| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 3 stycznia 2014 r.

w sprawie procedur zarządzania i kontroli finansowej budżetu

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz w celu realizacji przepisów:

– ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613),

– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938),

– rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289),

– rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616)

zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Wprowadza się procedury zarządzania i kontroli finansowej budżetu, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§ 2.
 Procedury:

1) gospodarowania majątkiem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,

2) sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,

3) zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

– określają odrębne zarządzenia.

§ 3.
 Za wdrożenie i stosowanie procedur w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz państwowych jednostkach budżetowych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju, odpowiedzialni są dyrektorzy i kierownicy tych komórek i jednostek.
§ 4.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

Załącznik 1. [PROCEDURY ZARZĄDZANIA I KONTROLI FINANSOWEJ BUDŻETU]

Załącznik do zarządzenia nr 1 Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 3 stycznia 2014 r. (poz. 2)

PROCEDURY ZARZĄDZANIA I KONTROLI FINANSOWEJ BUDŻETU

I. Przepisy ogólne

§ 1. Procedura zarządzania i kontroli finansowej budżetu, zwana dalej „procedurą”, określa:

1) przebieg prowadzenia prac nad projektem ustawy budżetowej w zakresie części budżetowych, których dysponentem jest Minister Infrastruktury i Rozwoju, w tym w układzie zadaniowym;

2) przebieg przygotowania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie, o którym mowa w art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);

3) przebieg przygotowania materiałów do opracowania i aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;

4) sposób i tryb sporządzania projektów planów finansowych i planów finansowych w zakresie części budżetowych, których dysponentem jest Minister Infrastruktury i Rozwoju;

5) sposób i tryb finansowania i rozliczania inwestycji z budżetu państwa;

6) zasady wykonywania ustawy budżetowej, w tym tryb dokonywania zmian w planach finansowych oraz zasady przygotowania sprawozdań budżetowych;

7) tryb i zasady dokonywania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub na wniosek tego ministra zmian w wydatkach na programy, o których mowa w art. 171 ust. 2 oraz 194 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 2. Użyte w procedurze określenia oznaczają:

1) BA – Biuro Administracyjne;

2) BDG – Biuro Dyrektora Generalnego;

3) BZL – Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi;

4) DBI – Departament Budżetu Infrastruktury;

5) DBR – Departament Budżetu Rozwoju;

6) DI – Departament Informatyki;

7) inny podmiot – podmiot inny, niż wymieniony w pkt 9, dla którego są planowane wydatki w częściach budżetowych 18, 21, 34 i 39;

8) IZ/IK – właściwa komórka organizacyjna Ministerstwa realizująca zadania związane z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej, Koordynującej lub Krajowej dla programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

9) jednostki podległe – państwowe jednostki budżetowe finansowane zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowych 18, 21, 34 i 39;

10) koszty funkcjonowania – wydatki budżetu państwa na statutową działalność oraz funkcjonowanie ponoszone poza programami finansowanymi z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

11) Minister – Minister Infrastruktury i Rozwoju;

12) Ministerstwo – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;

13) pozostałe wydatki – wydatki budżetu państwa z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe, celowe i przedmiotowe oraz programy wieloletnie, inne niż określone w pkt 10 i 14;

14) program – program finansowany z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

15) rozporządzenie MF – rozporządzenie Ministra Finansów wydawane na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

16) ustawa – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

17) WPFP – Wieloletni Plan Finansowy Państwa.

§ 3. Minister jest dysponentem następujących części budżetowych:

1) 18 – Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;

2) 21 – Gospodarka morska;

3) 34 – Rozwój regionalny;

4) 39 – Transport.

II. Prowadzenie prac nad projektem ustawy budżetowej

1. Postanowienia ogólne

§ 4. 1. Materiały do projektu ustawy budżetowej oraz WPFP są przygotowywane na podstawie przepisów ustawy i rozporządzenia MF, z zachowaniem terminów wyznaczonych przez:

1) Ministra Finansów dla Ministra;

2) DBR i DBI dla komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostek podległych;

3) BDG dla komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie kosztów funkcjonowania.

2. Za przygotowanie i przekazanie do Ministra Finansów materiałów do projektu ustawy budżetowej oraz WPFP odpowiada:

1) DBI – w zakresie części 18, 21 i 39, z zastrzeżeniem obowiązku uzgodnienia z DBR materiałów przekazywanych Ministrowi Finansów w zakresie wydatków na programy;

2) DBR – w zakresie części 34 oraz materiałów w zakresie, o którym mowa w art. 138 ust. 3 ustawy.

2. Plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych (pierwszy etap prac nad projektem budżetu)

§ 5. 1. DBR i DBI występują do BDG i komórek organizacyjnych Ministerstwa, jednostek podległych oraz innych podmiotów o przekazanie w określonym terminie planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych, zwanych dalej „planami rzeczowymi”, w tym informacji o nowych zadaniach.

2. Plany rzeczowe zadań powinny być przedstawione na właściwych formularzach planistycznych wraz z uzasadnieniem, przygotowanym zgodnie z wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia MF oraz przekazanymi przez DBR i DBI.

3. Wypełnione formularze planistyczne w zakresie planów rzeczowych zadań:

1) w zakresie kosztów funkcjonowania oraz pozostałych wydatków wskazane przez DBR i DBI komórki organizacyjne Ministerstwa, jednostki podległe oraz inne podmioty przekazują, według właściwości, do DBR, DBI lub BDG. BDG przekazuje formularze planistyczne, według właściwości, do DBR lub DBI;

2) związanych z realizacją programów:

a) w części 34 komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki podległe przekazują do właściwych IZ/IK,

b) w części 18, 21 i 39 komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki podległe przekazują do DBI, do wiadomości właściwych IZ/IK.

4. IZ/IK po otrzymaniu formularzy, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, przygotowują i przekazują do DBR zbiorcze formularze planistyczne dotyczące planów rzeczowych zadań realizowanych w ramach programów w części 34.

5. Plany rzeczowe zadań w zakresie wydatków dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie przed przekazaniem do DBR lub DBI, podlegają uzgodnieniu z BA, DI oraz BZL, w zakresie właściwości tych komórek. Kopie formularzy planistycznych w zakresie wydatków na programy dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie komórki organizacyjne Ministerstwa przekazują równolegle do wiadomości BDG.

6. Plany rzeczowe zadań w zakresie wydatków na inwestycje budowlane i zakupowe realizowane poza programami podlegają weryfikacji i uzgodnieniu przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa prowadzące sprawy nadzoru Ministra nad organami lub jednostkami organizacyjnymi, dla których planowane są wydatki inwestycyjne ujmowane w części 18, 21, 34 i 39 – w zakresie zgodności z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).

7. DBR i DBI, po dokonaniu weryfikacji planów rzeczowych, o których mowa w ust. 5, mogą zwrócić się do komórek organizacyjnych Ministerstwa lub jednostek podległych o dodatkowe wyjaśnienia, dokonanie niezbędnych korekt lub uzupełnień.

8. Na podstawie otrzymanych dokumentów DBR i DBI sporządzają, w zakresie swojej właściwości, propozycje planów rzeczowych i wraz z pismem przewodnim do Ministra Finansów przedstawiają je do podpisu Ministra. Plany rzeczowe w zakresie wydatków na programy w części 18, 21 i 39 DBI, przed przekazaniem do podpisu Ministra, uzgadnia z właściwą IZ/IK i DBR.

9. Po podpisaniu pisma przez Ministra, komplet dokumentów jest przesyłany do Ministerstwa Finansów. Formularze planistyczne w zakresie wydatków na programy w części 18, 21 i 39 DBI przekazuje jednocześnie do wiadomości DBR i właściwej IZ/IK.

3. Projekt budżetu państwa (drugi etap prac nad projektem budżetu)

§ 6. 1. Po otrzymaniu wstępnego limitu wydatków, DBR i DBI dokonują podziału limitu i przedstawiają propozycję podziału tego limitu do akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa.

2. DBR i DBI przekazują informację o przyjętych przez Radę Ministrów założeniach, w tym wskaźnikach makroekonomicznych stanowiących podstawę kalkulacji kwot dochodów i wydatków oraz o wstępnej kwocie limitu wydatków w zakresie:

1) kosztów funkcjonowania i pozostałych wydatków przeznaczonych na:

a) realizację zadań finansowanych w ramach kosztów funkcjonowania w zakresie wydatków dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie – BDG celem przekazania limitu wydatków innym komórkom organizacyjnym Ministerstwa,

b) realizację pozostałych wydatków – właściwym komórkom organizacyjnym Ministerstwa oraz jednostkom podległym;

2) wydatków na programy w:

a) części 34 – właściwym IZ/IK celem przekazania limitu wydatków innym komórkom organizacyjnym Ministerstwa lub jednostkom podległym i przygotowania formularzy planistycznych dla części 34 w zakresie zarządzanego lub koordynowanego programu, oraz do wiadomości BDG,

b) w częściach 18, 21 i 39 – właściwym komórkom organizacyjnym Ministerstwa, a w zakresie obejmującym wydatki dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie również do wiadomości BDG, a także jednostkom podległym celem przygotowania formularzy planistycznych w zakresie swojej właściwości.

3. W oparciu o przekazane informacje, o których mowa w ust. 2, komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki podległe sporządzają, w ramach przekazanych limitów wydatków, plany dochodów i plany wydatków, w tym w układzie zadaniowym, na właściwych formularzach planistycznych.

4. DBR lub DBI może przed otrzymaniem wstępnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zobowiązać jednostki podległe oraz BDG do opracowania wstępnego projektu planu dochodów i planu wydatków wraz ze stosownym uzasadnieniem.

5. Komórki organizacyjne Ministerstwa i BDG oraz jednostki podległe przekazują łącznie z wypełnionymi formularzami planistycznymi uzasadnienie, przygotowane zgodnie z wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia MF oraz przekazanymi przez DBR lub DBI.

6. Wypełnione formularze planistyczne w zakresie dochodów i wydatków w ramach:

1) kosztów funkcjonowania i pozostałych wydatków przeznaczonych na:

a) realizację zadań finansowanych w ramach kosztów funkcjonowania w zakresie wydatków dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie BDG przekazuje odpowiednio do DBR i DBI, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8,

b) realizację pozostałych wydatków właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa i jednostki podległe przekazują odpowiednio do DBR i DBI;

2) programów w:

a) części 34 właściwe IZ/IK przekazują do DBR, a w zakresie obejmującym wydatki dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie również do wiadomości BDG, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8,

b) częściach 18, 21 i 39 właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki podległe przekazują do DBI, do wiadomości właściwych IZ/IK, a w zakresie obejmującym wydatki dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie również do wiadomości BDG, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

7. Formularze planistyczne, o których mowa w ust. 6, obejmujące wydatki na wynagrodzenia pracowników Ministerstwa przygotowywane są przez BZL.

8. Formularze planistyczne, o których mowa w ust. 6, w zakresie wydatków na zadania realizowane przez BA, DI oraz BZL wymagają uzgodnienia z tymi komórkami.

9. DBR i DBI, po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów, mogą zwrócić się do właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa i jednostek podległych o dodatkowe wyjaśnienia, o dokonanie niezbędnych korekt lub uzupełnień.

10. Na podstawie przekazanych dokumentów DBR i DBI przygotowują formularze planistyczne, w tym w układzie zadaniowym, według wzorów określonych w rozporządzeniu MF oraz pismo do Ministra Finansów i następnie przedstawiają je do podpisu Ministra. Formularze planistyczne w zakresie wydatków na programy w części 18, 21 i 39 DBI przed przekazaniem do podpisu Ministra uzgadnia z właściwą IZ/IK i DBR.

11. Po podpisaniu pisma przez Ministra komplet dokumentów jest przesyłany do Ministerstwa Finansów oraz do innych właściwych podmiotów wymienionych w rozporządzeniu MF. Formularze planistyczne w zakresie wydatków na programy w części 18, 21 i 39 DBI przekazuje jednocześnie do wiadomości DBR i właściwej IZ/IK.

12. Po przekazaniu przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej do Sejmu RP, DBR i DBI przygotowują, według właściwości, informację o projekcie ustawy budżetowej dla komisji sejmowych i senackich.

13. Przygotowując informację, o której mowa w ust. 12, DBR i DBI mogą zwrócić się do komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostek podległych o dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia przedstawionych materiałów. Na każdym etapie prac nad projektem ustawy budżetowej, na wniosek DBR lub DBI, komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki podległe są zobowiązane do niezwłocznego udzielenia dodatkowych wyjaśnień i przekazania materiałów uzupełniających dotyczących projektu ustawy budżetowej.

14. Informację, o której mowa w ust. 12, DBR i DBI przekazują do akceptacji Ministra.

4. Materiały do projektu ustawy budżetowej w zakresie programów

§ 7. 1. Na podstawie materiałów przedłożonych przez dysponentów poszczególnych części budżetu państwa uczestniczących w realizacji programów DBR, w porozumieniu z właściwymi IZ/IK, przygotowuje propozycje dotyczące planów rzeczowych zadań realizowanych w ramach programów.

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, są przygotowywane z uwzględnieniem wieloletnich limitów wydatków na programy, zapotrzebowania zgłaszanego przez dysponentów części budżetowych uczestniczących we wdrażaniu programów, w trybie i terminach oraz na formularzach planistycznych, określonych w rozporządzeniu MF. Propozycje są przygotowywane również z uwzględnieniem konieczności ustalenia limitów wydatków na poziomie zabezpieczającym wydatkowanie środków na programy w wysokościach pozwalających na spełnienie wymogów wynikających z zasady n+3/n+2.

3. Po uzgodnieniu z właściwymi IZ/IK planów rzeczowych zadań realizowanych w ramach programów, DBR przygotowuje odpowiednie formularze planistyczne i przedstawia je do podpisu Ministra wraz z pismem do Ministra Finansów, a po podpisaniu przesyła do Ministerstwa Finansów, informując o tym właściwe IZ/IK.

4. Po otrzymaniu z Ministerstwa Finansów informacji o akceptacji przedłożonych planów rzeczowych zadań, o których mowa w ust. 3, DBR przekazuje poszczególnym dysponentom części budżetu państwa oraz DBI wstępne kwoty limitów wydatków na programy. Kwoty są przekazywane do wiadomości IZ/IK.

5. Po otrzymaniu od dysponentów planów dochodów i wydatków związanych z realizacją programów, DBR, w porozumieniu z IZ/IK, przygotowuje propozycje materiałów, o których mowa w art. 138 ust. 3 ustawy, zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia MF i przedkłada do podpisu Ministra, a po podpisaniu przesyła do Ministerstwa Finansów, informując o tym właściwe IZ/IK.

5. Materiały do opracowania aktualizacji WPFP

§ 8. 1. Po otrzymaniu od Ministra Finansów pisma przekazującego prognozy i założenia makroekonomiczne oraz wytyczne dotyczące przygotowania WPFP, DBR i DBI przekazują powyższe informacje do BDG i komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostek podległych wraz z wytycznymi dotyczącymi przygotowania materiałów do aktualizacji WPFP.

2. W oparciu o przekazane informacje BDG i komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki podległe przygotowują materiały do WPFP na właściwych formularzach określonych zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez DBR i DBI oraz przesyłają je w wyznaczonym terminie do DBR i DBI.

3. DBR i DBI, po dokonaniu weryfikacji otrzymanych dokumentów, mogą zwrócić się do właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostek podległych o dodatkowe wyjaśnienia, o dokonanie niezbędnych korekt lub uzupełnień w przekazanych materiałach.

4. W oparciu o otrzymane formularze DBR i DBI przygotowują, według właściwości, zbiorcze formularze do WPFP i przedstawiają je do podpisu Ministra, a po podpisaniu przekazują do Ministerstwa Finansów. Formularze w zakresie wydatków na programy DBI, przed przekazaniem do podpisu Ministra, uzgadnia z właściwymi IZ/IK oraz DBR.

6. Informacja dla zarządów województw

§ 9. W terminie do dnia 25 października, na podstawie informacji przekazanych przez właściwe IZ/IK, DBR przygotowuje i przekazuje do podpisu Ministra informacje dla zarządów województw, o której mowa w art. 143 ust. 1 pkt 3 ustawy.

7. Sposób i tryb sporządzania projektów planów finansowych

§ 10. 1. W terminie do dnia 25 października DBR i DBI przekazują, według właściwości, BDG i komórkom organizacyjnym Ministerstwa, jednostkom podległym oraz innym podmiotom informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, w tym o wynagrodzeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok następny.

2. Kierownicy jednostek podległych przygotowują i zatwierdzają w terminie ustalonym przez DBR lub DBI, nie później jednak niż do dnia 1 grudnia, projekty planów finansowych, w tym w układzie zadaniowym, zapewniające zgodność kwot dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, z projektem ustawy budżetowej.

3. W terminie ustalonym przez DBR lub DBI, nie później jednak niż do dnia 1 grudnia do DBR i DBI, według właściwości, są przekazywane, zgodne z projektem ustawy budżetowej, projekty planów finansowych w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich na następny rok budżetowy w zakresie:

1) kosztów funkcjonowania i pozostałych wydatków przeznaczonych na:

a) realizację zadań finansowanych w ramach kosztów funkcjonowania w zakresie wydatków dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie – przez BDG, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5,

b) realizację pozostałych wydatków – przez komórki organizacyjne Ministerstwa wskazane przez DBR lub DBI oraz jednostki podległe;

2) wydatków na programy w:

a) części 34 – przez IZ/IK, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, kopie dokumentów w zakresie wydatków dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie IZ/IK przekazują równolegle do BDG,

b) części 18, 21 i 39 – przez komórki organizacyjne Ministerstwa wskazane przez DBI, a w zakresie obejmującym wydatki dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie również do wiadomości BDG oraz jednostki podległe, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Projekt planu finansowego, o którym mowa w ust. 3, w części dotyczącej wynagrodzeń pracowników Ministerstwa przygotowuje BZL.

5. Projekt planu finansowego, o którym mowa w ust. 3, w zakresie wydatków na zadania realizowane przez BA, DI oraz BZL wymaga uzgodnienia z tymi komórkami.

6. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio do przygotowania propozycji w zakresie projektu planu rzeczowo-finansowego oraz układu zadaniowego wydatków.

7. DBR i DBI do dnia 31 grudnia dokonują weryfikacji otrzymanych projektów planów finansowych, o których mowa w ust. 2 i 3, pod względem ich zgodności z projektem ustawy budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadzają w nich odpowiednie zmiany, informując o tym właściwą komórkę organizacyjną Ministerstwa lub jednostkę podległą.

8. W oparciu o przekazane i zweryfikowane projekty planów finansowych, o których mowa w ust. 2 i 3, DBR i DBI, według właściwości, przygotowują projekty planów finansowych dla części budżetowych, których dysponentem jest Minister oraz projekty planu rzeczowo-finansowego i układu zadaniowego i przedkładają je do akceptacji Ministra.

9. Zmiany w projektach planów, o których mowa w ust. 7 i 8, o ile nie powodują niezgodności z projektem ustawy budżetowej, są dokonywane po akceptacji przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora DBR i DBI, według właściwości, lub kierownika jednostki podległej. Przepis § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

10. Projekty planów, o których mowa w ust. 7 i 8, zatwierdzone odpowiednio przez Ministra lub kierownika jednostki podległej stanowią podstawę gospodarki finansowej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej.

III. Wykonywanie ustawy budżetowej

1. Sposób i tryb sporządzania planów finansowych

§ 11. 1. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej DBR i DBI przekazują, według właściwości, BDG i komórkom organizacyjnym Ministerstwa, jednostkom podległym oraz innym podmiotom informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeniach wynikających z ustawy budżetowej oraz przygotowują plan finansowy oraz plan rzeczowo-finansowy i układ zadaniowy dla poszczególnych części budżetowych, przez dostosowanie projektów tych planów, o których mowa w § 10 ust. 8, celem zapewnienia ich zgodności z ustawą budżetową.

2. Kierownicy jednostek podległych, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, sporządzają plany finansowe i układy zadaniowe podległych jednostek, przez dostosowanie projektów planów, o których mowa w § 10 ust. 2, celem zapewnienia ich zgodności z ustawą budżetową.

3. Plany finansowe w częściach budżetowych, których dysponentem jest Minister są sporządzane co najmniej w następującej szczegółowości:

1) w ramach budżetu państwa – część, dział, rozdział i paragraf;

2) w ramach budżetu środków europejskich – część, program, dział, rozdział i paragraf.

4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1:

1) BZL opracowuje plan zatrudnienia i wynagrodzeń Ministerstwa dla poszczególnych części budżetowych, obejmujący wydatki ujęte w planie finansowym dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie i uwzględniający m.in. podział na grupy zatrudnienia i źródło finansowania;

2) BDG, w uzgodnieniu z BA i DI, opracowuje plan zadań inwestycyjnych Ministerstwa dla poszczególnych części budżetowych, obejmujący wydatki ujęte w planie finansowym dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie i uwzględniający m.in. planowane do realizacji zadania inwestycyjne, źródła finansowania planowanych zadań oraz komórki organizacyjne Ministerstwa odpowiedzialne za realizację zadania.

5. Plan, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest przekazywany do uzgodnienia do BDG, a następnie BDG przekazuje go do uzgodnienia, według właściwości, do DBR lub DBI. Po uzgodnieniu plan zatrudnienia i wynagrodzeń jest przekazywany do akceptacji Dyrektora Generalnego Ministerstwa. Plan, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest przekazywany do uzgodnienia, według właściwości, do DBR lub DBI, a następnie do akceptacji Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, jednostki podległe przygotowują i przekazują do akceptacji odpowiednio do DBR i DBI:

1) plan zatrudnienia i wynagrodzeń, obejmujący wydatki ujęte w planie finansowym jednostki i uwzględniający m.in. podział na grupy zatrudnienia i źródło finansowania;

2) plan zadań inwestycyjnych, obejmujący wydatki ujęte w planie finansowym jednostki i uwzględniający m.in. planowane do realizacji zadania inwestycyjne oraz źródła finansowania planowanych zadań oraz komórki organizacyjne jednostki odpowiedzialne za realizację zadania.

7. DBR i DBI mogą zwrócić się do komórek organizacyjnych Ministerstwa o opinię dotyczącą przekazanych planów, o których mowa w ust. 6. Plany te po akceptacji przez DBR lub DBI zatwierdza kierownik jednostki podległej lub osoba upoważniona. Zatwierdzone plany są przekazywane niezwłocznie do wiadomości odpowiednio DBR lub DBI.

8. Do aktualizacji planów, o których mowa w ust. 4 i 6, przepisy ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.

9. Po weryfikacji i akceptacji przez właściwe osoby planów, o których mowa w ust. 4 i 6, DBI i DBR, według właściwości, przedkładają zbiorczy plan zadań inwestycyjnych do akceptacji Ministra lub upoważnionej osoby.

2. Informacja dla zarządów województw

§ 12. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, na podstawie informacji przekazanych przez właściwe IZ/IK, DBR przygotowuje i przekazuje do podpisu Ministra informację dla zarządów województw, o której mowa w art. 148 pkt 2 ustawy.

3. Zmiany w planach finansowych

§ 13. 1. Zmiany w planach finansowych mogą być dokonywane przez Ministra lub upoważnioną przez Ministra osobę jedynie na zasadach i w zakresie określonym w art. 171 oraz art. 194 ustawy.

2. Zmiany w zakresie planów finansowych:

1) dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie – są dokonywane na wniosek BDG po otrzymaniu wniosku właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa, w tym w zakresie wydatków na programy w części 34 po otrzymaniu wniosku właściwej IZ/IK, lub na wniosek BDG przygotowany z własnej inicjatywy, z zastrzeżeniem, iż w zakresie wydatków dotyczących zadań realizowanych przez BA lub DI wniosek wymaga uzgodnienia z tymi komórkami, a zmiany w zakresie wydatków na wynagrodzenia w Ministerstwie są dokonywane na wniosek lub w uzgodnieniu z BZL;

2) dysponenta części – w części 34 są dokonywane na wniosek właściwej IZ/IK lub z własnej inicjatywy DBR po konsultacji z właściwą IZ/IK, a w części 18, 21 i 39 na wniosek właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa lub z własnej inicjatywy DBI;

3) jednostek podległych – są dokonywane na wniosek kierowników tych jednostek, po uzyskaniu opinii właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa.

3. Sprawy związane z przygotowaniem decyzji w sprawie dokonania zmian w planie finansowym prowadzi:

1) DBI – w zakresie planu finansowego dysponenta części budżetowej 18, 21 i 39 oraz dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie w tych częściach oraz w zakresie przenoszenia wydatków na podstawie art. 171 ust. 9 ustawy pomiędzy częściami 18, 21 i 39, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5;

2) DBR – w zakresie planu finansowego dysponenta części 34 oraz dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie w tej części oraz w zakresie przenoszenia wydatków na podstawie art. 171 ust. 9 ustawy pomiędzy częścią 34, a częściami 18, 21 i 39, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5;

3) jednostki podległe – w granicach upoważnienia udzielonego przez Ministra kierownikom tych jednostek, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Sprawy związane z przygotowaniem decyzji w sprawie zmian w planach finansowych jednostek podległych, które nie mogą być podjęte przez kierowników tych jednostek prowadzi odpowiednio DBR i DBI, w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, z zastrzeżeniem, iż sprawy dotyczące zmian w planach finansowych, dla dokonania których jest wymagana zgoda lub wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie wszystkich części budżetowych, których dysponentem jest Minister, koordynuje DBR.

5. Projekt decyzji w sprawie dokonania zmiany w wydatkach na programy w częściach budżetowych 18, 21 i 39, dla dokonania których wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przygotowuje DBR, na wniosek DBI, po uzyskaniu opinii właściwej IZ/IK. W przypadku, gdy zmiana w wydatkach na programy może być dokonana przez Ministra Finansów, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, DBI występuje z wnioskiem w tym zakresie do DBR, przekazując go jednocześnie do wiadomości właściwej IZ/IK. IZ/IK niezwłocznie przekazuje do DBR, do wiadomości DBI, stanowisko wobec proponowanych zmian. DBR w oparciu o stanowisko IZ/IK przygotowuje projekt decyzji lub wniosku w sprawie zmian w wydatkach na programy i przekazuje do podpisu Ministra lub upoważnionej osoby.

6. Wniosek, o dokonanie zmian w planie finansowym powinien określać zadanie oraz rodzaj wydatku, który ulega przesunięciu, a także uzasadnienie dokonania tej zmiany z jednoczesnym wskazaniem propozycji zmian w planie rzeczowo-finansowym (w zakresie zadania budżetowego) i układzie zadaniowym.

§ 14. 1. DBR, DBI i kierownicy jednostek podległych wprowadzają zmiany w planie rzeczowo-finansowym lub układzie zadaniowym, które nie wymagają zmiany w planie finansowym. Przepis § 13 ust. 2 oraz 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. Zmiany wynikające ze zmian w planach finansowych lub zmiany, o których mowa w ust. 1, są wprowadzane przez DBR i DBI oraz kierowników jednostek podległych na bieżąco do planu rzeczowo-finansowego i układu zadaniowego oraz uwzględniane w okresowej aktualizacji tego planu i układu zadaniowego przedstawianej do akceptacji Ministra lub kierownika jednostki podległej po zakończeniu każdego kwartału.

§ 15. 1. W przypadku dokonania zmiany w planie finansowym polegającej na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych jednorazowo na kwotę nieprzekraczającą 100 tys. zł, nieprzeznaczonych na inwestycje budowlane, DBR lub DBI, według właściwości, przygotowują pismo do Ministra Finansów informujące o dokonanej zmianie.

2. Do wniosku o dokonanie zmian w planie finansowym polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych należy dołączyć uzasadnienie merytoryczne, ze wskazaniem czy wnioskowane zmiany dotyczą wydatków na inwestycje budowlane i w jakiej kwocie.

3. W przypadku konieczności uzyskania zgody Ministra Finansów na dokonanie zmiany polegającej na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych, o której mowa w art. 171 ust. 3 i 4 ustawy, DBR lub DBI, według właściwości, przygotowują wniosek w sprawie uzyskania zgody Ministra Finansów na dokonanie zmiany w wydatkach majątkowych.

4. Po uzyskaniu zgody Ministra Finansów na dokonanie zmian w wydatkach majątkowych, DBR lub DBI, według właściwości, przygotowują projekt decyzji w sprawie zmian w planie finansowym.

4. Uruchomienie środków z rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń

§ 16. 1. Po otrzymaniu uchwały Rady Ministrów w sprawie zwiększenia wynagrodzeń, DBR lub DBI, według właściwości, w porozumieniu z BZL lub na wniosek kierownika jednostki podległej, przygotowują wniosek do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej i przekazują wniosek do podpisu Ministra, a po jego podpisaniu do Ministerstwa Finansów.

2. W przypadku gdy skutki uchwały w sprawie wynagrodzeń podjętej w roku poprzednim nie zostaną uwzględnione w budżecie na dany rok, DBR lub DBI, według właściwości, w porozumieniu z BZL lub na wniosek kierownika jednostki podległej, przygotowują wniosek do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej i przekazują do podpisu Ministra, a po jego podpisaniu do Ministerstwa Finansów.

3. Po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie, DBR lub DBI, według właściwości, uwzględniają decyzję Ministra Finansów w planie finansowym oraz informują BZL i BDG, a także kierownika właściwej jednostki podległej o dokonanych zmianach.

5. Uruchomienie środków z rezerwy ogólnej i rezerw celowych innych niż przeznaczonych na finansowanie programów

§ 17. 1. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy ogólnej lub celowej przygotowuje właściwa komórka organizacyjna Ministerstwa, DBR lub DBI z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa lub kierownika jednostki podległej. W przypadku, gdy wniosek dotyczy zwiększenia wydatków dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie, wniosek podlega uzgodnieniu z BDG.

2. DBR i DBI sprawdzają wnioski przygotowane przez komórki organizacyjne Ministerstwa pod względem zgodności z planem finansowym, klasyfikacją budżetową oraz zasadności wnioskowanych kwot ze względu na aktualnie dostępne środki w budżecie.

3. DBR i DBI mogą zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia, korektę lub uzupełnienie wniosku.

4. Po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów, DBR lub DBI, według właściwości, uwzględniają decyzję Ministra Finansów w planie finansowym oraz informują właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa lub kierownika jednostki podległej o dokonanych zmianach.

6. Uruchomienie środków z rezerw celowych przeznaczonych na finansowanie programów

§ 18. 1. Szczegółowy sposób podziału i uruchamiania środków z rezerw celowych budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich przeznaczonych na finansowanie programów określa odrębna procedura.

2. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej przygotowuje właściwa IZ/IK na wniosek komórek organizacyjnych Ministerstwa lub kierowników jednostek podległych skierowany do IZ/IK oraz – w zakresie części 18, 21 i 39 – równolegle do DBI i właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa. Właściwa IZ/IK dokonuje uzgodnienia z DBR lub DBI oraz właściwą komórką organizacyjną Ministerstwa danych niezbędnych do przygotowania wniosku. Wniosek przygotowany przez IZ/IK jest przekazywany według właściwości do DBI lub DBR celem zaakceptowania przez głównego księgowego właściwej części budżetowej.

3. Wniosek dotyczący zwiększenia wydatków dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie podlega uzgodnieniu z BDG.

4. Wniosek przygotowany przez właściwą IZ/IK, a w zakresie części 18, 21 i 39 zaakceptowany także przez głównego księgowego tych części, jest przekazywany do DBR.

5. DBR uwzględnia wniosek we właściwej ewidencji i po parafowaniu przekazuje do podpisu Ministra.

6. Kopia podpisanego przez Ministra wniosku jest przekazywana do DBR, a w zakresie części 18, 21 i 39 również do DBI.

7. DBR i DBI mogą na każdym etapie zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub korektę złożonego wniosku.

8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów realizowanych w ramach programów.

9. Po otrzymaniu decyzji Ministra Finansów, DBR lub DBI, według właściwości, uwzględniają decyzję w planie finansowym oraz informują właściwą komórkę organizacyjną Ministerstwa lub kierownika jednostki podległej o dokonanych zmianach.

7. Blokowanie planowanych wydatków

§ 19. 1. DBR lub DBI, według właściwości, z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa lub kierownika jednostki podległej przygotowują projekt decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 177 ust. 1 ustawy.

2. Decyzja o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w zakresie dotyczącym wydatków dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie podlega uzgodnieniu z BDG, a w zakresie wydatków na programy, z właściwą IZ/IK.

3. Po podpisaniu decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych przez Ministra lub upoważnioną osobę, DBR lub DBI niezwłocznie przygotowują informację dla Ministra Finansów oraz kierowników jednostek podległych o podjętej decyzji.

8. Ewidencja planu finansowego i informowanie o zmianach w planie

§ 20. 1. DBR, DBI oraz kierownicy jednostek podległych prowadzą ewidencję planu finansowego i zmian w planie finansowym, odrębnie w zakresie budżetu państwa i w zakresie budżetu środków europejskich.

2. DBI i DBR, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmian w planie finansowym lub otrzymania decyzji Ministra Finansów dokonującej zmiany w planie finansowym, informuje kierowników podległych jednostek oraz właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa o zmianach dokonanych w planie finansowym. Kierownicy jednostek podległych wprowadzają zmiany w planie finansowym jednostki w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, z zastrzeżeniem, iż decyzje w każdym przypadku są uwzględniane w planie finansowym jednostki w miesiącu, w którym zostały podjęte.

3. Kierownicy jednostek podległych informują, według właściwości, DBR lub DBI o podjętych decyzjach w sprawie zmian w planie finansowym jednostki nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dokonania zmiany. DBR i DBI wprowadzają zmiany w planie finansowym części w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania informacji, z zastrzeżeniem, iż decyzje w każdym przypadku uwzględniane są w planie finansowym części w miesiącu, w którym zostały podjęte.

4. Dyrektor lub Zastępca Dyrektora DBR i DBI oraz kierownicy podległych jednostek lub osoby przez nie upoważnione akceptują plany finansowe uwzględniające zmiany wprowadzone w tych planach w ciągu ostatnich 7 dni oraz na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

IV. Finansowanie i rozliczanie inwestycji z budżetu państwa

§ 21. 1. Właściwa komórka organizacyjna Ministerstwa, prowadząca sprawy nadzoru Ministra nad organami lub jednostkami podległymi, uzgadnia program inwestycji budowlanej oraz akceptuje wartość kosztorysową inwestycji budowlanej, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

2. Rozliczenie inwestycji budowlanej jest weryfikowane pod względem merytorycznym przez właściwą komórkę organizacyjną Ministerstwa, o której mowa w ust. 1, oraz pod względem finansowym przez DBI – w zakresie inwestycji finansowanych z części 18, 21 i 39 lub DBR – w zakresie inwestycji finansowanych z części 34.

3. W zakresie nieuregulowanym w procedurze stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

V. Zmiany w wydatkach na programy oraz blokowanie wydatków przeznaczonych na realizację programów w innych częściach

1. Przeniesienie wydatków przeznaczonych na finansowanie programów w ramach części i działu klasyfikacji budżetowej za zgodą Ministra

§ 22. 1. Wnioski dysponentów części budżetowych do Ministra w sprawie:

1) przeniesienia polegającego na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków przeznaczonych na finansowanie programów, o którym mowa w art. 171 ust. 2 ustawy,

2) przeniesienia pomiędzy programami, o którym mowa w art. 194 ust. 4 ustawy, Biuro Ministra kieruje do DBR, a kserokopie do IZ/IK właściwych dla programów, których wniosek dotyczy.

2. Po otrzymaniu kserokopii wniosku IZ/IK przygotowuje niezwłocznie opinię i przekazuje do DBR.

3. DBR, w oparciu o opinie, o których mowa w ust. 2, dokonuje weryfikacji wniosku, przygotowuje projekt odpowiedzi i przekazuje do podpisu Ministra, a po podpisaniu do wnioskodawcy. Kserokopia odpowiedzi do wnioskodawcy jest przekazywana do wiadomości właściwej IZ/IK.

4. DBR, w razie potrzeby, występuje z prośbą o opinię do komórki organizacyjnej Ministerstwa realizującej zadania wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty lub Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. DBR może zwrócić się do właściwej IZ/IK o przekazanie dodatkowych informacji w sprawie.

2. Przeniesienie wydatków przeznaczonych na finansowanie programów między częściami i działami budżetu państwa przez Ministra Finansów

§ 23. 1. Przeniesienia wydatków przeznaczonych na finansowanie programów między częściami i działami budżetu państwa dokonuje Minister Finansów:

1) na wniosek Ministra, o którym mowa w art. 194 ust. 1 ustawy, przygotowany z inicjatywy właściwej IZ/IK, zaopiniowany przez właściwego dysponenta części budżetowej;

2) na wniosek Ministra, o którym mowa w art. 194 ust. 2 ustawy, w związku z wnioskiem skierowanym do Ministra przez właściwego dysponenta części budżetowej.

2. Wystąpienie właściwego dysponenta części budżetowej lub IZ/IK o przeniesienie wydatków jest kierowane do DBR celem weryfikacji i przygotowania wniosku do Ministra Finansów. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, właściwe IZ/IK niezwłocznie przygotowują i przedkładają do DBR opinię do złożonego wniosku.

3. DBR przekazuje kopię podpisanego wniosku do Ministra Finansów, do właściwej IZ/IK, oraz do właściwego dysponenta części budżetowej.

4. Informację dla Rady Ministrów, o której mowa w art. 194 ust. 3 ustawy, przygotowuje DBR. W przypadku uchylenia przez Radę Ministrów decyzji Ministra Finansów, DBR informuje właściwego dysponenta części budżetowej oraz IZ/IK o tym fakcie.

3. Blokowanie środków przeznaczonych na finansowanie programów oraz utworzenie nowej rezerwy celowej

§ 24. 1. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 177 ust. 1 ustawy, w zakresie wydatków przeznaczonych na finansowanie programów, Minister może zwrócić się z wnioskiem do Ministra Finansów o utworzenie nowej rezerwy celowej i przeniesienie do niej zablokowanych kwot wydatków. Wniosek Ministra przygotowuje DBR w związku z wystąpieniem:

1) właściwej IZ/IK;

2) komórki organizacyjnej Ministerstwa realizującej zadania wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty lub Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia;

3) DBR po konsultacji z właściwą IZ/IK.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem powinien określać wielkość zablokowanych wydatków i wskazanie programu, którego dotyczą zablokowane wydatki oraz wskazanie tych programów, na finansowanie których powinny być przeznaczone środki po utworzeniu nowej rezerwy celowej, zgodnie z art. 178 ust. 2 ustawy.

3. DBR sprawdza wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, pod względem zgodności z klasyfikacją budżetową oraz pod kątem wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 177 ust. 1 ustawy.

4. DBR może zwrócić się do IZ/IK o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia.

5. W przypadku gdy wniosek nie budzi zastrzeżeń, DBR przygotowuje projekt wniosku do Ministra Finansów o utworzenie nowej rezerwy celowej i przeniesienie do niej zablokowanych kwot wydatków oraz przekazuje do podpisu Ministra, a po podpisaniu przekazuje do Ministerstwa Finansów informując o tym właściwą IZ/IK.

§ 25. 1. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 177 ust. 1 ustawy, Minister może wystąpić do Ministra Finansów lub właściwego dysponenta części budżetowej o podjęcie decyzji o blokowaniu planowanych wydatków przeznaczonych na finansowanie programów. Przepisy § 24 stosuje się odpowiednio.

2. O otrzymaniu decyzji Ministra Finansów lub właściwego dysponenta części budżetowej o zablokowaniu planowanych wydatków na programy DBR informuje właściwą IZ/IK.

VI. Procedury dokonywania płatności w Ministerstwie

1. Realizacja planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych.

§ 26. 1. DBR, DBI lub BDG opiniują i parafują wnioski o zamówienia publiczne oraz umowy finansowane odpowiednio w ramach wydatków dysponenta części budżetowej lub dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwie.

2. Umowa, stanowiąca podstawę realizacji zadań rzeczowych przez komórki organizacyjne Ministerstwa, powinna przed podpisaniem uzyskać akceptację odpowiednio właściwego głównego księgowego części lub głównego księgowego ministerstwa poprzez parafowanie na dwóch egzemplarzach, a w przypadku umów lub porozumień nietypowych także akceptację komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do zapewnienia obsługi prawnej w zakresie będącym przedmiotem umowy lub porozumienia, która następuje po uprzednim parafowaniu umowy lub porozumienia nietypowego przez właściwego głównego księgowego.

3. Zasady obiegu i kontroli umów określają przepisy zarządzenia w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Ministerstwie.

4. Dokumenty stanowiące podstawę realizacji zadań rzeczowych przez komórki organizacyjne Ministerstwa, o których mowa w ust. 2, w ramach programów w projektach, dla których beneficjentem jest Ministerstwo, są przygotowywane na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu lub rocznego planu działania.

5. Komórki organizacyjne Ministerstwa realizujące projekty, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do właściwej IZ/IK, występują do BDG i DBR lub DBI o uzyskanie potwierdzenia od głównego księgowego ministerstwa oraz głównego księgowego części co do zgodności kwot wydatków ujętych w projekcie wniosku o dofinansowanie z planem finansowym i planem rzeczowo-finansowym. Projekty wniosków o dofinansowanie wraz z harmonogramem realizacji komórki organizacyjne Ministerstwa przesyłają do BDG, które po parafowaniu wniosku przez głównego księgowego ministerstwa przekazuje go do DBR lub DBI, informując o tym wnioskodawcę. DBR i DBI, parafowany wniosek zwracają do wnioskodawcy informując o tym BDG.

6. Wnioski o zmianę w harmonogramie realizacji projektu lub rocznego planu działania powodujące zmniejszenie lub zwiększenie kwoty wydatków w danym roku budżetowym wymagają parafowania przez głównego księgowego ministerstwa oraz głównego księgowego części.

7. Główny księgowy części i główny księgowy ministerstwa mogą dokonać potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6, w przypadku gdy kwota wydatków ujętych w projekcie wniosku o dofinansowanie nie przekracza o więcej niż 10% kwoty uwzględnionej w planach finansowych oraz planie rzeczowo-finansowym na dany program lub kwot zabezpieczonych w rezerwach celowych na podstawie decyzji o zapewnieniu finansowania.

8. Podpisana przez Ministra lub upoważnioną osobę decyzja o dofinansowanie projektu lub roczny plan działania oraz zaktualizowany harmonogram realizacji projektu lub rocznego planu działania wydane na podstawie wniosku o dofinansowanie lub harmonogramu, parafowanego przez BDG i DBR lub DBI, są przekazywane niezwłocznie do BDG oraz w kopii do DBR lub DBI.

9. Nie stanowią wydatku w ramach decyzji o dofinansowanie lub rocznego planu działania środki zwrócone w kolejnym roku budżetowym przekazane na rachunek dochodów budżetu państwa.

2. Realizacja płatności z rachunków walutowych w ramach programów współpracy transgranicznej

§ 27. 1. Umowy lub decyzje o dofinansowanie lub inne dokumenty, stanowiące podstawę przepływów finansowych na rachunkach walutowych Ministra, powinny – przed podpisaniem – uzyskać akceptację głównego księgowego części poprzez parafowanie dokumentu, a w przypadku dokumentów nietypowych także akceptację Departamentu Prawnego. Podpisane dokumenty są przekazywane do DBR w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, z wyłączeniem: umów lub decyzji o dofinansowanie, które są przekazywane w jednym oryginalnym egzemplarzu.

2. DBR opiniuje i parafuje procedury i instrukcje w ramach programów, których realizacja jest związana z zadaniami przez niego wykonywanymi. Po ich zatwierdzeniu przez upoważnioną osobę procedury i instrukcje przekazywane są do wiadomości DBR.

3. DBR jest informowany przez IZ/IK o planowanych przepływach finansowych w ramach programów, zmianach budżetów w programach lub projektach oraz innych postanowieniach, których wykonanie jest związane z finansową realizacją programów.

3. Zadania komórek organizacyjnych i osób upoważnionych do dokonywania płatności

§ 28. 1. DBR obsługuje następujące rachunki bankowe w Ministerstwie:

1) rachunki bankowe prowadzone w EURO przeznaczone do współfinansowania programów i projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, realizowanych w ramach NPR 2004–2006, zwanych dalej „rachunkami programowymi”,

2) rachunki bankowe prowadzone w EURO przeznaczone do finansowania programów realizowanych w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna i zarządzanych przez Ministerstwo, zwanych dalej „rachunkami programowymi EWT”,

3) rachunki bankowe prowadzone w EURO przeznaczone do finansowania programów realizowanych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa i zarządzanych przez Ministerstwo, zwanych dalej „rachunkami programowymi EISP”,

4) rachunek bieżący wydatków dysponenta części budżetowej 34 prowadzony w PLN w zakresie:

a) przekazywania środków budżetowych dysponentom trzeciego stopnia,

b) finansowania wydatków na programy, ujętych w planach finansowych dysponenta części budżetowej,

c) przekazywania środków na rachunek Ministra prowadzony w BGK do obsługi wydatków przeznaczonych na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków europejskich;

5) rachunek dla środków na wydatki niewygasające dysponenta części budżetowej,

6) rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej,

7) rachunek pomocniczy prowadzony w BGK do obsługi wydatków przeznaczonych na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków europejskich,

8) rachunek pomocniczy prowadzony w BGK do obsługi wypłat w walutach wymienialnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i prowadzi ewidencję księgową środków pieniężnych na tych rachunkach.

2. DBI obsługuje następujące rachunki bankowe w Ministerstwie:

1) rachunki bieżące wydatków dysponenta części budżetowej 18, 21 i 39 prowadzony w PLN w zakresie:

a) przekazywania środków budżetowych dysponentom drugiego i trzeciego stopnia,

b) finansowania wydatków, ujętych w planach finansowych dysponenta części budżetowej,

2) rachunki dla środków na wydatki niewygasające dysponenta części budżetowej,

3) rachunki bieżące dochodów dysponenta części budżetowej,

4) rachunki pomocnicze dysponenta części budżetowej prowadzone w PLN w zakresie:

a) dla dotacji podlegających zwrotowi do budżetu państwa dla części 18, 21 i 39,

b) sum na zlecenie dla części 18, 21 i 39,

c) dla sum depozytowych dla części 39,

5) rachunki bankowe prowadzone w EURO do finansowania projektów Funduszu TEN-T, projektów Funduszu Spójności; projektów Sektorowego Programu Operacyjnego Transport oraz pozostałych zadań infrastrukturalnych i prowadzi ewidencję księgową środków pieniężnych na tych rachunkach.

3. BDG obsługuje następujące rachunki bankowe w Ministerstwie:

1) rachunki bieżące wydatków dysponenta trzeciego stopnia prowadzony w PLN przeznaczony do finansowania wydatków ujętych w planach finansowych dysponenta trzeciego stopnia w Ministerstwa,

2) rachunek dla środków na wydatki niewygasające dysponenta trzeciego stopnia,

3) rachunek bieżący dochodów dysponenta trzeciego stopnia,

4) rachunek pomocniczy prowadzony w BGK do obsługi szczególnych płatności w ramach programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i krajowego współfinansowania,

5) inne rachunki pomocnicze i prowadzi ewidencję księgową środków pieniężnych na tych rachunkach.

4. Do podpisywania umów o prowadzenie rachunków bankowych wymienionych w ust. 1–3 oraz dysponowania środkami budżetowymi na tych rachunkach upoważniony jest odpowiednio Dyrektor DBR i DBI i główny księgowy części lub Dyrektor BDG i główny księgowy ministerstwa.

§ 29. 1. Wydatki ujęte w planie finansowym budżetu środków europejskich są dokonywane z rachunku Ministra Finansów w BGK przeznaczonego do obsługi płatności w ramach budżetu środków europejskich.

2. Zlecenia płatności są przekazywane do BGK zgodnie z właściwymi przepisami ustawy oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 1539), po udzieleniu przez Ministra upoważnienia, o którym mowa w art. 188 ust. 2 ustawy.

3. W przypadku, gdy instytucją, która podpisała umowę o dofinansowanie jest Ministerstwo, zlecenia płatności do BGK przekazuje, w formie elektronicznej, według właściwości, DBR, DBI, BDG lub inny upoważniony podmiot.

§ 30. 1. DBR i DBI obsługują rachunki bieżące dysponenta części budżetowej oraz przygotowują wnioski w sprawie uruchomienia środków budżetowych na podstawie zapotrzebowania na środki przedkładanego przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki podległe.

2. Środki budżetowe otrzymane z Ministerstwa Finansów na rachunki bieżące dysponenta części budżetowej, DBR i DBI przekazują na rachunki bieżące dysponentów drugiego lub trzeciego stopnia, lub dokonują płatności z tego rachunku.

3. Środki budżetu państwa przekazane z rachunku bieżącego wydatków do kasy Ministerstwa lub dysponentów drugiego lub trzeciego stopnia, niewykorzystane na koniec miesiąca z wyłączeniem grudnia, mogą nie być zwracane na rachunek bieżący wydatków do wysokości:

1) 40 000 zł w BDG;

2) 2 000 zł w jednostkach podległych.

§ 31. DBR, DBI, BDG i jednostki podległe prowadzą obsługę systemu Trezor zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej w szczególności w zakresie dotyczącym: planowania i realizacji budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej, w tym dokonywania zmian w planie finansowym, wprowadzania i autoryzacji sprawozdań budżetowych, składania zapotrzebowania na środki finansowe oraz dokonywania zwrotów na centralny rachunek bieżący budżetu państwa.

§ 32. 1. Właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa przygotowują wnioski w sprawie uruchomienia środków na rachunki programowe i przesyłają je do Ministra Finansów.

2. Wydatki z rachunków, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 4,5 oraz ust. 3 pkt 1 i 2, są dokonywane odpowiednio przez DBR i DBI ze środków otrzymywanych bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.

3. Wydatki z rachunków, o których mowa w § 28 ust. 3 pkt 1 i 2, są dokonywane ze środków otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i przekazywanych z rachunków dysponentów części na rachunki dysponentów trzeciego stopnia w Ministerstwie.

4. Wydatki z rachunków, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 2 i 3, są dokonywane ze środków otrzymywanych z Komisji Europejskiej oraz z wkładów państw biorących udział w programach.

5. Właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa sprawdzają dokumenty finansowo-księgowe pod względem merytorycznym i przekazują je odpowiednio do DBR, DBI lub BDG celem dokonania płatności.

6. Przed zrealizowaniem płatności dokumenty finansowo-księgowe wpływające do DBR, DBI i BDG są sprawdzane pod względem formalno-rachunkowym we właściwych wydziałach tych komórek organizacyjnych, zgodnie z zarządzeniem w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Ministerstwie.

7. Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych wchodzących w skład DBR, DBI i BDG, określają regulaminy wewnętrzne, a szczegółowy zakres czynności na poszczególnych stanowiskach pracy określają odpowiednio Dyrektorzy tych komórek.

8. Obieg dokumentów finansowo-księgowych w DBR, DBI i BDG odbywa się zgodnie z następującym schematem:

LP.

STANOWISKO PRACY

OKREŚLENIE

POTWIERDZENIE

1

Sekretariat

Rejestracja dokumentu

Zaewidencjonowanie i nadanie nr dokumentu w elektronicznym systemie obiegu dokumentów

2

Dyrektor lub Zastępca Dyrektora

Dekretacja dokumentu na Głównego Księgowego

Parafowanie dokumentu

3

Główny Księgowy

Dekretacja dokumentu na Naczelnika Wydziału

Parafowanie dokumentu

4

Naczelnik Wydziału

Dekretacja dokumentu na pracownika A

Parafowanie dokumentu

5

Pracownik A

Kontrola formalno-rachunkowa dokumentu

Opatrzenie dokumentu klauzulą „sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym” data i podpis pracownika

6

Naczelnik Wydziału

Sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości dokonanych zapisów (dekretacji księgowej)

Podpis na dokumencie obok podpisu Pracownika przy klauzurze „sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym”

7

Główny Księgowy

Akceptacja dokumentu

Podpis na dokumencie.

8

Dyrektor lub Zastępca Dyrektora

Akceptacja dokumentu

Podpis na dokumencie i zatwierdzenie do wypłaty

9

Sekretariat

Przekazanie zaakceptowanego dokumentu do Naczelnika Wydziału

 

10

Naczelnik Wydziału

Przekazanie zaakceptowanego wniosku pracownikowi B

 

11

Pracownik B

Wystawienie polecenia przelewu

 

12

Upoważnione osoby zgodnie z bankową „Kartą wzorów podpisów”

Sprawdzenie prawidłowości wystawionego polecenia przelewu i zatwierdzenie przelewu

Podpis zgodnie z bankową „Kartą wzorów podpisów”

13

Pracownik A

Wprowadzenie dokumentacji do ewidencji księgowej

Dokonanie księgowania, nadanie dokumentom numerów księgowych

14

Pracownik A i B

Przygotowanie dokumentów do archiwizacji

Opatrzenie dokumentów symbolem kategorii archiwalnej

 

9. Dekretacji dokumentów, które wpłynęły do BDG, DBR lub DBI może dokonywać bezpośrednio Zastępca Dyrektora lub główny księgowy. Dyrektor, Zastępca Dyrektora lub główny księgowy może dekretować dokumenty bezpośrednio na Naczelnika Wydziału.

10. Zakres czynności dotyczących obiegu dokumentów finansowych i termin ich wykonania w DBR, DBI i BDG przedstawia się następująco:

OKREŚLENIE CZYNNOŚCI

STANOWISKO PRACY

TERMIN WYKONANIA

Kontrola formalno-rachunkowa

Pracownik A

3 dni

Dekretacja dokumentu

Pracownik B

1 dzień

Zatwierdzenie dokumentu

Naczelnik Wydziału

1 dzień

Zatwierdzenie do wypłaty

Główny Księgowy, Dyrektor lub Zastępca Dyrektora

2 dni

Wystawienie polecenia przelewu lub zlecenia płatności

Pracownik B

1 dzień

Kontrola formalna wystawionego przelewu lub zlecenia płatności

Naczelnik Wydziału

1 dzień

Zatwierdzenie przelewu lub zlecenia płatności

Dwie upoważnione osoby zgodnie z bankową „Kartą wzorów podpisów”

1 dzień

Dekretacja wyciągu bankowego

Pracownik B

2 dni

Sprawdzenie poprawności dekretacji

Naczelnik Wydziału

1 dzień

Księgowanie

Pracownik A

4 dni

Kontrola prawidłowości księgowań

Naczelnik Wydziału

1 dzień

Przygotowanie dokumentów do archiwizacji

Pracownik A i B

10 dni

 

VII. Sprawozdawczość budżetowa

§ 33. 1. DBR, DBI i BDG oraz jednostki podległe sporządzają sprawozdania określone w:

1) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103);

2) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766);

3) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247, z późn. zm.).

2. BDG oraz kierownicy jednostek podległych sporządzają sprawozdania budżetowe w zakresie dysponenta, którego obsługę zapewniają odpowiednio BDG lub te jednostki.

3. DBR sporządza sprawozdania dysponenta części oraz sprawozdania łączne dla części 34.

4. DBI sporządza sprawozdania dysponenta części oraz sprawozdania łączne dla części 18, 21 i 39.

5. Roczne łączne sprawozdanie finansowe Ministerstwa jest przygotowywane przez DBR w porozumieniu z DBI na podstawie sprawozdań finansowych dysponentów części 18, 21, 34 i 39.

6. Sprawozdania jednostkowe są sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych, natomiast sprawozdania łączne sporządza się na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek podległych i własnych sprawozdań jednostkowych w terminach wynikających z rozporządzeń Ministra Finansów wydawanych na podstawie art. 41 ust. 2 i 4 ustawy.

7. Sprawozdania budżetowe podpisuje Minister lub upoważniona przez niego osoba oraz właściwy główny księgowy.

VIII. Kwartalna kontrola wykonania dochodów i wydatków

§ 34. 1. Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz kierownicy jednostek podległych w ramach udzielonych upoważnień do dysponowania środkami budżetu oraz pełnomocnictw do zawierania umów lub porozumień sprawują na bieżąco merytoryczną kontrolę realizacji zadań, dochodów i wydatków oraz dokonują oceny celowości ponoszonych wydatków.

2. DBR i DBI występują do właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostek podległych, które sprawują merytoryczną kontrolę nad realizacją wydatków budżetowych oraz do BDG w zakresie zadań realizowanych przez dysponenta trzeciego stopnia, o przedłożenie informacji obejmującej omówienie realizacji zadań i wykorzystania przekazanych środków budżetowych oraz skuteczności i efektywności realizowanych zadań.

3. DBR i DBI, według właściwości, nie rzadziej niż raz na kwartał, dokonują okresowych kontroli, o których mowa w art. 175 ust. 1 i 2 ustawy, w zakresie poszczególnych części budżetowych, których dysponentem jest Minister, dokonując jednocześnie oceny przewidywanych zagrożeń w zakresie realizacji w danym roku budżetowym założonych w budżecie kwot dochodów i wydatków oraz sporządzają kwartalną informację w sprawie okresowej kontroli realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz efektywności i skuteczności realizowanych zadań. Kwartalna informacja jest przekazywana do akceptacji Ministra lub upoważnionej osoby.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »