| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 62
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Poleskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na lata 2014–2015.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych i amatorskiego połowu ryb oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia Ministra Środowiska nr 62
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zarastanie torfowisk oraz wrzosowisk drzewami i krzewami

Usuwanie drzew i krzewów oraz ich odrośli z wybranych fragmentów torfowisk i wrzosowisk

2

Zarastanie łąk, pastwisk i torfowisk niepożądanymi gatunkami roślin

1. Koszenie oraz wypas na łąkach i pastwiskach.

2. Koszenie torfowisk

3

Zarastanie i zmniejszanie się bioróżnorodności agrocenoz na ugorujących gruntach ornych

Ekstensywna uprawa lub koszenie gruntów ornych

4

Zarastanie siedlisk rzadkiego gatunku motyla przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia) niepożądanymi gatunkami roślin i niszczenie oprzędów z gąsienicami podczas koszenia

Koszenie łąk z pozostawieniem płatów z czarcikęsem łąkowym (Succisa pratensis) będącym rośliną żywicielską gąsienic przeplatki aurinii

(Euphydryas aurinia)

5

Niewłaściwy skład gatunkowy i przestrzenny drzewostanów (degradacja zbiorowisk roślinnych, przekształcanie gleb)

Przebudowa drzewostanów:

1) regulacja składu gatunkowego i struktury,

2) wprowadzanie podsadzeń gatunkami drzew i krzewów odpowiednimi do siedliska

6

Zmniejszanie się liczebności populacji cietrzewia (Tetrao tetrix) i żółwia błotnego (Emys orbicularis) związane z przekształceniem i zanikiem siedlisk dla tych gatunków w latach ubiegłych

1. Lokalizacja gniazd żółwia (Emys orbicularis).

2. Hodowla młodych.

3. Ocena stanu liczebności.

4. Poprawa warunków bytowania poprzez:

1) likwidację krzewów z miejsc stałego przebywania żółwi (Emys orbicularis) i cietrzewi (Tetrao tetrix),

2) uprawę poletek żerowych dla cietrzewia (Tetrao tetrix).

5. Redukcja liczebności lisa (Vulpes vulpes) i jenota (Nyctereutes).

6. Wykupy gruntów będących miejscami stałego bytowania żółwi (Emys orbicularis) i cietrzewi cietrzewia (Tetrao tetrix).

7. Tworzenie stref ochrony ostoi tych gatunków

7

Zagrożenie drzewostanów sosnowych przez hubę korzeniową (Heterobasidion annosum)

1. Usuwanie drzew osłabionych

2. Dolesianie luk i przerzedzeń gatunkami drzew i krzewów odpowiednimi do siedliska

8

Występowanie gatunków obcego pochodzenia w drzewostanach Parku

Usuwanie:

1) czeremchy amerykańskiej (Padus serotina),

2) dębu czerwonego (Quercus rubra),

3) sosny Banksa (Pinus banksiana),

4) robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia)

9

Pojawienie się obcych i ekspansywnych gatunków ryb:

1) sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus),

2) karaś srebrzysty (Carassius gibelio)

Prowadzenie selektywnych odłowów ryb gatunków niepożądanych oraz odłowów kontrolnych

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zagrożenia ze strony szkodliwych owadów w lasach Parku

1. Prognozowanie występowania szkodliwych owadów.

2. Korowanie drewna zasiedlonego.

3. Usuwanie części drzew zasiedlonych.

4. Wykładanie pułapek na owady

2

Eutrofizacja wód prowadząca do niekorzystnych zmian w składzie flory i fauny Parku

1. Retencjonowanie wód miejscowych.

2. Preferowanie drzew i krzewów iglastych mających właściwości deeutrofizacyjne w sąsiedztwie zbiorników i cieków wodnych.

3. Tworzenie korzystnych warunków do wzrostu procesów torfotwórczych.

4. Minimalizowanie możliwości przedostawania się nadmiernej ilości biogenów do wód Parku przez utrzymanie grobli, przetamowań, częściowe zasypywanie rowów

3

Zmniejszanie dopływu wody do stawów, spowodowane zarastaniem i zamulaniem rowów doprowadzających wodę

Ręczne oczyszczanie rowów doprowadzających wodę do stawów

4

Okresowe (zimowe) zmniejszanie zawartości tlenu w wodach jezior i stawów Parku, powodujące obumieranie ryb

Wykonanie przerębli oraz usuwanie śniegu z pokrywy lodowej jezior i stawów

5

Szkody w uprawach rolnych i leśnych powodowane przez:

1) jelenia (Cervus elaphus),

2) sarnę (Capreolus capreolus),

3) dzika (Sus strofa),

4) łosia (Alces alces)

1. Zabezpieczanie mechaniczne upraw leśnych przed uszkodzeniami,

2. Redukcja liczebności populacji jelenia (Cervus elaphus), sarny (Capreolus capreolus) i dzika (Sus strofa).

3. Wykładanie środków odstraszających.

4. Uprawa poletek zaporowych

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

Obniżanie się poziomu wód w jeziorach i torfowiskach, zanikanie rozlewisk wodnych

1. Wykonanie nowych oraz remont i konserwacja istniejących przetamowań i grobli.

2. Likwidacja niektórych rowów lub ich części

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Pożary lasów

1. Oranie pasów przeciwpożarowych (mineralizacja).

2. Usunięcie materiału łatwopalnego z tych pasów.

3. Utrzymywanie właściwego stanu dojazdów pożarowych – naprawa nawierzchni.

4. Montaż szlabanów uniemożliwiających wjazd pojazdów do lasu

2

Wydeptywanie roślinności i zaśmiecanie na ścieżkach przyrodniczych poprowadzonych wśród torfowisk i lasów oraz pozostałych miejscach udostępnionych

1. Wykonanie nowych oraz remont istniejących obiektów infrastruktury edukacyjnej i turystycznej.

2. Porządkowanie obszarów udostępnionych

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wykładanie drzew pułapkowych na cetyńca (Tomicus minor, Tomicus piniperda)oraz korowanie tych drzew w drzewostanach sosnowych

380 sztuk

Obszary objęte ochroną czynną

2

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na drwalnika (Trypodendron lineatum) w drzewostanach sosnowych

200 sztuk

Obszary objęte ochroną czynną

3

Usuwanie części połamanych i przewróconych drzew (złomy i wywroty) w miejscach umożliwiających wprowadzenie odnowienia

10,38 ha

Oddział – 126a

4

Przebudowa drzewostanu – eliminowanie niepożądanych gatunków z górnej warstwy, podyktowane koniecznością wprowadzenia gatunków właściwych dla siedliska

0,40 ha

Oddziały – 28g, h

5

1. Wyznaczenie i wycięcie części drzew zasiedlonych przez owady oraz grzyby.

2. Korowanie drewna zasiedlonego przez owady w litych drzewostanach sosnowych sztucznego pochodzenia

Według potrzeb

Obszary objęte ochroną czynną

6

Obserwowanie występowania brudnicy mniszki (Lymantria monacha) na wywieszonych pułapkach zapachowych (feromonowych)

132 sztuki

Obszary objęte ochroną czynną

7

Kontrolne poszukiwania na stałych powierzchniach próbnych owadów szkodliwych dla sosny (Pinus L.)

88 prób

Obszary objęte ochroną czynną

8

Kontrolne poszukiwania pędraków w glebie szkółki leśnej

60 prób

Oddział 159 k

9

Kontrolne poszukiwania pędraków w glebie

6 prób

Oddziały – 145k, 170b

10

Regulowanie składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanie (trzebież wczesna) z zachowaniem rzadkich form i ekotypów drzew i krzewów

65,28 ha

Oddziały – 3b, 9d,j, 12m, 30f, 37d, m, 51d, h, 52fx, 54a, b, c, w, z, x, y, ax, 127i, 151a, 169b,187c, 188d,g, i, 200t, r, 206d,222k, 303b, 307fx, 359a, h, i, 369a, 370z

11

Regulowanie składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanie w wieku 40 – 70 lat (trzebież późna) z zachowaniem rzadkich form i ekotypów drzew i krzewów z pozostawieniem m.in. drzew z V klasy klasyfikacji Krafta

152,39 ha

Oddziały – 2d, 3a,h, 5g, 12l, 15a, 16j, 33b, c, g, h, 37lx, 52kx, 53h, i, 54t, 56a,g, 57j, 78d, 101c, 105b,h, i, 106b,c, 107a, 110p,t, 145b, 149s, r, 158a,d,k, 160h,j, 161o, 168c, 179p, 183i, 186d, i, k, 187f, 195g, 199k, 213a, 214a, 232f,j, 234h, 243a, 244a

 

12

Przygotowanie powierzchni do nasadzeń

1,86 ha

Oddziały – 2p, 32s, 51h, t, 54a, 74t, 77l, 168a, 170a

13

Hodowla materiału sadzeniowego drzew i krzewów w szkółce

1,63 ha

Oddział 159k

14

Uzupełnienie przerzedzonych miejsc w drzewostanach poprzez posadzenie drzew i krzewów (poprawki i uzupełnienia)

3,80 ha

Oddziały – 28g, h, 32s, 73l, 74dx, fx, 77n, 78n,102h, 159k, 168a, 169d, 186f, 188j, 200z, 220a, 221y, 302dx, 305a, 307m, p, 359a

15

Uzupełnienie przerzedzonych miejsc w drzewostanach poprzez posadzenie drzew i krzewów (dolesienia luk i przerzedzeń)

1,96 ha

Oddziały – 2p, 32s, 51h, t, 54a, 74t, 77l, 168a, 359a

16

Założenie plantacji świerkowych

1,48 ha

Oddziały – 145k, 159k, 170b

17

Usunięcie drzew i krzewów gatunków obcego pochodzenia:

1) dąb czerwony (Quercus rubra),

2) czeremcha amerykańska (Padus serotina),

3) robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)

35,70 ha

Oddziały – 36a, 37d, h, j, m, n, p, r x, dx, fx, 183b, c, 188c, k, 204a, 232b, c, 302c, r, 305a, 306a, 307o,p, 314a,b

18

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne)

0,60 ha

Oddziały – 170h, 222d

19

Regulacja składu gatunkowego upraw leśnych (czyszczenia wczesne)

1,24 ha

Oddziały – 86b,j, 154o, 155l

20

Wykaszanie roślinności zielnej na uprawach leśnych (pielęgnacja)

39,52 ha

Oddziały – (2k)2, p, (28g, h)2, 32s, 51h, t, (52bx, 53f)2, 54a, (59g, 73l, 74f, g, h, i)2, t, dx,(fx)2, 77l, (n)2, (78n, 86f, 92c, d, 93l, m, 102h, 105f, 142m, 143k)2, 145k, (154o, 155l, 157i, 159b)2, k, 168a, (169d)2, 170b, (200z, 201o)2, 206b,(220a, 232g)2

21

Spulchnianie gleby na pasach przeciwpożarowych

2520 m

Oddziały – (33i, 60g, 71fx, 161p, 200n, 204c, 205a, b, 255g, 345a)2

22

Usuwanie suchych gałęzi zalegających na pasach przeciwpożarowych wzdłuż dróg publicznych oraz przy obiektach turystycznych

13,10 ha

(3b, 33b, c, g, 60g, 78m, 194a, d, f, 200i, j, k, m, p, t, 204c, 205a, b, 255g)2

23

Remont dróg dojazdowych przeciwpożarowych

3000 m

Obwody ochronne Parku

24

Remont szlabanów

3 sztuki

Oddziały – 54d, 59g, 117a

25

Wykonanie nowych szlabanów

2 sztuki

Oddziały – 328a, 332j

26

Ustawienie nowych tablic informacyjnych i granicznych

230 sztuk

Obwody ochronne Parku

27

Wykonanie ogrodzenia ograniczającego szkody w uprawach leśnych powodowane przez zwierzynę łowną

2,61 ha

Oddziały – 2p, 32s, 51h, 74t, 77l, n, 78n, 359a

28

Wykonanie odstrzałów redukcyjnych ograniczających szkody w uprawach rolnych i leśnych, odstrzał gatunków łownych (dzik (Sus strofa), jeleń (Cervus elaphus), sarna (Capreolus capreolus)) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226)

1. Jeleń (Cervus elaphus) do 20 sztuk.

2. Dzik (Sus strofa) do 120 sztuk.

3. Sarna (Capreolus capreolus) do 100 sztuk

Obszary objęte ochroną czynną

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych

195,49 ha

Oddziały – 37h, l, bx, 79g, (86g, m, n)2, (88fx)2, 97j, 98d, 99b, j 100c. i, 101h, 106g,h, 112g, 122a,(128i, 129i, 130h)2, 134c, 135d, (136a, b, c, g, h)2, 137a, (n)2, 147bx, kx, (153b, 154a)2, 209c, 217i, 227b, 228a, 233j, 253c, 316d, (j)2, 326a, (331g)2, 338b, 343a,b,c, 344a, b, (c, d)2, g, 356a, 361ay, 361dx, 361ox, 363b

2

Wykaszanie obszarów torfowiskowych w celu zachowania różnorodności biologicznej oraz ochrony przed zarastaniem niepożądaną roślinnością wraz z wywozem biomasy

912,90 ha

Oddziały – (137a)2 (310t, 312m, 313w, 316j, 318a, 319a, 320a, 321a, 323a, b, 325a, 322a, 324a, 330b, 334b, 335a, 336a, 337a, 339a, 342p, 343a, g, 344a, 345m, 347a, 348a, b, d, f, g, h, l, k, 349a, b, c, f, g, 352d,j, 353a,d, 354a, 355a, 356a)2

3

Wycinanie i usuwanie części samosiewów drzew i krzewów w celu ochrony muraw napiaskowych oraz wrzosowisk wraz z wywozem biomasy

8,37 ha

Oddziały – 352r, 353f, r, t ,y ,ax ,cx, gx ,hx, 354j, s

4

Wykaszanie i prowadzenie wypasu na łąkach i pastwiskach w celu zachowania różnorodności biologicznej i ochrony przed zarastaniem niepożądanymi gatunkami roślin

1645,94 ha

Oddziały – (8d, g, 13o, 15d, f, h, i, l, m, 16i, 21a, b, c)2, (24d, 25a, b, c, f,,k, l, m, n, o, r, s, t, ax, gx, hx, ix, 26d, h, 28bx, 34t, y, ax, hx, mx, ox, px, 37a, b, g, t, w, fx, ix, 38b, c, d, 39a, b, d, 40b, c, d,f, h, i, 41b, c, d, f, 42a, b, 44c, 45a, b, d, 46f, i, j, k, l, p, dx, sx, tx, yx, zx, dy, 47f, k, x, y, bx, cx, dx, fx, gx, 48m, p, hx, 49d, m, s, w, y, z, ax, 50r, jx, 52b, g, i, j)2, 66c, d, o, 67d, (f,)2 68c, 69i, (70b,c,f,g,l,n, 71a,f,g,h,j,k)2, p, (s)2, z, ix, (72a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, m, n, o, 73b, c, d, j, n, s, 74b, l, s)2,jx, (75b,c,f,g,h, 76a,b,c,f,j, l)2, 77p, (79g, 90b, c, d, f, o, p, r, 91p, r, s,t, 93a, 94a)2, 98d, (99b)2, 134d, (135d, o, 143l, 144m,n,t, 147p)2, 154f, (159g,h, 185p, 186l, m)2, 188b, m, 201n, (p)2, (202a, c)2,(204h)2, 205c, j,(l)2, (206f, 208b, h, i, j, k, l, m, o)2, p, r, (kx)2, (210s, t, 215d,j,k, l)2, 216a,b, c, d,h, (219a,b,f)2,c,d,(g,h,i,j,k,m)2, n, o, (p)2, (221a, Ap, Ax)2, 222j, o, w, (230a, b, g, h, j, k, n, o, 231b, c, f, h)2, (l)2, o, 234g, (238a, b)2 c, f, h, i, k, l, m, n)2, o, p, (241b)2, g, j, (p, r)2, 242a, c, (g)2, 244d, (246d, h, i, 247k, l, m, n, p, z, ax, bx, cx, ix, jx, lx, mx, ox, px, 256c, n, 261n, rx, 308b, 309z, cx, fx)2, 310f, l, (i, k, o)2, (311b,g,h,i, 312d,g,h,i,j,l, n, p,t, 313b, c, g, i)2, (329a, d, 330b, 331f, g, 332n)2, (340b, f, 341a, b, h, k, l, m, n, 342a, f, i, s, z, 343a, 344c, 345c, h, n, o, 350a, 351d)2, 352h, (354b, f, 355g, i, 356k, l, 357ry, 358a, 360f, 361h, n, s, t, w, ay, sx, zx, 362a, k, l, 363b, o, bx, 364b, c, l, m, o, p, 365d, p, 366j, n, x, cx, px, 367lx, ox, 368hx, nx, 370h, m, n)2, s, (371a,b,r)2,s

5

Wywóz biomasy pozyskanej w ramach wycinania i usuwania drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych i rolnych

3,65 ha

Oddziały – 316d, j, 343a, 363b,

6

Uprawa lub wykaszanie gruntów ornych w celu ochrony przed zarastaniem oraz dla zachowania bioróżnorodności agrocenoz

321,72 ha

Oddziały – (8w, 47p, 48n, 74r)2, 91o, (135n, 143m, n, 146hx, 147d, dx, rx)2, 148i, (m, s)2, w, (149cx, hx, 159d, 202d, 205n, o)2, 221c, d, f,( h, i, j, Ah)2, Al, (Am, An)2, (222hx, nx, 233l)2, 241c, d, s, t, 242b, (309ax, 310a, c, g, 311a, c, f, 312a, b, c, f, k, o, 313p, 332n, 341d,g,i, 342j,n,y, 345a, b, 346a, b, 357p, 360l, 361fx, 362h, 363i, j)2, k, (l)2, kx, (365a, o, r, t, bx, 366p, y, dx)2, fy, (367n)2 gx, kx,(px)2, (368d,t,px,370b,f,g,j, k, r, t)2

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

1. Wykonanie nowego mnicha i dwóch nowych przepustów.

2. Remonty istniejących przepustów, przetamowań, grobli i mnichów

1 nowy mnich,

2 nowe przepusty

10j – mnich

38b, c – 2 przepusty

Obwody ochronne Parku – remonty

2

Ręczne oczyszczanie rowów z resztek roślinnych – doprowadzenie wody do stawów we wsi Pieszowola

2000 m

Oddziały – 6, (5, 12)2

3

Udrożnienie przepustu doprowadzającego wodę do Stawów Bruskich

1 przepust

Oddział 36

4

Wykaszanie i odkrzaczanie grobli na stawach i rozlewiskach

22860 m

Oddziały – 12, 102o, (8, 10, 11, 35, 36, 328a, 330a)2

5

Monitoring okresowych zmian poziomu w wodach Parku

38 punktów pomiarowych

Obwody ochronne Parku

6

1. Prowadzenie selektywnych odłowów ryb gatunków niepożądanych (karaś srebrzysty (Carassius gibelio), sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus), karp (Cyprinus carpio)) oraz niewielkiej ilości ryb gatunków rodzimych nie nadających się do wypuszczenia po odłowach.

Na powierzchni 304,06 ha:

1) karaś srebrzysty (Carassius gibelio) do 300 kg3),

2) sumik karłowaty

Oddziały – (8, 10, 11, 35, 36, 245)2

 

 

2. Wykonanie odłowów kontrolnych w celu ustalenia struktury gatunkowej ichtiofauny

(Ameiurus nebulosus) do 500 kg3),

3) szczupak (Esox lucius) do 150 kg3), 4) lin (Tinca tinca) do 20 kg3),

5) karp (Cyprinus carpio) do 50 kg3)

6) okoń (Perca fluviatilis) do 50 kg3),

7) płoć (Rutilus rutilus) do 20 kg3)

 

7

Usuwanie śniegu z pokrywy lodowej na wybranych fragmentach stawów, odkuwanie lodu wokół mnichów na stawach w celu umożliwienia przepływu wody oraz wykonanie przerębli i ich oczyszczanie na stawach i jeziorach

Na powierzchni 351,19 ha (według potrzeb)

Oddziały – (8, 10, 11, 35, 36, 100, 129, 245)2)

 

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

1. Remonty istniejących obiektów:

1) miejsc postojowych,

2) ogrodzeń,

3) miejsc wypoczynku,

4) wież widokowych,

5) zadaszeń,

6) pomostów i kładek.

2. Uzupełnienie oznakowania

30 obiektów turystycznych

1. Szlaki turystyczne.

2. Ścieżki przyrodnicze.

3. Ścieżka przyrodniczo –historyczna

2

Porządkowanie terenów udostępnionych dla turystyki i amatorskiego połowu ryb:

1) zbieranie i wywożenie odpadów,

2) wykaszanie, przycinanie oraz dosadzanie drzew i krzewów

4 ścieżki przyrodnicze, ścieżka rowerowa, 6 szlaków turystycznych i 12 stanowisk wędkarskich

1. Szlaki turystyczne.

2. Ścieżki przyrodnicze.

3. Ścieżka przyrodniczo –historyczna.

4. Miejsca udostępnione do amatorskiego połowu ryb na terenie Parku

 

1) Lokalizacja opracowana została na podstawie podziału obszaru Parku na obwody ochronne, oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą, wynikającego z map przeglądowych Parku, sporządzonych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu w skali 1: 25 000, według stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku w miejscowości Urszulin.

2) Zadania kontynuowane z 2013 r.

3) Planowana wielkość odłowów ryb została określona na podstawie doświadczeń z lat poprzednich.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin na obszarach objętych ochroną czynną

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Buławnik czerwony

(Cephalanthera rubra).

2. Buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium).

3. Kosaciec syberyjski (Iris sibirica).

4. Storczyk kukawka (Orchis militaria).

5. Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum).

6. Tłustosz pospolity dwubarwny (Pinguicula vulgaris L. subsp. Bicolor).

7. Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus).

8. Pełnik europejski (Trollius europaeus).

9. Kruszczyk błotny (Epipactis palustris).

10. Kukułka plamista (Dactylorhiza maculata).

11. Kukułka krwista żółtobiała (Dactylorhiza incarnata subsp. Ochroleuca).

12. Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus).

13. Brzoza niska (Betula humilis Schrank)

14. Wierzba lapońska (Salix lapponum).

15. Wierzba borówkolistna (Salix myrtilloides).

16. Goździk pyszny (Dianthus superbus).

17. Gnidosz królewski (Pedicularis sceptrum-carolinum).

18. Goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe).

19. Goryczuszka błotna (Gentianella uliginosa.).

20. Goryczuszka gorzkawa (Gentianella amarelle).

21. Lipiennik Loesela (Liparis loeselii).

22. Aldrowanda pęcherzykowata (Aldrovanda vesiculosa).

23. Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora).

24. Lilia złotogłów (Lilium martagon)

Ochrona stanowisk i monitoring populacji

1. Usuwanie gatunków podszytowych.

2. Wykaszanie roślinności hamującej wzrost gatunków chronionych.

3. Kontrola liczebności i rozmieszczenia

 

II. Sposoby ochrony czynnej gatunków zwierząt na obszarach objętych ochroną czynną

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Przeplatka aurinia

(Euphydryas aurinia)

Ochrona biotopu i gatunku

1. Inwentaryzacja i oznakowanie miejsc z oprzędami gąsienic przeplatki aurinii (Euphydryas aurinia) na czarcikęsie łąkowym (Succisa pratensis).

2. Koszenie łąk z pozostawieniem oznakowanych płatów z czarcikęsem łąkowym

2

1. Sikory (Paridae).

2. Kowalik (Sitta europaea).

3. Pełzacz (Certhia familiaris).

4. Krętogłów (Jynx torquilla)

5. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca).

6. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus)

Poprawa warunków lęgowych

Czyszczenie istniejących budek lęgowych dla ptaków

3

Cietrzew (Tetrao tetrix)

Restytucja gatunku

1. Monitoring populacji.

2. Uprawa poletek żerowych dla cietrzewia (Tetrao tetrix).

3. Wykonanie odstrzałów redukcyjnych lisa (Vulpes vulpes) i jenota (Nyctereutes procyonoides).

4. Wykup gruntów – miejsc bytowania cietrzewia (Tetrao tetrix)

4

Żółw błotny (Emys orbicularis)

Ochrona gatunku i biotopu

1. Lokalizacja i ochrona gniazd przed drapieżnikami (osłony z siatki).

2. Zbieranie jaj z gniazd zagrożonych i zniszczonych.

3. Hodowla młodych osobników w okresie zimowym.

4. Ocena efektywności hodowli i wsiedlania młodych osobników.

5. Wykaszanie lub wypas oraz wycinanie zakrzaczeń i fragmentaryczna mineralizacja obszarów lęgowisk wraz z wywozem pozyskanej biomasy.

6. Koszenie i profilowanie skarp rowów w miejscach bytowania żółwia błotnego (Emys orbicularis) i wywóz pozyskanej biomasy.

7. Wykup gruntów – miejsc bytowania i lęgowisk żółwia błotnego (Emys orbicularis)

5

Bóbr (Castor fiber)

Ochrona gatunku

Ochrona tam bobrowych przed ingerencją ludzi, poprzez zamontowanie urządzeń do regulacji poziomu wody w ciekach Parku

6

1. Ptaki szponiaste

(Acciptriformes).

2. Sowy (Strigiformes).

3. Bocian czarny (Ciconia nigra).

4. Kraska (Coracias garrulus).

5. Dudek (Upupa epops).

6. Gągoł (Bucephala clangula).

7. Puchacz (Bubo bubo).

8. Puszczyk mszarny (Strix nebulosa)

Monitoring oraz poprawa warunków lęgowych

1. Kontrola liczebności, rozmieszczenia i stanu zasiedlenia sztucznych gniazd (budek, koszy, platform) oraz ich naprawa i oczyszczanie.

2. Ochrona naturalnych, potencjalnych miejsc gniazdowania, w tym drzew z dziuplami

 

7

Wybrane gatunki fauny:

1) strzebla błotna,

(Rhynchocypris percnurus),

2) traszka grzebieniasta (Triturus cristatus),

3) ropucha paskówka (Bufo calamita),

4) żółw błotny (Emys orbicularis),

5) wodniczka (Acrocephalus paludicola),

6) dubelt (Gallinago media),

7) derkacz (Crex crex),

8) kropiatka (Porzana porzana),

9) cietrzew (Tetrao tetrix),

10) bąk (Botaurus stellaris),

11) bączek (Ixobrychus minutus),

12) zielonka (Porzana parva),

13) rybitwa:

a) rzeczna (Sterna hirundo),

b) białoskrzydła (Chlidonias leucopterus),

c) białowąsa (Chlidonias hybrida),

d) czarna (Chlidonias niger), 14) sowa błotna (Asio flammeus),

15) podgorzałka (Aythya nyroca),

16) Bocian biały (Ciconia ciconia),

17) kuropatwa (Perdix perdix),

18) bielik (Haliaeetus albicilla),

19) bocian czarny (Ciconia nigra),

20) puchacz (Bubo bubo),

21) orlik krzykliwy (Clanga pomarina),

22) wydra (Lutra lutra),

23) bóbr (Castor fiber),

24) łoś (Alces alces),

25) jeleń (Cervus elaphus),

26) sarna (Capreolus capreolus),

27) dzik (Sus strofa),

28) zając (Lepus europaeus),

29) wilk (Canis lupus),

30) lis (Vulpes vulpes),

31) jenot (Nyctereutes procyonoides),

32) norka amerykańska (Neovison vison)

1. Monitoring populacji.

2. Poprawa warunków bytowania cennych gatunków rodzimych.

3. Ograniczanie liczebności gatunków zagrażających cennym gatunkom rodzimym

Kontrola i analiza liczebności, rozmieszczenia i zachowań populacji wraz z opracowaniem wskazań do działań w zakresie czynnej ochrony rzadkich i chronionych gatunków fauny

8

1. Dzik (Sus strofa),

2. Sarna (Capreolus capreolus),

3. Jeleń (Cervus elaphus)

1. Ograniczanie negatywnego wpływu czynników atmosferycznych na populację.

2. Zmniejszanie niepożądanego oddziaływania dzika (Sus strofa) na agrocenozy

1. Wysiew zbóż na poletkach zaporowych.

2. Wykładanie karmy i uzupełnianie mikroelementów w ramach interwencyjnego dokarmiania zwierząt w okresie zalegania grubej pokrywy śnieżnej lub występowania silnych mrozów.

3. Wykładanie preparatu odstraszającego osobniki dzika (Sus strofa) z pól uprawnych

 

Załącznik 4. [WYKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WYKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

Oddziały – 127c, 128a, 128h, 128/71, 138b, 138c,138d, 138f, 138g, 138h,138/71, 139a, 139b, 139c, 139d, 139f, 139g, 139h, 139i, 139j, 139k, 139l, 139m, 139n, 139o, 139p, 139r, 139s, 139t, 139w, 139x, 139/71, 162c, 162i, 162/71, 212g, 213g, 213/71, 214k, 214/71, 223d, 223/72, 224a, 224b, 224/71, 225a,225b, 225/71

116,02

2

Ochrona czynna

Oddziały – 1–7, 8 a–ax, 8/71–8/73, 9–13, 14 c, g, i, m, o, r, s, w, 14/72, 15 a–r, x, 15/71, 16 j, m, 16/71, 16/72, 17 a–g, i–x, 17/71, 18–21, 22 a, d, h–i, m, n, s–x, 22/71, 22/72, 23 a–d, g–l, 23/71, 23/72, 24, 25 h, m, n, t, z, dx, ix, 25/71, 26 d, h–k, m, o, r–w, ax, bx, 26/71, 27 d, g, i, j, m, o, p, s, w–x, z–ax, ix, jx, px, sx, tx, yx, cy, 27/73, 27/74, 27/76, 27/77, 28 a–n, s–w, bx–dx, 28/71, 28/74, 28/75, 29, 30, 31 a, b, d–g, i–n, 31/72, 32, 33, 34 a–c, f–l, n–y, ax–bx, dx, fx–hx, ix, jx, mx–tx, 34/71–34/73, 35, 36, 37 a–h, j, l–n, p–x, bx–sx, 37/72–37/74, 38–45, 46 a, f, h, i, k, l, sx–yx, 46/71, 47 a, c, f, i–l, o–p, s–gx, 47/71, 47/72, 48 b–f, m–n, p, y, hx, 48/71, 49 b, d–g, i–k, m, o, s–ax, 49/72, 50 c–f, h, j, r, s, ax, gx, jx,–lx, ox, rx–wx, 50/74, 50/76, 50/77, 51, 52 b, d–j, o, ax–cx, fx–hx, jx–kx, 52/71, 53 f–o, w–y, 53/71, 53/74, 54 a–i, l, m, p, s–dx, 54/71, 54/72, 55–59, 60 a, c, f–j, 60/72, 60/73, 61g, h, 62–64, 65 a–h, 65/71–65/73, 66, 67 a–h, k–t, x–ax, 67/72, 67/73, 68, 69, 70 a, b, c, f, g, i, j, l–o, 70/71, 71 a–h, j, k, o–s, x, z, ax, dx, fx, ix, jx, 71/71, 72 a–k, m–o, 72/71, 73 a–p, s, 73/71, 74 b, g, h, j–l, n, r–t, y–ax, cx–kx, 74/71, 74/72, 75 b–h, 75/71, 76 a–c, f–l, 76/72, 76/73, 77 a–f, h–r, 77/72, 78, 79 g, 80 a–s, 80/71, 81, 82, 83 a–c, g–h, j, m–o, r, t–x, 83/71, 83/73, 84 a–k, 84/72, 85 a, f, j–l, 85/71, 86 b–n, 87 a, c, h, i, k, n, t, 87/71, 88 f–i, o, s, dx–lx, 89 b, 90 a–h, k–x, jx, lx, 90/71, 90/72, 91 o–w, 91/71, 92–99, 100 b–k, 100/71, 100/72, 101 b–i, 101/71, 101/72, 102 b–r, 102/71, 102/72, 103 b–f, 103/71, 104–110, 111 b–i, 111/71, 112, 113f,g, 114, 115b–d,h–m, 116 c–f, h, n, o, 117, 118 c, j–l, 119, 120, 121 b, c, h, 121/71, 121/73, 122–124, 125 f, g, i–k, 125/71, 126 a, b, d, 126/72, 126/73, 127 a, b, d–j, 127/71, 128 b–g, i, 129–134, 135 a–r, 135/71, 135/72, 136, 137, 138 a, 138/72, 140 a–r, 141, 142, 143 a–n, 143/71, 143/72, 144 a–o, s, t, fx 144/72, 145 b–o, r–y, ax, bx, 145/71–145/73, 146 g, i, o, fx, 147 b, d, j, m, n, p, y, bx, dx, kx, mx, nx, 148 a–d, 149 d, g, j, m, o, r, s, w, y, ax, dx–gx, ix, jx, 150 c, f, i–l, w, y, ax–cx, rx–xx, 151–157, 158 a–o, 158/71, 158/72, 159 a–j, 159gx, hx, 160, 161 a–o, 161/71, 161/72, 162 a, b, d–h, j–l, 162/72, 163–169, 170 a–f, 170/71, 172–182, 183 a–i, 183/71, 183/72, 184 a–d, 184/71–184/73, 185, 186, 187 a–h, 188 a–m, 189 a, b, 190 a, b, d–i, 190/71, 191

8185,70

 

 

 

a, b, d–h, 191/71, 192–194, 195 a, b, d–l, 196 c–p, 197 b, c, d, g, j, k, l, n, r, t, x, z, ax, cx, 198 b, d, i, k, m, o, p, r, s, x, z, bx, gx, ix, jx, lx, mx, nx, rx, wx, yx, ay, cy, 198/72, 199, 200 a–l, p–x, z, 201o, p, 200/72, 200/73, 201 a–f, p, 201/71, 203 a–c, 203/71, 204 a–h, 204/71, 204/72, 205 a–h, l–s, 205/71, 205/72, 206, 207, 208 a–r, 208mx, 208kx, nx, zx, yx, ay, 208/71, 209, 210 a–j, w, 210/71, 210/72, 211 a–i, k, l, 211/71–211/74, 212 a–f, 213 a–f, 213/72, 214 a–j, l, 214/72, 215–218, 219 a–k, m–p, 219/71, 220, 221 a–x, 221A a–fx, 222 a–wx, 222/71, 223, 224 c–j, 224/72, 226–229, 230 a–h, m–o, 230/71, 231 a–f, k, l, 231/71, 232, 233 a–m, 234–244, 245 a–l, n–y, 245/71, 246 a–n, 246/71, 247 a–s, x–fx, ix–sx, xx, yx, 247/71, 247/72, 248–250, 252–255, 256 a–d,g, h, i, k, p r, w, 256/71, 257 a–f, 257j, 258, 259 a, b, 259/71, 259A o, p, 259A/71, 260 a–r, z, ax, 260/71, 261 a–jx, 261/71–261/73, 262 a–cx, 262/71–262/75, 263 a–o, 263/71, 302 a–gx, 302/71, 303 b–p, 304–308, 309 t–z, ax–cx, fx–kx, 310, 311, 312, 313 b–j, n–p, w, 313/71, 314–316, 318–328, 329 a–f, j, m, 329/71, 330, 331, 332 i–k, m, o, p, 334 a–d, 334/71, 335 a–h, j, l– s, w, y, z, bx–gx ix–mx, 335/71, 336 a–d, 336/71, 337–346, 347 a, c, d, k, l, p, s–w, 348–356, 357 a–p, 358–360, 361 a–c, g–k, n–y, ax–ay, 361/73, 361/74, 362 a–o, 362/71, 363–367, 368 a–n, t, z, fx–ix, nx–rx, 369, 370 a–bx, 370/71–370/73, 371–374

 

3

Ochrona krajobrazowa

Oddziały – 8 bx, 14 a, b, d, f, h, j, k, l, n, p, t, x, 14/71, 15 s, t, w, y, z, ax, 15/72, 16 a–i, k, l, 16/73, 16/74, 17 h, 17/72,17/73, 22 b, c, f, g, j, k, l, o, p, r, y, 22/73, 22/74, 23 f, 25 a–g, i–l, o–s, w, x, y, ax–cx, fx–hx, jx, kx, 25/72,25/73, 26 a–c, f, g, l, n, p, x, y, z, 26/72, 26/73, 27 a–c, f, h, k, l, n, r, t, y, bx–hx, kx–ox, rx, wx, xx, zx, ay, by, 27/71, 27/72, 27/75, 28 o–r, x–z, ax, 28/72, 28/73, 31 c, h, 31/71, 34 d, m, z, cx, kx, lx, 34/74, 37 i, k, o, y, z, ax, 37/71, 46 b–d, g, j, m–z, ax–rx, zx, ay–fy, 46/72, 46/73, 47 b, d, g, h, m, n, r, 47/73, 47/74, 48 a, g–l, o, r–x, z, ax–gx, ix, 48/72, 48/73, 49 a, c, h, l, n, p, r, 49/71, 50 a, b, g, i, k–p, t–z, bx–fx, hx, ix, mx, nx, px, xx, 50/71–50/73, 50/75, 52 a, c, k–n, p–z, dx, ix, 52/72, 52/73, 53 a–d, p–t, 53/72, 53/73, 54 j, k, n, o, r, 54/73, 60 b, d, 60/71, 61 a–f, i, j, 65 i, 67 i, j, w, 67/71, 70 d, h, k, p, 70/72, 70/73, 71 i, l, m, n, t, w, y, bx, cx, gx, hx, kx, 71/72, 71/73, 72 l, p–z, ax–fx, 72/72, 72/73, 73 r, t–z, ax–gx, 73/72, 73/73, 74 a, c, d, f, i, m, o, p, w, x, bx, 74/73–74/75, 75 a, i, 75/72, 76 d, 76/71, 77 g, 77/71, 79 a–f, 80 t–z, 80/72, 83 d, f, i, k, l, p, s, y, 83/72, 84 l–s, 84/71, 85 b–d, g–i, m–r, 85/72, 85/73, 86 a, 87 b, d–g, j, l, m, o–s, w–z, ax, 87/72, 87/73, 88 a–d, j–n, p,r, t–z, ax–cx, 88/71, 89 a, c–y, 89/71, 89/72, 90 i, j, y, z, ax–ix, kx, mx–rx, 90/73, 90/74, 91 a–n, 91/72, 91/73,100 a, 101 a, 102 a, 103 a, 111a, 111/72,113 a–d,h–k, 113/71, 115 a, f, g, 115/71, 116 a, b, g, i–m, p, 116/71, 118a,b,d–i,m, 118/71, 121 a, d–g, i, j, 121/72, 125 a–d, h, 126 c, f–h, 126/71, 135 s–x, 135/73, 140 s–z, ax–zx, 140/71, 143 o–r, 144 p, r, w–z, ax–dx, gx, hx, 144/71, 145 a, p, z, cx–lx, 145/74,

1462,88

 

 

 

146 a–f, h, j–n, p–z, ax–dx, gx–ix, 146/71, 146/72, 147a, c, f–i, k, l, o, r–x, z, ax, cx, fx–jx, lx, ox–yx, 147/71, 148 f–t, 149 a–c, f, h, i, k, l, n, p, t, x, z, bx, cx, hx, 149/71, 150 a, b, d, g, h, m–t, x, z, dx–px, 150/71, 158 p–x, 158/73, 159g, h, i, k–fx, 159ix–nx, 161p, 161/73, 170 g–r, 170/72, 171, 183 j–m, 183/73–183/75, 184 f–z, ax–rx, 184/74–184/82, 187 i–z, ax, 187/71, 188 n–z, ax–fx, 188/71, 189 c–m, 189/71, 190 c, j–z, ax–kx, 190/72–190/74, 191 c, 195 c, 195/71, 196 a, b, 196/71, 197 a, c, f, h, i, k, m, o, p, s, w, y, bx, 197/71, 198 a, c, f–h, j, l, n, r, t, w, y, ax, cx–fx, hx, kx, ox, px, sx, tx, xx, zx, by, dy, 198/71, 198/73, 200 m–o, y, 200/71, 201 g–z, ax, 201/72–201/75, 202, 203 d–k, 203/72, 203/73, 204 i, 205 i–k, 208 s–z, ax–lx, nx–zx, ay, by, 208/72, 208/73, 210 k–t, 210/73, 210/74, 211 j, 219 l, 219/72, 219/73, 221 y, z, ax–zx, ay–iy, 221A gx–yx, 221 A/71, 222 xx–zx, ay–py, 222/72, 230 i–l, 231 g–j, m–o, 231/72, 233 n–z, ax–dx, 233/71, 233/72, 245 m, 246 o–z, ax–nx, 246/72, 246/73, 247 t, w, gx, hx, tx, wx, zx, ay, 247/73, 247/74, 251, 256 f–j, l–o, r–z, ax–cx, 256/72, 256/73, 257 g–t, 257/71, 257/72, 259 c–z, ax–zx, ay–ky, 259/72, 259/73, 259A a–n, r–z, 259A/72, 259A/73, 260 s–y, bx–xx, 260/72–260/75, 261 kx–yx, 261/74, 262 dx–zx, ay–oy, 262/76–262/79, 263 p–w, 263/72, 264, 265, 266, 301, 302 hx–kx, 303 a, 309 a–s, ax–dx, gx, ix–kx, 313 a, k, l, m, r, s, t, 317, 329 g–i, k, l, 332 a–h, l, n, r–w, 332/71, 332/72, 333, 334 f, g, 335 i, k, t, x, ax, hx, nx, 336 f, g, 347 b, f–j, m–o, r, 357 r–z, ax–zx, ay–xy, 357/71, 357/72, 361 d, f, l, m, z, 361/71, 361/72, 362 p–t, 362/72, 362/73, 368 o–s, w–y, ax–dx, jx–mx, sx–yx, 368/71, 370 cx–hx, 370/74

 

Razem

9764,60

 

1) Lokalizacja opracowana została na podstawie podziału obszaru Parku na obwody ochronne, oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą, wynikającego z map przeglądowych Parku, sporządzonych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu w skali 1: 25 000, według stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku w miejscowości Urszulin.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsca udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Cały teren Parku

Bez ograniczeń

 

II. Udostępnianie obszarów dla celów edukacyjnych

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny w Urszulinie – działka nr 321

40

2

Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny w Starym Załuczu – oddział 264a

40

3

1. Plac z wieżą widokową przy Bagnie Staw – oddział 345 a.

2. Plac z wieżą widokową przy czerwonym szlaku w Zastawiu – oddział 328 b

Bez ograniczeń

4

Pozostałe tereny Parku (z wyłączeniem stref ochrony ścisłej)

25

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Pola wypoczynkowe Babsk, Łomnica, Łowiszów, Pieszowola – oddział 200n, 161 p, 144p, 10cx

40 osób – nie więcej niż 6 grup dziennie na jednym polu wypoczynkowym, nocleg 40 osób na jednym polu wypoczynkowym

 

IV. Miejsca udostępniane w celach amatorskiego połowu ryb

Miejsce udostępniania1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Stawy w pobliżu miejscowości Pieszowola oraz stary Brus –oddział 8 n, 10 c, h, i, j, k, p, y, bx, gx, 11 g, j, o, y, z, ax, bx, 12 i, 35b, l, 36c

20

 

1) Lokalizacja opracowana została na podstawie podziału obszaru Parku na obwody ochronne, oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą, wynikającego z map przeglądowych Parku, sporządzonych przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu w skali 1: 25 000, według stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku w miejscowości Urszulin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »