| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 19
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 27 marca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie procedur zarządzania i kontroli finansowej budżetu

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz w celu realizacji przepisów:

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.)2);

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)3);

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289);

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 1280)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 1 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2014 roku w sprawie procedur zarządzania i kontroli finansowej budżetu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 17 dodaje się pkt 18, 19 w brzmieniu:

„18) podpis Ministra – podpis Ministra lub upoważnionej przez niego osoby;

19) akceptacja Ministra – akceptacja Ministra lub upoważnionej przez niego osoby.”;

2) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. DBR i DBI przekazują do BDG i komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz jednostek podległych wytyczne dotyczące przygotowania materiałów do aktualizacji WPFP.”;

b) w ust. 4 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

„Formularze przekazane do Ministerstwa Finansów DBI przekazuje do wiadomości DBR i IZ/IK.”;

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Na podstawie materiałów przedłożonych przez dysponentów poszczególnych części budżetowych uczestniczących w realizacji programów DBR, w porozumieniu z właściwymi IZ/IK, przygotowuje propozycje dotyczące materiałów do aktualizacji WPFP w zakresie programów.

6. Po uzgodnieniu z właściwymi IZ/IK materiałów do aktualizacji WPFP w zakresie programów, DBR przygotowuje odpowiednie formularze wraz z pismem do Ministra Finansów, a po jego podpisaniu przez Ministra przesyła do Ministerstwa Finansów, informując o tym właściwe IZ/IK.”;

3) w § 10:

a) w ust. 6 skreśla się wyrazy: „planu rzeczowo-finansowego oraz”;

b) w ust. 7 skreśla się wyrazy: „do dnia 31 grudnia”;

c) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. W oparciu o przekazane i zweryfikowane projekty planów finansowych, o których mowa w ust. 2 i 3, DBR i DBI, według właściwości, przygotowują projekty planów finansowych dla części budżetowych, których dysponentem jest Minister i projekty układu zadaniowego, a następnie przedkładają je do akceptacji Ministra oraz przekazują Ministrowi Finansów zweryfikowane projekty planów finansowych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa, nie później niż do 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

9. Do dokonywania zmian w projektach planów, o których mowa w ust. 7 i 8 przepisy § 13 – 15 stosuje się odpowiednio.”;

d) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Do projektów planów finansowych i ich zmian § 20 stosuje się odpowiednio.”;

4) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej DBR i DBI przekazują, według właściwości, BDG i komórkom organizacyjnym Ministerstwa, jednostkom podległym oraz innym podmiotom informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeniach wynikających z ustawy budżetowej.”;

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. DBR i DBI według właściwości przygotowują plan finansowy oraz układ zadaniowy dla poszczególnych części budżetowych, przez dostosowanie projektów tych planów, o których mowa w § 10 ust. 8, celem zapewnienia ich zgodności z ustawą budżetową.”;

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, jednostki podległe przygotowują i przekazują odpowiednio do DBR i DBI:

1) projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń, obejmujący wydatki ujęte w planie finansowym jednostki i uwzględniający m.in. podział na grupy zatrudnienia i źródło finansowania;

2) projekt planu zadań inwestycyjnych, obejmujący wydatki ujęte w planie finansowym jednostki i uwzględniający m.in. planowane do realizacji zadania inwestycyjne oraz źródła finansowania planowanych zadań oraz komórki organizacyjne jednostki odpowiedzialne za realizację zadania.”;

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. DBR i DBI weryfikują projekty planów, o których mowa w ust. 6. DBR i DBI mogą zwrócić się do komórek organizacyjnych Ministerstwa o opinię dotyczącą tych projektów. W przypadku zgłoszenia uwag projekty te są zwracane do jednostki podległej celem ich poprawy. W przypadku braku uwag, projekty te, po zatwierdzeniu przez kierownika jednostki są niezwłocznie przekazywane do wiadomości DBR lub DBI.”;

e) w ust. 8 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy:

„przy czym w zakresie planu zatrudnienia i wynagrodzeń aktualizacji dokonuje się według stanu na koniec każdego kwartału, nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.”;

f) skreśla się ust. 9;

5) w § 13:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Projekt decyzji w sprawie dokonania zmiany w wydatkach na programy w częściach budżetowych 18, 21 i 39, dla dokonania których wymagana jest zgoda ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przygotowuje DBI i przekazuje do uzgodnienia do właściwej IZ/IK oraz DBR. W przypadku, gdy zmiana w wydatkach na programy może być dokonana przez Ministra Finansów, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, DBI występuje z wnioskiem w tym zakresie do DBR, przekazując go jednocześnie do wiadomości właściwej IZ/IK. IZ/IK niezwłocznie przekazuje do DBR, do wiadomości DBI, stanowisko wobec proponowanych zmian. DBR w oparciu o stanowisko IZ/IK przygotowuje wniosek w sprawie zmian w wydatkach na programy i przekazuje do podpisu Ministra.”;

b) st. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wniosek, o dokonanie zmian w planie finansowym powinien określać zadanie oraz rodzaj wydatku, który ulega przesunięciu, a także uzasadnienie dokonania tych zmian z jednoczesnym wskazaniem propozycji zmian w zakresie zadania budżetowego i układu zadaniowego.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. DBR, DBI i kierownicy jednostek podległych mogą wprowadzać zmiany w zakresie zadania budżetowego i układu zadaniowego, które nie wymagają zmiany w planie finansowym. § 13 ust. 2 oraz § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. Zmiany wynikające ze zmian w planach finansowych lub zmiany, o których mowa w ust. 1, są wprowadzane przez DBR i DBI oraz kierowników jednostek podległych na bieżąco do układu zadaniowego oraz uwzględniane w okresowej aktualizacji tego układu przedstawianej do akceptacji Ministra lub kierownika jednostki podległej po zakończeniu każdego kwartału.”;

7) w § 15 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku dokonywania zmian na podstawie art. 171 ust. 2 i art. 194 ust. 4 ustawy kopia decyzji Ministra przekazywana jest do wiadomości Ministra Finansów.”;

8) w § 20:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Ewidencja planu finansowego oraz zmian w tym planie zawiera dodatkowe informacje umożliwiające powiązanie tego planu z układem zadaniowym, a w szczególności: program, źródło finansowania, zadanie budżetowe.”;

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy:

„w ciągu ostatnich 7 dni oraz”;

9) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

„§ 20a. 1. Sprawy związane z dokonywaniem zmian w planie finansowym oraz składaniem wniosków o uruchomienie rezerwy celowej prowadzone są równolegle z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Dokumenty związane z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1, w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa, podpisywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) przez kierownika jednostki lub przez osoby posiadające upoważnienia od kierownika jednostki.”;

10) w § 22 w ust. 3 po wyrazach „właściwej IZ/IK” dodaje się wyrazy: „i Ministra Finansów”;

11) w § 26:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Komórki organizacyjne Ministerstwa realizujące projekty, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do właściwej IZ/IK, zobowiązane są do wystąpienia do BDG i DBR lub DBI o parafowanie wniosku o dofinansowanie przez głównego księgowego ministerstwa oraz głównego księgowego części celem uzgodnienia kwot wydatków ujętych we wniosku o dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie wraz z harmonogramem realizacji komórki organizacyjne Ministerstwa przesyłają BDG, które po parafowaniu wniosku przez głównego księgowego ministerstwa przekazuje go do DBR lub DBI, informując o tym wnioskodawcę. DBR i DBI, parafowany wniosek zwracają do wnioskodawcy informując o tym BDG.”;

b) w ust. 6 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu: „Ust. 5 stosuje się odpowiednio.”;

c) uchyla się ust. 7;

12) w § 27

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Umowy i decyzje o dofinansowanie lub inne dokumenty stanowiące podstawę przepływów finansowych na rachunkach walutowych Ministra, powinny przed podpisaniem uzyskać akceptację głównego księgowego części poprzez parafowanie, a w przypadku dokumentów nietypowych także akceptację Departamentu Prawnego. W zakresie programów EWT 2014 – 2020 ww. dokumenty mogą być przekazywane w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP. Podpisane dokumenty są przekazywane do DBR w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, z wyłączeniem: umów lub decyzji o dofinansowanie, które są przekazywane w jednym oryginalnym egzemplarzu. W przypadku programów EWT 2014–2020 zmiany w umowach lub decyzjach o dofinansowanie nie wymagające formy aneksu są udostępniane DBR w centralnym systemie teleinformatycznym.”;

b) w ust. 2 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

„W zakresie realizacji programów transgranicznych, których realizacja jest związana z zadaniami wykonywanymi przez DBR, komórki merytoryczne uzgadniają z nim także procedury i instrukcje dla CPE lub Wspólnych Sekretariatów.”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. DBR jest informowany przez IZ/IK lub Wspólny Sekretariat o planowanych przepływach finansowych w ramach programów, zmianach budżetów w programach lub projektach oraz innych postanowieniach, których wykonanie jest związane z finansową realizacją programów.”;

d) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W zakresie programów EWT 2014–2020 DBR realizuje płatności z rachunków walutowych na podstawie zlecenia płatności przekazanego i podpisanego przez upoważnionego pracownika Wspólnego Sekretariatu elektronicznie z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym/profilu zaufanego ePUAP lub przekazanego w wersji papierowej.”;

13) w § 28:

a) w ust 1 po wyrazach: „DBR obsługuje” dodaje się wyrazy: „w szczególności”;

b) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) rachunki bankowe prowadzone w EURO przeznaczone do finansowania programów realizowanych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i zarządzanych przez Ministerstwo, zwanych dalej „rachunkami programowymi EIS 2014–2020”;

c) w ust. 2 po wyrazach: „DBI obsługuje” dodaje się wyrazy: „w szczególności”;

d) w ust. 3 po wyrazach: „BDG obsługuje” dodaje się wyrazy: „w szczególności”;

e) w ust. 4 wyrazy „w ust. 1–3” zastępuje się wyrazami:

„w ust. 1–3a” oraz skreśla się wyraz: „budżetowymi”;

14) w § 32:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa przygotowują wnioski w sprawie uruchomienia środków na rachunki programowe, z wyłączeniem rachunków w ramach programów współpracy transgranicznej i przesyłają je do Ministra Finansów.”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki z rachunków, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 2 – 3a, są dokonywane ze środków otrzymywanych z Komisji Europejskiej oraz z wkładów państw biorących udział w programach.”;

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W zakresie programów EWT 2014 – 2020 dokumenty finansowo-księgowe, z wyłączeniem zleceń płatności dla projektów pomocy technicznej oraz wezwań do zapłaty, pod względem merytorycznym sprawdzają Wspólne Sekretariaty i po sprawdzeniu przekazują do DBR celem dokonania płatności.”;

d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Do dokumentów dotyczących programów EWT 2014–2020, przekazywanych w formie elektronicznej, o których mowa w § 27 ust. 4, nie stosuje się pkt. 1–4 schematu zamieszczonego w ust. 8.”;

e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Dekretacji dokumentów, które wpłynęły do BDG, DBR lub DBI może dokonywać bezpośrednio Zastępca Dyrektora lub główny księgowy. Dyrektor, Zastępca Dyrektora lub główny księgowy może dekretować dokumenty bezpośrednio na Naczelnika Wydziału, z wyłączeniem dokumentów dotyczących programów EWT 2014–2020 przekazywanych w formie elektronicznej, o których mowa w § 27 ust 4.”;

15) po § 32 w tytule rozdziału VII po wyrazie: „budżetowa” dodaje się wyrazy: „i finansowa”;

16) w § 33:

a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289).”;

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Roczne łączne sprawozdanie finansowe Ministerstwa jest przygotowywane przez DBR w porozumieniu z DBI i BDG na podstawie ich własnych, cząstkowych sprawozdań jednostkowych. Roczne łączne sprawozdanie finansowe resortu jest przygotowywane przez DBR w porozumieniu z DBI.”;

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Sprawozdania podpisuje Minister oraz właściwy główny księgowy.”;

17) w § 34 w ust. 3 skreśla się wyrazy: „lub upoważnionej osoby”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny, transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, Dz. U. z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 4.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »