| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 9 marca 2012 r.

w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na wymianę tablic informacyjnych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.2)), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.3)) oraz art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zasady postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych dotacji na wymianę tablic informacyjnych, wynikającą z ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości albo regionalnym.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych;

2) Departamencie – należy przez to rozumieć Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji;

3) gminie – należy przez to rozumieć gminę wpisaną do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości;

4) zadaniu – należy przez to rozumieć zadanie, polegające na wymianie tablic informacyjnych.

§ 3.

1. O kolejności udzielenia dotacji na wymianę tablic informacyjnych decyduje data złożenia przez gminy poprawnych wniosków oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wymianę tablic informacyjnych, zapisanych w budżecie państwa na dany rok. W przypadku, kiedy wnioskowana przez gminę kwota jest wyższa od środków finansowych przeznaczonych na wymianę tablic informacyjnych, które pozostały w budżecie państwa na dany rok, realizowany jest wniosek następny w kolejności, którego kwota nie przewyższa pozostałych w budżecie państwa środków finansowych przeznaczonych na wymianę tablic informacyjnych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, który nie został zrealizowany z powodu braku środków finansowych przeznaczonych na wymianę tablic informacyjnych zapisanych w budżecie państwa na dany rok, zostanie zrealizowany w kolejnym roku budżetowym, przy czym zachowana zostanie kolejność, o której mowa w ust. 1.

§ 4.

1. Departament sporządza projekt porozumienia na realizację zadania, polegającego na wymianie tablic informacyjnych, wynikającej z ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości albo regionalnym.

2. Ramowy wzór porozumienia na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do zarządzenia.

3. Porozumienie na realizację zadania podpisują w czterech jednobrzmiących egzemplarzach Minister oraz osoby upoważnione do reprezentowania gminy.

4. Departament przekazuje oryginał porozumienia na realizację zadania do Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

§ 5.

1. Departament niezwłocznie po otrzymaniu od gminy sprawozdania z wykonania zadania przekazuje do Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji po jednej kopii tego sprawozdania potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

2. Departament ocenia wykonanie zadania pod względem merytorycznym i sporządza opinię w sprawie jego realizacji, w terminie 9 dni od dnia otrzymania sprawozdania z wykonania zadania.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniu z wykonania zadania lub sposobie realizacji zadania, Departament podejmuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 9 dni od dnia otrzymania sprawozdania z wykonania zadania, działania zmierzające do ich wyjaśnienia lub skorygowania sprawozdania z wykonania zadania, a następnie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjaśnień, skorygowanego sprawozdania z wykonania zadania lub zdjęć dokumentujących korektę zadania, sporządza opinię z wykonania zadania pod względem merytorycznym.

§ 6.

1. Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ocenia wykonanie zadania pod względem finansowym i przekazuje opinię w sprawie jego realizacji do Departamentu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii sprawozdania, o której mowa w § 5 ust. 1.

2. Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w przypadku stwierdzenia w sprawozdaniu z wykonania zadania nieprawidłowości, przekazuje do Departamentu informację dotyczącą kwestii wymagających wyjaśnienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii sprawozdania, o której mowa w § 5 ust. 1.

3. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 2, Departament niezwłocznie wzywa gminę do złożenia wyjaśnień lub korekty sprawozdania z wykonania zadania.

4. Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjaśnień lub korekty sprawozdania z wykonania zadania, przekazuje Departamentowi opinię dotyczącą skorygowanego sprawozdania z wykonania zadania.

§ 7.

1. W przypadku przeprowadzenia kontroli wykonania zadania z inicjatywy Departamentu, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku o przeprowadzenie kontroli, przekazuje do Departamentu kopię ostatecznego sprawozdania z kontroli.

2. W przypadku przeprowadzenia kontroli wykonania zadania z inicjatywy Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji po otrzymaniu kopii sprawozdania z wykonania zadania, o której mowa w § 5 ust. 1, w terminie 3 dni roboczych informuje Departament o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

3. Departament przekazuje Departamentowi Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dokumenty, które mogą być pomocne podczas kontroli, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, albo w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

4. Po zakończeniu kontroli z inicjatywy Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przekazuje Departamentowi, w terminie 21 dni od dnia otrzymania kopii sprawozdania z wykonania zadania, o której mowa w § 5 ust. 1, kopię ostatecznego sprawozdania z kontroli.

§ 8.

1. Departament w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opinii, o której mowa w § 6 ust. 1 lub 4, oraz w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, kopii ostatecznych sprawozdań z kontroli, przedkłada Ministrowi informację dotyczącą realizacji zadania w celu zatwierdzenia rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

2. Podstawą opracowania informacji, o której mowa w ust. 1, są w szczególności:

1) opinia, o której mowa w § 5 ust. 2;

2) opinia, o której mowa w § 6 ust. 1 lub ust. 4;

3) kopie ostatecznych sprawozdań z kontroli, o których mowa odpowiednio w § 7 ust. 1 albo 4, jeżeli kontrole takie zostały przeprowadzone.

3. Departament, w terminie 4 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Ministra rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, przekazuje poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zatwierdzonej przez Ministra informacji, o której mowa w ust. 1, do Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

§ 9.

1. Departament w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku przedkłada Departamentowi Prawnemu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji projekt obwieszczenia o dotacjach udzielonych w roku ubiegłym, w celu wykonania przez Ministra obowiązku wynikającego z art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.4)).

2. Departament Prawny Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przedkłada do podpisu Ministrowi projekt obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, po jego uzgodnieniu w ramach uzgodnień międzyresortowych.

§ 10.

Traci moc zarządzenie Nr 31 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na wymianę tablic informacyjnych (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 11).

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 11.

MINISTER
ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Załącznik 1. [RAMOWY WZÓR POROZUMIENIA NA REALIZACJĘ ZADANIA, POLEGAJĄCEGO NA WYMIANIE TABLIC INFORMACYJNYCH, WYNIKAJĄCEJ Z USTALENIA DODATKOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI LUB OBIEKTU FIZJOGRAFICZNEGO W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI ALBO REGIONALNYM]

Załącznik do zarządzenia Nr 3
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 9 marca 2012 r. (poz. 14)

RAMOWY WZÓR POROZUMIENIA NA REALIZACJĘ ZADANIA, POLEGAJĄCEGO NA WYMIANIE TABLIC INFORMACYJNYCH, WYNIKAJĄCEJ Z USTALENIA DODATKOWEJ NAZWY MIEJSCOWOŚCI LUB OBIEKTU FIZJOGRAFICZNEGO W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI ALBO REGIONALNYM

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »