemie komputerowym centralnej ewidencji naruszeń;

12) sporządzanie we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu na potrzeby Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego informacji z działalności Inspekcji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

13) sporządzanie i przekazywanie do Głównego Inspektoratu Weterynarii rocznych zestawień z kontroli przewozu drogowego żywych zwierząt;

14) wprowadzanie do systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców danych aktualizacyjnych dotyczących zatrzymania dokumentów rejestracyjnych pojazdów oraz dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz przekazywanie danych do jednostek organizacyjnych Inspekcji na potrzeby prowadzonych działań kontrolnych;

15) udzielanie informacji o danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców na potrzeby postępowań kontrolnych w zakresie transportu drogowego prowadzonych przez Inspekcję;

16) współpraca w przygotowywaniu rocznych planów kontroli wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz przekazywanie ich do systemu Hermes;

17) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności kontrolnej z zakresu wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych;

18) analizowanie i opiniowanie harmonogramów pracy inspektorów zatrudnionych w wydziałach inspekcji;

19) współpraca z organami wyspecjalizowanymi w sprawie wdrażania, opracowywania i opiniowania aktów prawnych z zakresu systemu oceny zgodności;

20) współpraca z Gabinetem Głównego Inspektora w aktualizacji serwisu internetowego Inspektoratu w zakresie właściwości Biura;

21) współpraca z Wieloosobowym stanowiskiem do spraw legislacji w Biurze Dyrektora Generalnego, w zakresie tworzenia i opiniowania projektów aktów prawnych zawierających zmiany legislacyjne mające na celu doskonalenie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działania Inspekcji;

22) udział w postępowaniach o zamówienie publiczne dotyczące zakupów sprzętu i wyposażenia;

23) współpraca z Biurem Informatyki i Łączności w zakresie rozwoju Centralnej Ewidencji Naruszeń;

24) współpraca z Biurem Informatyki i Łączności w zakresie przygotowania wykazu podmiotów o wysokim współczynniku ryzyka występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców.

4. Do zadań Wydziału do spraw Kontroli Masy i Nacisków należy:

1) współpraca z Biurem Finansowo-Gospodarczym w zakresie bieżącej eksploatacji oraz przeprowadzania napraw i legalizacji urządzeń do ważenia pojazdów będących w posiadaniu Inspektoratu;

2) prowadzenie bieżącego monitoringu i sporządzanie analiz wykorzystania znajdujących się w dyspozycji Inspekcji urządzeń preselekcyjnych, ze zdalnym dostępem do danych, do kontroli pojazdów w zakresie masy i nacisków osi;

3) przygotowywanie analiz dotyczących okresów oraz pory doby zwiększonej liczby przejazdów przeładowanych pojazdów po drogach w miejscach lokalizacji znajdujących się w dyspozycji Inspekcji urządzeń preselekcyjnych, ze zdalnym dostępem do danych;

4) analizowanie i opiniowanie harmonogramów pracy inspektorów zatrudnionych w wydziałach inspekcji w zakresie wykorzystania znajdujących się w dyspozycji Inspekcji urządzeń preselekcyjnych, do kontroli pojazdów w zakresie masy i nacisków osi;

5) zbieranie informacji oraz przygotowywanie analiz i opracowań dotyczących możliwości podjęcia prac legislacyjnych nad wdrożeniem zautomatyzowanego systemu sankcjonowania przekroczeń w zakresie masy i nacisków osi pojazdów na podstawie pomiarów z urządzeń preselekcyjnych;

6) prowadzenie spraw przed sądami rejonowymi na podstawie wniosków o ukaranie w zakresie należącym do właściwości rzeczowej Wydziału;

7) prowadzenie, we współpracy z Wydziałem Finansowo-Księgowym zestawień należności i zobowiązań z tytułu kar nakładanych z urządzeń preselekcyjnych;

8) prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia dotyczących umieszczenia w pojeździe ładunku w sposób powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym;

9) współpraca z Biurem Informatyki i Łączności w zakresie rozwoju Centralnej Ewidencji Naruszeń.

5. Do zadań Wydziału Doskonalenia Inspekcyjnego należy:

1) rozpoznawanie i analizowanie potrzeb szkoleniowych pracowników będących inspektorami;

2) opracowywanie planu szkoleń inspektorów Inspekcji;

3) przygotowywanie i organizacja kursów specjalistycznych oraz współpraca w prowadzonych postępowaniach kwalifikacyjnych i organizacji egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji;

4) wsparcie merytoryczne w postępowaniach rekrutacyjnych kandydatów na inspektorów Inspekcji prowadzonych przez Sekcję Postępowań Rekrutacyjnych Wydziału Organizacyjnego Biura Dyrektora Generalnego, w tym w szczególności przygotowywanie sprawdzianów wiedzy;

5) organizowanie corocznego doszkalania inspektorów Inspekcji oraz innych szkoleń podnoszących poziom wiedzy fachowej inspektorów Inspekcji;

6) przygotowywanie i ewidencjonowanie legitymacji służbowych, odznak identyfikacyjnych, upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz ewidencjonowanie pieczęci do stemplowania tarcz tachografów;

7) współpraca w zakresie prowadzonych rekrutacji z podmiotami zewnętrznymi oraz innymi komórkami Inspektoratu realizującymi ocenę kompetencji kandydatów na inspektorów Inspekcji;

8) przygotowywanie projektów decyzji Głównego Inspektora w zakresie rekrutacji kandydatów na inspektorów Inspekcji;

9) organizowanie we współpracy z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi kursów, szkoleń, seminariów oraz innych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla inspektorów;

10) wsparcie merytoryczne w zakresie działań mających na celu rozwój zawodowy i osobowy pracowników Inspektoratu będących inspektorami w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego;

6. Do zadań Wydziału Inspekcji w Warszawie należy w granicach działania Głównego Inspektora odpowiednio: na obszarze miasta stołecznego Warszawy, w zakresie dotyczącym współpracy z ministrem właściwym do spraw transportu, Wojewodą Mazowieckim i Prezydentem miasta stołecznego Warszawy oraz w zakresie dotyczącym podmiotów posiadających siedzibę na obszarze miasta stołecznego Warszawy:

1) prowadzenie kontroli drogowych i postępowań z tym związanych oraz kontroli w siedzibie przedsiębiorcy w zakresie:

a) dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego osób lub rzeczy lub przewozów na potrzeby własne osób lub rzeczy oraz przestrzegania warunków w nich określonych;

b) dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób lub rzeczy i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy;

c) ruchu drogowego w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego osób lub rzeczy oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, w tym stanu technicznego pojazdów;

d) przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy;

e) przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt;

f) przestrzegania zasad i warunków dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;

g) masy, nacisków osi oraz wymiarów pojazdów;

h) rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego;

i) wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454);

j) przestrzegania szczegółowych zasad i warunków przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych;

k) przestrzegania szczegółowych zasad i warunków przewozu odpadów;

l) dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w tym wydawanie decyzji oraz postanowień administracyjnych, a także prowadzenie postępowań egzekucyjnych;

3) prowadzenie spraw związanych z formułowaniem wniosków o wszczęcie postępowania:

a) administracyjnego o cofnięcie uprawnień przewozowych przedsiębiorcy,

b) karnego lub karno-skarbowego,

c) w sprawach o wykroczenia,

d) przed organami Państwowej Inspekcji Pracy,

e) przewidzianego w umowach międzynarodowych w stosunku do przedsiębiorstw zagranicznych;

4) sprawowanie nadzoru nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń przy przewozach na potrzeby własne;

5) przekazywanie na bieżąco danych dotyczących naruszeń stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez inspektorów do centralnej ewidencji naruszeń, której administratorem jest Główny Inspektor;

6) współpraca z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie zbierania danych statystycznych związanych z kontrolą oraz sporządzaniem w tym zakresie informacji dla Głównego Inspektora;

7) ewidencjonowanie zawiadomień o wydaniu orzeczeń psychologicznych stwierdzających przeciwwskazania psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

8) informowanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o stwierdzonych przypadkach nieposiadania podczas kontroli dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego;

9) planowanie i realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;

10) prowadzenie spraw przed sądami rejonowymi na podstawie wniosków o ukaranie w zakresie należącym do właściwości rzeczowej Wydziału.

§ 21. Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego

1. Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego odpowiada za realizację spraw związanych z kompetencjami Głównego Inspektora w zakresie uprawnień na międzynarodowy transport drogowy.

2. W skład Biura do spraw Transportu Międzynarodowego wchodzą:

1) Wydział do spraw Przewozów Rzeczy (BTM-WPR), w skład Wydziału do spraw Przewozów Rzeczy wchodzi: Sekcja Wydawania Zezwoleń (BTM-WPR-SWZ), Sekcja Wydawania Certyfikatów, Zaświadczeń i Świadectwa Kierowcy (BTM-WPR-SWC) oraz Sekcja Wydawania Licencji (BTM-WPR-SWL);

2) Wydział do spraw Przewozów Osób (BTM-WPO);

3) Wydział Weryfikacji Uprawnień (BTM-WWU);

4) Wydział Ogólny (BTM-WO).

3. Do zadań Wydziału do spraw Przewozów Rzeczy realizowanych przez Sekcję Wydawania Zezwoleń należy:

1) rozpatrywanie wniosków od klientów indywidualnych i grupowych o wydanie zezwoleń zagranicznych na transport międzynarodowy rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

2) przygotowywanie i wydawanie przedsiębiorcom, zgodnie z wnioskami, dokumentów o których mowa w pkt 1, wraz z wydawaniem potwierdzeń uiszczenia należnych opłat;

3) sprawdzanie prawidłowości wydrukowanych dokumentów, o których mowa w pkt 1;

4) sprawdzanie prawidłowości dowodów wpłat za zamówione dokumenty wymienione w pkt 1;

5) obsługa przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych w zakresie wydawania zezwoleń na transport międzynarodowy rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

6) udzielanie informacji stronom toczących się postępowań o stanie załatwienia ich sprawy;

7) prowadzenie korespondencji w zakresie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz zezwoleń zagranicznych na przewóz rzeczy;

8) prowadzenie korespondencji z urzędami właściwymi do spraw transportu w zakresie wydawanych uprawnień;

9) prowadzenie dokumentacji obrotu drukami ścisłego zarachowania.

4. Do zadań Wydziału do spraw Przewozów Rzeczy realizowanych przez Sekcję Wydawania Certyfikatów, Zaświadczeń i Świadectw Kierowcy należy prowadzenie:

1) spraw z zakresu przyjmowania, realizacji i wydawania certyfikatów potwierdzających spełnianie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) spraw z zakresu przyjmowania, realizacji i wydawania zaświadczeń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na potrzeby własne zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) spraw z zakresu przyjmowania, realizacji i wydawania świadectw kierowcy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) korespondencji w zakresie wydawanych uprawnień.

5. Do zadań Wydziału do spraw Przewozów Rzeczy realizowanych przez Sekcję Wydawania Licencji należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania, realizacji i wydawania licencji na wykonywanie międzynarodowego przewozu rzeczy;

2) przygotowywanie i wydawanie przedsiębiorcom, zgodnie z wnioskami, dokumentów o których mowa w pkt 1, wraz z wydawaniem potwierdzeń uiszczenia należnych opłat;

3) sprawdzanie prawidłowości wydrukowanych dokumentów, o których mowa w pkt 1;

4) sprawdzanie prawidłowości dowodów wpłat za zamówione dokumenty wymienione w pktl;

5) prowadzenie korespondencji w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących licencji na wykonywanie międzynarodowego przewozu rzeczy;

6) prowadzenie korespondencji w zakresie wydawanych uprawnień.

6. Do zadań Wydziału do spraw Przewozów Osób należy:

1) rozpatrywanie wniosków dotyczących licencji na wykonywanie międzynarodowych przewozów osób zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) rozpatrywanie wniosków polskich i zagranicznych przedsiębiorców o uzyskanie zezwolenia na międzynarodowe przewozy regularne i regularne specjalne między krajami członkowskimi zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) rozpatrywanie wniosków polskich przedsiębiorców o uzyskanie zezwolenia na międzynarodowe przewozy regularne i regularne specjalne między Polską a krajami spoza UE, przewozy wahadłowe, okazjonalne i w tranzycie przez teren Rzeczypospolitej Polskiej (RP) zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) przygotowywanie, sprawdzanie i wydawanie licencji oraz wypisów z licencji, również w zakresie przesyłki kurierskiej oraz obsługi organizacji zrzeszających przewoźników;

5) przygotowywanie, sprawdzanie i wydawanie zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów pasażerskich (przewozy regularne i regularne specjalne na terenie UE i poza UE, przewozy wahadłowe, okazjonalne, w tranzycie przez teren RP, zezwolenia zagraniczne);

6) przyjmowanie i realizacja wniosków oraz wydawanie zaświadczeń na potrzeby własne na przewóz osób zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy;

7) wydawanie formularzy podróży;

8) prowadzenie korespondencji w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących licencji na wykonywanie międzynarodowych przewozów osób;

9) prowadzenie korespondencji z przedsiębiorcami w zakresie przewozów regularnych, przewozów regularnych specjalnych, przewozów wahadłowych, okazjonalnych i tranzytowych;

10) prowadzenie korespondencji z urzędami właściwymi do spraw transportu innych państw w zakresie przewozów regularnych, przewozów regularnych specjalnych, przewozów wahadłowych, okazjonalnych i tranzytowych.

7. Do zadań Wydziału Weryfikacji Uprawnień należy:

1) prowadzenie weryfikacji dokumentacji przedsiębiorców w zakresie spełniania warunków stanowiących podstawę do posiadania licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego;

2) sporządzanie projektów decyzji, o których mowa w art. 95a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

3) prowadzenie rejestru decyzji przygotowywanych w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego;

4) wzywanie w trybie art. 83 i art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, posiadaczy licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego do przedstawiania dokumentów w zakresie zgodności wykonywania międzynarodowego transportu drogowego z przepisami ustawy i warunkami udzielonych licencji;

5) wzywanie w trybie art. 83 i art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, posiadaczy zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób do przedstawiania dokumentów w zakresie zgodności wykonywania międzynarodowego transportu drogowego z przepisami ustawy i warunkami udzielonych zezwoleń;

6) wzywanie w trybie art. 84 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, posiadaczy zaświadczeń na międzynarodowy transport drogowy na potrzeby własne do przedstawiania dokumentów w zakresie zgodności wykonywania międzynarodowych przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zaświadczenia;

7) prowadzenie czynności związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych na zasadach przewidzianych przepisami k.p.a., w tym przygotowanie projektów decyzji, postanowień i innych pism wydawanych w toku prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie uprawnień na międzynarodowy transport drogowy;

8) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach związanych z udzieleniem, odmową, umorzeniem, cofnięciem lub wygaśnięciem uprawnień przewozowych na międzynarodowy transport drogowy;

9) kierowanie pisemnych ostrzeżeń do przedsiębiorców, w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

10) prowadzenie ewidencji ostrzeżeń;

11) prowadzenie korespondencji z urzędami oraz przedsiębiorcami w zakresie uprawnień na międzynarodowy transport drogowy;

12) współpraca z Biurem Informatyki i Łączności w zakresie rozwoju systemów wspierających merytoryczną obsługę działań będących we właściwości Biura do spraw Transportu Międzynarodowego.

8. Do Zadań Wydziału Ogólnego należy:

1) obsługa sekretarska Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Biura;

2) odbiór korespondencji kierowanej do Biura, przyjmowanie przesyłek, ich sprawdzanie;

3) prowadzenie elektronicznej ewidencji wpływającej do Biura korespondencji oraz korespondencji wychodzącej;

4) przygotowywanie korespondencji do wysłania (frankowanie i wpisywanie do książki nadawczej listów) oraz wysyłanie korespondencji;

5) zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów, zgodnie z obowiązującą instrukcją;

6) wykonywanie nadruku na blankietach: licencji, zezwoleń, zaświadczeń na potrzeby własne, świadectw kierowców oraz certyfikatów;

7) przygotowywanie dokumentów wydawanych przez Biuro do wysyłki, w tym za pośrednictwem firmy kurierskiej;

8) współpraca w redagowaniu strony internetowej Inspektoratu w zakresie właściwości Biura do spraw Transportu Międzynarodowego;

9) wydawanie i prowadzenie rejestru kart dostępu do pomieszczeń użytkowanych przez Biuro;

10) zabezpieczenie wyposażenia Biura oraz przechowywanych materiałów przed zniszczeniem, kradzieżą, pożarem, itp.;

11) realizacja zaopatrzenia Biura w zakresie materiałów biurowych, wydawnictwa, składników majątkowych, środków higieny osobistej.

§ 22. Biuro Prawne

1. Biuro Prawne realizuje obsługę prawną Inspektoratu w zakresie wykonywania kompetencji Głównego Inspektora jako organu administracji publicznej, prowadzi postępowania administracyjne w II instancji lub z wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy w trybie przewidzianym w przepisach k.p.a., zapewnia reprezentację Głównego Inspektora w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów odrębnych za wyjątkiem spraw należących do właściwości rzeczowej Biura Dyrektora Generalnego, Biura Elektronicznego Poboru Opłat, Biura Finansowo-Gospodarczego, Biura Nadzoru Inspekcyjnego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz Wydziałów Prawnych delegatur terenowych, a także udziela informacji prawnej w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.

2. W skład Biura Prawnego wchodzą:

1) Wydział Postępowań Administracyjnych (BP-WPA), w skład którego wchodzą: Sekcja do spraw opłaty elektronicznej (BP-WPA-SEPO), Sekcja do spraw przejazdów nienormatywnych (BP-WPA-SPN), Sekcja do spraw uprawnień w przewozach drogowych (BP-WPA-SU);

2) Wydział Postępowań Sądowych (BP-WPS);

3) Wydział Kontroli w Siedzibie Przedsiębiorcy (BP-WKP);

4) Wieloosobowe Stanowisko do spraw Administracyjnych (BP-SDA).

3. Do zadań Wydziału Postępowań Administracyjnych realizowanych przez Sekcję do spraw opłaty elektronicznej należy:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, dotyczących decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenia ujawnione w wyniku kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o drogach publicznych;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących decyzji Głównego Inspektora wydanych w trybach nadzwyczajnych, określonych przepisami k.p.a., w sprawach z zakresu naruszeń prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej;

3) przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zawiadomień, wezwań i innych pism procesowych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) prowadzenie ewidencji i analiz dotyczących postępowań z wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw, o których mowa w pkt 1 i 2, a także rozstrzygnięć kończących te postępowania;

5) nadzór nad jednolitą linią orzeczniczą w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2;

6) przekazywanie dyrektorowi Biura Elektronicznego Poboru Opłat informacji o nieprawidłowościach w pierwszoinstancyjnych postępowaniach administracyjnych dotyczących kary pieniężnej z zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej a ujawnionych w wyniku rozpatrywania wniosku o ponowne rozpatrzenie;

7) przygotowywanie dokumentacji stanowiącej podstawę do zaksięgowania należności z tytułu grzywny nałożonej w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

8) współpraca w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej;

9) współpraca w rozpatrywaniu skarg i wniosków na działalność Inspekcji w sprawach dotyczących kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej;

10) współpraca z Biurem Informatyki i Łączności w zakresie rozwoju systemów wspierających merytoryczną obsługę działań będących we właściwości Biura Prawnego realizowanych przez Sekcję do spraw opłaty elektronicznej.

4. Do zadań Wydziału Postępowań Administracyjnych realizowanych przez Sekcję do spraw przejazdów nienormatywnych należy:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących odwołań od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami tego zezwolenia;

2) prowadzenie postępowań z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących decyzji Głównego Inspektora wydanych w trybach nadzwyczajnych, określonych przepisami k.p.a., w sprawach dotyczących kar pieniężnych za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami tego zezwolenia;

3) przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zawiadomień, wezwań i innych pism procesowych w ramach prowadzonych postępowań, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) prowadzenie ewidencji i analiz dotyczących postępowań, o których mowa w pkt 1, a także rozstrzygnięć kończących te postępowania;

5) nadzór nad jednolitą linią orzeczniczą w sprawach, o których mowa w pkt 1;

6) przekazywanie Dyrektorowi Biura Nadzoru Inspekcyjnego i Dyrektorowi Biura Spraw Wewnętrznych informacji o ujawnionych w toku prowadzonych postępowań, o których mowa w pkt 1, nieprawidłowościach dotyczących kontroli inspektorów Inspekcji w zakresie ujawnienia przejazdu pojazdem nienormatywnym i pierwszoinstancyjnych postępowań administracyjnych oraz kończących je decyzji;

7) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących kontroli przejazdów nienormatywnych;

8) współpraca w rozpatrywaniu skarg i wniosków dotyczących kontroli przejazdów nienormatywnych;

9) współpraca z Biurem Informatyki i Łączności w zakresie rozwoju systemów wspierających merytoryczną obsługę działań będących we właściwości Biura Prawnego realizowanych przez Sekcję do spraw przejazdów nienormatywnych.

5. Do zadań Wydziału Postępowań Administracyjnych realizowanych przez Sekcję do spraw uprawnień w przewozach drogowych należy:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących odwołań od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenia warunków lub obowiązków przewozu drogowego, o których mowa w art. 4 pkt 22 ustawy o transporcie drogowym;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w odniesieniu do decyzji administracyjnych Głównego Inspektora z zakresu uprawnień w międzynarodowych przewozach drogowych i kar pieniężnych, o których mowa w art. 95a ustawy o transporcie drogowym;

3) prowadzenie postępowań z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących decyzji Głównego Inspektora, wydanych w trybach nadzwyczajnych, określonych przepisami k.p.a.,

4) przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zawiadomień, wezwań i innych pism procesowych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, o których mowa w pkt1 -3;

5) prowadzenie ewidencji i analiz dotyczących postępowań, o których mowa w pkt 1 i 2, a także rozstrzygnięć kończących te postępowania;

6) opiniowanie aktów prawnych dotyczących kontroli warunków i obowiązków przewozu drogowego;

7) nadzór nad jednolitą linią orzeczniczą w sprawach, o których mowa w ust. 1-3;

8) informowanie Dyrektora Biura Nadzoru Inspekcyjnego i Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych o nieprawidłowościach w kontrolach i postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez inspektorów Inspekcji w sprawach dotyczących warunków lub obowiązków przewozu drogowego;

9) udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów prawa w zakresie kontroli przestrzegania warunków lub obowiązków wykonywania przewozu drogowego;

10) współpraca z Biurem Informatyki i Łączności w zakresie rozwoju systemów wspierających merytoryczną obsługę działań będących we właściwości Biura Prawnego realizowanych przez Sekcję do spraw uprawnień w przewozach drogowych.

6. Do zadań Wydziału Postępowań Sądowych należy:

1) reprezentowanie, we współpracy z Wydziałem Postępowań Administracyjnych i Wydziałem Kontroli w Siedzibie Przedsiębiorcy, Głównego Inspektora i uczestnictwo w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach ze skarg na rozstrzygnięcia Głównego Inspektora oraz wykonywanie przy współudziale właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych Inspektoratu zastępstwa procesowego Głównego Inspektora i Dyrektora Generalnego przed sądami powszechnymi za wyjątkiem spraw należących do właściwości rzeczowej Biura Dyrektora Generalnego, Biura Elektronicznego Poboru Opłat, Biura Finansowo-Gospodarczego, Biura Nadzoru Inspekcyjnego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym oraz Wydziałów Prawnych delegatur terenowych;

2) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, projektów skarg kasacyjnych, odpowiedzi na skargi kasacyjne i innych pism procesowych;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów rozstrzygnięć wydawanych przez Głównego Inspektora w trybach nadzwyczajnych;

4) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów pism procesowych, w tym rozstrzygnięć podejmowanych w sprawach dotyczących wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji w przedmiocie umorzenia, odroczenia terminów płatności lub rozłożenia na raty kar pieniężnych lub grzywien, nakładanych na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym, a także decyzji o odmowie udzielenia ww. ulg w spłacie;

5) współpraca z pozostałymi wydziałami Biura w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych;

6) współpraca z Gabinetem Głównego Inspektora przy załatwianiu skarg i wniosków wpływających do Inspektoratu w zakresie właściwości rzeczowej Biura;

7) bieżąca analiza i upowszechnianie we współpracy z Biurem Nadzoru Inspekcyjnego orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących działalności kontrolnej Inspekcji i wydawania uprawnień w międzynarodowym transporcie drogowym.

7. Do zadań Wydziału Kontroli w Siedzibie Przedsiębiorcy należy:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących odwołań od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenia warunków lub obowiązków przewozu drogowego, o których mowa w art. 4 pkt 22 ustawy o transporcie drogowym, w szczególności w sprawach dotyczących naruszeń przepisów socjalnych kierowców w transporcie drogowym oraz instalacji i użytkowania tachografów, ujawnionych w związku z kontrolą, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 z późn. zm. );

2) prowadzenie postępowań z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących decyzji Głównego Inspektora Transportu Drogowego wydanych w trybach nadzwyczajnych, określonych przepisami k.p.a., z zakresu, o którym mowa w pkt. 1;

3) przygotowanie projektów decyzji, postanowień, wezwań, zawiadomień i innych pism procesowych wydawanych w toku postępowań administracyjnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) analizowanie w trakcie procesu odwoławczego i w postępowaniach z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygnięć podejmowanych w I instancji pod względem najczęściej popełnianych błędów proceduralnych i merytorycznych oraz podejmowanie działań informacyjnych w celu ich ograniczania;

5) udzielanie informacji na temat obowiązujących przepisów prawa w zakresie kontroli przestrzegania przepisów socjalnych kierowców w przewozach drogowych.

8. Do zadań Wieloosobowego stanowiska do spraw Administracyjnych należy:

1) współpraca z Wydziałem Postępowań Administracyjnych, Wydziałem Postępowań Sądowych oraz Wydziałem Kontroli w Siedzibie Przedsiębiorcy w zakresie przygotowywania projektów pism procesowych;

2) ewidencja i nadzór nad rozpowszechnianiem opinii prawnych dotyczących stosowania przepisów z zakresu przewozu drogowego;

3) udzielanie informacji o prowadzonych postępowaniach administracyjnych;

4) nadzór nad prowadzeniem ewidencji i dokumentacji rozstrzygnięć Głównego Inspektora;

5) upowszechnianie orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących działalności kontrolnej Inspekcji;

6) prowadzenie czynności kancelaryjnych Biura;

7) przechowywanie, ewidencja i archiwizacja dokumentów wytwarzanych w Biurze zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w tym zakresie w Inspektoracie;

8) przekazywanie danych i współpraca z pozostałymi Wydziałami Biura przy tworzeniu sprawozdań z prac tych wydziałów;

9) aktualizacja elektronicznej ewidencji pism dotyczących spraw załatwianych w ramach właściwości Biura;

10) aktualizacja, w zakresie właściwości rzeczowej Biura, serwisu internetowego Inspektoratu;

11) gromadzenie, aktualizacja i rozpowszechnianie w Inspekcji aktów prawnych i publikacji dotyczących stosowania prawa w zakresie przewozu drogowego oraz w innych sprawach należących do kompetencji Głównego Inspektora.

9. Naczelnicy i pracownicy Wydziałów zobowiązani są do współpracy. Naczelnicy wydziałów w terminie do dnia 10 każdego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym składają dyrektorowi Biura miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania z działalności prowadzonych komórek. Wydziały odpowiadają za przygotowywanie materiałów planistycznych do budżetu państwa w zakresie dotyczącym działalności Biura.

§ 23. Biuro Spraw Wewnętrznych

1. Do zadań Biura Spraw Wewnętrznych należy przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Inspekcji, opracowywanie na podstawie wyników kontroli nowych procedur działania Inspekcji oraz współpraca z innymi organami administracji.

2. W skład Biura Spraw Wewnętrznych wchodzą:

1) Wydział Kontroli Wewnętrznej (BSW-WKW);

2) Wydział Analiz i Planowania (BSW-WAP);

3) Wydział Współpracy Między instytucjonalnej (BSW-WWM);

4) Wydział Kontroli Inspekcyjnej (BSW - WKI), w skład którego wchodzi Sekcja Kontroli Przedsiębiorstw (BSW-WKI-SKP);

5) Wydział Zabezpieczenia (BSW-WZB).

3. Do zadań Wydziału Kontroli Wewnętrznej należy:

1) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Inspekcji, sporządzanie dokumentacji pokontrolnej oraz przygotowanie wystąpień pokontrolnych;

2) prowadzenie kontroli pracy inspektorów i pracowników Inspekcji oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej dla potrzeb prowadzonych postępowań;

3) pomoc w rozpatrywaniu i przygotowywaniu projektów odpowiedzi na skargi i wnioski w ramach działalności merytorycznej biura we współpracy z Gabinetem Głównego Inspektora, w tym wykonywanie czynności wyjaśniających i sprawdzających;

4) zabezpieczanie dowodów w przypadkach, gdy zwłoka w ich zabezpieczeniu grozi ich utratą lub nieuprawnionym przekształceniem (zmianą) bądź zniszczeniem, w celu ich dalszego przekazania uprawnionym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

4. Do zadań Wydziału Analiz i Planowania należy:

1) analiza na podstawie raportów pracy uzyskiwanych z CEN efektywności podejmowanych przez inspektorów czynności kontrolnych w kontrolach drogowych i kontrolach przedsiębiorstw oraz możliwych sposobów podnoszenia efektywności realizacji zadań Inspekcji;

2) opracowywanie nowych metod działania Inspekcji, nowych taktyk i sposobów prowadzenia kontroli oraz przygotowywanie propozycji dotyczących zmiany sposobu organizacji służby;

3) koordynacja współpracy Biura z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, w tym wymiany danych i informacji.

5. Do zadań Wydziału Współpracy Między instytucjonalnej należy:

1) współpraca z organami administracji specjalnej, administracji rządowej oraz organami wymiaru sprawiedliwości, w szczególności z organami powołanymi do walki z korupcją;

2) współpraca z innymi organami kontrolnymi w zakresie ustalania sposobu współdziałania, ramowych planów wspólnych kontroli oraz zakresu i sposobu wymiany informacji;

3) rozpowszechnianie wiedzy o przepisach anty korupcyjnych oraz zasadach działania instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie korupcji, a także podejmowanie działań mających na celu propagowanie polityki antykorupcyjnej w Inspekcji.

6. Do zadań Wydziału Kontroli Inspekcyjnej należy:

1) sprawdzanie informacji o nieprawidłowościach w procedurach kontrolnych;

2) prowadzenie kontroli pracy inspektorów Inspekcji, w tym szczególności w zakresie dotyczącym prowadzonych przez nich kontroli oraz sporządzanej dokumentacji pokontrolnej;

3) nadzór nad realizacją wdrożonych dyrektyw UE dotyczących standardowych procedur kontroli w transporcie drogowym;

4) pomoc w rozpatrywaniu i przygotowywaniu projektów odpowiedzi na skargi i wnioski w ramach właściwości rzeczowej biura we współpracy z Gabinetem Głównego Inspektora, w tym wykonywanie czynności wyjaśniających i sprawdzających;

5) sporządzanie dokumentacji pokontrolnej, a w sytuacjach tego wymagających, przygotowywanie Głównemu Inspektorowi projektów poleceń, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz innych rozstrzygnięć wewnętrznych dotyczących działalności jednostek organizacyjnych Inspekcji;

6) ewidencjonowanie charakterystyk miejsc kontroli;

7) współpraca z Biurem Informatyki i Łączności w zakresie rozwoju Centralnej Ewidencji Naruszeń.

7. Do zadań Wydziału Kontroli Inspekcyjnej realizowanych przez Sekcję Kontroli Przedsiębiorstw należy:

1) przeprowadzanie kontroli w Delegaturach Inspekcji, sporządzanie dokumentacji pokontrolnej oraz przygotowanie wystąpień pokontrolnych w zakresie przeprowadzonych kontroli w siedzibie przedsiębiorstw;

2) analiza decyzji z kontroli w siedzibach przedsiębiorstw pod kątem prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych i sankcjonowania stwierdzonych naruszeń ze szczególnym uwzględnieniem ostatecznych decyzji wydanych w I instancji;

3) analiza realizacji kontroli w przedsiębiorstwach z wysokim współczynnikiem oceny ryzyka występowania naruszeń przepisów o czasie pracy kierowców;

4) analiza realizacji kontroli w siedzibach przedsiębiorstw podejmowanych w wyniku skarg i wniosków zewnętrznych w tym przekazywanych przez Głównego Inspektora;

5) przygotowywanie projektów zmian do aktów wewnętrznych w zakresie kontroli w siedzibach przedsiębiorstw;

6) analiza nieprawidłowości ujawnianych w czasie kontroli przedsiębiorstw;

7) wykonywanie innych zadań związanych z aktualnymi potrzebami Biura.

8. Do zadań Wydziału Zabezpieczenia należy:

1) Opiniowanie i udział w projektowaniu, tworzeniu i rozwoju systemów zabezpieczeń technicznych w obiektach, i pojazdach Inspektoratu oraz systemach (urządzeniach) przenośnych, w tym osobistych (tzw. urządzeniach „nasobnych");

2) opiniowanie doboru i instalacji zabezpieczeń oraz urządzeń infrastruktury technicznej służących ochronie mienia znajdującego się na terenie nieruchomości eksploatowanych przez Inspektorat;

3) nadzór merytoryczny nad działaniem zewnętrznych podmiotów świadczących na rzecz Inspektoratu usługi technicznej i fizycznej ochrony mienia;

4) obsługa we współpracy z Sekcją Ochrony Wydziału Nieruchomości Biura Finansowo-Gospodarczego systemów monitoringu nieruchomości eksploatowanych przez Inspektorat, w tym systemów ochrony przeciwpożarowej oraz administrowanie systemami kontroli dostępu, w tym obsługa kart dostępowych w Inspektoracie;

5) nadzór nad zabezpieczeniami przed nieuprawnionym dostępem do pomieszczeń archiwum zakładowego, pomieszczeń obsługi kasowej i innych stref ograniczonego dostępu w Inspektoracie, a także monitorowanie i ewidencjonowanie wstępu do tych stref za pomocą elektronicznych systemów kontroli dostępu;

6) opiniowanie i zatwierdzanie specyfikacji technicznych jednostek broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przewidzianych na wyposażenie Inspekcji;

7) zatwierdzanie uzyskania przez pracowników Inspekcji uprawnień do broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego;

8) nadzór i kontrola nad wydawaniem oraz przechowywaniem jednostek broni palnej i środków przymusu bezpośredniego w Inspekcji;

9) analiza zapisów czynność służbowych wykonywanych przez uprawnionych pracowników Inspekcji utrwalonych za pomocą urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazów zdarzeń i dźwięków towarzyszących tym zdarzeniom;

10) opiniowanie działań podejmowanych w zakresie przygotowania, projektowania, wdrażania i eksploatowania systemów zabezpieczeń mechanicznych, elektronicznych i budowlanych z uwzględnieniem wymogów dotyczących kompatybilności umożliwiającej integrację różnych podsystemów w ramach kompleksowego centralnego systemu bezpieczeństwa Inspektoratu;

11) opiniowanie planów remontów i konserwacji w obiektach Inspektoratu, w zakresie dotyczącym systemów kontroli dostępu oraz urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych;

12) kontrola sposobów przechowywania i transportu druków ścisłego zarachowania w Inspektoracie.

§ 24. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD)

1. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wykonuje zadania związane z ujawnianiem za pomocą urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych, prowadzeniem postępowań w sprawach o naruszenia związane z niestosowaniem się do limitów prędkości oraz sygnalizacji świetlnej, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, współdziałaniem z zarządcami dróg w zakresie instalacji i usuwania urządzeń rejestrujących, instalacją i utrzymaniem urządzeń rejestrujących położonych w pasie drogowym wybranych rodzajów dróg, współdziałaniem z jednostkami samorządowymi w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, współpracą z instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi w celu monitorowania najnowszych rozwiązań służących automatycznemu nadzorowi nad ruchem drogowym.

2. W skład Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wchodzą:

1) Wydział Instalacji oraz Utrzymania Urządzeń (CAN-WIU). W skład Wydziału Instalacji oraz Utrzymania Urządzeń wchodzą: Zespół Utrzymania Urządzeń (CAN-WIU-ZUU) oraz Sekcja Instalacji Urządzeń (CAN-WIU-SIU);

2) Wydział Postępowań (CAN-PST). W skład Wydziału Postępowań wchodzą: Zespół Identyfikacji (CAN-PST-ZI), Zespół Weryfikacji Danych (CAN-PST-ZWD), Zespół Dystrybucji Danych (CAN-PST-ZDD), Sekcja Postępowań Wyjaśniających (CAN-PST-SPW), Sekcja Postępowań Sądowych (CAN-PST-SPS) oraz Wieloosobowe Stanowisko Wprowadzania Danych (CAN-PST-WWD);

3) Wydział Analiz (CAN-ANZ). W skład Wydziału Analiz wchodzą: Zespół Analiz, Strategii i Optymalizacji (CAN-ANZ-ASO) oraz Zespół Informacji Publicznej i Współpracy Między instytucjonalnej (CAN-ANZ-WMI);

4) Wydział Nadzoru i Organizacji (CAN-WNO). W skład Wydziału Nadzoru i Organizacji wchodzą: Zespół Kontroli Ruchu Drogowego (CAN-WNO-ZKR) oraz Zespół Nadzoru i Organizacji (CAN-WNO-ZNO);

5) Wydział Ogólny (CAN-WOG). W skład Wydziału Ogólnego wchodzą: Sekcja do spraw Kancelaryjnych (CAN-WOG-SKA), Sekcja Obsługi (CAN-WOG-SOB), Zespół Obsługi Telefonicznej (CAN-WOG-SOB-ZOT), Sekcja do spraw Administracyjnych (CAN-WOG-SAD) oraz Samodzielne Stanowisko do spraw Pracowniczych (CAN-WOG-PRC).

3. Do zadań Wydziału Instalacji oraz Utrzymania Urządzeń należy:

1) nadzór nad wykorzystywaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących służących do ujawniania naruszeń ruchu drogowego;

2) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi CANARD oraz delegaturami w zakresie przekazywania informacji o naruszeniach zarejestrowanych przez urządzenia rejestrujące;

3) nadzór nad urządzeniami rejestrującymi i obudowami na te urządzenia oraz kontrola ich stanu technicznego;

4) koordynowanie działań związanych z serwisowaniem oraz naprawą urządzeń rejestrujących i obudów na te urządzenia;

5) prowadzenie wykazu urządzeń rejestrujących i obudów na te urządzenia oraz sprzętu i materiałów niezbędnych do ich eksploatacji;

6) określanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakup urządzeń rejestrujących i obudów na te urządzenia, wyposażenia technicznego, materiałów eksploatacyjnych oraz usług, niezbędnych do utrzymania sprawności funkcjonalnej stacjonarnych urządzeń rejestrujących i obudów na te urządzenia;

7) prowadzenie stałego monitoringu poprawności działania urządzeń rejestrujących funkcjonujących w systemie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym;

8) obsługa urządzeń rejestrujących na obszarze wskazanym przez Głównego Inspektora;

9) współpraca z właściwymi zarządcami dróg w zakresie czynności związanych z instalacją urządzeń rejestrujących w pasie drogowym;

10) koordynowanie spraw związanych z: lokalizacją urządzeń rejestrujących, opracowywaniem niezbędnej dokumentacji, w tym projektów organizacji ruchu celem zatwierdzenia przez właściwy podmiot zarządzający ruchem;

11) prowadzenie, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi CANARD oraz Inspektoratu, spraw związanych z rozpatrywaniem przez Głównego Inspektora wniosków o instalację lub usunięcie stacjonarnych urządzeń rejestrujących lub obudów na te urządzenia;

12) przygotowywanie, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi CANARD oraz Inspektoratu wniosków do zarządców dróg o instalację lub usunięcie stacjonarnych urządzeń rejestrujących lub obudów na te urządzenia;

13) prowadzenie działań w zakresie wyboru i przygotowania nowych lokalizacji dla stacjonarnych urządzeń systemu automatycznego nadzoru oraz innych prac związanych z modernizacją, rozwojem lub optymalizowaniem systemu, w tym dotyczących zakupu nowych urządzeń i elementów systemu;

14) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora CANARD, w szczególności związanych z nadzorem merytorycznym nad Wydziałami Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w delegaturach terenowych, w zakresie właściwości rzeczowej.

4. Zadania wymienione w ust. 3 pkt. 1-8 realizuje Zespół Utrzymania Urządzeń (CAN-WIU-ZUU), zadania wymienione w ust. 3 pkt. 9-13 realizuje Sekcja Instalacji Urządzeń (CAN-WIU-SIU).

5. Do zadań Wydziału Postępowań należy:

1) identyfikacja materiałów będących podstawą prowadzenia czynności w sprawach o naruszenia ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących;

2) prowadzenie czynności związanych z naruszeniami ujawnionymi za pomocą urządzeń rejestrujących, a związanych z naruszeniem przepisów ruchu drogowego, w tym nakładanie grzywien i kar;

3) przygotowywanie we współpracy z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi Inspektoratu dokumentacji procesowej związanej z zapewnieniem reprezentacji w postępowaniach sądowych;

4) weryfikacja przychodzącej korespondencji niestandardowej dotyczącej prowadzonych postępowań oraz udzielanie na nią odpowiedzi;

5) przygotowywanie dokumentacji oraz realizowanie spraw związanych z prowadzeniem ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, celem przekazania informacji do podmiotu ją prowadzącego;

6) wprowadzanie do systemu informatycznego CANARD danych zawartych w korespondencji zwrotnej;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora CANARD, w szczególności związanych z nadzorem merytorycznym nad Wydziałami Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w delegaturach terenowych, w zakresie właściwości rzeczowej;

8) współpraca z Biurem Informatyki i Łączności w zakresie rozwoju systemów wspierających merytoryczną obsługę działań będących we właściwości Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

6. Zadanie wymienione w ust. 5 pkt 1 realizuje Zespół Identyfikacji (CAN-PST-ZI), zadanie wymienione w ust. 5 pkt 2 realizuje Zespół Weryfikacji Danych (CAN-PST-ZWD), zadanie wymienione w ust. 5 pkt 3 realizuje Sekcja Postępowań Sądowych (CAN-PST-SPS), zadanie wymienione w ust. 5 pkt 4 realizuje Sekcja Postępowań Wyjaśniających (CAN-PST-SPW), zadanie wymienione w ust. 5 pkt 5 realizuje Zespół Dystrybucji Danych (CAN-PST-ZDD), zadanie opisane w ust. 5 pkt 6 realizuje Wieloosobowe Stanowisko Wprowadzania Danych (CAN-PST-WWD).

7. Do zadań Wydziału Analiz należy:

1) bieżące raportowanie o wynikach pracy, monitorowanie funkcjonowania systemu informatycznego CANARD w celu niezakłóconej realizacji zadań;

2) tworzenie raportów oraz statystyk dotyczących funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym;

3) gromadzenie i analizowanie danych dotyczących wypadków i kolizji drogowych w miejscach objętych automatycznym nadzorem pod kątem ich przyczyn i skutków, a także przygotowywanie prognoz i publikacji dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w takich miejscach;

4) opracowywanie analiz wykorzystywanych przy przygotowywaniu materiałów niezbędnych do wydania przez Głównego Inspektora wniosku i zgody na instalację lub usunięcie przez uprawnione podmioty stacjonarnych urządzeń;

5) opracowywanie analiz aspektów ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym;

6) współdziałanie z instytucjami naukowymi oraz placówkami naukowo-badawczymi w obszarze prowadzenia badań dotyczących problematyki ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, w zakresie znajdującym się we właściwości CANARD;

7) współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie propagowania prewencyjnego oddziaływania systemu we współpracy z Wydziałem Informacji i Promocji;

8) współpraca z jednostkami Policji w ramach ujawniania i przekazywania materiałów dowodowych w postaci zdjęć oraz nagrań z zarejestrowanymi naruszeniami w celu potencjalnego wykorzystania ich jako materiału dowodowego w postępowaniach prowadzonych przez ww. podmioty;

9) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz analiza aktualnie obowiązujących przepisów, w szczególności dotyczących funkcjonowania CANARD, a także proponowanie zmian w aktach różnego szczebla, mających na celu usprawnienie działalności komórki organizacyjnej lub implementację przepisów wspólnotowych do polskiego systemu prawnego, w zakresie właściwości CANARD.

8. Zadania wymienione w ust. 7 pkt 1-5 realizuje Zespół Analiz, Strategii i Optymalizacji (CAN-ANZ-ASO), zadania wymienione w ust. 7 pkt 6-9 realizuje Zespół Informacji Publicznej i Współpracy Między instytucjonalnej (CAN-ANZ-WMI).

9. Do zadań Wydziału Nadzoru i Organizacji należy:

1) realizowanie zadań kontrolnych na obszarze określonym przez Głównego Inspektora;

2) koordynowanie i nadzorowanie działań Inspektoratu w zakresie zapobiegania naruszeniom przepisów o ruchu drogowym;

3) ujawnianie naruszeń przepisów ruchu drogowego, przy użyciu urządzeń rejestrujących zainstalowanych na środkach transportu wykorzystywanych przez CANARD;

4) inicjowanie działań podnoszących efektywność i skuteczność prewencyjnego oddziaływania urządzeń rejestrujących wykorzystywanych przez Inspektorat;

5) opracowywanie i doskonalenie form i metod ujawniania naruszeń związanych z przekraczaniem dopuszczalnych limitów prędkości przy użyciu urządzeń rejestrujących wykorzystywanych przez Inspektorat;

6) monitorowanie rozwiązań podnoszących skuteczność i efektywność urządzeń wykorzystywanych przez Inspektorat;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownictwo CANARD, w szczególności związanych z nadzorem merytorycznym nad Wydziałami Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w delegaturach terenowych.

10. Zadania wymienione w ust. 9 pkt 1-3 realizuje Zespół Kontroli Ruchu Drogowego (CAN-WNO-ZKR), zadania wymienione w ust. 9 pkt 4-6 realizuje Zespół Nadzoru i Organizacji (CAN-WNO-ZNO).

11. Do zadań Wydziału Ogólnego należy:

1) prowadzenie spraw związanych z obiegiem korespondencji procesowej dotyczącej spraw realizowanych przez CANARD;

2) wysyłanie korespondencji wychodzącej z CANARD;

3) rozdzielanie spraw pomiędzy pracowników CANARD, zgodnie z dekretacjami dyrektora oraz naczelników wydziałów;

4) obsługa sekretariatu kierownictwa CANARD;

5) zapewnienie obsługi sekretarsko - biurowej Wydziału Postępowań, Wydziału Instalacji oraz Utrzymania Urządzeń, Wydziału Nadzoru i Organizacji oraz Wydziału Analiz;

6) obsługa interesantów zgłaszających się osobiście do CANARD w zakresie: przyjmowania oświadczeń, wyjaśniania kwestii formalnych prowadzonych postępowań, oraz pomocy w wypełnianiu oświadczeń;

7) udzielanie odpowiedzi na pytania osób kontaktujących się z CANARD w sprawach o naruszenia;

8) przyjmowanie zgłoszeń od interesantów, które dotyczą spraw prowadzonych przez inne wydziały;

9) przyjmowanie i przekierowywanie zgłoszeń, pytań, sugestii przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

10) prowadzenie spraw z zakresu obsługi administracyjnej CANARD, w tym powielanie dokumentów, prowadzenie spraw związanych z zapotrzebowaniem Biura w sprzęt i materiały, rozdzielanie materiałów biurowych a także dostarczanie i odbieranie dokumentów z Kancelarii Inspektoratu;

11) przechowywanie dokumentów niezbędnych dla bieżącej pracy Dyrektora i Naczelników wydziałów CANARD;

12) archiwizowanie dokumentacji, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, w tym prowadzenie spisu chronologicznego dokumentów;

13) obsługa konferencji, narad, spotkań kierownictwa CANARD;

14) przygotowywanie we współpracy z Wydziałem Finansowo-Księgowym Biura Finansowo-Gospodarczego materiałów planistycznych do budżetu państwa;

15) obsługa spraw pracowniczych.

12. Zadania wymienione w ust. 11 pkt 1-5 realizuje Sekcja do spraw Kancelaryjnych (CAN-WOG-SKA), zadania wymienione w ust. 11 pkt 6-9 realizuje Sekcja Obsługi (CAN-WOG-SOB), w tym zadania określone w pkt 7-9 realizuje Zespół Obsługi Telefonicznej CAN-WOG-SOB-ZOT), zadania wymienione w ust. 11 pkt 10-14 realizuje Sekcja do spraw Administracyjnych (CAN-WOG-SAD), zadanie wymienione w ust. 11 pkt 15 realizuje Samodzielne Stanowisko do spraw Pracowniczych (CAN-WOG-PRC).

§ 25. Gabinet Głównego Inspektora

1. Gabinet Głównego Inspektora zapewnia obsługę organizacyjną prac Głównego Inspektora, zastępcy Głównego Inspektora oraz zespołów doradczych i opiniodawczych, działających przy Głównym Inspektorze, koordynuje proces przygotowań obronnych, realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, a także koordynuje udostępnianie informacji publicznej, wystąpienia związane z działalnością lobbingową i pracę rzecznika prasowego Głównego Inspektora.

2. W skład Gabinetu Głównego Inspektora wchodzą:

1) Wydział Prezydialny (GGI-WPZ);

2) Wydział Informacji i Promocji (GGI-WIP);

3) Wydział Współpracy Międzynarodowej (GGI-WSM);

4) Wieloosobowe Stanowisko do spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (GGI-SDO);

5) Wydział Koordynacji (GGI-WK).

3. Do zadań Wydziału Prezydialnego należy:

1) prowadzenie terminarza Głównego Inspektora, jego zastępcy oraz Dyrektora Generalnego;

2) obsługa organizacyjna współpracy organów Inspekcji z innymi organami oraz protokolarna obsługa spotkań z udziałem organów Inspekcji;

3) sporządzanie protokołu z przyjęcia skargi, ewidencjonowanie skarg oraz przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, odpowiedzi na skargi, wnioski i zapytania;

4) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz organizowanie przyjęć przez Głównego Inspektora osób zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków;

5) monitorowanie terminowości sporządzania dokumentów dla Głównego Inspektora oraz dokonywanie na jego polecenie oceny merytorycznej i formalnej tych dokumentów;

6) sporządzanie zestawień i analiz rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Inspekcji;

7) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym załatwianiem interpelacji i wniosków posłów na Sejm RP i senatorów, a także przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, projektów odpowiedzi Głównego Inspektora na zapytania, dezyderaty i interpelacje poselskie dotyczące pracy Inspektoratu i Inspekcji;

8) sprawowanie nadzoru nad załatwianiem spraw dotyczących wystąpień związanych z działalnością lobbingową, w tym rejestrowanie i prowadzenie ewidencji wystąpień, ich weryfikacja, udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu i przekazywanie do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

9) koordynacja współpracy ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i związkami zawodowymi oraz działań związanych z obejmowaniem przez Głównego Inspektora patronatem przedsięwzięć zgodnych z celem działania i misją Inspekcji;

10) sporządzanie projektów materiałów informacyjnych oraz wystąpień Głównego Inspektora;

11) sporządzanie raz w roku informacji o działaniach podejmowanych wobec Głównego Inspektora w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową;

12) przygotowywanie wyjazdów zagranicznych Głównego Inspektora, jego zastępcy, Dyrektora Generalnego oraz pozostałych pracowników Inspektoratu, a także nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z tych wyjazdów;

13) zapewnianie reprezentacji Głównego Inspektora w spotkaniach dotyczących polityki transportowej na forum krajowym i międzynarodowym;

14) opracowywanie rocznego planu wyjazdów zagranicznych i nadzór nad jego realizacją;

15) prowadzenie ewidencji wydanych oraz niszczenie wycofanych pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych Głównego Inspektora i jego zastępcy;

16) obsługa sekretarsko-biurowa i kancelaryjna Głównego Inspektora, jego zastępcy, oraz dyrektora Gabinetu Głównego Inspektora, a także prowadzenie korespondencji okolicznościowej.

4. Do zadań Wydziału Informacji i Promocji należy:

1) zapewnianie obsługi prasowej Głównego Inspektora oraz rzetelnego przekazu istotnych informacji środkom masowego przekazu, a także kształtowanie wizerunku i promowanie misji Inspekcji w mediach;

2) gromadzenie dokumentacji prasowej dotyczącej działalności Inspektoratu i Inspekcji, a także monitoring programów radiowo-telewizyjnych i informacji w serwisach prasowych oraz internetowych;

3) koordynacja redagowania serwisu internetowego dotyczącego działalności Inspektoratu, w tym strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz nadzór nad publikacją bieżących informacji dotyczących działalności Inspekcji;

4) koordynacja procesu udzielania informacji publicznej, ewidencjonowanie wniosków o udzielenie informacji publicznej, udzielanie na nie odpowiedzi we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi oraz przygotowywanie informacji na temat ewentualnych kosztów udzielania takiej informacji (w tym dokonywanie innych czynności związanych z pobraniem takiej opłaty);

5) podejmowanie działań o charakterze promocyjnym;

6) realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem rzecznika prasowego, w tym obsługa sekretarsko-biurowa Rzecznika Prasowego.

5. Do zadań Wydziału Współpracy Międzynarodowej należy:

1) uczestnictwo w pracach zespołów i grup roboczych w ramach współpracy międzynarodowej, w tym w związku z udziałem Inspektoratu w programach twinningowych oraz w związku z członkostwem w międzynarodowej organizacji Europejska Kontrola Drogowa (ECR);

2) organizowanie, udział i koordynowanie wybranych działań kontrolnych, szkoleń, konsultacji oraz wymiana informacji w ramach współpracy międzynarodowej, w tym wynikających z członkostwa w organizacji ECR;

3) udział w pracach instytucji Unii Europejskiej, w tym w pracach Komitetu wspierającego Komisję Europejską, ustanowionym na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady(EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 370 z 31.12.1985, str. 8);

4) współpraca, w szczególności z Biurem Informatyki i Łączności oraz Wydziałem Kontroli Inspekcyjnej Biura Spraw Wewnętrznych w zakresie zbierania danych i informacji z działalności kontrolnej Inspekcji;

5) sporządzanie we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu sprawozdań z działalności kontrolnej Inspekcji na podstawie otrzymywanych sprawozdań i zestawień oraz danych z centralnej ewidencji naruszeń;

6) sporządzanie sprawozdań dla Komisji Europejskiej z kontroli w zakresie stosowania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, stanu technicznego pojazdów oraz przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, na podstawie danych przekazywanych przez organy uprawnione do kontroli;

7) uczestniczenie w realizowaniu zadań związanych z systemem TDS (Transport Documentation System);

8) zapewnianie uczestnictwa Inspekcji, co najmniej sześć razy w roku, w skoordynowanych z właściwymi organami kontrolnymi innego państwa członkowskiego lub państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kontrolach drogowych kierowców pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz Dz. Urz. WE L 274 z 9.10.1998, str. 1) oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006;

9) realizacja, co najmniej raz w roku, wspólnie z właściwymi organami odpowiedzialnymi za kontakty wewnątrzwspólnotowe w zainteresowanych państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich EFTA - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, szkoleń w zakresie najlepszych praktyk kontrolnych oraz wymiany pracowników;

10) nadzór nad wdrażaniem i realizacją przez Inspekcję aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących standardowych procedur kontroli w transporcie drogowym;

11) wymiana z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego EFTA - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przynajmniej raz na sześć miesięcy lub w indywidualnych przypadkach na szczególne żądanie, informacji dostępnych na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym i art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006;

12) udzielanie właściwym organom innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego EFTA - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, niezbędnej pomocy i wyjaśnień w sytuacji, kiedy brak jest wystarczających danych do stwierdzenia w czasie kontroli drogowej przeprowadzanej na terytorium tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego EFTA - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, że kierowca pojazdu zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, naruszył przepisy w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku.

6. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska do spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej należy:

1) sporządzanie i aktualizacja Planu operacyjnego funkcjonowania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa iw czasie wojny oraz dokumentów wynikających z tego planu;

2) koordynacja opracowywania Kart Realizacji Zadań Operacyjnych przez kierujących komórkami organizacyjnymi Inspektoratu;

3) opracowywanie Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Inspektoratu;

4) koordynacja procesu przygotowania Inspektoratu do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

5) koordynacja procesu podwyższania gotowości obronnej państwa w Inspektoracie;

6) organizacja oraz przygotowanie we współpracy z kierującymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu stanowisk kierowania Głównego Inspektora;

7) opracowywanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Inspektoratu;

8) opracowywanie projektów rocznych planów szkolenia obronnego w Inspektoracie, planowanie i organizowanie szkoleń obronnych w Inspektoracie;

9) opracowywanie dokumentacji w zakresie udziału Inspektoratu w obronnych ćwiczeniach działowych ministra właściwego do spraw transportu oraz innych ćwiczeń w Inspektoracie z zakresu przygotowań obronnych;

10) prowadzenie czynności reklamacyjnych pracowników Inspektoratu od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

11) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru w Inspektoracie;

12) realizacja zadań z zakresu HNS i współpracy cywilno-wojskowej w Inspektoracie;

13) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej;

14) obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Inspektoracie;

15) opracowywanie i aktualizacja planu zarządzania kryzysowego Inspektoratu;

16) sporządzanie projektów Raportów o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego;

17) przedstawianie propozycji w zakresie realizacji zadań określonych w wykazie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;

18) opracowywanie propozycji dla Głównego Inspektora dotyczących wprowadzenia w trybie zarządzenia stopni alarmowych;

19) opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej Inspektoratu oraz realizacja zadań wynikających z planu;

20) planowanie i organizowanie szkoleń dla pracowników Inspektoratu z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności oraz powszechnej samoobrony.

7. Do zadań Wydziału Koordynacji należy:

1) sporządzanie sprawozdań z działalności delegatur terenowych;

2) opracowywanie okresowych analiz i prognoz związanych z realizacją zadań przez delegatury terenowe;

3) koordynacja dystrybucji w Inspektoracie informacji urzędowych.

§ 26. Delegatury terenowe Inspektoratu

1. Delegatura terenowa Inspektoratu wykonuje, na swoim terytorialnym obszarze działania, w szczególności zadania związane z:

1) realizacją zadań wynikających z ujawniania za pomocą urządzeń rejestrujących naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości oraz niestosowania się do sygnałów świetlnych, prowadzeniem czynności w sprawach o naruszenia związane z niestosowaniem się do limitów prędkości oraz sygnalizacji świetlnej, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, współdziałaniem z zarządcamidróg w zakresie instalacji i usuwania urządzeń rejestrujących, instalacją i utrzymaniem urządzeń rejestrujących położonych w pasie drogowym wybranych rodzajów dróg, współdziałaniem z jednostkami samorządowymi w zakresie funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, współpracą z instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi w celu monitorowania najnowszych rozwiązań służących automatycznemu nadzorowi nad ruchem drogowym;

2) z kontrolą Systemu Elektronicznego Poboru Opłat;

3) inne, wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i innych przepisów prawa, wskazane przez Głównego Inspektora.

2. W skład delegatury terenowej Inspektoratu (DEL-... [oznaczenie delegatury za pomocą liczb rzymskich od I do X w kolejności alfabetycznej]) wchodzą komórki niższego szczebla:

1) Wydział Kontroli Inspekcyjnej (DEL-... -WKI);

2) Wydział Elektronicznego Poboru Opłat (DEL-... -EPO);

3) Wydział Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (DEL-... -NA);

4) Wydział Prawny (DEL-... -WPR);

5) Wydział Administracyjny (DEL-...-WA), w skład którego wchodzą: wieloosobowe stanowisko do spraw osobowych (DEL-...-WA-SO), wieloosobowe stanowisko do spraw obsługi prawnej i zamówień publicznych oraz Sekretariat (DEL-... -WA-ZP);

6) Wydział Gospodarki Finansowej (DEL-...-WGF) w skład którego wchodzą: wieloosobowe stanowisko do spraw obsługi finansowo-księgowej (DEL-...-WGF-FK), wieloosobowe stanowisko do spraw gospodarki mandatowej i windykacji (DEL-... -WGF-GM) oraz wieloosobowe stanowisko do spraw logistyki i ochrony (DEL-... -WGF-LO);

7) Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Informatyki (DEL-... -IL);

8) zespoły terenowe (DEL-... -ZT-...).

3. W skład Delegatury Centralnej z siedzibą w Warszawie, poza komórkami wymienionymi w ust. 2, wchodzi Oddział w Łodzi.

4. Naczelnicy delegatur terenowych mogą tworzyć za zgodą Głównego Inspektora, jeśli jest to uzasadnione specyfiką pracy delegatury terenowej, również inne niż określone w ust. 2, funkcjonalnie wyodrębnione komórki organizacyjne delegatury terenowej.

5. Do zadań Wydziału Kontroli Inspekcyjnej należy w szczególności:

1) prowadzenie kontroli przewozów drogowych;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących przewozu drogowego;

3) wydawanie w imieniu Głównego Inspektora decyzji administracyjnych oraz postanowień;

4) podejmowanie czynności kontrolnych w związku z naruszeniem przez uczestników ruchu drogowego w sposób rażący porządku publicznego lub zasad ruchu drogowego;

5) rozliczanie kar pieniężnych pobranych od kontrolowanych podmiotów;

6) sporządzanie raportów oraz sprawozdań dotyczących realizowanych zadań;

7) współpraca z komórkami Inspektoratu w zakresie wymiany danych i informacji;

8) wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Inspektoratu.

6. Do zadań Wydziału Elektronicznego Poboru Opłat należy w szczególności:

1) realizacja czynności kontrolnych w zakresie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych;

2) sporządzanie dokumentacji z kontroli drogowych;

3) wydawanie w imieniu Głównego Inspektora decyzji administracyjnych oraz postanowień;

4) podejmowanie czynności kontrolnych w związku z naruszeniem przez uczestników ruchu drogowego w sposób rażący porządku publicznego lub zasad ruchu drogowego;

5) rozliczanie kar pieniężnych pobranych od kontrolowanych podmiotów;

6) sporządzanie raportów oraz sprawozdań dotyczących realizowanych zadań;

7) prowadzenie czynności obsługi bieżącej Mobilnych Jednostek Kontrolnych;

8) prowadzenie czynności obsługi bieżącej Przenośnych Jednostek Kontrolnych;

9) współpraca z komórkami Inspektoratu w zakresie wymiany danych i informacji;

10) wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Inspektoratu;

11) prowadzenie ewidencji urządzeń oraz sprzętu i materiałów niezbędnych do ich eksploatacji będących w dyspozycji Wydziału, a także analizowanie potrzeb zaopatrzeniowych w tym zakresie.

7. Do zadań Wydziału Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym należy:

1) bieżące monitorowanie stanu technicznego urządzeń rejestrujących wykorzystywanych przez delegaturę;

2) realizowanie działań związanych z serwisowaniem oraz naprawą urządzeń rejestrujących wykorzystywanych przez delegaturę;

3) prowadzenie wykazu urządzeń rejestrujących oraz sprzętu i materiałów niezbędnych do ich eksploatacji, będących w dyspozycji delegatury terenowej, a także analizowanie potrzeb zaopatrzeniowych w tym zakresie, w uzgodnieniu z CANARD;

4) określanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakup sprzętu, wyposażenia technicznego, materiałów eksploatacyjnych oraz usług, niezbędnych do utrzymania sprawności funkcjonalnej urządzeń rejestrujących;

5) bieżąca współpraca z właściwymi zarządcami dróg w zakresie czynności związanych z instalacją urządzeń rejestrujących w pasie drogowym;

6) realizowanie spraw związanych z lokalizacją urządzeń rejestrujących, w tym opracowywanie niezbędnej dokumentacji, projektów organizacji ruchu, celem zatwierdzenia przez właściwy podmiot zarządzający ruchem;

7) współpraca z CANARD w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do wydania przez Głównego Inspektora zgody na instalację lub usunięcie przez uprawnione podmioty, stacjonarnych urządzeń rejestrujących;

8) współpraca z CANARD w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do złożenia przez Głównego Inspektora do uprawnionych do tego podmiotów wniosków o instalację lub usunięcie stacjonarnego urządzenia rejestrującego;

9) ujawnianie naruszeń za pomocą urządzeń rejestrujących zainstalowanych w środkach transportu wykorzystywanych przez delegaturę;

10) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie przekazywania informacji o naruszeniach zarejestrowanych przez urządzenia rejestrujące do CANARD;

11) współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w sprawach przygotowywania dokumentacji procesowej, związanej z wnoszeniem środków odwoławczych oraz reprezentowanie Głównego Inspektora w postępowaniu sądowym.

8. Do zadań Wydziału Prawnego należy w szczególności świadczenie pomocy prawnej w związku z prowadzonymi w delegaturze terenowej kontrolami przewozów drogowych, świadczenie pomocy prawnej na rzecz naczelnika delegatury terenowej, a także zastępstwo prawne w sprawach należących do właściwości rzeczowej Wydziału Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

9. Do zadań Wydziału Administracyjnego w zakresie dotyczącym działania delegatury terenowej należy w szczególności:

1) współpraca z komórką merytorycznie nadzorującą przy przygotowywaniu dokumentacji związanej z nawiązywaniem, trwaniem, ustaniem stosunku pracy;

2) prowadzenie ewidencji czasu pracy, list obecności, harmonogramów czasu pracy;

3) współpraca przy opracowywaniu rocznych planów urlopów oraz prowadzenie ewidencji urlopów;

4) współpraca z komórką merytorycznie nadzorującą przy sporządzaniu, aktualizacji i zapoznawaniu pracowników z opisami stanowisk pracy i wynikami wartościowania;

5) współpraca z komórką merytorycznie nadzorującą w procesie terminowego i prawidłowego przeprowadzenia ocen pracowniczych;

6) poświadczanie stosunku pracy;

7) udział w pracach zespołu ustalającego okoliczności i przyczyny zaistniałych zdarzeń wypadkowych i wypadków przy pracy oraz sporządzanie i przechowywanie dokumentacji powypadkowej;

8) rozpoznawanie i analizowanie potrzeb szkoleniowych pracowników delegatury terenowej;

9) prowadzenie, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz wspólnych zamówień Inspekcji;

10) prowadzenie dokumentacji w postępowaniach o zamówienie publiczne.

10. Do zadań Wydziału Gospodarki Finansowej w zakresie dotyczącym działania delegatury terenowej należy w szczególności:

1) rozliczanie zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz świadczeń dla pracowników;

2) prowadzenie rozrachunków z pracownikami, w szczególności rozliczenia delegacji krajowych;

3) obsługa kasowa oraz obsługa finansowa podróży służbowych krajowych;

4) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz umorzenia środków trwałych w urządzeniach księgowych i rozliczanie inwentaryzacji;

5) uzgadnianie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją komórki odpowiedzialnej za zaopatrywanie w okresach miesięcznych, wycena księgowa środków trwałych;

6) monitorowanie ewidencji zaangażowania środków budżetowych;

7) uzgadnianie na koniec każdego miesiąca stanu należności i wpłat z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych w ewidencji analitycznej z syntetyką we współpracy z wydziałami merytorycznymi;

8) poświadczanie wysokości wynagrodzenia;

9) przygotowywanie sprawozdań i raportów przygotowanych przez komórkę nadzorującą;

10) administrowanie pomieszczeniami, w tym zapewnianie właściwego funkcjonowania obiektów i instalacji technicznych i gospodarowanie sprzętem ochrony przeciwpożarowej oraz dbałość o terminowe przeglądy budynków, nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych;

11) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem bieżących napraw oraz prowadzenie ewidencji ilości i rodzaju usterek;

12) utrzymanie sprzętu oraz wyposażenia w należytym stanie technicznym oraz współpraca ze służbami utrzymania w budynkach wynajmowanych lub dzierżawionych przez Inspektorat;

13) zaopatrywanie Inspektoratu w niezbędny do pracy sprzęt i wyposażenie oraz materiały biurowe i eksploatacyjne, w tym w przedmioty umundurowania, wyposażenia osobistego, odzież ochronną i roboczą oraz środki czystości;

14) wykonywanie czynności związanych z odbiorem ilościowym i jakościowym materiałów oraz wydawanie materiałów z magazynu;

15) dokumentowanie przychodów i rozchodów materiałów oraz bieżące prowadzenie ewidencji w systemie elektronicznym;

16) przygotowywanie magazynu do inwentaryzacji oraz współpraca z zespołami spisowymi;

17) gospodarowanie środkami transportu, w tym: ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów eksploatacyjnych, organizowanie napraw i remontów taboru samochodowego oraz obsługa w zakresie potrzeb komunikacyjnych i transportowych;

18) zapewnienie sprawności i utrzymywanie zabezpieczeń technicznych w obiektach delegatury;

19) utrzymywanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej systemów i urządzeń zabezpieczających, systemu sygnalizacji pożaru, drzwi i wydzieleń przeciwpożarowych oraz stałych instalacji gaśniczych w obiektach delegatury;

20) prowadzenie dokumentacji i ewidencji w systemie teleinformatycznym grzywien za wykroczenia, ściągane w postępowaniu mandatowym;

21) prowadzenie postępowań egzekucyjnych na podstawie grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego i innych należności Skarbu Państwa, których wierzycielem jest Główny Inspektor a będących w zakresie kompetencji delegatury.

11. Do zadań Wieloosobowego Samodzielnego Stanowiska do spraw Informatyki należy w szczególności:

1) wdrażanie, realizacja oraz bieżąca obsługa urządzeń sieciowych, zabezpieczeń oraz ustawień sieciowych;

2) wdrażanie, realizacja oraz bieżąca obsługa infrastruktury serwerowej oraz urządzeń wspomagających;

3) wdrażanie, realizacja oraz bieżąca konfiguracja i obsługi stanowisk komputerowych.

12. Oddział Delegatury Centralnej w Łodzi realizuje zadania Delegatury Centralnej:

1) wykonywane na obszarze województwa łódzkiego oraz powiatu szydłowieckiego, przysuskiego, białobrzeskiego, kozienickiego, zwoleńskiego, lipskiego radomskiego i miasta Radom oraz związane z realizacją zadań należących do właściwości miejscowej Oddziału w Łodzi;

2) związane z zapewnieniem ciągłości pracy i funkcjonowania Oddziału;

3) zlecone przez Głównego Inspektora lub naczelnika delegatury.

§ 27. Pion Ochrony Informacji Niejawnych

1. Pion Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania w Inspektoracie wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (D. U. Nr 182, poz. 1228). Do zadań Pionu Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1) ochrona informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego;

2) ochrona systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne;

6) sporządzanie oraz aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych w Inspektoracie;

7) prowadzenie zwykłych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających wobec pracowników Inspektoratu;

8) prowadzenie wykazu osób zatrudnionych albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

9) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

10) współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, w tym przekazywanie danych, o których mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

2. W skład Pionu Ochrony Informacji Niejawnych wchodzą:

1) Kancelaria Tajna (PO-KT);

2) Oddział Kancelarii Tajnej w CANARD (PO-KTC);

3) Samodzielne Stanowisko - Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego (PO-IBI).

3. Do zadań Kancelarii Tajnej realizowanych przez kierownika Kancelarii w odniesieniu do materiałów podlegających rejestracji w Kancelarii należy:

1) bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów;

2) udostępnianie materiałów osobom uprawnionym;

3) wydawanie materiałów osobom uprawnionym, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania;

4) egzekwowanie zwrotu materiałów;

5) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania materiałów w Kancelarii oraz Inspektoracie;

6) nadzór nad pracą oddziału Kancelarii Tajnej w CANARD.

4. Kierownika Kancelarii Tajnej w czasie jego nieobecności zastępuje Inspektor bezpieczeństwa informacji.

5. Do zadań oddziału Kancelarii Tajnej w CANARD w odniesieniu do materiałów podlegających rejestracji w kancelarii należy:

1) bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów;

2) udostępnianie materiałów osobom uprawnionym;

3) wydawanie materiałów osobom uprawnionym, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania;

4) egzekwowanie zwrotu materiałów;

5) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania materiałów w oddziale Kancelarii oraz w CANARD.

6. Do zadań Samodzielnego Stanowiska - Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego należy ochrona systemów teleinformatycznych Inspektoratu, w których są przetwarzane informacje niejawne, oraz zarządzanie ryzykiem w tych systemach.

7. Obsługę Pionu Ochrony Informacji Niejawnych, w tym w szczególności poprzez prowadzenie sekretariatu, obsługę kancelaryjną oraz obsługę kadrową obejmującą prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy, wykorzystaniem prawa do urlopów, a także zwolnień lekarskich, zapewnia Gabinet Głównego Inspektora.

§ 28. Administrator Bezpieczeństwem Informacji

Administrator Bezpieczeństwem Informacji ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo informacji w Inspektoracie. Do zadań Stanowiska należy nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności:

1) nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych poprzez wskazanie i kontrolę środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.5)) oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

2) prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;

3) nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe;

4) nadzór nad prawidłowością archiwizacji oraz usuwania danych osobowych;

5) monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych;

6) wdrożenie szkoleń z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych w systemach informatycznych;

7) analizowanie aktualności dokumentów wewnętrznych i składanie wniosków do Głównego Inspektora o zmianę ich treści;

8) monitorowanie pracowników i innych osób upoważnionych pod względem wykonywania przez nich obowiązków związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych;

9) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

10) udział w czynnościach kontrolnych dokonywanych przez uprawnione w zakresie ochrony danych osobowych organy państwowe;

11) podejmowanie działań w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych, w tym przywrócenie stanu prawidłowego, zidentyfikowanie przyczyn naruszenia i osób odpowiedzialnych, przedstawienie wniosków Głównemu Inspektorowi;

12) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych;

13) wykonywanie innych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji określonych w procedurach wewnętrznych dotyczących przetwarzania danych osobowych w Inspektoracie;

14) przedstawianie Głównemu Inspektorowi co najmniej raz w roku raportów dotyczących stanu zabezpieczenia danych osobowych, w tym propozycji poprawiających bezpieczeństwo danych oraz wniosków dotyczących odpowiedzialności osób winnych uchybień;

15) opracowywanie we współpracy z dyrektorami komórek organizacyjnych w zakresie ich właściwości rzeczowej, zasad ochrony danych osobowych w Inspektoracie, a także nadzór nad ich przestrzeganiem.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151, Nr 48, poz. 247, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 780, Nr 159, poz. 945, Nr 168, poz. 1005, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 661.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466,z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321 oraz z 2012 r. poz. 472.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 257, poz. 1726 i Nr 291, poz. 1707.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 orazz2010r. Nr 41, poz. 233,Nrl82, poz. 1228, Nr 229, poz. 1497 i Nr 230, poz. 1371.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2012 Głównego Inspektora Transportu Drogowego
z dnia 14 listopada 2012 r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2012 Głównego Inspektora Transportu Drogowego
z dnia 14 listopada 2012 r.

WYKAZ
SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej

Symbol literowy

1.

Biuro Dyrektora Generalnego

BDG

 

Wydział Ogólny

BDG-OGL

 

Wieloosobowe Stanowisko do spraw legislacji

BDG-SLG

 

Wieloosobowe Stanowisko - Kancelaria Inspektoratu

BDG-KGI

 

Wieloosobowe Stanowisko do spraw archiwum zakładowego

BDG-ARZ

 

Wieloosobowe Stanowisko - Sekretariat Biura Dyrektora Generalnego

BDG-SDB

 

Wydział Organizacyjny

BDG-ORG

 

Sekcja Postępowań Rekrutacyjnych

BDG-SPR

 

Sekcja Planowania Polityki Kadrowej i Organizacyjnej Inspekcji

BDG-SPK

 

Wydział Spraw Osobowych

BDG-WSO

 

Sekcja Kadr

BDG-SKD

 

Samodzielne stanowisko do spraw BHP

BDG-BHP

 

Centrum Doskonalenia Kadr

BDG-CDK

 

Wydział Zamówień Publicznych

BDG-ZPB

 

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego

BDG-SAW

 

Wieloosobowe Stanowisko do spraw Kontroli

BDG-WSK

 

Zespół Radców Prawnych

BDG-ZRP

2.

Biuro do Spraw Elektronicznego Poboru Opłat

BEPO

 

Wydział Kontroli Elektronicznego Poboru Opłat

BEPO-WK

 

Sekcja Weryfikacji Danych

BEPO-WK-SWD

 

Sekcja Mobilnych Jednostek Kontrolnych

BEPO-WK-SMJK

 

Wydział Inspekcji Mobilnych Jednostek Kontrolnych

BEPO-WI

 

Sekcja Zarządzania Mobilnymi Jednostkami Kontrolnymi

BEPO-WI-SZ

 

Sekcja Planowania i Analiz

BEPO-WI-SPP

 

Stanowisko do spraw logistyki

BEPO-WI-L

 

Wydział ds. Postępowań

BEPO-WP

 

Sekcja Postępowań Administracyjnych

BEPO-WP-SPA

 

Sekcja Postępowań Windykacyjnych

BEPO-WP-SPE

 

Sekcja Postępowań ws. Wykroczeń

BEPO-WP-SPW

 

Wydział Administracyjny

BEPO-WA

 

Sekcja ds. Administracyjnych

BEPO-WA-SA

 

Sekcja Informacji

BEPO-WA-SI

3.

Biuro Finansowo-Gospodarcze

BFG

 

Wydział Finansowo-Księgowy

BFG-WFK

 

Sekcja Wydatków

BFG-WFK-SW

 

Sekcja Dochodów

BFG-WFK-SD

 

Wydział Rachuby Płac

BFG-WRP

 

Wydział Planowania Budżetu i Analiz

BFG-WPA

 

Wydział Gospodarki Mandatowej i Windykacji

BFG-WGM

 

Sekcja Gospodarki Mandatowej

BFG-WGM-SGM

 

Sekcja Postępowań Wyjaśniających

BFG-WGM-SPW

 

Sekcja Windykacji

BFG-WGM-SW

 

Wydział Funduszy Rozwojowych

BFG-WFR

 

Wydział Nieruchomości

BFG-WNI

 

Sekcja Inwestycji i Remontów

BFG-WNI-SIR

 

Sekcja Ochrony

BFG-WNI-SOC

 

Wydział Gospodarczy

BFG-WGS

 

Wydział Transportu Samochodowego

BFG-WTS

4.

Biuro Informatyki i Łączności

BIŁ

 

Wydział Administracji Bazami Danych oraz Programowania

BIŁ-WAD

 

Wydział Administracji Systemów oraz Aplikacji

BIŁ-WAS

 

Wydział Usług Sieciowych i Telekomunikacji

BIŁ-WUS

 

Wydział Wsparcia Technicznego

BIŁ-WWT

 

Wydział Ogólny

BIŁ-WO

5.

Biuro Nadzoru Inspekcyjnego

BNI

 

Wydział Analiz i Strategii

BNI-WAS

 

Wydział do spraw Kontroli Masy i Nacisków

BNI-WKM

 

Wydział Doskonalenia Inspekcyjnego

BNI-WDI

 

Wydział Inspekcji w Warszawie

BNI-WIW

6.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego

BTM

 

Wydział ds. Przewozów Rzeczy

BTM-WPR

 

Sekcja Wydawania Zezwoleń

BTM-WPR-SWZ

 

Sekcja Wydawania Certyfikatów, Zaświadczeń i Świadectwa Kierowcy

BTM-WPR-SWC

 

Sekcja Wydawania Licencji

BTM-WPR-SWL

 

Wydział ds. Przewozów Osób

BTM-WPO

 

Wydział Weryfikacji Uprawnień

BTM-WWU

 

Wydział Ogólny

BTM-WO

7.

Biuro Prawne

BP

 

Wydział Postępowań Administracyjnych

BP-WPA

 

Sekcja do spraw opłaty elektronicznej

BP-WPA-SEPO

 

Sekcja do spraw przejazdów nienormatywnych

BP-WPA-SPN

 

Sekcja do spraw uprawnień w przewozach drogowych

BP-WPA-SU

 

Wydział Kontroli w Siedzibie Przedsiębiorcy

BP-WKP

 

Wydział Postępowań Sądowych

BP-WPS

 

Wieloosobowe Stanowisko ds. Administracyjnych

BP-SDA

8.

Biuro Spraw Wewnętrznych

BSW

 

Wydział Kontroli Wewnętrznej

BSW-WKW

 

Wydział Analiz i Planowania

BSW-WAP

 

Wydział Współpracy Międzyinstytucjonalnej

BSW-WWM

 

Wydział Kontroli Inspekcyjnej

BSW-WKI

 

Sekcja Kontroli Przedsiębiorstw

BSW-WKI-SKP

 

Wydział Zabezpieczenia

BSW-WZB

9.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

CANARD

 

Wydział Instalacji oraz Utrzymania Urządzeń

CAN-WIU

 

Zespół Utrzymania Urządzeń

CAN-WIU-ZUU

 

Sekcja Instalacji Urządzeń

CAN-WIU- SIU

 

Wydział Postępowań

CAN-PST

 

Zespół Identyfikacji

CAN-PST-ZI

 

Zespół Weryfikacji Danych

CAN-PST-ZWD

 

Zespół Dystrybucji Danych

CAN-PST-ZDD

 

Sekcja Postępowań Wyjaśniających

CAN-PST-SPW

 

Sekcja Postępowań Sądowych

CAN-PST-SPS

 

Wieloosobowe Stanowisko Wprowadzania Danych

CAN-PST-WWD

 

Wydział Analiz

CAN-ANZ

 

Zespół Analiz, Strategii i Optymalizacji

CAN-ANZ-ASO

 

Zespół Informacji Publicznej i Współpracy Międzyinstytucjonalnej

CAN-ANZ-WMI

 

Wydział Nadzoru i Organizacji

CAN-WNO

 

Zespół Kontroli Ruchu Drogowego

CAN-WNO-ZKR

 

Zespół Nadzoru i Organizacji

CAN-WNO-ZNO

 

Wydział Ogólny

CAN-WOG

 

Sekcja do spraw Kancelaryjnych

CAN-WOG-SKA

 

Sekcja Obsługi

CAN-WOG-SOB

 

Zespół Obsługi Telefonicznej

CAN-WOG-SOB-ZOT

 

Sekcja do spraw Administracyjnych

CAN-WOG-SAD

 

Samodzielne Stanowisko do spraw Pracowniczych

CAN-WOG-PRC

10.

Gabinet Głównego Inspektora

GGI

 

Wydział Prezydialny

GGI-WPZ

 

Wydział Informacji i Promocji

GGI-WIP

 

Wydział Współpracy Międzynarodowej

GGI-WSM

 

Wieloosobowe Stanowisko do spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (GGI-SDO)

GGI-SDO

 

Wydział Koordynacji

GGI-WK

11.

Delegatury Terenowe Inspektoratu

DEL-...

 

Wydział Kontroli Inspekcyjnej

DEL-...-WKI

 

Wydział Elektronicznego Poboru Opłat

DEL-...-EPO

 

Wydział Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

DEL-...-NA

 

Wydział Prawny

DEL-...-WPR

 

Wydział Administracyjny

DEL-...-WA

 

Wieloosobowe stanowisko do spraw osobowych

DEL-...-WA-SO

 

Wieloosobowe stanowisko do spraw obsługi prawnej i zamówień publicznych oraz Sekretariat

DEL-...-WA-ZP

 

Wydział Gospodarki Finansowej

DEL-...-WGF

 

Wieloosobowe stanowisko do spraw obsługi finansowo-księgowej

DEL-...-WGF-FK

 

Wieloosobowe stanowisko do spraw gospodarki mandatowej i windykacji

DEL-...-WGF-GM

 

Wieloosobowe stanowisko do spraw logistyki i ochrony

DEL-...-WGF-LO

 

Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko do spraw Informatyki

DEL-... -IL

 

Zespoły Terenowe

DEL-... -ZT -...

12.

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

PO

 

Kancelaria Tajna (PO-KT);

PO-KT

 

Oddział Kancelarii Tajnej w CANARD

PO-KTC

 

Samodzielne Stanowisko - Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

PO-IBI

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »