| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 8 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia wysokiej jakości merytorycznej:

1) testów regulacyjnych do projektów założeń projektów ustaw oraz Ocen Skutków Regulacji do projektów ustaw i aktów wykonawczych opracowywanych w Ministerstwie Środowiska,

2) Ocen Skutków Regulacji do projektów ustaw opracowywanych przez Rządowe Centrum Legislacji na podstawie założeń projektów ustaw opracowanych przez Ministerstwo Środowiska

– powołuje się Zespół do spraw testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) wsparcie merytoryczne i analityczne komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska właściwych merytorycznie dla danego projektu założeń projektu ustawy lub projektu aktu normatywnego, zwanych dalej „właściwymi komórkami”, w zakresie opracowywania testów regulacyjnych i Ocen Skutków Regulacji, zwanych dalej łącznie „OSR”;

2) zapewnienie poprawności merytorycznej i metodycznej OSR.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska stale zastępujący Ministra Środowiska zgodnie z zarządzeniem Ministra Środowiska w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska;

2) Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji w Ministerstwie Środowiska, zwany dalej „Pierwszym Zastępcą”;

3) Drugi Zastępca Przewodniczącego Zespołu – naczelnik wydziału właściwego do spraw OSR w Departamencie Strategii i Komunikacji w Ministerstwie Środowiska, zwany dalej „Drugim Zastępcą”;

4) Członkowie Zespołu.

2. Członkami Zespołu są:

1) wskazani przez Dyrektorów przedstawiciele Departamentów:

a) Ekonomicznego,

b) Funduszy Ekologicznych,

c) Geologii i Koncesji Geologicznych,

d) Gospodarki Odpadami,

e) Leśnictwa i Ochrony Przyrody,

f) Nadzoru Geologicznego,

g) Ochrony Powietrza,

h) Ochrony Środowiska,

i) Prawnego,

j) Strategii i Komunikacji,

k) Zasobów Wodnych,

l) Zrównoważonego Rozwoju;

2) członek Gabinetu Politycznego Ministra wskazany przez Szefa Gabinetu Politycznego Ministra;

3) przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wskazany przez Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. W pracach Zespołu, w zależności od zaistniałej potrzeby, mogą – na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu lub Pierwszego Zastępcy – brać udział inne osoby, w szczególności przedstawiciele innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska, przedstawiciele jednostek podległych Ministrowi Środowiska bądź przez niego nadzorowanych.

§ 4.

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy kierowanie pracami Zespołu, w szczególności akceptowanie OSR zaopiniowanych przez Zespół.

2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu OSR zaopiniowane przez Zespół akceptuje członek Kierownictwa Ministerstwa Środowiska zastępujący Sekretarza Stanu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Ministra Środowiska w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

§ 5.

1. Do zadań Pierwszego Zastępcy należy w szczególności:

1) weryfikacja projektów OSR pod względem formalnym;

2) określanie trybu pracy nad projektem OSR;

3) wyznaczanie dodatkowych zadań do wykonania przez poszczególnych Członków Zespołu;

4) opracowywanie stanowiska Zespołu do projektu OSR, przy czym w przypadku:

a) braku uwag Zespołu do projektu OSR – przedkładanie stanowiska Zespołu i OSR do akceptacji Przewodniczącego Zespołu,

b) uwag Zespołu do projektu OSR – przekazywanie stanowiska Zespołu do właściwej komórki.

2. W czasie nieobecności Pierwszego Zastępcy zastępuje go Drugi Zastępca.

§ 6.

Do zadań Członków Zespołu należy:

1) dokonywanie analizy i sporządzanie pisemnych opinii do przekazanych im projektów OSR pod względem kompletności i prawidłowości zastosowanej metodyki;

2) doradzanie właściwym komórkom w zakresie metodyki opracowywania OSR;

3) terminowa realizacja zadań;

4) uczestnictwo w wypracowaniu wspólnego stanowiska Zespołu, w tym również poprzez udział w spotkaniach Zespołu;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępców.

§ 7.

W celu zapewnienia bezstronności i terminowości prac Zespół uchwala regulamin pracy, który zawiera szczegółowy opis trybu pracy Zespołu.

§ 8.

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Strategii i Komunikacji.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »