| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 3 kwietnia 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu w układzie zadaniowym

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw budżetu w układzie zadaniowym, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Dyrektor Generalny Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministerstwem”;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Dyrektor Departamentu Budżetu;

3) Przedstawiciele:

a) Departamentu Budżetu,

b) Departamentu Kontroli,

c) Departamentu Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej,

d) Biura Ministra,

e) Biura Dyrektora Generalnego,

f) Biura Administracyjno-Finansowego.

2. Przedstawicielami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa.

3. Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) opiniowanie katalogu:

a) zadań budżetowych grupujących wydatki według celów,

b) podzadań budżetowych grupujących działania umożliwiające realizację celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione, wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także z bazowymi i docelowymi wartościami mierników stopnia realizacji celów działalności państwa, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów,

c) działań budżetowych obejmujących najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów szczegółowych zadania opracowywanych przez odpowiednie komórki organizacyjne Ministerstwa, w zakresie działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister;

2) ocena materiałów planistycznych przygotowywanych w ramach prac nad budżetem w układzie zadaniowym, dotyczących:

a) działań realizowanych w ramach określonych zadań i podzadań,

b) celów planowanych do osiągnięcia dla każdego zadania, podzadania i działania,

c) nazw i wartości mierników określających stopień realizacji celów,

d) kwot wydatków planowanych na poszczególne zadania, podzadania i działania;

3) doradzanie w zakresie metodologii przygotowywania budżetu w układzie zadaniowym.

§ 4.

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o tych terminach członków Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu oraz kierowanie pracami Zespołu.

2. Przewodniczącego Zespołu w razie jego nieobecności zastępuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek zespołu.

§ 5.

1. Materiały, o których mowa w § 3 pkt 2, opracowują dyrektorzy komórek organizacyjnych właściwych w zakresie budżetu w układzie zadaniowym, działając w porozumieniu z kierownikami właściwych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz z właściwym Sekretarzem lub Podsekretarzem Stanu albo z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa, nadzorującym pracę komórki organizacyjnej.

2. Wielkości kwot, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d, w zakresie Centrali Ministerstwa, Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego przekazuje dyrektorom właściwych komórek organizacyjnych. Zbiorczą informację o kwotach Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego przekazuje Dyrektorowi Departamentu Budżetu.

3. Materiały planistyczne, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a–c, dyrektorzy komórek organizacyjnych opracowują na podstawie wytycznych otrzymanych z Departamentu Budżetu, uwzględniając programy, plany i dokumenty o charakterze strategicznym z zakresu transportu, budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania oraz mieszkalnictwa jak również gospodarki morskiej, a także określone priorytety rządowe, resortowe oraz odrębne uregulowania Ministra Finansów.

§ 6.

1. Materiały planistyczne, o których mowa w § 3 pkt 2, dyrektorzy komórek organizacyjnych przedstawiają do akceptacji właściwemu Sekretarzowi lub Podsekretarzowi Stanu.

2. Materiały planistyczne, o których mowa w § 3 pkt 2, w zakresie Centrali Ministerstwa, opracowane przez dyrektorów właściwych komórek organizacyjnych przekazywane są Dyrektorowi Biura Administracyjno-Finansowego, który zbiorczy materiał przedstawia do akceptacji Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa.

3. Zaakceptowane materiały planistyczne, o których mowa w ust. 1, dyrektorzy komórek organizacyjnych przekazują do Dyrektora Departamentu Budżetu, w terminach przez niego wyznaczonych, stosownie do harmonogramu prac nad budżetem w układzie zadaniowym, ustalonego przez Ministra Finansów.

4. Zaakceptowane materiały planistyczne, o których mowa w ust. 2, Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego przekazuje do Dyrektora Departamentu Budżetu, w terminach przez niego wyznaczonych, stosownie do harmonogramu prac nad budżetem w układzie zadaniowym, o którym mowa w ust. 3.

§ 7.

1. Dyrektor Departamentu Budżetu dokonuje weryfikacji przedstawionych materiałów planistycznych pod względem formalnym i rachunkowym.

2. W przypadku wprowadzenia zmian w materiałach planistycznych Dyrektor Departamentu Budżetu uzgadnia je z dyrektorami właściwych komórek organizacyjnych.

3. Dyrektor Departamentu Budżetu opracowuje zbiorcze zestawienie materiałów planistycznych w zakresie części budżetowych, których dysponentem jest Minister i przedstawia je do zatwierdzenia właściwemu Sekretarzowi lub Podsekretarzowi Stanu, w terminie zgodnym z harmonogramem prac nad budżetem w układzie zadaniowym, o którym mowa w § 6 ust. 3.

§ 8.

1. Sprawozdania z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych państwowych osób prawnych sporządza się według wzorów określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

2. Sprawozdania jednostkowe półroczne/roczne z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym sporządzają dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia wymienionego w ust. 1.

3. Sprawozdania jednostkowe półroczne/roczne z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej sporządzają właściwe organy państwowych osób prawnych według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia wymienionego w ust. 1.

4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2 i 3, przekazywane są Dyrektorowi Departamentu Budżetu w trybie i terminach określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów wymienionego w ust. 1, w celu sporządzenia sprawozdań łącznych.

5. W trakcie wykonywania planów finansowych w układzie zadaniowym kierownicy właściwych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego w zakresie Centrali Ministerstwa, przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetu – w terminie do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego zmiany dotyczą – zmiany w planie wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym, wynikające z decyzji Ministra Finansów, Ministra lub kierownika jednostki podległej lub nadzorowanej przez Ministra, oraz przekazują do wiadomości dyrektorom komórek organizacyjnych nadzorujących daną jednostkę.

6. W przypadku gdy zmiana, o której mowa w ust. 5, będzie miała wpływ na wartość miernika, dyrektor departamentu nadzorującego daną jednostkę proponuje stosowne zmiany w tym zakresie.

7. Zmiany, o których mowa w ust. 6 są akceptowane przez Zespół.

§ 9.

Komórki organizacyjne Ministerstwa współdziałają i udzielają pomocy Zespołowi, poprzez udostępnianie niezbędnych informacji.

§ 10.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Budżetu.

§ 11.

Traci moc zarządzenie nr 4 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu w układzie zadaniowym (Dz. Urz. MTBiGM, z 2012 r., poz. 3).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje następującymi działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka morska; transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »