| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 9
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 14 maja 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 24 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 31 oraz z 2015 r. poz. 6 i 15) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w pkt 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – informatyzacja, z zastrzeżeniem § 4a pkt 1, w tym zakresie w szczególności:”,

– uchyla się lit. a–c,

b) uchyla się pkt 2,

c) w pkt 4 uchyla się lit. b;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

㤠4. Podsekretarz Stanu Bogdan Dombrowski:

1) sprawuje nadzór na prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie wdrożenia Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz koordynacją budowy sieci szerokopasmowych w Polsce;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z programowania funduszy strukturalnych oraz tworzeniem programów operacyjnych;

3) sprawuje nadzór nad realizacją zadań Ministra wynikających z pełnienia przez niego funkcji Instytucji Pośredniczącej I stopnia dla 7. i 8. osi priorytetowej POIG;

4) sprawuje nadzór nad realizacją zadań Ministra wynikających z pełnienia przez niego funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zadań Ministra wynikających z pełnienia przez niego funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020;

5) sprawuje nadzór nad koordynacją realizacji zadań Ministra określonych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa;

6) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Centrum Projektów Polska Cyfrowa;

7) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Koordynacji Funduszy Europejskich,

b) Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego,

c) Departamentu Telekomunikacji w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1.”;

3) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

㤠4a. Podsekretarz Stanu Jurand Drop:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – informatyzacja w zakresie:

a) rozwoju społeczeństwa informacyjnego,

b) opracowywania i opiniowania kierunków i programów strategicznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego,

c) przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz zastosowania technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym,

d) budowy i rozwoju Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – łączność w zakresie telekomunikacji, z zastrzeżeniem § 4 pkt 1;

3) prowadzi sprawy związane z realizacją „Polityki ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej”;

4) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Instytutem Łączności –Państwowym Instytutem Badawczym;

5) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,

b) Departamentu Telekomunikacji, z zastrzeżeniem § 4 pkt 7 lit. c i § 10 ust. 4 pkt 4.”;

4) w § 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dyrektor Generalny Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Elżbieta Markowska:”;

5) w § 11:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Podsekretarza Stanu Romana Dmowskiego w czasie jego nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Jurand Drop;”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

3a) Podsekretarza Stanu Juranda Dropa w czasie jego nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Roman Dmowski;”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »