| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 33
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie sportu wyczynowego i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży oraz wspierania sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych w roku 2014.

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2)), w związku z § 2 ust. 2 i 3 załącznika do zarządzenia nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.3)) i § 9 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję oceniającą o charakterze opiniodawczo-doradczym do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie wspierania sportu wyczynowego i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie rozwijania sportu dzieci i młodzieży oraz wspierania sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych w roku 2014, zwaną dalej „Komisją”.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Adam Soroko – Przewodniczący;

2) Paweł Słomiński – Zastępca Przewodniczącego;

3) Katarzyna Antkiewicz – Sekretarz;

4) Andrzej Banasiak – Członek;

5) Jarosław Debert – Członek;

6) Renata Dutkiewicz – Wiśniewska – Członek;

7) Jan Pośnik – Członek;

8) Marta Przeździecka – Członek;

9) Marzena Szydłowska – Członek;

10) Agata Murzyn – przedstawiciel Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, Członek.

3. W pracach Komisji, z głosem doradczym, uczestniczy Marian Szczechowicz.

§ 2.

Zadaniem Komisji jest:

1) ocena merytoryczna wniosków;

2) prowadzenie negocjacji z polskimi związkami sportowymi, Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskim Komitetem Paraolimpijskim oraz ogólnokrajowymi stowarzyszeniami lub związkami stowarzyszeń działającymi w zakresie kultury fizycznej i sportu, ogólnokrajowymi stowarzyszeniami działającymi w zakresie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim, ogólnokrajowymi stowarzyszeniami działającymi w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieżowego, wojewódzkimi interdyscyplinarnymi stowarzyszeniami;

3) rekomendowanie wysokości dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w 2014 roku.

§ 3.

Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem pracy Komisji”, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.

§ 5.

1. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Wykonywanie zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

§ 6.

Komisja ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Ministra Sportu i Turystyki całości środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego lub końcem roku kalendarzowego.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu zastosowanie mają przepisy zarządzenia Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i poz. 1241, z 2012 r. poz. 490 oraz z 2013 r. poz. 829.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 18 grudnia 2013 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI

§ 1. Komisja zobowiązana jest do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów składających wnioski.

§ 2. 1. Posiedzenia Komisji prowadzi i zwołuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności pisemnie upoważniony przez Przewodniczącego członek Komisji.

2. Posiedzenia zwoływane są w zależności od potrzeb związanych z liczbą składanych wniosków.

3. Prowadzenie dokumentacji z prac Komisji nadzoruje jej Sekretarz. Z prac Komisji Sekretarz sporządza protokół zbiorczy, z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania. Po zakończeniu prac Komisji, Sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu Wyczynowego.

§ 3. 1. Komisja ocenia pod względem merytorycznym wnioski zaopiniowane pozytywnie pod względem formalnym przez pracowników Departamentu Sportu Wyczynowego.

2. Wartość merytoryczna wniosków oceniana jest na podstawie następujących kryteriów i wartości punktowych:

1) poziom danego sportu – dorobek sportowy (od 1 do 6 pkt);

2) zasięg sportu oceniany liczbą licencji zawodniczych, klubowych, trenersko-instruktorskich lub innym dokumentem potwierdzającym przynależności do polskiego związku sportowego, zwanego dalej „pzs” (od 1 do 6 pkt);

3) priorytet – podział na grupy strategiczne pzs, skuteczność startowa w ostatnich igrzyskach olimpijskich, liczba zawodników w grupach: A1, A2, B1, B2, C (od 1 do 6 pkt.);

4) organizacja szkolenia (od 1 do 3 pkt);

5) koszty osobowe (od 1 do 3 pkt).

3. Przy ocenie wniosku Komisja bierze pod uwagę ocenę realizacji zadań zleconych w latach poprzednich w zakresie rzetelności, terminowości i sposobu ich rozliczania.

4. Na podstawie protokołów oceny wniosków sporządzany jest protokół zbiorczy z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w roku 2014. Wzór protokołu oceny wniosku określa załącznik nr 1.

Wzór protokołu zbiorczego z oceny Komisji określa załącznik nr 2 do regulaminu.

5. Ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze wniosków oraz o wysokości dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki.

6. Po przyznaniu przez Ministra Sportu i Turystyki kwoty dofinansowania, Komisja prowadzi z Wnioskodawcą negocjacje zakresu rzeczowego wniosku, zaktualizowanego przez Wnioskodawcę do wysokości przyznanego dofinansowania. W protokole oceny wniosku Komisja dokonuje merytorycznej oceny zaktualizowanego wniosku oraz zapisuje ewentualne uwagi do uwzględnienia w ostatecznych planach do umowy.

§ 4. W sprawach dotyczących wyłączenia członka Komisji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.1)).

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

Załącznik nr 1
do Regulaminu pracy Komisji

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W ZAKRESIE ROZWIJANIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSPIERANIA SPORTU WYCZYNOWEGO I SPORTU WYCZYNOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2014.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2
do Regulaminu pracy Komisji

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »