| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na lata 2014–2015.

§ 2.

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 2 Ministra Środowiska
z dnia 9 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Erozja gleb

1. Utwardzenie nawierzchni szlaków turystycznych oraz dróg wewnętrznych.

2. Zabezpieczenie poboczy szlaków turystycznych i dróg wewnętrznych przed wydeptywaniem.

3. Zabezpieczenie nartostrad i tras wyciągów przed erozją.

4. Zabudowa przeciwerozyjna miejsc, w których erozję spowodowała działalność człowieka

2

Podatność drzewostanów Parku na uszkodzenia przez czynniki abiotyczne i biotyczne na skutek zniekształcenia ich struktury gatunkowej i przestrzennej

1. Przebudowa gatunkowa i strukturalna drzewostanów.

2. Renaturalizacja ekosystemów leśnych.

3. Restytucja rzadkich i zagrożonych ekotypów drzew i krzewów.

4. Kontrola stanu sanitarnego sztucznych monokultur świerkowych

3

Presja zwierzyny płowej na ekosystemy leśne

1. Współpraca z sąsiadującymi nadleśnictwami oraz parkiem po czeskiej stronie w zakresie regulacji liczebności jelenia (Cervus elaphus) na całym obszarze Karkonoszy i Gór Izerskich.

2. Wykonywanie ogrodzeń upraw.

3. Zakładanie na drzewka osłon indywidualnych.

4. Zabezpieczanie drzewek repelentami.

5. Redukcja liczebności jeleni (Cervus elaphus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226)

4

1. Zachwianie równowagi stanu populacji zwierząt.

2. Zanik rzadkich oraz zagrożonych gatunków zwierząt.

3. Ubytek naturalnych ostoi gatunków

1. Restytucja i reintrodukcja gatunków.

2. Kontrola liczebności i struktury populacji.

3. Odłowy lub redukcja przegęszczonych populacji owadów.

4. Czasowe wyłączanie wybranych obszarów Parku z udostępnienia turystycznego.

5. Odbudowa biotopów dla zapewnienia optymalnych warunków dla zagrożonych populacji zwierząt

5

1. Wymieranie gatunków.

2. Zmniejszanie liczebności rzadkich i zagrożonych gatunków roślin.

3. Zanikanie zbiorowisk

1. Zachowanie zasobów genowych rzadkich i zagrożonych gatunków roślin.

2. Restytucja i reintrodukcja gatunków.

3. Ograniczanie wejść na obszar występowania zagrożonych gatunków

6

Lokalne i okresowe przekroczenia dopuszczalnej liczby osób mogących przebywać na danym odcinku szlaku turystycznego

1. Ograniczanie wejść na zagrożony obszar Parku.

2. Limitowanie liczby turystów przewożonych przez koleje linowe.

3. Monitorowanie oddziaływań na zasoby przyrodnicze.

7

Rozbudowa infrastruktury obsługującej ruch turystyczny

1. Uzgadnianie warunków realizacji inwestycji w ramach wydanych decyzji administracyjnych.

2. Nadzorowanie realizacji działań kompensacyjnych.

3. Monitoring oddziaływania inwestycji na środowisko

8

Zakłócenia walorów krajobrazowych poprzez budynki i budowle

1. Rozbiórka obiektów i rekultywacja obszarów wykorzystywanych na cele gospodarcze i mieszkalne należących do Parku oraz działania na rzecz podjęcia przedmiotowych czynności, w przypadku nieruchomości niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

1. Zanieczyszczenia:

1) powietrza,

2) wód,

3) gleb.

2. Naruszenie przepływów wód w potokach i ekosystemach Parku

1. Kontrola niskiej emisji ze źródeł lokalnych oraz gospodarki wodno-ściekowej w schroniskach, obiektach administracyjnych.

2. Działania na rzecz odprowadzania ścieków poza obszar Parku.

3. Monitorowanie realizacji pozwoleń wodnoprawnych

2

Presja rozbudowy infrastruktury technicznej obsługującej ruch turystyczny

Działania na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień ograniczających rozbudowę infrastruktury technicznej obsługującej ruch turystyczny

3

Przekształcanie funkcji istniejących obiektów związanych z obsługą ruchu turystycznego (schroniska) na obiekty o charakterze gastronomiczno-hotelowo-infrastrukturalnym

1. Przejęcie w użytkowanie lub wykup gruntów.

2. Ograniczanie rozbudowy i przekształcania obiektów

4

Ingerencja przedsięwzięć inwestycyjnych w zasoby przyrodnicze na obszarach Natura 2000

1. Działania na rzecz ograniczenia ingerencji przedsięwzięć inwestycyjnych w zasoby przyrodnicze na obszarach Natura 2000 poprzez udział w przygotowywaniu ocen oddziaływania na środowisko planów, strategii i zamierzeń inwestycyjnych na obszarach Natura 2000.

2. Działania na rzecz ograniczenia ingerencji przedsięwzięć inwestycyjnych w zasoby przyrodnicze na obszarach Natura 2000 na etapie uzgodnień planów, strategii i zamierzeń inwestycyjnych na terenie Parku.

3. Występowanie do właścicieli gruntów i zarządców o zaniechanie działań mogących pogorszyć stan zasobów przyrodniczych objętych ochroną obszarową Natura 2000

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Nadmierny ruch turystyczny

1. Czasowe zamykanie szlaków turystycznych.

2. Czasowe wyłączanie zagrożonych obszarów z udostępnienia.

3. Regulacja natężenia ruchu turystycznego.

4. Poprawa stanu nawierzchni szlaków turystycznych.

5. Ustawianie infrastruktury informacyjno-edukacyjnej

2

Powstawanie barier w migracji zwierząt pomiędzy Parkiem i otoczeniem

1. Wyznaczenie korytarzy ekologicznych.

2. Występowanie do organów administracji publicznej z wnioskami o zachowanie wyznaczonych korytarzy w miejscowym planowaniu przestrzennym

3

Uszkadzanie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt poprzez penetrację osób przebywających lub mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie Parku

1. Podejmowanie przez Park działań w kierunku wykupu gruntów przylegających do Parku.

2. Działania na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień ograniczających zabudowę na gruntach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku.

3. Edukacja społeczności lokalnych

4

1. Zaśmiecanie.

2. Hałas.

3. Płoszenie zwierząt.

4. Niszczenie roślin i grzybów.

5. Nielegalna penetracja

1. Ustawianie tablic informacyjnych.

2. Kontrola i nadzór obszaru Parku przed nielegalnym wstępem i penetracją przez turystów.

3. Edukacja przyrodnicza

5

Uszkodzenia drzewostanów przez zjawiska atmosferyczne (wiatr, opady)

1. Usuwanie części drzew powalonych na szlaki turystyczne, ogrodzenia z podsadzeniami podokapowymi, w miejscach planowanych do podsadzenia gatunkami roślin w ramach przebudowy drzewostanów i restytucji gatunków.

2. Zwiększanie odporności drzewostanów w ramach zabiegów pielęgnacyjnych

6

Synantropizacja roślinności

1. Eliminowanie roślinności synantropijnej w najbardziej zagrożonych miejscach Parku.

2. Używanie materiałów rodzimego pochodzenia do wykonywania remontów szlaków i dróg

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Przenikanie gatunków obcych i niepożądanych, w tym inwazyjnych

1. Regulacja liczebności tych gatunków na terenie Parku.

2. Współpraca z lokalnymi społecznościami dla podniesienia świadomości zagrożeń

2

Utrata walorów krajobrazowych

1. Działania na rzecz ograniczania budowy nowych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej w bezpośrednim sąsiedztwie Parku, w tym na terenie otuliny Parku.

2. Działania na rzecz umieszczania postanowień o ochronie walorów krajobrazowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, strategiach rozwoju regionalnego

3

Zanieczyszczenia:

1) powietrza,

2) wód,

3) gleb

1. Monitorowanie źródeł i poziomu zanieczyszczeń.

2. Podjęcie ewentualnych działań w celu eliminacji lub ograniczania zanieczyszczeń

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Remont szlaków turystycznych

Do 2370 m

Oddziały – 5, 171, 172, 173, 201

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Badania szczegółowe małopowierzchniowych zbiorowisk nieleśnych Parku (w tym siedliska przyrodnicze Natura 2000:

Cały teren Parku objęty ochroną ścisłą – w ramach metodycznie wyznaczonej sieci powierzchni badawczych

Obwody ochronne – Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

1) 4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum),

2) 6150 Wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae),

3) 6430 Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne,

4) 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe),

5) 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska,

6) 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion,

7) 8110 Piargi i gołoborza krzemianowe)

2

Monitoring efektów wykonywanych zabiegów ochronnych w ramach projektu „Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego etap III”

Otoczenie szlaków turystycznych objętych remontami (szlak czerwony na Śnieżkę, szlak niebieski w Kotle Małego Stawu, szlak żółty Jantarowa cesta)

3

Inwentaryzacja grzybów wielkoowocnikowych (Macromycetes)Parku

Cały teren Parku objęty ochroną ścisłą

4

Monitoring porostów w ramach projektu „Odnowa w środowisku – czarny trójkąt nabiera kolorów”

Cały teren Parku objęty ochroną ścisłą

 

5

Przycinanie pędów kosodrzewiny (Pinus mugo) w miejscach zarastania dróg i szlaków turystycznych dla eliminacji wydeptywania nowych ścieżek omijających przeszkody

Odcinki dróg i szlaków turystycznych wymagające odsłonięcia spod pędów kosodrzewiny (Pinus mugo)

6

Długoterminowe badania klimatyczne, hydrologiczne i fizykochemiczne w leśnych zlewniach górskich w Parku

Zlewnie Kamieńczyka, Wrzosówki i Łomnicy

Obwody ochronne – Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

7

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego według metodyki zatwierdzanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Zlewnia Wrzosówki

Obwód Ochronny Przełęcz

8

Porównanie stanu zdrowotnego roślin rosnących w Karkonoskim Banku Genów w Jagniątkowie (KBGJ) i roślin rosnących na stanowiskach naturalnych na terenie Karkonoszy

Cały teren Parku objęty ochroną ścisłą

Obwody ochronne – Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

9

Badania retrospektywne przemian najcenniejszych subalpejskich i alpejskich zbiorowisk roślinnych Karkonoszy

Cały teren Parku objęty ochroną ścisłą – w ramach metodycznie wyznaczonej sieci powierzchni badawczych

10

Badania faunistyczne nad biocenozami związanymi z drewnem w lasach Parku – owady saproksyliczne, drapieżne, pasożytnicze oraz skoczogonki

Cały teren Parku objęty ochroną ścisłą – w ramach metodycznie wyznaczonej sieci powierzchni badawczych

11

Ocena aktualnego stanu, identyfikacja zagrożeń i propozycje zadań ochronnych dla wybranych grupy owadów ekosystemów wodno-bagiennych Parku:

1) ważki (Odonata),

2) chruściki (Trichoptera),

3) jętki (Ephemeroptera), chrząszcze wodne (Coleoptera),

4) widelnice (Plecoptera)

Cały teren Parku objęty ochroną ścisłą

II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną

A. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Remont szlaków turystycznych

Do 16 030 m

1. Oddziały – 3, 4, 16, 17, 18, 35, 36, 42, 43, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 69, 71, 73, 89, 104, 106, 109, 123, 124, 125, 126, 138, 146, 147, 151, 152, 162, 168, 174, 194, 195, 201, 212, 213, 214, 215,

2. Działka nr 354 Gm. Karpacz

2

Remonty dróg wewnętrznych

Do 1 520 m

Oddziały – 37, 38, 105, 113, 117, 118, 119, 120, 122, 135, 143, 144, 145, 146, 147

3

1. Zabezpieczenie szlaków turystycznych i dróg wewnętrznych przed zniszczeniami spowodowanymi przez opady atmosferyczne.

2. Usuwanie uszkodzeń nawierzchni

W miarę potrzeb stwierdzonych w wyniku inwentaryzacji zagrożeń, szkód

Obwody ochronne –Przełęcz, Szrenica, Śnieżka

4

Zabudowa przeciwerozyjna (zapory z drewna i kamieni spowalniające spływ wód opadowych i zapobiegające erozji gleb)

250 m (długość rynny erozyjnej podlegającej zabudowie)

Obwody ochronne –Przełęcz, Śnieżka

B. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Zbiór szyszek, nasion i pędów do szczepień z lokalnych ekotypów drzew i krzewów

W miarę potrzeb i urodzaju nasion

Wydzielone drzewostany, drzewa i krzewy rodzimego pochodzenia

2

Hodowla sadzonek

Do 60 000 sztuk

Szkółka leśna,
Oddziały – 104, 108, 113, 118

3

Zbiór ściółki dla zaszczepienia grzybów korzeniowych(mikoryz) na produkowanych sadzonkach

Do 80 m

Obwody ochronne –Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

4

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (cięcia rozluźniające)

Do 7,57 ha

Oddziały – 116c, 122h, 132a, 147a

5

Usunięcie części drzew w pododdziale w celu poprawy warunków wzrostu dla młodego pokolenia (cięcia na rzecz odnowienia)

Do 132,58 ha

Oddziały – 29b, 30d, f, h, 32g, 34d, 38a, 39b, 40c, 41c, 42b, 45d, 46c, d, 48a, b, f 49d, f, 61a, b, c, 61a, b, c, 108c, f, 112d, 113h, 114a, b, 115a, 116c, 117b, c, 119a, b, c, d, f, 120g, f, 121a, 122h, 125a, d, f, 126a, d, g, 127f, i, 128a, b, f, 129a, d, f, g, h, 130a, b, 131d, f, 132b, c, 133d, c, j, k 134b, d, f, 135b, 139a, 139b, 136a 144c, d, 145a, 147a, 179b, c, 181a, 182a, 184a, 185b, c, 186a, b,

6

Przebudowa drzewostanów w reglu dolnym – sadzenie drzewek jodły pospolitej (Abies alba), buka zwyczajnego (Fagus sylvatica) rzadkich ekotypów drzew i krzewów

Do 200 000 sztuk sadzonek

Obwody ochronne –Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

7

Kształtowanie strefy ekotonu –sadzenie sadzonek krzewów na obrzeżach lasu

Do 1 000 sztuk sadzonek

8

Wzbogacanie bazy pokarmowej cietrzewia (Tetrao tetrix) poprzez sadzenie sadzonek drzew stanowiących bazę pokarmową

Do 17 000 sztuk sadzonek

9

Zabezpieczanie szczepów jodły pospolitej (Abies alba) gałęziami na okres zimowy w archiwach genetycznych, pielęgnacja szczepów, nawożenie mineralne

Do 6200 sztuk na rok

10

Wykaszanie roślin wokół sadzonek drzew na uprawach leśnych

Do 20 ha na rok

11

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew na uprawach leśnych i młodnikach (czyszczenia wczesne, czyszczenia późne)

Do 45 ha na rok

12

Poprawa warunków bytowania populacji cietrzewia (Tetrao tetrix), poprzez zmniejszenie zagęszczenia drzew w młodnikach w reglu górnym

Do 34 ha (w okresie 2 lat)

 

13

Kontrolne poszukiwania owadów zasnui świerkowej (Cephalia abietis)

Do 12 jednostek kontrolnych na rok

Obwody ochronne –Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

14

Wykładanie oraz korowanie drzew pułapkowych na kornika drukarza (Ips typographus)

Do 130 sztuk pułapek na rok

 

15

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na:

1) kornika drukarza (Ips typographus),

2) rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus),

3) drwalnika paskowanego (Trypodendron lineatum),

4) brudnicę mniszkę (Lymantria monacha),

5) wskaźnicę modrzewianeczkę (Zeiraphera griseana)

Do 500 sztuk pułapek na rok

 

16

Korowanie drewna zasiedlonego przez kornika drukarza (Ips typographus) i gatunki jemu towarzyszące

1300 ha, w miarę potrzeb i stopnia rozwoju owadów, z pozostawieniem większości drewna okorowanego do mineralizacji

 

17

Cięcia sanitarne:

1) usuwanie drzew powalonych na szlaki turystyczne, ogrodzenia z podsadzeniami podokapowymi, miejsca planowane do podsadzenia gatunkami roślin w ramach przebudowy drzewostanów i restytucji gatunków,

2) usuwanie drzew zasiedlonych przez kornika drukarza (Ips typographus) i gatunki jemu towarzyszące dla ograniczenia masowego rozwoju owadów zagrażających zdrowotności drzewostanów

1300 ha, w miarę potrzeb i stopnia zagrożenia przez owady

 

18

Zabezpieczanie upraw leśnych przed
uszkodzeniami przez jelenia
(Cereus elaphus) i sarnę (Capreolus
capreolus),
poprzez ogrodzenia
upraw podokapowych

Do 5500 m (w okresie 2 lat)

 

19

Naprawy istniejących ogrodzeń upraw leśnych dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przez jelenia (Cervus elaphus) i sarnę (Capreolus capreolus)

W miarę potrzeb (stwierdzanych uszkodzeń ogrodzeń przez śnieg, złamane drzewa, konary drzew, niszczenie przez osoby trzecie)

 

20

Kompleksowe naprawy ogrodzeń powierzchniowych (obejmujące wymianę słupków oraz częściową wymianę siatki ogrodzeniowej)

Do 4500 m (w okresie 2 lat)

21

Demontaż ogrodzeń upraw leśnych

Do 2500 m długości siatki ogrodzeniowej w obszarach niewymagających dalszej ochrony przed zgryzaniem przez zwierzynę z uwagi na wielkość drzewek

22

Zabezpieczanie upraw leśnych przed uszkodzeniami przez jelenia (Cervus elaphus) i sarnę (Capreolus capreolus) – stosowanie indywidualnych osłon z siatki

Do 3000 sztuk przestawionych lub naprawionych osłon (w okresie 2 lat)

Obwody ochronne –Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

23

Zabezpieczanie spiralami drzewek przed uszkodzeniami przez jelenia (Cervus elaphus) i sarnę (Capreolus capreolus) – zakładanie na pędy szczytowe osłonek winidurowych

Do 275 000 sztuk (w okresie 2 lat)

24

Zabezpieczanie drzewek przed uszkodzeniami przez jelenia (Cervus elaphus) i sarnę (Capreolus capreolus) – stosowanie na pędy szczytowe środków zapachowych (repelentów)

Do 585 000 sztuk (w okresie 2 lat)

25

Zabezpieczanie mechaniczne drzew przed spałowaniem przez jelenia (Cervus elaphus) – za pomocą osłon indywidualnych i środków zapachowych (repelentów)

Do 1650 sztuk (w okresie 2 lat)

26

Ochrona odnowień przed zwierzyną, poprzez redukcję liczebności jelenia (Cervus elaphus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

Odstrzał redukcyjny jelenia (Cervus elaphus) na poziomie nieprzekraczającym 30% szacowanej liczebności populacji, po zrealizowanym przyroście – do 34 sztuk na rok

27

Długoterminowe badania klimatyczne, hydrologiczne i fizykochemiczne w leśnych zlewniach górskich w Parku

Zlewnie Kamieńczyka, Wrzosówki i Łomnicy

Obwody ochronne –Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

28

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego według metodyki zatwierdzanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Zlewnia Wrzosówki

Obwód Ochronny Przełęcz

29

Badania faunistyczne nad biocenozami związanymi z drewnem w lasach Parku – owady saproksyliczne, drapieżne, pasożytnicze oraz skoczogonki

Cały teren ekosystemów leśnych objętych ochroną czynną – w ramach metodycznie wyznaczonej sieci powierzchni badawczych

Obwody ochronne –Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

30

Porównanie stanu zdrowotnego roślin rosnących w KBGJ i roślin rosnących na stanowiskach naturalnych na terenie Karkonoszy

Cały teren ekosystemów leśnych objętych ochroną czynną

31

Monitoring porostów w ramach projektu „Odnowa w środowisku – czarny trójkąt nabiera kolorów”

Cały teren ekosystemów leśnych objętych ochroną czynną

C. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Wykaszanie ekosystemów łąkowych wraz z usunięciem biomasy w tym w ramach ochrony siedlisk przyrodniczych Natura 2000:

1) 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),

2) 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion),

3) 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska,

4) 6230 Bogate florystycznie górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)

Do 35 ha na rok

Obwody ochronne –Śnieżka, Przełęcz, działka 168 AM3 Obręb Sobieszów

2

Wycinanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej w ekosystemach łąkowych w tym na siedliskach przyrodniczych Natura 2000:

1) 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),

2) 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion),

3) 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska

Do 2 ha na rok

3

Nawożenie organiczne ekosystemów łąkowych w tym siedliska przyrodnicze Natura 2000:

1) 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),

2) 6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)

Do 3,0 ha na rok

Obwody ochronne –Śnieżka, Przełęcz

4

Usuwanie młodego pokolenia drzew i krzewów pochodzących z sukcesji naturalnej w murawach naskalnych na Górze Chojnik (siedlisko przyrodnicze Natura 2000 8230 Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae))

Do 0,02 ha

Obwód Ochronny Przełęcz

5

Usuwanie owocostanów szczawiu alpejskiego (Rumex alpinus) na Hali pod Łabskim Szczytem, na Hali Szrenickiej

Do 2,5 ha na rok

Obwód Ochronny Szrenica

6

Prowadzenie Ogrodu Karkonoskich Ziół i Krzewów przy Centrum Informacyjnym w Karpaczu, w tym:

1) zbiór nasion i roślin z terenu Parku, w celu uzupełnienia kolekcji roślin o właściwościach leczniczych i gatunków rzadkich, do prezentacji edukacyjnych,

2) utrzymanie zebranych roślin w uprawie

0,3 ha

Obwód Ochronny Śnieżka

7

Założenie i prowadzenie ogrodu roślin karkonoskich w KBGJ, w tym:

1) zbiór nasion i roślin z terenu Parku w celu uzupełnienia kolekcji roślin, do prezentacji edukacyjnych,

2) utrzymanie zebranych roślin w uprawie

0,5 ha

Obwód Ochronny Przełęcz

8

Prowadzenie pokazowego torfowiska w KBGJ, w tym:

1) zbiór nasion i roślin z terenu Parku w celu uzupełnienia kolekcji roślin, do prezentacji edukacyjnych,

2) utrzymanie zebranych roślin w uprawie

0,2 ha

9

Inwentaryzacja grzybów wielkoowocnikowych (Macromycetes) Parku

Ekosystemy nieleśne objęte ochroną czynną

Obwody ochronne –Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

10

Badania szczegółowe małopowierzchniowych zbiorowisk nieleśnych Parku (w tym siedliska przyrodnicze Natura 2000–7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska)

Cały teren ekosystemów nieleśnych Parku objęty ochroną czynną– w ramach metodycznie wyznaczonej sieci powierzchni badawczych

 

11

Monitoring efektów wykonywanych zabiegów ochronnych w ramach projektu „Ochrona najcenniejszych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego etap III”

Otoczenie szlaków turystycznych objętych remontami (szlaki czerwony i zielony na Chojnik, szlak czarny przy Wodospadzie Szklarki)

 

12

Monitoring porostów w ramach projektu „Odnowa w środowisku – czarny trójkąt nabiera kolorów”

Teren Parku objęty ochroną czynną

 

13

Długoterminowe badania klimatyczne, hydrologiczne i fizykochemiczne w leśnych zlewniach górskich w Parku

Zlewnie Kamieńczyka, Wrzosówki i Łomnicy

 

14

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego według metodyki zatwierdzanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Zlewnia Wrzosówki

Obwód Ochronny Przełęcz

15

Porównanie stanu zdrowotnego roślin rosnących w KBGJ i roślin rosnących na stanowiskach naturalnych na terenie Karkonoszy

Ekosystemy nieleśne objęte ochroną czynną

Obwody ochronne –Śnieżka, Przełęcz, Szrenica

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1: 25 000, według stanu na dzień 1.01.2002 r. Mapa znajduje się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego w miejscowości Jelenia Góra.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin na obszarach objętych ochroną czynną

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

 

1

Bażyna czarna (Empetrum nigrum)

Zachowanie in situ i ex situ

1. Zbiór nasion lub części roślin ze stanowisk naturalnych.

2. Hodowla sadzonek w KBGJ.

3. Przechowywanie nasion w Leśnym Banku Genów Kostrzyca (LBGK)

4. Utrzymanie roślin w hodowli w Ogrodzie Karkonoskich Ziół i Krzewów w Karpaczu, w ogrodzie lub na pokazowym torfowisku przy KBGJ.

5. Zachowanie gatunku w terenie Parku in situ

 

2

Bażyna obupłciowa
(Empetrum hermaphroditum)

 

 

3

Borówka bagienna (Vacinium uliginosum)

 

 

4

Czosnek siatkowaty(Alium victorialis)

 

 

5

Dziewięciornik błotny
(Parnassia palustris)

 

 

6

Dzwonek karkonoski (Campanula bohemica)

 

 

7

Gnidosz sudecki (Pedicularis sudetica)

 

 

 

8

Goryczuszka polna (Gentianella campestris)

 

 

 

9

Irga pospolita (Cotoneaster integerrimus)

 

 

 

10

Kalina koralowa (Viburnum opulus)

 

 

 

11

Kuklik górski (Geum
montanum)

 

 

 

12

Malina moroszka (Rubus chamaemorus)

 

 

 

13

Modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifonia)

 

 

 

14

Przetacznik alpejski (Veronica alpina)

 

 

 

15

Rozrzutka alpejska (Woodsia alpina)

 

 

 

16

Rzeżucha gorzka Opiza (Cardamine amara subsp.
opizii)

 

 

 

17

Rzeżucha rezedolistna (Cardamine resedifolia)

 

 

 

18

Skalnica naprzeciwlistna (Saxifraga oppositifolia)

 

 

 

19

Szarota drobna (Gnaphalium supinum)

 

 

 

20

Świetlik maleńki (Euphrasia minima)

 

 

 

21

Wełnianeczka alpejska (Baeothryon alpinum)

 

 

22

Wierzba lapońska (Salix lapponum)

 

 

23

Wierzba zielna (Salix herbacea)

 

 

24

Żurawina błotna (Oxycoccus palustris)

 

 

25

Żurawina drobnolistkowa (Oxycoccus microcarpus)

 

 

26

Biedrzeniec mniejszy (Pimpinella saxifraga subsp. rupestris)

Zachowanie in situ i ex situ

1. Utrzymanie roślin w hodowli w KBGJ.

2. Utrzymanie roślin w hodowli w Ogrodzie Karkonoskich Ziół i Krzewów w Karpaczu, w ogrodzie lub na pokazowym torfowisku przy KBGJ.

3. Przechowywanie nasion w LBGK.

4. Zachowanie gatunku na terenie Parku in situ

27

Czeremcha skalna (Padus petraea)

28

Czosnek syberyjski (Alium sibiricum)

29

Gęsiówka alpejska (Arabis alpina)

 

30

Jałowiec pospolity halny (Juniperus communis subsp. alpina)

 

 

31

Porzeczka skalna (Ribes petraeum)

 

 

32

Przytulia sudecka (Galium sudeticum)

 

 

33

Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)

 

 

34

Różeniec górski (Rhodiola rosea)

 

 

35

Skalnica bazaltowa (Saxifraga moschata subsp. basaltica)

 

 

36

Skalnica mchowata
(Saxifraga bryoides)

 

 

37

Skalnica śnieżna (Saxifraga nivalis)

 

 

38

Turzyca patagońska (Carex magellanicum)

 

 

39

Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)

 

 

40

Zmienka górska (Cryptogramma crispa)

 

 

41

Żebrowiec górski (Pleurospermum austriacum)

 

 

42

Arcydzięgiel litwor (Angelica archangelica)

Zachowanie in situ i ex situ

1. Zbiór nasion lub części roślin z naturalnych stanowisk.

2. Hodowla sadzonek oraz utrzymanie roślin w hodowli w KBGJ.

3. Utrzymanie roślin w hodowli w Ogrodzie Karkonoskich Ziół i Krzewów w Karpaczu, w ogrodzie lub na pokazowym torfowisku przy KBGJ.

4. Zachowanie gatunku na terenie Parku in situ

43

Arnika górska (Arnica montana)

44

Brzoza omszona karpacka (Betula pubescens ssp. carpatica)

45

Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)

46

Krokus wiosenny (Crocus heufelianus)

47

Kruszyna pospolita(Frangula alnus)

 

 

48

Prosiecznik jednogłówkowy (Hypochoeris uniflora)

 

 

49

Trzmielina pospolita (Euonyus europaeus)

 

 

50

Wszewłoga górska (Meum athamanticum)

 

 

51

Sosna kosodrzewina (Pinus mugo)

Zachowanie in situ i ex situ

1.Utrzymanie roślin w hodowli w KBGJ.

2. Utrzymanie roślin w hodowli w Ogrodzie Karkonoskich Ziół i Krzewów w Karpaczu, w ogrodzie lub na pokazowym torfowisku przy KBGJ.

3. Zachowanie gatunku na terenie Parku in situ

52

Rozchodnik olbrzymi (Sedum maximum)

 

53

Róża alpejska (Rosa pendulina)

 

54

Wełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum)

 

55

Wełnianka wąskolistna (Eriophorum angustifolium)

 

 

56

Widlicz alpejski
(Diphasiastrum alpinum)

 

 

57

Borówka brusznica (Vacinium vitis-idaea)

Hodowla ex situ

1. Zbiór nasion lub części roślin ze stanowisk naturalnych.

2. Hodowla sadzonek w KBGJ.

3. Utrzymanie roślin w hodowli w Ogrodzie Karkonoskich Ziół i Krzewów w Karpaczu, w ogrodzie lub na pokazowym torfowisku przy KBGJ

58

Borówka czernica (Vacinum myrtillus)

 

59

Ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum)

 

60

Czosnaczek pospolity (Alliaria petiolata)

 

61

Czworolist pospolity (Paris guadrifolia)

 

62

Dzwonek szerokolistny (Campanula latifolia)

 

 

63

Fiołek błotny (Viola palustris)

 

 

64

Fiołek dwukwiatowy (Viola biflora)

 

 

65

Głóg jednoszyjkowy (Crategus monogyna)

 

 

66

Głóg dwuszyjkowy (Crategus laevigata)

67

Goryczka tojeściowa
(Gentiana asclepiadea)

 

 

68

Jaskier platanolistny (Ranunculus platanoides)

 

 

69

Miłosna górska (Adenostyles alliariae)

 

 

70

Modrzyk górski (Cicerbita alpina)

 

 

71

Niebielistka trwała (Swertia perennis)

 

 

72

Oset łopianowaty (Carduus presonata)

 

 

73

Pierwiosnka maleńka (Primula minima)

 

 

74

Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis)

 

 

75

Przytulia wonna (Galium odoratum)

 

 

76

Rodzaj Torfowce (Sphangnum sp)

 

 

77

Rozchodnik alpejski (Sedum alpestre)

 

 

78

Róża dzika (Rosa canina)

 

 

79

Sasanka alpejska (Pulsatilla alba)

 

 

80

Sit cienki (Juncus filiformis)

 

 

81

Sit skucina (Juncus trifidus)

 

 

82

Tojad sudecki (Aconitum plicatum)

 

 

83

Turzyca bagienna
(Carex limosa)

 

 

84

Turzyca dzióbkowata (Carex rostrata)

 

 

85

Turzyca pospolita (Carex nigra)

 

 

86

Turzyca skąpokwiatowa (Car ex pauciflora)

 

 

87

Turzyca tęga (Carex bigelowii ssp. rigida)

 

 

88

Wełnianeczka darniowa (Baeothryon caespitosum)

 

 

89

Wietlica alpejska (Athyrium distentifolium)

 

 

90

Wrzos zwyczajny

(Calluna vulgaris)

 

 

91

Zawilec narcyzowy

(Anemone narcissiflora)

 

II. Sposoby ochrony czynnej gatunków zwierząt na obszarach objętych ochrona czynną

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Gatunki ptaków (Aves)

Inwentaryzacja i monitoring przyrodniczy

1. Inwentaryzacja znanych stanowisk wybranych gatunków i poszukiwanie miejsc ich występowania.

2. Monitorowanie stanu populacji.

3. Badanie sukcesu lęgowego w znanych miejscach gniazdowania

 

Inwentaryzacja i kontrola skrzynek lęgowych

1. Kontrola zasiedlenia skrzynek lęgowych.

2. Czyszczenie skrzynek lęgowych.

3. Uzupełnienie bazy danych o rozmieszczeniu skrzynek lęgowych

2

Jeleniowate (Cervidae)

Monitoring jelenia z użyciem telemetrii satelitarnej, badania weterynaryjne gatunku

1. Badania migracji i przestrzennych wymagań jelenia (Cervus elaphus) w Karkonoszach, odłów w celu założenia nadajników GPS.

2. Badania genetyczne i badania występowania pasożytów

3

Nietoperze (Chiroptera)

Inwentaryzacja i kontrola sztucznych schronień (skrzynek dla nietoperzy (Chiroptera))

1. Kontrola zasiedlenia skrzynek.

2. Czyszczenie skrzynek.

3. Uzupełnienie bazy danych o rozmieszczeniu i zasiedleniu skrzynek w terenie

 

Prowadzenie badań składu gatunkowego i preferencji siedliskowych nietoperzy (Chiroptera) z użyciem detekcji ultradźwiękowej.

1. Badania z użyciem detekcji ultradźwiękowej, prowadzenie nasłuchów, odłowy w sieci i oznaczanie gatunków.

2. Poszukiwania schronień letnich i zimowych

4

Pilchowate (Gliridae)

Inwentaryzacja i kontrola skrzynek dla pilchowatych (Gliridae)

1. Kontrola zasiedlenia skrzynek.

2. Czyszczenie skrzynek.

3. Uzupełnienie bazy danych o rozmieszczeniu i zasiedleniu skrzynek lęgowych.

5

Kuraki leśne – cietrzew (Tetrao tetrix)

Ograniczenie presji drapieżników będących na liście gatunków łownych na populację cietrzewia (Tetrao tetrix)

Ograniczenie liczebności drapieżników zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, w ilości:

1) lis (Vulpes vulpes) do 20 sztuk,

2) jenot (Nyctereutes procyonoides) w przypadku stwierdzenia na terenie Parku

 

Oczyszczanie tokowisk

Powstrzymywanie sukcesji drzew i krzewów, zarastających tokowiska cietrzewia (Tetrao tetrix)

 

 

Monitoring z użyciem telemetrii satelitarnej

Badania karkonoskiej populacji cietrzewia (Tetrao tetrix) (odłów 4 osobników, założenie nadajnika GPS)

6

Bezkręgowce

(Invertebrata)

Motyle (Lepidoptera) Niepylak apollo (Parnassius apollo)

1. Tworzenie warunków do reintrodukcji gatunku poprzez hodowlę rośliny żywicielskiej (Sedum maximum) w KBGJ oraz jej wysiewanie na potencjalnych siedliskach.

2. Transport gatunku z hodowli w Sycowie do KBGJ.

3. Hodowla i reintrodukcja gatunku.

Motyle (Lepidoptera) hodowla w motylarni

Hodowla motyli (Lepidoptera) w motylarni hodowlano-pokazowej w KBGJ

Motyle (Lepidoptera) dzienne – badanie rozmieszczenia oraz wielkości populacji poszczególnych gatunków

1. Inwentaryzacja występowania.

2. Hodowla w warunkach kontrolowanych.

3. Odłów gatunków motyli w ramach prowadzonych badań naukowych

Bezkręgowce (Invertebrata) rozwijające się w drewnie

1. Pobieranie wycinków pni dla hodowli w warunkach kontrolowanych bezkręgowców (Invertebrata) saproksylicznych, drapieżnych i pasożytniczych.

2. Stosowanie pułapek Barbera, izolatorów do łapania owadów (Insecta) w celu rozpoznania składu entomofauny na wyznaczonych powierzchniach badawczych w ramach tematu „Badania nad biocenozami związanymi z drewnem w lasach Parku – owady saproksyliczne, drapieżne i pasożytnicze”.

3. Przetrzymywanie, oznaczanie, preparowanie bezkręgowców (Invertebrata)w ramach wykonywania prac badawczych

Bezkręgowce środowisk wodnych:

1) ważki (Odonata),

2) chruściki (Trichoptera),

3) jętki (Ephemeroptera),

4) widelnice (Plecoptera),

5) chrząszcze wodne (Coleoptera)

Odławianie larw oraz postaci dorosłych bezkręgowców wodnych za pomocą sit bentosowych, chwytaczy dennych i siatek entomologicznych oraz fotopułapek (owady dorosłe) w ramach badań naukowych

 

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

Oddziały – 5, 8d, f, 9f, g, 10d, f, 19, 20, 21, 22a, c, 23i, h, m, 24, 25, 67j, k, l, m, n, 67g, j, k, l, m, p, 68f, 69l, m, n, o, 71l, n, o, 73 n, o, 74j, k, l, m, 75h, i, j, k, 76k, l, 77k, 81t, w, 82j, 83k, l, m, n, 84f, g, h, i, j, k, l, 85f, h, i, k, l, 87-97, 98b, d, f, g, h, 99, 100-103, 160i, 163l, 164f, g, 165i, 166j, l, 169-173, 175c, f, 196b, c, 197, 198b, c, 201d, 202-208, 209b, d, g, h, i, k, l, m, o, 210, 211

2075,8529

2

Ochrona czynna

1. Oddziały – 1-4, 6, 7, 8a, b, c, 9a, b, c, d, 10a, b, c, 11-18, 22b, 23a, b, c, d, f, g, j, k, l, 26-29, 30a, b, c, d, f, g, h, j 31a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, o 32, 33, 34a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n 35a, b, c, d, f, g, h, i, j, 36-66, 67a, b, c, d, f, h, i, n, o, 68a, b, c, d, g, h, 69a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 70, 71a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, m, 72, 73A, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, 74a, b, c, d, f, g, h, i, 75a, b, c, d, f, g, 76a, b, c, d, f, g, h, i, j, 77a, b, c, d, f, g, h, i, j, 78, 79, 80, 81a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r., s, x, 82a, b, c, d, f, g, h, i, k, l, 83a, b, c, d, f, g, h, i, j, o, 84a, b, c, d, 85a, b, c, d, g, j, 86, 98a, c, 104, 105a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m 106-113, 114a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 115, 116, 117, 118a, b, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, r., s, t, y, 119, 120a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 121-152, 153a, b, c, d, 159, 160a, b, c, d, f, g, h, 161, 162, 163a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, m, 164a, b, c, d, 165a, b, c, d, f, g, h, 166a, b, c, d, f, g, h, i, k, 167, 168, 174, 175a, b, d, 176-195, 196a, 198a, d, – 200, 201a, b, c, f, g, h, 209a, c, j, f, n, 212a, b, c, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, w, x, y, z, ax, bx, cx, dx, fx, gx, hx, ix, 213a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, r, s, t, w, x, ax, bx, fx, gx, hx, ix, jx, kx, lx, 214a, b, c, d, f, g, h, i, 215a, b, c, d, f, g.

2. Działka numer 168 AM 3, Obręb Sobieszów

3486,0260

3

Ochrona krajobrazowa

1. Oddziały – 30i, k, 31n, p, 34o, p, 35k, 43i, j, 105n, o, 114l, m, n, 118c, d, p, w, x, 120l, 212d, 213y, z, ex, dx, mx, nx, 214j, k, 215h, i, j, k, l, m, n, o.

2. Działki o numerach – 399, 457/2, 457/2, 240, 324, 332, 357, 342, 355, 369, 352, 356, 128, 292, 307, 308/1, 372, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 532/1

22,1620

Razem

5584,0409

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1: 25 000, według stanu na dzień 1.01.2002 r. Mapa znajdują się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego w miejscowości Jelenia Góra.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Cały teren Parku

50

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie, oddział 215

100

2

Ośrodek Muzealno – Edukacyjny w Jeleniej Górze

50

3

Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu – dwa obiekty, oddziały – 31, 71

80

4

Kaplica Św. Wawrzyńca, działka nr 128, Obręb Karpacz 3, Gmina Karpacz

100

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Wąwóz i Wodospad Kamieńczyka, oddział 184

50

2

Miejsce odpoczynku – Tabaczana Ścieżka, oddział 6b

30

3

Miejsce odpoczynku – Sowia Przełęcz, oddział 18d

40

4

Miejsce odpoczynku – Droga Urszuli, oddziały – 29a, 29b (2 miejsca odpoczynku)

40

5

Miejsce odpoczynku – przy Schronisk nad Łomniczką, oddział 48b

30

6

Miejsce odpoczynku – przy Śląskiej Drodze, oddział 52k

30

7

Miejsce odpoczynku – oddziały – 52g, 63b, (2 miejsca odpoczynku)

40

8

Miejsce odpoczynku – Spalona Strażnica, oddział 92f

40

9

Miejsce odpoczynku – Słonecznik, oddział 96

25

10

Miejsce odpoczynku koło Orlinka, oddział 45a

40

11

Miejsce odpoczynku – Strażnica Karkonoskiego Parku Narodowego „Domek Myśliwski”, oddział 71m

40

12

Miejsce odpoczynku – Polana, oddział 56a, 56b, 56d (3 miejsca odpoczynku)

60

13

Miejsce odpoczynku – przy Drodze B. Czecha, oddział 35d

25

14

Miejsce odpoczynku – enklawa Chojnik, oddział 213i, 213s

30

15

Miejsce odpoczynku – Petrówka, oddziały – 104d, 123h (2 miejsca odpoczynku)

25

16

Miejsce odpoczynku – Koralowa Ścieżka, oddział 119a

30

17

Miejsce odpoczynku – Koralowa Ścieżka przy III Drodze, oddział 146a

40

18

Miejsce odpoczynku – Śnieżne Kotły, oddział 171r

50

19

Miejsce odpoczynku – Wodospad Kamieńczyka, oddział 184j

50

20

Miejsce odpoczynku – przy szlaku czerwonym na Halę Szrenicką, oddział 190g

40

21

Miejsce odpoczynku – oddziały – 180b, 181a (2 miejsca odpoczynku)

25

22

Miejsce odpoczynku – Kukułcze Skały, oddział 168g

40

23

Miejsce odpoczynku – Wodospad Szklarki, oddział 215a

50

24

„Schronisko Nad Łomniczką”, Gmina Karpacz, Obręb Karpacz 4, działka nr 473

30

25

„Schronisko Górskie Dom Śląski”, Gmina Karpacz, Obręb Karpacz 4, działka nr 471

80

26

„Restauracja na Śnieżce”, Gmina Karpacz, Obręb Karpacz 3, działka nr 128

120

27

Schronisko „Strzecha Akademicka”, Gmina Karpacz, Obręb Karpacz 4, działka nr 470

180

28

Schronisko „Samotnia”, Gmina Karpacz, Obręb Karpacz 4, działka nr 469

100

29

Schronisko „Odrodzenie”, Gmina Podgórzyn, Obręb Przesieka, działka nr 456

127

30

Schronisko „Pod Łabskim Szczytem” (2 budynki), Gmina Szklarska Poręba, Obręb Szklarska Poręba 8, działka nr 369

80

31

Schronisko „Szrenica”, Gmina Szklarska Poręba, Obręb Szklarska Poręba 8, działka nr 356

100

32

Schronisko „Na Hali Szrenickiej”, Gmina Szklarska Poręba, Obręb Szklarska Poręba 8, działka nr 352

200

33

Schronisko „Kochanówka”, Gmina Piechowice, Obręb Michałowice, działka nr 240

30

34

Schronisko „Na Zamku Chojnik”, Gmina Jelenia Góra, Obręb Sobieszów 1, działka nr 399

56

35

Bufet w budynku górnej stacji kolei linowej na Kopę, Gmina Karpacz, Obręb Karpacz 4, działka nr 472

50

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Strefa wypoczynkowa, Chojnik, oddziały – 212, 213, działka nr 168 Arkusz Mapy nr 3 Obręb Sobieszów

50

V. Miejsca udostępniane w celach sportowych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Obszary w Kotle Małego Stawu (od Szerokiego żlebu do żlebu Wrota Przemytników), oddziały – 93, 94

12

2

Obszary w Wielkim Śnieżnym Kotle (od żlebu Mokrego do Rynny Świętego Elma), oddział – 171

12

3

Stanowisko dla paralotni na zboczach Kopy

5

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewostanów Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu w skali 1: 25 000, według stanu na dzień 1.01.2002 r. Mapa znajdują się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego w miejscowości Jelenia Góra.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »