| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 59
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2014 rok.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 oraz Nr 284, poz. 1671).

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 59 Ministra Środowiska
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków

1

Funkcjonowanie ośrodka wczasowego Grodno II

Przekształcenie ośrodka w obiekt służący celom Parku lub wyłonienie dzierżawcy w drodze przetargu

2

Funkcjonowanie kompleksu edukacyjnego Grodno

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

2. Likwidacja zbędnej infrastruktury.

3. Adaptacja niezbędnych obiektów do celów Parku

3

Funkcjonowanie Punktu Obserwacyjnego Marynarki Wojennej w Białej Górze

Działania na rzecz zabezpieczenie wysokiego klifu przed erozją wywołaną przez istniejącą infrastrukturę

4

Funkcjonowanie radiokomunikacyjnych wieże Grzywacz i Polana

Działania na rzecz docelowej likwidacji wież

5

Funkcjonowanie napowietrznych linii energetycznych

Działania na rzecz docelowego okablowania linii energetycznych kablem podziemnym na odcinkach przebiegających przez Park

6

Funkcjonowanie obiektów:

1) gazociąg,

2) drogi – nr 3 i nr 102,

3) linia kolejowa,

4) drogi powiatowe i gminne,

5) przystań Łunowo,

6) latarnia Kikut

Działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu obiektów, istniejących szlaków komunikacyjnych i linii przesyłowych na przyrodę, poprzez inwestycje służące ochronie przyrody, realizowane w trakcie ich modernizacji lub remontów

7

1. Wzrost ruchu turystycznego.

2. Presja w kierunku szerszego udostępnienia Parku

Ukierunkowanie ruchu turystycznego, poprzez:

1) utrzymanie istniejącej i budowę nowej infrastruktury turystycznej:

a) jednolite, czytelne oznakowanie granicy zewnętrznej Parku,

b) konserwację szlaków, ewentualne korekty przebiegu,

c) wymianę słupów i drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,

d) konserwację ścieżek dydaktycznych,

e) konserwację istniejących i instalowanie nowych szlabanów w celu uniemożliwienia wjazdów pojazdów na tereny chronione,

f) budowę zapór (płoty siatkowe, żerdzie, gałęzie) u podnóża wydm i miejsc nielegalnej penetracji,

g) ustawianie tablic informacyjnych z regulaminem Parku i piktogramów,

h) udostępnianie informacji na temat wartości przyrodniczych i kulturowych regionu,

i) stałą kontrolę nasilenia ruchu turystycznego,

j) współpracę z zainteresowanymi podmiotami w przedsięwzięciach z zakresu turystyki (w tym tworzenie systemu informacji turystycznej w regionie),

k) czasowe zakazy wstępu na niektóre tereny, wprowadzane ze względów przyrodniczych

8

Pogorszanie bilansu wodnego na obszarze Parku

1. Współdziałanie dyrekcji Parku z organami administracji rządowej i samorządami gmin w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Parku.

2. Działania Parku na rzecz wprowadzenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień służących ochronie wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Parku.

3. Retencjonowanie wód, w tym:

1) konserwowanie, odnawianie infrastruktury technicznej wspomagającej retencję wód,

2) współudział w zasileniu w wodę z ujęcia w Kodrąbku gmin wyspy Wolin i miasta Świnoujście – ochrona zasobów wód podziemnych Parku

9

Występowanie dużych powierzchni gleb zniekształconych i zdegradowanych

1. Przebudowa drzewostanów.

2. Zabiegi pielęgnacyjno-hodowlane regulujące skład gatunkowy i strukturę przestrzenną drzewostanów –dostosowanie do warunków siedliskowych.

3. Pozostawianie w ekosystemach martwej materii

10

Zniekształcenia rzeźby terenu (drogi, ścieżki, wyrobiska)

Stopniowe wyłączanie istniejących dróg wewnętrznych i ścieżek z użytkowania przy wykorzystaniu czynników naturalnych

11

Niewłaściwy względem siedliska skład gatunkowy

1. Przebudowa drzewostanów.

2. Zwiększenie udziału w składzie gatunkowym dębu bezszypułkowego (Quercus petraea)i buka (Fagus L.) (w średniowiekowych drzewostanach sosnowych na siedliskach – boru mieszanego świeżego, lasu mieszanego świeżego i lasu świeżego) – wykonywanie odnowień, podsadzeń i poprawek, kształtowanie zróżnicowanej struktury gatunkowej i przestrzennej pionowej drzewostanu przez wykorzystanie i włączenie do drzewostanu spontanicznie powstałych podrostów, odnowień gatunków rodzimych lub tolerowanych.

3. Pozostawianie w ekosystemach martwej materii organicznej

12

Zanieczyszczenia wód Parku

Współdziałanie dyrekcji Parku z organami administracji rządowej i samorządów gminnych w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Parku

13

1. Udział niepożądanych gatunków w dendroflorze.

2. Ubożenie składów gatunkowych biocenoz.

3. Synantropizacja

1. Eliminacja gatunków obcych i niepożądanych.

2. Wspieranie gatunków pożądanych.

3. Pozostawianie martwej materii.

4. Realizacja programów ochronnych

 

14

Nadmierne szkody wyrządzane przez zwierzęta w odnowieniach, podsadzeniach i odnowieniach naturalnych drzewostanów

Zabezpieczenie uszkadzanych powierzchni poprzez:

1) wykonywanie ogrodzeń lub stosowanie osłon indywidualnych,

2) ograniczenie liczebności populacji zwierząt wyrządzających nadmierne szkody w drzewostanach

15

Gospodarka niezgodna z celami Parku na gruntach znajdujących się w granicach Parku i niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

Wykup gruntów i ich wykorzystanie zgodne z celami Parku

16

Zagrożenie grzybami pasożytniczymi

Zabezpieczanie pni po ściętych drzewach na gruntach porolnych

17

Zagrożenie pożarowe

Ochrona przeciwpożarowa poprzez:

1) utrzymanie:

a) pasów przeciwpożarowych,

b) punktów czerpania wody,

c) dróg dojazdowych i pożarowych,

d) łączności,

2) patrolowanie terenu Parku z powietrza

18

1. Zachwianie równowagi stanu liczebnego zwierząt.

2. Zanik gatunków występujących wcześniej i obecnie na terenie wyspy Wolin

1. Programy ochrony i restytucji gatunków.

2. Prowadzenie rehabilitacji rannych i chorych zwierząt z terenu Parku.

3. Tworzenie stref ochronnych.

4. Zróżnicowanie składu i wieku drzewostanów.

5. Ochrona siedlisk (w tym drzew obumierających, martwych i tzw. wykrotów, czyli drzew z naderwanym korzeniem lub całkowicie wywróconych w wyniku działania wiatru).

6. Pozostawianie piwniczek, schronów i nieremontowanie strychów zajętych przez gatunek nietoperza (Chiroptera) w okresie marzec-sierpień.

7. Ograniczenie do minimum niepokojenia zwierząt.

8. Sankcjonowanie zakazu rozbudowywania układów drogowych.

9. Prowadzenie odłowów lub redukcja przegęszczonych populacji zwierząt (w tym populacji gatunków zagrażających lęgowiskom ptaków w delcie Świny).

10. Dążenie do wypracowania programu ochrony, kształtowania właściwej struktury i liczebności populacji zwierząt leśnych w skali całej wyspy Wolin.

11. Wykonywanie ekspertyz naukowych dotyczących stanu poszczególnych gatunków

19

Niska świadomość społeczna dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Edukacja w zakresie podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

20

Niedostateczna ilość drewna martwego w zbiorowiskach leśnych

1. Pozostawianie drzew zamierających i martwych jako naturalnego składnika ekosystemu.

2. Usuwanie jedynie drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników szlaków turystycznych, dróg publicznych, trakcji kolejowej, mieszkańców budynków położonych w sąsiedztwie drzew i powodujących nadmierne zagrożenie pożarowe

 

21

Zanik gatunków roślin w ekosystemach

1. Utrzymywanie odpowiednich stosunków wodnych, wspieranie działania gmin w celu szybkiego uregulowania gospodarki wodno-ściekowej.

2. Działania na rzecz wprowadzenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień służących zapobieganiu zanikowi gatunków roślin.

3. Eliminacja gatunków obcych i niepożądanych.

4. Wspieranie gatunków pożądanych.

5. Realizacja programów ochronnych.

6. Czynna ochrona ekosystemów przez wykaszanie i odkrzaczanie.

7. Pozostawianie drzew martwych i zamierających, niezagrażających trwałości lasu.

8. Wypas zwierząt

22

Zagrożenie ze strony owadów mogących występować w nadmiernych ilościach – gradacje

1. Przeprowadzanie kontroli stanu populacji najważniejszych gatunków.

2. Utrzymanie stanu pędraków na terenie szkółki na poziomie zapewniającym możliwość wytwarzania dobrego materiału sadzeniowego.

3. Wykonywanie ekspertyz

23

Zanieczyszczenia powietrza

1. Działanie na rzecz ocieplania budynków.

2. Działanie na rzecz modernizacji systemów ogrzewania na wykorzystujące bardziej przyjazne dla środowiska nośniki energii, w szczególności odnawialne jej źródła

24

Obce gatunki roślin i zwierząt

1. Eliminacja lub ograniczanie ilości gatunków obcych.

2. Wykonywanie ekspertyz naukowych dotyczących stanu poszczególnych gatunków

25

Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym ulegają zwierzęta

1. Leczenie i okresowe przetrzymywanie w celu rehabilitacji zwierząt wymagających opieki.

2. Działanie na rzecz odpowiedniego oznakowania dróg przecinających Park.

3. Działanie na rzecz budowy przejść dla zwierząt

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków

1

Pogarszanie bilansu wodnego

1. Współdziałanie dyrekcji Parku z organami administracji rządowej i samorządami gmin w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Parku.

2. Działania na rzecz wprowadzenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień służących ochronie zasobów wód.

2

Zanieczyszczenia wód i gleb Parku

1. Współdziałanie dyrekcji Parku z organami administracji rządowej i samorządami gmin w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Parku.

2. Działanie na rzecz prowadzenia modernizacji ciągów komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony przed skażeniami wód i gleb

3

1. Zachwianie równowagi stanu zwierząt.

2. Zanik gatunków występujących wcześniej i obecnie na terenie wyspy Wolin

1. Realizacja programów ochrony i restytucji gatunków.

2. Prowadzenie rehabilitacji rannych i chorych gatunków chronionych z terenu Parku.

3. Tworzenie stref ochronnych.

4. Zróżnicowanie składu i wieku drzewostanów.

5. Sporządzanie ekspertyz naukowych dotyczących stanu poszczególnych gatunków.

6. Pozostawianie piwniczek, schronów i nieremontowanie zajętych przez gatunek nietoperza (Chiroptera)strychów w okresie marzec-sierpień.

7. Ograniczenie do minimum niepokojenia zwierząt.

8. Egzekwowanie zakazu rozbudowywania układów drogowych

4

Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym ulegają zwierzęta

1. Działanie na rzecz odpowiedniego oznakowania dróg przecinających Park.

2. Działanie na rzecz budowy przejść dla zwierząt

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków

1

Pogarszanie bilansu wodnego

1. Współdziałanie dyrekcji Parku z organami administracji rządowej i samorządami gmin w celu ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w ramach zbiornika Główny Zbiornik Wód Podziemnych 102.

2. Działania na rzecz wprowadzenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień służących ochronie zasobów wód.

3. Retencjonowanie wód w tym:

 

 

1) konserwowanie i odnawianie infrastruktury technicznej wspomagającej retencję wód,

2) współudział w zasileniu w wodę gmin wyspy Wolin i miasta Świnoujście z ujęcia w Kodrąbku

2

Zanieczyszczenia wód Parku

Współdziałanie administracji Parku z organami administracji rządowej w kierunku poprawy jakości wód Zalewu Szczecińskiego

3

Nielegalny połów ryb

1. Współdziałanie Parku z Urzędem Morskim, Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego, Policją i Strażą Graniczną w kierunku kontroli ekosystemów wodnych, limitowania ilościowego, czasowego i przestrzennego prowadzonych połowów.

2. Realizacja programów ochrony ichtiofauny.

3. Prowadzenie kontroli ekosystemów wodnych.

4. Utrzymanie wyłączenia obszaru jezior śródlądowych Parku z amatorskiego i sportowego połowu ryb (wędkowania)

4

Naruszanie granic Parku (zbieractwo, dojścia do plaż, rekreacja)

1. Utrzymanie i egzekwowanie zakazu wstępu na teren obszarów nieudostępnionych.

2. Utrzymanie szlaków turystycznych.

3. Utrzymanie wyłączenia jezior śródlądowych Parku z udostępnienia rekreacyjnego

5

Sporty wodne uprawiane na wodach:

1) Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego w tym jezior – Wicka Wielkiego i Wicka Małego,

2) jezior wewnętrznych Parku

1. Współpraca z Urzędem Morskim, Policją i Strażą Graniczną w sprawie limitowania ilościowego, czasowego i przestrzennego dla jednostek z napędem motorowym na wodach morskich Parku.

2. Utrzymanie całkowitego zakazu używania sprzętu pływającego na jeziorach śródlądowych

6

Bariera ekologiczna w postaci dróg nr 3, nr 102 oraz linii kolejowej

1. Modernizacja z uwzględnieniem wymogów kompleksowej ochrony środowiska.

2. Docelowe ograniczenie roli drogi 102 do roli drogi obsługującej ruch lokalny

7

1. Presja urbanizacji na tereny Parku.

2. Zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód

1. Współpraca z samorządami w kierunku ochrony Parku.

2. Działanie na rzecz docelowej zmiany źródeł ogrzewania na oparte o paliwa odnawialne lub ekologicznie czyste.

3. Działanie na rzecz docelowego objęcia gospodarką ściekową wszystkich jednostek osadniczych na terenie wyspy Wolin

8

Loty cywilnych statków powietrznych

Ograniczenie lotów cywilnych statków powietrznych nad obszarami Parku w przestrzeni do 1150 m nad poziomem terenu, z wyjątkiem służb Straży Granicznej, Urzędu Morskiego, ratownictwa medycznego i przeciwpożarowych

9

Opanowywanie Parku przez gatunki obce roślin i zwierząt

1. Eliminacja lub ograniczanie ilości gatunków obcych.

2. Wykonywanie ekspertyz naukowych dotyczących stanu poszczególnych gatunków.

3. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządami wyspy Wolin i Uznam ukierunkowane na preferowanie hodowli rodzimych gatunków roślin i zwierząt

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków

1

Zanieczyszczenia wód Parku

Współdziałanie administracji Parku z organami administracji rządowej w kierunku poprawy jakości wód Zalewu Szczecińskiego

2

Ruch statków w granicach Parku, powodujący płoszenie zwierząt i zanieczyszczenie wód

Limitowanie ilościowe, czasowe i przestrzenne ruchu jednostek z napędem motorowym na wodach morskich – współdziałanie Parku z Urzędem Morskim i Strażą Graniczną

3

Rozwój motoryzacji, w szczególności rozbudowa sieci dróg

Współdziałanie w opracowywaniu strategii ciągów komunikacyjnych w skali regionu

4

Budowa elektrowni wiatrowych, stanowiących barierę antropogeniczną dla awifauny

Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i wojewodą w zakresie ochrony krajobrazu estuarium Odry

5

1. Budowa nowych ośrodków wczasowych przy granicach Parku – zakłócenie walorów krajobrazowych.

2. Nadmierna presja antropogeniczna

Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i wojewodą w zakresie właściwego zabezpieczenia otoczenia Parku

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach zniekształconych gospodarką człowieka – zabieg o charakterze trzebieży późnej

151,49 ha

Oddziały – 15j, 16t,w,y, 17,a,b,h , 44a, 52a, 54d, 55i, 70h, 84b, 95a,i, 96d, 97n, 105b,c,f, 110t,s, 111i,o, 115a,b, 137c, 138d, 139a

2

Produkcja materiału sadzeniowego (dąb bezszypułkowy (Quercus petraea)) w szkółce gospodarczej, w celu jego wykorzystania podczas odnowień w ekosystemach leśnych

0,46 ha

Oddział 110p

3

Pielęgnowanie gleby obejmujące ręczne wykaszanie niepożądanych roślin w uprawach leśnych

3,50 ha

Oddziały – 35b, 61h

4

Pielęgnowanie drzewek dębu bezszypułkowego (Quercus petraea) w uprawach

1,70 ha

Oddziały – 122h,n

5

Regulacja składu gatunkowego i struktury młodników – zabieg o charakterze czyszczeń późnych

0,76 ha

Oddział 6jx

6

Usuwanie z dolnych pięter lasu ekspansywnych gatunków obcych:

1) rdestowca (Reynoutria Houtt),

2) robinii białej (Robinia pseudoacacia),

3) śnieguliczki (Symphoricarpus sp.),

4) świerka pospolitego (Picea abies)

24,65 ha

Oddziały – 10A, 24l, 107c, 119g, 120a

7

Kontrola stanu zagrożenia drzewostanów – poszukiwania szkodliwych owadów w ściółce oraz kontrola zapędraczenia gleby na szkółce

26 prób

Obszar objęty ochroną czynną

8

Kontrola występowania brudnicy mniszki (Lymantria monacha) wywieszanie pułapek feromonowych

14 sztuk

Obszar objęty ochroną czynną

9

Ograniczenie występowania huby korzeniowej (Heterobasidion annosum) zabezpieczanie pni po usuniętych drzewach na gruntach porolnych biopreparatem Bioekol

11,00 ha

Oddziały – 70h, 96d, 97n

 

10

Naprawa istniejących ogrodzeń powierzchni intensywnie przebudowywanych drzewostanów zniekształconych i zdegradowanych

1670 m

Oddziały – 26j,k,l, 47k,l, 50d, 57g, 12o, 43l,m, 61h, 62jx, 65g, 109d, 69, 70, 92, 93, 96, 97, 113, 114, 128h, 137c, 139b,c, 140a, 143g,h, 145a,b, 146a,b,d, 147f, 148a,b,d,f,k

11

Wykonanie nowych ogrodzeń w celu ochrony naturalnego odnowienia dębu bezszypułkowego (Quercus petraea) przed zgryzaniem przez zwierzynę płową

800 m

Oddziały – 122h,n

12

Odstrzały redukcyjne zwierząt łownych występujących w nadmiernym zagęszczeniu zapobiegające szkodom wyrządzanym w odnowieniach naturalnych, zwierzynie drobnej i na terenach zurbanizowanych (uprawy rolne):

 

Obszar objęty ochroną czynną

 

1) jeleń (Cervus elaphus),

5 sztuk (4 łanie, 1 cielak)

 

 

2) jenot (Nyctereutes procyonoides),

3 sztuki

 

 

3) lis (Vulpes vulpes),

3 sztuki

 

 

4) dzik (Sus scrofa)

30 sztuk

 

13

Ochrona przeciwpożarowa –wykonanie, utrzymywanie pasów przeciwpożarowych przez: mineralizację gleby, usuwanie materiałów łatwopalnych wzdłuż dróg, szlaków na odległość do 30 m od pasa drogowego

49,58 km/ 132,27 ha

Oddziały – 7–10, 11–18, 25–30, 32–34, 35b, 36–40, 41l, 42b,c,d,f, 44–46, 47k, 48–49, 62j,n,o,w, 63a,b,c,d,g, 67, 68, 69a,p, 70k,l,m, 71j,k, 75c, 82c, 83a, 88–90, 91a,g, 101b,f,fx, 102a,d, 106–107, 109d,o,s, 110An, Aw,z, 111a,b,d,f,h,g,i,k,n,o, 112c,b,g, 116–117, 128d,c, 128Ak, 128B, 129–132, 148j,m

14

Zabezpieczanie obszarów przed szkodami ze strony nadmiernego ruchu turystycznego – remonty, konserwacja oraz budowa nowych urządzeń turystycznych, min.:

 

1. Oddziały – 43d,g,i, 44a, 45c, 201, 204w.

2. Oddział 25k.

3. Oddział 7h

1) tablic informacyjnych,

17 sztuk

2) bramy wejściowej na szlak turystyczny,

1 sztuka

 

3) zejścia na plażę

1 sztuka

15

Ochrona przed erozją – utrzymywanie i budowa urządzeń zabezpieczających wzdłuż szlaków turystycznych:

 

 

 

1) wymiana podstopni w schodach ziemnych,

80 sztuk

Oddziały – 128, 128A

 

2) likwidacja rynny erozyjnej wzdłuż szlaku turystycznego

350 m2

Oddział 16d

 

16

Zabezpieczenie stanowiska pajęcznicy liliowatej (Anthericum liliago) przez fladrowanie oraz usuwanie siewek krzewów i drzew

0, 06 ha

Oddział 90d

17

Wykonanie dojścia i zejścia z klifu z kompleksu Biała Góra (na etapie projektowania)

1 sztuka2)

Oddziały – 15a,b,c,d,f

18

Wykonanie ścieżki rowerowej z Międzyzdrojów do Wisełki na odcinku przebiegającym przez Park wraz z infrastrukturą turystyczną (na etapie projektowania)

Długość około 10 km2)

Obszar objęty ochroną czynną – wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 102

19

Wykorzystanie istniejących wykopów do budowy fokarium służącego celom edukacyjnym i promocji ochrony ssaków morskich (na etapie projektowania)

Obiekt główny
i zaplecze2)

Obszar objęty ochroną czynną – Kompleks Edukacyjny Grodno, oddział 10A

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ręczne wykaszanie łąk trzęślicowych, zebranie skoszonej masy i wywiezienie poza teren zabiegu (realizacja zadania luty – wrzesień 2014 r.)

18,50 ha3)

Oddziały – 201i, 202a, 204b

2

Letnie koszenie roślinności w celu uzyskania właściwej struktury w biotopach ginących gatunków roślin i ptaków (realizacja zadania lipiec – wrzesień 2014 r.)

110,70 ha3) 0,50 ha

1. Oddziały – 213d, 109 r

2. Oddział 122z

3

Prowadzenie ekstensywnego wypasu i ekstensywnej gospodarki łąkarskiej dostosowanej do celów ochrony i restytucji siedlisk rzadkich gatunków ptaków oraz unikalnych zbiorowisk roślinnych (zadanie realizowane w ramach wieloletniej umowy dzierżawy z uwzględnieniem szczegółowych ekspertyz):

1) koszenie działek kośnych oraz pastwisk po zakończonym wypasie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,

2) wypas do 30 listopada 2014 r.,

3) okresowe zwiększenie obsady bydła na pastwiskach do 1,5 DJP na hektar, mające na celu ograniczenie ekspansji trzciny (Phragmites)

440,25 ha

Oddziały – 206b, 207c, 208c, 211c

4

Ograniczenie ekspansji olszy czarnej (Alnus glutinosa) i wierzb (Salix sp.) w płatach szuwarów kłociowych i szuwarów trzcinowych z woskownicą europejską (Myrica gale)

5,00 ha

Oddział 202 m

 

5

Wycięcie zarośli wierzbowych (Salix sp.) na łąkach wilgotnych wraz z wyniesieniem materiału poza teren zabiegu w miesiącach – luty, czerwiec, wrzesień 2014 r.

0,15 ha

Oddziały – 110 Am, 110

6

Skoszenie łąki wilgotnej, zebranie i wywiezienie pokosu poza teren Parku (realizacja zadania w miesiącach czerwiec – sierpień 2014 r.)

3,10 ha3)

Oddziały – 110Am, 110Ap

7

1. Koszenie roślinności łąkowo-murawowej oraz występujących tam agregacji trzcinnika piaskowego (Calamagrostis epigejos).

2. Wywiezienie skoszonego materiału poza teren zabiegu (realizacja zadania maj – wrzesień 2014 r.)

9,18 ha3)

Oddziały – 109n, 122ax, bx, y, 125o,r,t, 126j, 128dx,j, 128Ab,

8

Wycięcie drzew i krzewów oraz ich samosiewów i odrostów z muraw ciepłolubnych wraz z ich usunięciem poza teren zabiegu (realizacja zadania marzec – sierpień 2014 r.):

1) sosna pospolita (Pinus silvestris),

2) brzoza brodawkowata (Betula pendula),

3) topola osika (Populus tremula),

4) klon (Acer sp.),

5) wierzba (Salix sp.),

6) czeremcha amerykańska (Padus serotina),

7) śliwa tarnina (Prunus spinosa),

8) głóg (Crataegus sp.),

9) róża fałdzisto listna (Rosa rugosa)

8,68 ha

Oddziały – 109n, 122ax,bx, y, z, 125n,o,r,s,t,w,x, 126j, 128j,dx, 128Ab, Ah

9

Utrzymanie stanowisk mikołajka nadmorskiego (Eryngium maritimum) usuwanie odrostów z wyniesieniem materiału poza powierzchnię objętą zabiegiem:

1) wierzby kaspijskiej (Salix alba),

2) sosny pospolitej (Pinus silvestris),

3) topoli osiki (Populus tremula)

1,85 ha

Oddziały – 1Ab, 10o, 10Ab

10

Ochrona odcinków klifów i wydm narażonych na zniszczenie przez turystów, obejmująca okresowe ich grodzenie:

 

 

 

1) wykonanie nowych odcinków ogrodzeń,

800 m

Oddziały – 1Aa, 1Ba

 

2) zakładanie, naprawy i zdejmowanie odcinków ogrodzeń (na czas sztormów)

1600 m

Oddziały – 1Aa, 1Ba, 6r, 7s

11

Usuwanie zarośli inwazyjnego rdestowca (Reynoutria Houtt.)z łąk świeżych wraz z wywiezieniem materiału poza teren Parku (zabieg 4-krotny w miesiącach maj – wrzesień 2014 r.)

0,10 ha

Oddział 122y

12

Wykaszanie łąk świeżych wraz z zebraniem i wywiezieniem skoszonego materiału poza teren Parku (realizacja zadania czerwiec –sierpień 2014 r.)

6,10 ha

Oddziały – 90b,125s,w, 126f,h,i,j

13

Wycinanie samosiewów i odrostów topoli osiki (Populus tremula) na łąkach świeżych wraz z wywiezieniem materiału poza teren Parku (realizacja zadania kwiecień –czerwiec 2014 r.)

0,50 ha

Oddział 126j

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wspólne z Inspektorem Rybołówstwa Morskiego kontrolowanie wykonywania rybołówstwa kulturowego na wodach morskich

Według potrzeb

Oddziały – 203a, 205f, 206a, 207a,b, 208a,b, 209c211b, 212a,b,c, 213f,d,c, 214a

2

Budowa przystani (na etapie realizacji) dla parkowych jednostek pływających, obejmująca:

1) umocnienie linii brzegowej,

2) wykonanie pomostu do cumowania

Na odcinku 155 m

Oddziały – 128l,k

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

Ochrona przeciwpożarowa:

1) wykonanie, utrzymywanie pasów przeciwpożarowych, poprzez mineralizację gleby,

2) usuwanie materiałów łatwopalnych wzdłuż dróg, szlaków na odległość do 30 m, od linii energetycznej i pasa przeciwpożarowego

6,40 km

1. Oddziały – 131i, 132h,j,l, 138c, 142h, 143f, 144a.

2. Linia kolejowa Polskich Kolei Państwowych wzdłuż oddziałów – 41, 42, 62, 63, 64, 82, 83, 101, 102

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Ochrona przeciwpożarowa –utrzymywanie pasów przeciwpożarowych przez mineralizację gleby

0,15 km

Oddział 109o

1) Ekosystemy leśne, nieleśne i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą, pododdziały oznaczone literą, zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Park w skali 1:10000, według stanu na 1.01.1998 r. Obszar całego Parku podzielony jest na 6 obwodów ochronnych. Mapa znajduje się w siedzibie Parku w miejscowości Międzyzdroje.

2) Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu środków zewnętrznych na sfinansowanie jego kosztów.

3) Zadanie realizowane będzie zgodnie ze szczegółowymi ekspertyzami. Rozmiar realizowanych zadań uzależniony będzie od uzyskania zewnętrznego finansowania.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONNY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONNY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Ochrona czynna gatunków roślin na obszarach ochrony czynnej

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Pajęcznica liliowata

(Anthericum liliago)

Zabezpieczanie stanowiska

1. Rozstawienie flader wokół stanowiska.

2. Usuwanie siewek, nalotu drzew i krzewów lub wypas istniejącego stanowiska po okresie kwitnienia

2

Mikołajek nadmorski

(Eryngium maritimum)

Utrzymanie stanowisk

Usuwanie odrostów (wraz z wywiezieniem wyciętego materiału poza teren zabiegu):

1) wierzby kaspijskiej (Salix acutifolia),

2) sosny pospolitej (Pinus silvestris),

3) topoli osiki (Populus tremula)

3

Kłoć wiechowata

(Cladium mariscus)

Utrzymanie i odsłonięcie stanowisk

Usuwanie odrostów i samosiewów (wraz z wywiezieniem wyciętego materiału poza teren zabiegu) olszy czarnej (Alnus glutinosa) i wierzby (Salix sp.)

4

Woskownica europejska

(Myrica gale)

5

Grzybieńczyk wodny

(Nymphoides peltata)

Restytucja gatunku

Monitoring rozwoju wysadzonych roślin i ewentualne ich uzupełnienie

 

II. Ochrona czynna gatunków zwierząt na obszarach ochrony czynnej

lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Żubr (Bison bonasus)

Hodowla zachowawcza

1. Prowadzenie hodowli zachowawczej w Ośrodku Hodowli Żubrów.

2. Utrzymanie ośrodka (obsługa, remonty ogrodzeń i urządzeń hodowlanych, gospodarka paszowa, opieka weterynaryjna, itp.)

2

1. Bielik (Haliaeetus albicilla)

2. Kania ruda (Milvus milvus)

3. Kania czarna (Milvus nigrans)

4. Rybołów (Pandion haliaetus)

5. Sokół wędrowny (Falo peregrinus)

Ochrona miejsc rozrodu i przebywania

Utrzymanie dotychczasowych stref ochronnych miejsc lęgowych i przebywania oraz utworzenie nowych – według potrzeb

3

Wodniczka

(Acrocephalus paludicola)

Ochrona biotopów lęgowych

Wykaszanie i wypas roślinności w celu uzyskania właściwej struktury w biotopach

4

Gatunki chronione

Rehabilitacja

Prowadzenie rehabilitacji zwierząt z terenu Parku

 

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja

Powierzchnia ogółem

1

Ochrona ścisła

1. Obszar ochrony ścisłej imienia S. Jarosza, oddziały – 1Al, 1Bb,d,fx, 1Cb,g,i, 1Db,c,d,f,g,j-p, 1k-t,tx, 2a-d,f,h-m, 3a,b, 4a-c,cx, 5r.

2. Obszar ochrony ścisłej im. Z. Czubińskiego, oddziały –10Bf,g, 11a-p, 12a-n, 13a-d,f,g, 14a,b,c,dx,g,h.

3. Obszar ochrony ścisłej imienia M. Raciborskiego, oddział 25f,g.

4. Obszar ochrony ścisłej imienia B. Dyakowskiego, oddziały –121j,k,l, 122a-d,r,s,t, 125a-f,h-m, y, z, ax, bx, ex, dx, fx, gx, 131d.

5. Obszar ochrony ścisłej imienia W. Szafera, oddziały –126l,n,o, 127, 128a,f, 128Az, 132a-i, 133a-g, 134b.

6. Obszar ochrony ścisłej imienia A. Wodziczki, oddziały –135h,i, 140d, 141d,fj-m, 145d, 146f,g, 215a.

7. Obszar ochrony ścisłej „Drożkowe Łąki”, oddziały –201g,h,j,k,l, 202b,d-l, 204a

500,19 ha

2

Ochrona czynna

Oddziały – 1Aa-k, 1Ba,c,g,f, 1Ca,c,d,f,h,j,k, 1Da,h,i, 1w, 2g,n,o, 3c-i, dx, 4bx,d-ax, 5a-p, 6-10, 10A, 10Ba-d,h-l, 11r-w, 12o-t, 13h,i,j,k,l, 14dy,f,i-w, 15, 15A, 15B, 16, 17, 18a-l,n,o-część, 19-24, 25a-d,h-gx, 26-41, 42a-d,f, 43-45, 46a,b,c,dx,f-n,ox,tx, 47, 48a-i,k,l,m, 49-67, 68a-c,f-n, 69-87, 88a-d, f-k, 89-108,109a-k,n,p-hx, 110, 110A, 110B, 111, 112, 113a-t,fx,jx, 114-120, 121a-i, 122f-p,w-nx, 123, 124, 125g,n,o,r-w, 126f-k,m,p, 128b-d,g,h,j-m,dx, 128Aa,b-d,f-k,l,m-y,ax, 128B-131, 132j-l, 133h-l, 134a,c-i, 135a-g, 136-139, 140a,b,c, 141a-c,g-i, 142-144, 145a-c, 146a-d, 147, 148, 201a-c,dx,fk,i,m-z, 202a,c,m, 203, 204b-k,m-cx, 205a-f,hm, 206-214, 215b oraz wody Zatoki Pomorskiej

10373,09 ha

3

Ochrona krajobrazowa

1. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Parku –2,47ha, obejmujące obszary w oddziałach – 46r,s, 48j, 68d, 109l,m,o, 122x, 125p, 205g.

2. Grunty Skarbu Państwa we władaniu innych podmiotów –60,08 ha.

3. Grunty stanowiące własność innych podmiotów niż Skarb Państwa – 1,57 ha

64,12 ha

Razem

10937,40 ha

1) Ekosystemy leśne, nieleśne i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą, pododdziały oznaczone literą, zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Park w skali 1:10000, według stanu na 1.01.1998 r. Obszar całego Parku podzielony jest na 6 obwodów ochronnych. Mapa znajduje się w siedzibie Wolińskiego Parku Narodowego w miejscowości Międzyzdroje.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Lp.

Miejsca udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

1. Obwód Ochronny Wieko, oddziały – 88b, 104a.

2. Obwód Ochronny Wisełka, oddziały – 55i, 10Ak.

3. Obwód Ochronny Wapnica, oddziały – 129d, 126f,128Aa.

4. Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddziały – 17d, 40c, 60a, 63b,42c

20 osób dla każdego z miejsc

2

1. Obwód Ochronny Warnowo, oddziały – 110 Ba, i, g, 110z, 110w, 110Aa, f,

2. Obwód ochronny Wisełka, oddział 10Am.

3. Obwód Ochronny Wapnica, oddziały – 128 l, 128Ac, 128n, 125 f, 135, 141.

4. Obwód ochronny Wodny, oddziały – 203, 205, 211c

20 osób dla każdego z miejsc

3

Stacja meteorologiczna, obwód Ochronny Warnowo, oddział 113p

4

4

Stacja monitoringu przyrodniczego Grodno, Obwód Ochronny Wisełka, oddział 10A

4

5

Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, stacja meteorologiczna, obwód ochronny Międzyzdroje, oddział 15Bg

15

6

Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 15Bg:

1) Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,

2) Budynki Uniwersytetu Adama Mickiewicza Poznań nr 8, 8a, 8b

100

7

Budynki Archiwum Państwowego w Szczecinie, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 15Bg

30

8

Budynek Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie – Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 15Bg

30

9

Obwód Ochronny Wodny, oddziały – 206b,207c,208c, 211c

50

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Centrum Edukacyjno-Muzealne Wolińskiego Parku Narodowego, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 18n

600

2

Zagroda Pokazowa Żubrów, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddziały – 39 p, r, s, t, w, j, k, m, n, l, 40d,i,j,k,h, 41a,b

200

3

Obiekt Edukacyjno-Turystyczny „Wiatrak”, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 18k

100

4

Obiekt Edukacyjny, budynek nr 3, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 15Bg

100

5

1. Kompleks Edukacyjny Grodno, Obwód Ochronny Wisełka, oddział 10A.

2. Siedziba Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie (budynek nr 4)

150 osób w każdym miejscu

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Płatne niestrzeżone miejsce postojowe Jezioro Turkusowe, Obwód Ochronny Wapnica, oddział 128Aa

220

2

Płatne niestrzeżone miejsce postojowe Kwasowo, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 40c

200

3

Płatne niestrzeżone miejsce postojowe Gosań, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddziały 13j,d

100

4

Miejsce postojowe przy J. Czajcze, Obwód Ochronny Warnowo, oddział 111a

30

5

Punkt widokowy Kawcza Góra, obwód ochronny Międzyzdroje, oddział lód

40

6

Punkt widokowy Gosań, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 14f

50

7

Punkt widokowy Wzgórze Zielonka, Obwód Ochronny Wapnica, oddział 128dx

80

8

Punkt widokowy Piaskowa Góra, Obwód Ochronny Wapnica, oddział 128Ah

40

9

Obiekt turystyczny Zagroda Pokazowa Żubrów, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddziały – 39 – 40

200

10

Obiekt turystyczny „Wiatrak”, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 18k

100

11

Stanowisko broni V3, Obwód Ochronny Wicko, oddział 90d

100

12

Stanowisko broni Baterii Artylerii Stałej, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 15Bj

50

 

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Plaża Swiętouść, Obwód Ochronny Wisełka, oddziały – 1Aa, 1Ba, 1Ca

1200

2

Plaża Wisełka, Obwód Ochronny Wisełka, oddziały – 4bx, 5p, 6r,7s

1400

3

Plaża Grodno II, Obwód Ochronny Wisełka, oddział 9ax

200

4

Plaża Grodno, Obwód Ochronny Wisełka, oddziały 10Aa, 10Ba

200

5

Plaża Międzyzdroje, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 16z

400

6

Przystań żeglarska Łunowo, basen jachtowy , Obwód Ochrony Wodny, oddział 205g

120

7

Ośrodek wypoczynkowy Grodno II, Obwód Ochronny Wisełka, oddziały 8f, 9b,c,f,h,i

200

8

Kampingi, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 18k

20

9

Budynek dawnej stacji ratownictwa morskiego, Obwód Ochronny Wisełka, oddział 7 h

100

10

Obszary morskie poza strefą roślinności wynurzonej

10 załóg

11

Obszar Zatoki Pomorskiej na odcinkach:

1) od 411,0 km do 407,3 km brzegu morskiego (od Białej Góry w kierunku wschodnim do granicy plaży Grodna),

2) od 402,0 km do 400,0 km (od latarni Kikut w kierunku wschodnim do plaży w Świętouściu)

100 osób w każdym miejscu

12

Wsteczna Delta Świny i Zalew Szczeciński (poza strefami roślinności wynurzonej)

100

1) Ekosystemy leśne, nieleśne i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą, pododdziały oznaczone literą, zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Park w skali 1:10000, według stanu na 1.01.1998 r. Obszar całego Parku podzielony jest na 6 obwodów ochronnych. Mapa znajduje się w siedzibie Parku w miejscowości Międzyzdroje.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »