| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 3 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, stanowiący załącznik do zarządzenia, zwany dalej „regulaminem”.

§ 2.

1. Na podstawie zakresów działania komórek organizacyjnych, określonych regulaminem, dyrektorzy komórek organizacyjnych opracują i przedłożą dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych – w terminie do dnia 10 stycznia 2014 r.

2. Ewidencję regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego.

§ 3.

Do czasu zatwierdzenia przez dyrektora generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2, zachowują moc dotychczas obowiązujące regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych zniesionego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz przekształconego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie, w jakim są zgodne z regulaminem.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia tymczasowego regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 2).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju : E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU]

Załącznik do zarządzenia Nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 3 stycznia 2014 r. (poz. 3)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. poz. 1390), jest urzędem administracji rządowej zapewniającym wykonywanie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju zadań wynikających z zakresu działania określonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391) i zarządzeniem Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju (M.P. poz. 1038).

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zwanym dalej „regulaminem”, jest mowa o:

1) Ministrze – należy przez to rozumieć Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) Ministerstwie – należy przez to rozumieć urząd obsługujący Ministra, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju;

3) członkach kierownictwa Ministerstwa – należy przez to rozumieć Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz szefa Gabinetu Politycznego Ministra;

4) dyrektorze generalnym – należy przez to rozumieć dyrektora generalnego Ministerstwa, który wykonuje zadania i kompetencje określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) oraz w odrębnych przepisach;

5) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć departament, biuro lub Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

6) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora departamentu, biura lub Sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego lub kierującego komórką organizacyjną;

7) zastępcy dyrektora – należy przez to rozumieć zastępcę dyrektora departamentu, biura;

8) naczelniku – należy przez to rozumieć naczelnika wydziału departamentu, biura lub Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

9) kadrze kierowniczej – należy przez to rozumieć dyrektora, zastępcę dyrektora komórki organizacyjnej oraz naczelnika i pracownika kierującego zespołem lub samodzielnym stanowiskiem.

§ 3.

Regulamin określa:

1) strukturę organizacyjną Ministerstwa;

2) zasady zarządzania Ministerstwem;

3) podstawowe zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych w Ministerstwie;

4) zadania kadry kierowniczej;

5) zadania komórek organizacyjnych wynikające z regulacji określających obowiązki administracji rządowej oraz z niektórych ustalonych w Ministerstwie zasad i procedur współdziałania;

6) podstawowe zadania komórek organizacyjnych wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej programami operacyjnymi;

7) zakresy działania komórek organizacyjnych.

Rozdział 2

Struktura organizacyjna Ministerstwa

§ 4.

1. Strukturę organizacyjną Ministerstwa tworzy Gabinet Polityczny Ministra (GP) oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Budownictwa

DB;

2) Departament Budżetu Infrastruktury

DBI;

3) Departament Budżetu Rozwoju

DBR;

4) Departament Certyfikacji i Desygnacji

DCD;

5) Departament Dróg i Autostrad

DDA;

6) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

DZF;

7) Departament Gospodarki Nieruchomościami

DGN;

8) Departament Informacji i Promocji

DIP;

9) Departament Informatyki

DI;

10) Departament Konkurencyjności i Innowacyjności

DKI;

11) Departament Kontroli

DK;

12) Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju

DKS;

13) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej

DKF;

14) Departament Lotnictwa

DL;

15) Departament Mieszkalnictwa

DM;

16) Departament Orzecznictwa I

DO I;

17) Departament Orzecznictwa II

DO II;

18) Departament Polityki Przestrzennej

DPM;

19) Departament Prawny

DP;

20) Departament Programów Infrastrukturalnych

DPI;

21) Departament Programów Pomocowych

DPT;

22) Departament Programów Ponadregionalnych

DPP;

23) Departament Rozwoju Cyfrowego

DRC;

24) Departament Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych

DWI;

25) Departament Transportu Drogowego

DTD;

26) Departament Transportu Kolejowego

DTK;

27) Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi

DTM;

28) Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

DWP;

29) Departament Współpracy Międzynarodowej

DWM;

30) Departament Współpracy Terytorialnej

DWT;

31) Biuro Administracyjne

BA;

32) Biuro Dyrektora Generalnego

BDG;

33) Biuro Ministra

BM;

34) Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych

BZK;

35) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

BZL;

36) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

SKR.

2. Organizację pracy i zadania Gabinetu Politycznego Ministra określają są w odrębne przepisy.

§ 5.

1. Przy Ministrze działają:

1) Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych;

2) Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych;

3) Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich;

4) Komisja Kodyfikacyjna Prawa Morskiego;

5) Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego;

6) Kraj owa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. Minister powołuje:

1) Państwową Komisję Kwalifikacyjną;

2) Komisję Odpowiedzialności Zawodowej;

3) Komisję weryfikacyjną do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym;

4) Komisję egzaminacyjną do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy;

5) Komisję egzaminacyjną przeprowadzającą egzaminy kończące kurs na eksperta do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej;

6) komisje egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy dla doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją oraz przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych;

7) Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną.

§ 6.

Organami opiniodawczo-doradczymi Ministra są:

1) Państwowa Rada Nieruchomości;

2) Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna;

3) Rada Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa;

4) Rada do Spraw Autostrad;

5) Rada do Spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej;

6) Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego;

7) Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

§ 7.

W Ministerstwie działają w szczególności:

1) komisja dyscyplinarna rozpoznająca sprawy dyscyplinarne członków korpusu służby cywilnej oraz Rzecznik Dyscyplinarny;

2) Komitet Audytu dla działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister;

3) Główna Biblioteka Komunikacyjna – na zasadach określonych odrębnymi przepisami i regulaminem nadanym przez Ministra, definiującym zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki.

Rozdział 3

Zasady zarządzania Ministerstwem

§ 8.

Ministerstwo działa przestrzegając następujących zasad:

1) legalności, czyli podejmowania działań prawnych w zakresie przyznanych kompetencji;

2) skuteczności, czyli realizacji celów i polityk w sposób optymalny i oszczędny;

3) efektywności, czyli możliwie najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów;

4) oszczędności, czyli minimalizacji kosztów prowadzonych działań, przy zachowaniu wymaganej jakości;

5) przejrzystości, czyli jawności postępowania zgodnie z aktami normatywnymi.

§ 9.

1. Ministerstwo działa pod bezpośrednim kierownictwem Ministra, zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami i poleceniami.

2. Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, Gabinetu Politycznego Ministra, dyrektora generalnego oraz przy pomocy dyrektorów.

3. Sekretarze stanu, podsekretarze stanu oraz szef Gabinetu Politycznego Ministra odpowiedzialni są za realizację zadań powierzonych przez Ministra i wykonują je we współdziałaniu z dyrektorem generalnym oraz przy pomocy dyrektorów.

4. Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa określa zarządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa.

5. Minister może upoważnić sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektora lub innego pracownika Ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności, a także zlecić im nadzór nad realizacją określonych zadań.

§ 10.

1. Dyrektor generalny wykonuje zadania i kompetencje określone w ustawie o służbie cywilnej, a także wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów prawa, w szczególności zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację i ciągłość pracy Ministerstwa.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, dyrektor generalny realizuje z uwzględnieniem opinii i wniosków wyrażanych przez Ministra, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.

3. Dyrektor generalny zatwierdza regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych.

4. Dyrektor generalny może upoważnić dyrektora lub innego pracownika Ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności, a także zlecić im nadzór nad realizacją określonych zadań.

§ 11.

1. Do realizacji okresowych zadań mogą być powoływane przez Ministra lub dyrektora generalnego zespoły zadaniowe.

2. Zespoły zadaniowe, o których mowa w ust. 1, są powoływane w drodze zarządzenia, w którym określa się cel ich powołania, skład, zakres zadań i tryb pracy.

Rozdział 4

Podstawowe zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych w Ministerstwie

§ 12.

1. W skład komórek organizacyjnych mogą wchodzić wydziały, zespoły, samodzielne stanowiska (jedno lub wieloosobowe) i sekretariaty.

2. Wydział może zostać utworzony, w przypadku gdy realizacja zadań, z uwagi na rodzaj spraw i ich liczbę, wymaga obsady co najmniej 5 pracowników, w tym naczelnika wydziału.

3. Dyrektor generalny może zezwolić na utworzenie wydziału w składzie mniejszym, niż wymieniony w ust. 2.

§ 13.

1. Dyrektorzy kierują komórkami organizacyjnymi samodzielnie, bądź przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora oraz naczelników i pracowników kierujących zespołami oraz samodzielnymi stanowiskami.

2. Jeżeli w komórce organizacyjnej jest więcej niż jeden zastępca dyrektora, stałym zastępcą dyrektora jest zastępca wskazany w regulaminie wewnętrznym komórki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 5.

3. Dyrektor może upoważnić innego zastępcę dyrektora, niż wskazany w regulaminie wewnętrznym komórki organizacyjnej lub inną osobę do prowadzenia spraw oraz podpisywania pism.

4. W razie nieobecności dyrektora oraz zastępcy (zastępców) dyrektora, a także w razie nieobecności dyrektora komórki organizacyjnej, w której nie ma stanowiska zastępcy dyrektora lub stanowisko nie jest obsadzone, komórką organizacyjną kieruje, za zgodą dyrektora generalnego, pracownik wyznaczony przez dyrektora.

5. Regulamin wewnętrzny określający organizację oraz szczegółowy zakres zadań komórki organizacyjnej ustala dyrektor. Regulamin wewnętrzny określa w szczególności:

1) strukturę organizacyjną komórki wraz ze schematem organizacyjnym;

2) organizację zarządzania komórką organizacyjną;

3) zakresy upoważnień do prowadzenia spraw i podpisywania pism, udzielonych zastępcy (zastępcom) dyrektora i innym osobom;

4) szczegółowy zakres zadań komórki organizacyjnej wynikający z regulaminu oraz szczegółowe zakresy zadań dla wydziałów, zespołów, samodzielnych stanowisk i sekretariatu.

6. Dyrektor przedkłada projekt regulaminu wewnętrznego komórki organizacyjnej do zatwierdzenia dyrektorowi generalnemu – za pośrednictwem dyrektora Biura Dyrektora Generalnego – po przeprowadzeniu konsultacji z Biurem Dyrektora Generalnego i po uzyskaniu akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa.

§ 14.

1. Komórki organizacyjne realizują zadania zgodnie z kierunkami określonymi przez Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego.

2. Projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych oraz wytyczne Ministra, sporządzone przez komórki organizacyjne, powinny być uzgodnione ze wszystkimi zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi, a także powinny uzyskać opinię Departamentu Prawnego oraz akceptację właściwego członka kierownictwa Ministerstwa.

3. Komórką organizacyjną właściwą do realizacji określonego zadania jest komórka organizacyjna, do zakresu działania której należy dana sprawa – zgodnie z postanowieniami regulaminu.

4. W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej, właściwą do jego realizacji jest komórka organizacyjna, do której należy większość zagadnień lub merytoryczna istota zadania.

5. Komórka organizacyjna właściwa do realizacji określonego zadania, koordynuje prace wykonywane przez komórki organizacyjne współpracujące przy realizacji tego zadania, w tym opracowuje ostateczne projekty dokumentów oraz stanowisk i opinii Ministra.

6. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 5, koordynująca realizację określonego zadania:

1) przedkłada komórkom organizacyjnym współpracującym materiały do opinii;

2) wnioskuje o przedstawienie niezbędnych informacji i dokumentów przez komórki organizacyjne współpracujące;

3) wyznacza terminy realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 15.

Spory kompetencyjne związane z realizacją zadań przez sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych Ministerstwa – Minister lub dyrektor generalny w porozumieniu z właściwymi w sprawie członkami kierownictwa Ministerstwa.

Rozdział 5

Zadania kadry kierowniczej

§ 16.

Dyrektor jest odpowiedzialny za:

1) prawidłową, efektywną i terminową realizację zadań komórki organizacyjnej określonych w regulaminie oraz zleconych przez Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu lub dyrektora generalnego;

2) zgodność działania komórki organizacyjnej z kierunkami określonymi przez Ministra i właściwych członków kierownictwa Ministerstwa – sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego oraz obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi;

3) właściwą organizację pracy komórki organizacyjnej i efektywne wykorzystanie czasu pracy przez podległych pracowników;

4) zapewnienie dbałości o interes Skarbu Państwa w zakresie dochodów i wydatków budżetu państwa oraz gospodarowanie środkami publicznymi zgodnie z zasadami gospodarki finansowej określonymi w szczególności w art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), a także ścisłą współpracę w tym zakresie ze służbami finansowymi Ministerstwa;

5) planowanie środków finansowych, monitorowanie ich wykorzystania oraz wnioskowanie o zmianę planów finansowych dysponenta części budżetowej lub dysponenta środków budżetu państwa II lub III stopnia;

6) zarządzanie obiegiem informacji w ramach komórki organizacyjnej oraz nadzór nad jej dokumentowaniem;

7) zapewnienie przestrzegania przepisów ustaw o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych w komórce organizacyjnej;

8) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa;

9) zapoznanie się przez członków korpusu służby cywilnej z wytycznymi w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej;

10) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

§ 17.

1. Dyrektor:

1) reprezentuje komórkę organizacyjną wobec innych komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz w kontaktach na zewnątrz;

2) podpisuje opracowane w komórce organizacyjnej wyjaśnienia przepisów dotyczących zakresu działania komórki organizacyjnej, a nie zastrzeżone dla Ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu lub dyrektora generalnego;

3) udziela organom i instytucjom wyjaśnień i opinii w sprawach prowadzonych przez komórkę organizacyjną, a niezastrzeżonych dla Ministra i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa;

4) reprezentuje Ministerstwo w sprawach wynikających z zakresu działania i zadań komórki organizacyjnej, a niezastrzeżonych dla Ministra i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa;

5) bierze udział w realizacji obowiązków wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w szczególności nadzoruje przygotowanie informacji przeznaczonych do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Ministerstwa;

6) wnioskuje w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników komórki organizacyjnej;

7) zatwierdza sporządzone w komórce organizacyjnej:

a) opisy stanowisk pracy niebędących wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej,

b) zakresy obowiązków pracowników, dla których nie sporządza się opisu stanowiska pracy;

8) dokonuje oceny bezpośrednio podległych pracowników komórki organizacyjnej;

9) nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy w komórce organizacyjnej;

10) akceptuje urlopy zastępców dyrektora i pracowników.

2. Dyrektor może posiadać inne uprawnienia, poza wymienionymi w ust. 1, udzielane odrębnym upoważnieniem.

3. Dyrektor, stosownie do zakresu działania i zadań kierowanej komórki organizacyjnej, przygotowuje projekty decyzji i podpisuje pisma nie zastrzeżone do kompetencji innych osób, w szczególności:

1) pisma i materiały kierowane do nadzorującego zadania komórki organizacyjnej członka kierownictwa Ministerstwa oraz parafuje pisma i materiały kierowane do jego podpisu oraz do podpisu innych członków kierownictwa Ministerstwa;

2) pisma do równorzędnych stanowiskiem osób w urzędach administracji publicznej;

3) podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach określonych odrębnymi upoważnieniami.

4. Dyrektor określa cele i zadania komórki organizacyjnej w rocznej perspektywie, które winny być powiązane z celami ujętymi w Planie Działalności Ministra Infrastruktury i Rozwoju na dany rok – dla działów administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport.

§ 18.

Zastępca dyrektora:

1) nadzoruje pracę oraz zapewnia terminowe i właściwe wykonanie zadań podległych mu wydziałów, zespołów, samodzielnych stanowisk;

2) podejmuje decyzje z zakresu działania podległych mu wydziałów, zespołów, samodzielnych stanowisk oraz podpisuje i parafuje pisma i notatki informacyjne w tym zakresie, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla dyrektora;

3) podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach określonych odrębnymi upoważnieniami;

4) uczestniczy w planowaniu środków finansowych, monitorowaniu ich wykorzystania oraz wnioskuje o zmianę planów finansowych dysponenta części budżetowej lub dysponenta środków budżetu państwa II lub III stopnia;

5) wnioskuje do dyrektora w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników komórki organizacyjnej;

6) nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy podległych pracowników komórki organizacyjnej;

7) dokonuje oceny podległych pracowników komórki organizacyjnej;

8) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora;

9) zastępuje dyrektora zgodnie z posiadanym upoważnieniem.

§ 19.

1. Naczelnik lub pracownik kierujący wydziałem, zespołem lub samodzielnym stanowiskiem, działa zgodnie z powierzonym zakresem zadań.

2. Do obowiązków naczelnika lub pracownika kierującego wydziałem, zespołem lub samodzielnym stanowiskiem należy realizowanie powierzonych zadań poprzez:

1) organizowanie pracy oraz kontrolę realizacji zadań poszczególnych pracowników;

2) kontrolowanie dyscypliny pracy.

3. Naczelnik lub pracownik kierujący wydziałem, zespołem lub samodzielnym stanowiskiem:

1) odpowiada za prawidłowe, efektywne i terminowe wykonanie zadań podległego wydziału, zespołu, samodzielnego stanowiska;

2) podejmuje decyzje oraz podpisuje lub parafuje pisma w sprawach z zakresu zadań podległego wydziału, zespołu, samodzielnego stanowiska, określonych w regulaminie wewnętrznym komórki organizacyjnej, o którym mowa w § 13 ust. 5 regulaminu;

3) wydaje dyspozycje i wytyczne podległym pracownikom niezbędne do wykonywania zadań;

4) reprezentuje wydział, zespół lub samodzielne stanowisko w zakresie określonym przez przełożonych;

5) zapewnia wymianę informacji z pozostałymi wydziałami, zespołami, samodzielnymi stanowiskami;

6) przedstawia bezpośredniemu przełożonemu opinie i wnioski w sprawach przyjmowania do pracy, przenoszenia, zwalniania, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników;

7) dokonuje oceny podległych pracowników;

8) opiniuje wnioski urlopowe podległych pracowników;

9) wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.

Rozdział 6

Zadania komórek organizacyjnych wynikające z regulacji określających obowiązki administracji rządowej oraz z niektórych ustalonych w Ministerstwie zasad i procedur współdziałania

§ 20.

1. Komórki organizacyjne, w zakresie ich właściwości, realizują zadania:

1) związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych, w szczególności:

a) opracowują projekty dokumentów rządowych i dokumentów należących do właściwości Ministra, w tym projekty założeń projektów ustaw, projekty aktów normatywnych i oceny skutków regulacji (OSR), z uwzględnieniem prawa europejskiego i zobowiązań międzynarodowych Polski,

b) prowadzą uzgodnienia wewnętrzne, uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie projektów, o których mowa w lit. a,

c) dokonują wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych należących do właściwości Ministra, a w przypadku gdy wyjaśnienia dotyczą zagadnienia prawnego o charakterze systemowym konsultują je z Departamentem Prawnym,

d) opiniują projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowywanych przez inne komórki organizacyjne Ministerstwa,

e) opiniują projekty aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, z wyłączeniem projektu ustawy budżetowej, i uzgadniają z Departamentem Prawnym projekt stanowiska Ministra,

f) przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów opinii i stanowisk Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów, stałego komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji lub odpowiednio Komitetu do Spraw Europejskich,

g) przygotowują projekt stanowiska Ministra do projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;

2) związane z tworzeniem i opiniowaniem projektów zarządzeń, decyzji, regulaminów, informacji, procedur regulujących sprawy wewnętrzne i organizacyjne Ministerstwa zwane dalej „aktami wewnętrznymi”, w szczególności:

a) opracowują projekty aktów wewnętrznych,

b) prowadzą uzgodnienia wewnętrzne opracowywanych projektów aktów wewnętrznych,

c) opiniują projekty aktów wewnętrznych opracowywane przez inne komórki organizacyjne Ministerstwa;

3) związane z prawem europejskim, w szczególności:

a) analizują i opiniują prawo europejskie oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego pozostającego w obszarze działania Ministra,

b) biorą udział w procesie tworzenia prawa Unii Europejskiej,

c) przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Rządu do projektów aktów prawnych Unii Europejskiej,

d) dokonują prawidłowej i terminowej transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego prawa oraz współpracują w tym zakresie z właściwymi podmiotami,

e) prowadzą sprawy związane z Oceną Jakości Regulacji Prawnych i reformą regulacji,

f) prowadzą sprawy dotyczące notyfikacji norm i przepisów technicznych w Komisji Europejskiej, w zakresie właściwości Ministra,

g) przygotowują lub biorą udział w przygotowywaniu projektów stanowisk Polski w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

4) związane ze współpracą międzynarodową, w szczególności:

a) prowadzą, w porozumieniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi, sprawy wynikające z działalności Ministra w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym wymagające uwzględniania zobowiązań międzynarodowych Polski,

b) prowadzą, w porozumieniu z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi, sprawy wynikające z działalności Ministra w zakresie członkostwa w Unii Europejskiej, w tym biorą udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, a także współpracują z Komisją Europejską i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce,

c) planują i koordynują odbywanie zagranicznych podróży służbowych pracowników poprzez uzgadnianie instrukcji wyjazdowych oraz gromadzenie sprawozdań z wyjazdów,

d) koordynują przygotowywanie od strony merytorycznej i organizacyjnej konferencji, seminariów i innych spotkań międzynarodowych, we współpracy z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi;

5) związane z finansami publicznymi, w szczególności:

a) przygotowują propozycje materiałów do projektu ustawy budżetowej oraz propozycje zmian w planach finansowych dysponenta części budżetowej oraz dysponentów II i III stopnia,

b) wykonują zadania związane z nadzorowaniem prawidłowości wykorzystania środków budżetowych oraz windykacją należności Ministerstwa,

c) wykonują zadania dysponenta części budżetowej dotyczące uzgadniania programów inwestycji budowlanych finansowanych lub dofinansowanych ze środków budżetu państwa i ich zmiany oraz akceptowania dla tych inwestycji wartości kosztorysowej,

d) wykonują zadania związane z udzielaniem i monitorowaniem pomocy publicznej,

e) przygotowują i realizują projekty finansowane ze środków pomocy technicznej;

6) związane z wykonywaniem, wynikających z niektórych ustaw, obowiązków organu administracji rządowej, w szczególności:

a) opracowują projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego,

b) opracowują projekty odpowiedzi na wystąpienia Kancelarii Prezydenta, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych,

c) przygotowują odpowiedzi na wnioski, skargi i pytania obywateli oraz instytucji,

d) realizują obowiązki wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej z zastrzeżeniem § 40 ust. 2 pkt 5 lit. b tiret pierwsze,

e) współpracują z Gabinetem Politycznym Ministra oraz Biurem Ministra przy realizacji obowiązków wynikających z ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, w tym zadań określonych we właściwych aktach wewnętrznych w Ministerstwie,

f) wykonują zadania w ramach zarządzania kryzysowego, obronności i bezpieczeństwa państwa, określone odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrznymi w Ministerstwie,

g) wykonują zadania w dziedzinie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, określone odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrznymi w Ministerstwie;

7) związane z realizowaniem przez inne komórki organizacyjne zadań o charakterze koordynacyjnym, w szczególności:

a) współdziałają z Departamentem Budżetu Rozwoju, w tym w zakresie:

– przygotowania materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie części 34 – Rozwój regionalny,

przygotowania materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie programów,

prowadzenia spraw związanych z przenoszeniem wydatków budżetu na programy,

b) współdziałają z Departamentem Budżetu Infrastruktury, w tym w zakresie:

– przygotowania materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie części 18 – Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, 21 – Gospodarka morska i 39 – Transport;

– prowadzenia spraw związanych z realizacją budżetu w tym przenoszeniem środków na wydatki w ramach części budżetowych 18, 21 i 39,

– koordynacji spraw dotyczących sektorowej pomocy publicznej w zakresie transportu,

c) współdziałają z Departamentem Informacji i Promocji, w tym:

przygotowują plan działań informacyjnych i promocyjnych zgodny z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji, jak i ze Strategią komunikacji Funduszy Europejskich oraz realizują go,

– uzgadniają prowadzone działania informacyjno-promocyjne, w tym: kampanie informacyjne i promocyjne, druk publikacji, komunikację i publikację materiałów w Internecie, a także zakup materiałów informacyjno-promocyjnych,

d) współdziałają z Departamentem Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju odpowiedzialnym za:

koordynowanie procesu przygotowania dokumentów programowych, strategicznych związanych z polityką rozwoju kraju, w tym dotyczących perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020,

– koordynowanie współpracy z EUROSTAT i Głównym Urzędem Statystycznym,

– monitorowanie rozwoju regionów oraz za koordynowanie współpracy z samorządami województw jako instytucjami zarządzającymi regionalnymi programami operacyjnymi,

– koordynowanie zadań Ministra w obszarach normalizacji, akredytacji oraz autoryzacji i notyfikacji jednostek oceny zgodności i ich kontroli,

e) współdziałają z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej odpowiedzialnym za koordynowanie prac nad przygotowaniem procedur oraz dokumentów wdrożeniowych i instytucjonalnych na lata 2014–2020,

f) współdziałają z Departamentem Polityki Przestrzennej odpowiedzialnym za koordynowanie współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz obsługę przedstawicieli Ministerstwa biorących udział w posiedzeniach Komisji,

g) współdziałają z Departamentem Programów Ponadregionalnych odpowiedzialnym za monitorowanie obszarów strategicznej interwencji w zakresie objętym Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej 2020,

h) współdziałają z Departamentem Prawnym w zakresie zadań dotyczących:

spraw sądowych i egzekucyjnych związanych z obsługą prawną Ministra, z zastrzeżeniem pkt 10,

– obsługi systemów Solvit i EU Pilot,

– dwustronnych umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (tzw. „umów BIT”),

i) współdziałają z Departamentem Współpracy Międzynarodowej, w szczególności w zakresie merytorycznego i organizacyjnego przygotowywania zagranicznych wyjazdów członków kierownictwa Ministerstwa oraz oficjalnych wizyt gości zagranicznych podejmowanych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa,

j) współdziałają z Departamentem Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (projekty hybrydowe), generujących dochód, zadań związanych z przygotowaniem projektów przez Inicjatywę JASPERS oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi,

k) współdziałają z Departamentem Kontroli w zakresie zadań dotyczących:

– kontroli zewnętrznych realizowanych w Ministerstwie,

– audytu wewnętrznego określonych ustawą o finansach publicznych,

– kontroli organów, urzędów obsługujących organy, jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra,

– skarg i wniosków,

l) współdziałają z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie zadań dotyczących:

– spraw sądowych i egzekucyjnych związanych z obsługą prawną Ministerstwa,

– udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie oraz koordynowania zagadnień dotyczących prawa zamówień publicznych,

– koordynowania spraw związanych z ochroną danych osobowych oraz zgłaszaniem do rejestracji zbiorów danych osobowych prowadzonych w Ministerstwie, z wyłączeniem wykonywania zadań w obszarze zbioru pod nazwą „Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007–2013 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,

ł) współdziałają z Biurem Ministra, w szczególności w zakresie:

– organizacji konferencji prasowych, planowanych akcji we współpracy z mediami (m.in. udzielanie patronatów mediom i przyjmowanie patronatów medialnych) i wypowiedzi dla prasy, a także regularnego przekazywania informacji o podjętych działaniach komórki organizacyjnej i ich wynikach oraz materiałów merytorycznych potrzebnych do bieżącej obsługi mediów,

– obsługi spraw związanych z wypełnianiem przez Ministra ustawowych zadań ministra właściwego dla nadzoru fundacji,

m) niezwłocznie informują Biuro Ministra oraz Departament Prawny o planowanych pracach nad projektami aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych oraz o podjętych w tym zakresie działaniach,

n) współdziałają z Sekretariatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w szczególności w zakresie zadań dotyczących realizacji Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020;

8) wspomagające realizację zadań podstawowych, w szczególności:

a) wykonują zadania związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Ministerstwie, w tym z procesami wyznaczania celów i zadań dla Ministerstwa i jednostek w działach administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport, oraz monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań, zarządzania ryzykiem, z koordynowanymi przez wyznaczone w odrębnym trybie komórki organizacyjne procesami samooceny i monitorowania systemu kontroli zarządczej, uzyskiwania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej, a także z realizowanymi przez wyznaczoną w odrębnym trybie komórkę organizacyjną procesami opracowywania planu działalności dla działów: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport i sprawozdania z wykonania planu działalności,

b) analizują rozwiązania stosowane w innych państwach,

c) wykorzystują zaplecze naukowe i eksperckie,

d) prowadzą sprawy w zakresie sprawozdawczości i projektowania badań statystycznych,

e) współpracują z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, organami i jednostkami samorządu gospodarczego, terytorialnego, organami administracji rządowej, urzędami i instytucjami, w tym instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi i wdrażającymi, z Instytucją Koordynującą NSRO, Instytucją Płatniczą, Instytucją Audytową oraz partnerami społecznymi – w sprawach związanych z realizacją zadań;

9) związane z prowadzeniem spraw dotyczących postępowań administracyjnych zgodnie z właściwością, z zastrzeżeniem § 40 ust. 2 pkt 4;

10) związane z obsługą prawną Ministra dotyczące:

a) podejmowania działań z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji,

b) podejmowania działań z zakresu cywilnego postępowania egzekucyjnego, jeśli korzystają z pomocy zewnętrznych kancelarii prawnych,

c) wykonywania zastępstwa procesowego, z zastrzeżeniem § 40 ust. 2 pkt 5,

d) informowania Departamentu Prawnego o prowadzonych postępowaniach sądowoadministracyjnych i egzekucyjnych.

2. Komórki organizacyjne wykonują także inne zadania zlecone przez Ministra, nadzorującego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu oraz dyrektora generalnego.

Rozdział 7

Podstawowe zadania komórek organizacyjnych wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej programami operacyjnymi

§ 21.

Komórka organizacyjna realizująca zadania wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej programem operacyjnym, w zakresie swojej właściwości:

1) przygotowuje dokumenty programowe oraz inne dokumenty – w tym akty normatywne –konieczne do wdrożenia programu operacyjnego, w szczególności treść programu operacyjnego, szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego, opracowuje opis systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego, a także przygotowuje i uzgadnia zmiany dokumentów programowych oraz innych dokumentów dotyczących wdrażania programu operacyjnego;

2) koordynuje prace związane z organizacją systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego, w tym sprawuje nadzór nad systemem zarządzania i kontroli oraz systemem instytucjonalnym;

3) inicjuje, nadzoruje oraz koordynuje działania służące zapewnieniu prawidłowości programowania, realizacji oraz monitorowania projektów współfinansowanych w ramach programu operacyjnego;

4) przygotowuje i wdraża system wyboru projektów w ramach programu operacyjnego;

5) przygotowuje wytyczne w zakresie realizowanego programu operacyjnego;

6) opracowuje porozumienia i umowy, wzory dokumentów, procedury niezbędne dla sprawnej realizacji programu operacyjnego;

7) opracowuje i doskonali wskaźniki monitorowania i oceny w ramach programu operacyjnego;

8) prowadzi kontrolę i ewaluację przebiegu programu operacyjnego;

9) weryfikuje wydatki poniesione przez beneficjentów w ramach programu operacyjnego (w przypadku programów EWT wydatków poniesionych w ramach pomocy technicznej), przygotowuje poświadczenia i deklaracje wydatków oraz wnioski o płatność do Instytucji Certyfikującej w perspektywie 2007–2013 oraz przekazuje jej wszystkie niezbędne informacje o procedurach i weryfikacjach prowadzonych odnośnie do wydatków, na potrzeby poświadczania;

10) przygotowuje wnioski do Ministra Finansów o uruchomienie rezerwy celowej na realizację programu operacyjnego, a także weryfikuje wnioski przygotowane przez dysponentów innych części budżetowych do Ministra Finansów o uruchomienie rezerwy celowej na realizację programu operacyjnego;

11) przygotowuje decyzje o zwrocie środków wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur albo pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

12) gromadzi i opracowuje informacje o nieprawidłowościach oraz przekazuje je do odpowiednich instytucji zgodnie z systemem wdrażania;

13) przeprowadza oceny realizacji zarządzanego programu operacyjnego, w szczególności jej efektywności i skuteczności;

14) sporządza i weryfikuje sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z wdrażania programu operacyjnego, poprzez wykorzystanie informacji z bieżącego monitoringu postępu finansowo-rzeczowego;

15) sporządza prognozy wydatków w ramach programu operacyjnego;

16) koordynuje i realizuje działania w zakresie informacji i promocji programu operacyjnego, w uzgodnieniu z Departamentem Informacji i Promocji;

17) koordynuje i wdraża działania w zakresie wykorzystania środków w ramach pomocy technicznej programu operacyjnego w uzgodnieniu z Departamentem Programów Pomocowych;

18) organizuje i obsługuje Komitet Monitorujący lub Komitet Sterujący, podkomitety i grupy robocze oraz bierze udział w ich pracach;

19) realizuje działania w zakresie procedury odwoławczej dotyczącej oceny i wyboru projektów oraz w zakresie procedury odwoławczej od decyzji o zwrocie środków wydawanych przez Instytucje Pośredniczące IP/IP2;

20) współpracuje z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w zakresie oceny stopnia wdrażania Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07–13) 

21) współpracuje z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej oraz Departamentem Informatyki w zakresie rozwoju Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07–13) oraz budowy i rozwoju systemu informatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014–2020;

22) podejmuje działania mające na celu prawidłowe zamknięcie pomocy w ramach programu operacyjnego okresu finansowania 2004–2006;

23) współpracuje z audytorami zewnętrznymi;

24) uczestniczy w pracach związanych z przygotowywaniem dokumentów programowych, strategicznych, wdrożeniowych i instytucjonalnych oraz procedur związanych z perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Rozdział 8

Zakresy działania komórek organizacyjnych

§ 22.

Departament Budownictwa (DB)

1. Departament Budownictwa odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie prawa budowlanego, wyrobów budowlanych oraz samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) tworzenie przepisów techniczno-budowlanych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz prowadzenie spraw upoważnień w sprawach odstępstw od ww. przepisów;

2) przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego;

3) prowadzenie spraw dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej całość techniczno-użytkową, w tym uzyskiwania uprawnień do ich wydawania;

4) prowadzenie spraw dotyczących ustalania warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zgodnie z normami europejskimi;

5) prowadzenie nadzoru nad samorządem zawodowym inżynierów budownictwa, architektów i urbanistów.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

1) Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego;

2) Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie;

3) Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie.

4. Departament zapewnia obsługę organizacyjną Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego oraz merytoryczną w zakresie budownictwa.

§ 23.

Departament Budżetu Infrastruktury (DBI)

1. Departament Budżetu Infrastruktury odpowiada za opracowanie budżetu w ramach części budżetowych: 18 – Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, 21 – Gospodarka Morska oraz 39 – Transport i realizację budżetu dysponenta części budżetowych, w tym obsługę finansowo-księgową środków pochodzących z budżetu państwa oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania infrastrukturalne.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja zadań dysponenta części budżetowych, w tym planowanie i realizacja budżetu, prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych;

2) realizacja dochodów i wydatków na zadania infrastrukturalne, w tym na statutową działalność jednostek podległych i nadzorowanych, realizację programów wieloletnich, inwestycje infrastrukturalne, dotacje celowe, przedmiotowe i podmiotowe dla przedsiębiorców, agencji oraz uczelni wyższych;

3) prowadzenie spraw w zakresie umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty spłat całości lub części należności cywilnoprawnych oraz koordynacja i monitoring spraw dotyczących sektorowej pomocy publicznej;

4) prowadzenie spraw z zakresu ustawowych ulg przejazdowych;

5) realizacja zadań organu nadzorującego w zakresie wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych instytutów badawczych, zatwierdzanie sprawozdań finansowych tych instytutów oraz Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie.

§ 24.

Departament Budżetu Rozwoju (DBR)

1. Departament Budżetu Rozwoju odpowiada za opracowanie budżetu części 34 – Rozwój regionalny i realizację budżetu dysponenta części budżetowej, w tym obsługę finansowo-księgową oraz obsługę finansowo-księgową środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, a także za przygotowanie materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja zadań dysponenta części budżetowej, w tym planowanie i realizacja budżetu, prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych;

2) prowadzenie spraw pozostających we właściwości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego związanych z przygotowaniem materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie programów;

3) prowadzenie spraw pozostających we właściwości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego związanych z przenoszeniem wydatków budżetu na programy;

4) prowadzenie spraw dotyczących obsługi finansowo-księgowej środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także środków na rachunkach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa i rachunkach wspólnych budżetów pomocy technicznej dla programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej;

5) prowadzenie ewidencji księgowej kwot zadeklarowanych Komisji Europejskiej w ramach programów oraz środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie programów;

6) współpraca w przygotowywaniu rozwiązań w zakresie finansów publicznych i systemu wdrażania programów, w szczególności w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz przepływów finansowych, w tym umów dotyczących wydatkowania środków.

§ 25.

Departament Certyfikacji i Desygnacji (DCD)

1. Departament Certyfikacji i Desygnacji odpowiada za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Certyfikującej w ramach programów operacyjnych perspektywy 2007–2013, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, a także dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Departament uczestniczy także w przygotowaniu realizacji polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020, w szczególności w zakresie procesu desygnacji oraz we współpracy z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w zakresie procesu certyfikacji. Departament odpowiada również za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej dla programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) 2007–2013 z udziałem Polski oraz za przygotowanie wdrażania Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014–2020.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Certyfikującej;

2) udział w przygotowaniu realizacji polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020, w szczególności w zakresie procesu desygnacji oraz we współpracy z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w zakresie procesu certyfikacji;

3) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej dla programów EISP 2007–2013: Polska–Białoruś–Ukraina i Litwa–Polska–Rosja;

4) pełnienie roli Instytucji Strategicznej Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w zakresie koordynacji zadań związanych z wdrażaniem programów EISP;

5) przygotowanie wdrażania Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014–2020, w tym programów z udziałem Polski.

§ 26.

Departament Dróg i Autostrad (DDA)

1. Departament Dróg i Autostrad odpowiada za sprawy związane z planowaniem, przygotowywaniem, budową i zarządzaniem siecią dróg publicznych, w zakresie niezastrzeżonym do właściwości jednostek samorządu terytorialnego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) określanie kierunków rozwoju sieci dróg krajowych;

2) opracowywanie i nadzór nad realizacją programów i planów z zakresu dróg krajowych;

3) zapewnienie finansowania realizacji zadań z zakresu dróg krajowych z Krajowego Funduszu Drogowego, w tym kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych oraz budżetu państwa;

4) tworzenie przepisów techniczno-budowlanych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, drogowe obiekty inżynierskie oraz autostrady płatne i ich usytuowanie, a także prowadzenie spraw upoważnień w sprawach odstępstw od ww. przepisów;

5) opracowywanie analiz i warunków długookresowego funkcjonowania Krajowego Funduszu Drogowego, w tym nadzór nad wydatkowaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego;

6) kształtowanie polityki opłat za przejazd po drogach krajowych, w tym opłat za przejazd od pojazdów ciężkich;

7) opracowywanie scenariuszy i nadzór nad projektami w zakresie dróg krajowych realizowanymi w systemach partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesyjnym (z zastrzeżeniem kompetencji DWP) oraz przez drogowe spółki specjalnego przeznaczenia;

8) współpraca międzynarodowa związana z transgranicznymi połączeniami drogowymi.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

1) Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Transportu Drogowego;

2) Głównym Inspektorem Transportu Drogowego – w zakresie kontroli systemów opłat za przejazd po drogach krajowych;

3) Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.

4. Departament zapewnia obsługę merytoryczną Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową.

§ 27.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (DZF)

1. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego odpowiada za skuteczne i efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej poprzez koordynację i wsparcie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizuje zadania wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL).

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) oraz zadań związanych z zamknięciem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) oraz Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL);

2) koordynacja procesu wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programów operacyjnych w szczególności w obszarze programowania, monitorowania i ewaluacji we współpracy z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej oraz Departamentem Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju;

3) rozwój i wdrożenie, w uzgodnieniu z Departamentem Informatyki, systemów informatycznych wspierających realizację Europejskiego Funduszu Społecznego;

4) koordynacja realizacji zadań Ministerstwa w obszarze równość szans – we współpracy z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;

5) udział w tworzeniu systemu wdrażania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020;

6) zarządzanie Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (EFG);

7) realizacja projektów badawczych w ramach programu „LEED” (Local Economic and Employment Development) we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

§ 28.

Departament Gospodarki Nieruchomościami (DGN)

1. Departament Gospodarki Nieruchomościami odpowiada za realizację zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, pozyskiwania nieruchomości na cele publiczne, wyceny nieruchomości, działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz rodzinnego ogrodnictwa działkowego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) opracowywanie rozwiązań systemowych i tworzenie przepisów w zakresie gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa, gmin, powiatów i województw, w tym zbywania i oddawania nieruchomości w trwały zarząd, wywłaszczania i zwrotów nieruchomości oraz ustalania odszkodowań i opłat adiacenckich, szacowania nieruchomości, a także wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach:

a) uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych,

b) uznania albo odmowy uznania kwalifikacji zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;

3) wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowoadministracyjnych w sprawach, o których mowa w pkt 2;

4) uzgadnianie standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych;

5) monitorowanie rynku nieruchomości;

6) prowadzenie centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych;

7) współpraca z organizacjami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości.

3. Departament zapewnia obsługę:

1) Państwowej Rady Nieruchomości;

2) Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej;

3) Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

§ 29.

Departament Informacji i Promocji (DIP)

1. Departament Informacji i Promocji odpowiada za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (IK NSRO) w zakresie informacji i promocji. Ponadto Departament odpowiada za zapewnienie spójności planów i harmonogramów działań promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich oraz monitorowanie ich realizacji.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) koordynacja, realizacja i monitoring działań wynikających ze Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007–2013 i Wytycznych Ministra w zakresie informacji i promocji oraz prowadzenie prac programowo-strategicznych dotyczących polityki informacyjnej Funduszy Europejskich;

2) przygotowanie i realizacja działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie Funduszy Europejskich o charakterze przekrojowym i horyzontalnym na podstawie rocznego planu działań IK NSRO w zakresie informacji i promocji;

3) prowadzenie działań mających na celu zapewnienie spójności i komplementarności działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Funduszy Europejskich podejmowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa;

4) zapewnienie funkcjonowania Systemu Informacji (portale internetowe, Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich) dla ogółu społeczeństwa, potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Funduszy Europejskich, obejmującego zagadnienia o charakterze przekrojowym i horyzontalnym oraz informacje o efektach wykorzystania Funduszy Europejskich;

5) zarządzanie treścią na portalach internetowych Ministerstwa (z wyłączeniem serwisu Biuletyn Informacji Publicznej oraz serwisu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), koordynacja prac nad definiowaniem architektury informacji i grafiki, a także wymagań funkcjonalnych portali internetowych Ministerstwa i ich weryfikacja oraz koordynacja działań promocyjnych Ministerstwa w Internecie, w tym prowadzenie portali społecznościowych z wyłączeniem portali społecznościowych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

6) podejmowanie inicjatyw informacyjnych z innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Funduszy Europejskich;

7) udział w tworzeniu systemu wdrażania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020, w szczególności w zakresie polityki informacyjnej Funduszy Europejskich.

§ 30.

Departament Informatyki (DI)

1. Departament Informatyki odpowiada za realizację zadań związanych z budową, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie, z zastrzeżeniem kompetencji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) planowanie i realizacja działań związanych z budową, rozwojem i utrzymaniem systemów teleinformatycznych Ministerstwa lub na potrzeby Ministerstwa;

2) zapewnienie dostępu do informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych w Ministerstwie oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Ministerstwie i informacji w nich przetwarzanych;

3) budowa, wdrożenie i utrzymanie hurtowni danych i systemu raportującego przekształcającego w informację zarządczą dane z systemów Ministerstwa lub dane pozyskane na potrzeby Ministerstwa.

§ 31.

Departament Konkurencyjności i Innowacyjności (DKI)

1. Departament Konkurencyjności i Innowacyjności odpowiada za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 (PO IG), a ponadto odpowiada za ich sprawne i efektywne przygotowanie, wdrożenie, zarządzanie, kontrolę, monitorowanie i ocenę.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Sektorowym Programem Operacyjnym – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 2004–2006 oraz funkcji Instytucji Zarządzającej PO IG, w tym zadań określonych w § 21 regulaminu;

2) koordynowanie realizacji zadań Ministerstwa w obszarach innowacyjność oraz badania i rozwój;

3) udział w tworzeniu systemu wdrażania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020, w szczególności dotyczących innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw oraz inżynierii finansowej;

4) koordynowanie realizacji zadań Ministerstwa w obszarze inżynierii finansowej.

§ 32.

Departament Kontroli (DK)

1. Departament Kontroli odpowiada za realizację zadań związanych z kontrolą.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie kontroli planowych i doraźnych komórek organizacyjnych Ministerstwa;

2) prowadzenie kontroli:

a) organów lub jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra,

b) jednostek podległych organom, o których mowa w lit. a, lub przez nie nadzorowanych,

c) podmiotów, które otrzymały środki budżetowe z części budżetu państwa, których dysponentem jest Minister;

3) koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków;

4) koordynowanie organizacji kontroli zewnętrznej prowadzonej w Ministerstwie przez organy kontrolne.

3. W strukturze Departamentu znajduje się funkcjonalnie niezależna i wyodrębniona komórka Audytu Wewnętrznego, realizująca zadania w zakresie audytu wewnętrznego, w celu wspierania Ministra w realizacji celów i zadań.

§ 33.

Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju (DKS)

1. Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju pełni rolę Instytucji Strategicznej i odpowiada za realizację zadań w obszarze polityki społeczno-gospodarczej, terytorialnej i transportowej państwa, w tym z wykorzystaniem środków europejskich. Ponadto Departament odpowiada za wykonywanie przez Ministra funkcji Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) i Umowę Partnerstwa (UP) oraz krajowe i regionalne programy operacyjne. Departament pełni również funkcję koordynatora Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” w odniesieniu do działów administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska oraz transport.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) programowanie celów i koordynacja realizacji polityki rozwoju kraju, polityki regionalnej państwa oraz polityki transportowej;

2) programowanie, negocjowanie, przegląd i koordynacja realizacji dokumentów strategicznych polityki spójności, w szczególności NSRO i UP oraz koordynacja programowania, negocjacji i renegocjacji oraz innych zmian programów krajowych i regionalnych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na NSRO lub UP;

3) koordynacja zarządzania 16 RPO, w tym reprezentowanie Ministra jako Instytucji Koordynującej RPO w pracach komitetów monitorujących RPO;

4) koordynacja prac w ramach Rady UE oraz współpracy z KE w zakresie polityki spójności 2007–2013, 2014–2020 oraz w zakresie przyszłości polityki spójności po 2020 r., a także innych spraw, z zastrzeżeniem kompetencji DWM;

5) udział w tworzeniu systemu wdrażania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020;

6) koordynacja realizacji kontraktu wojewódzkiego, w zakresie realizacji 16 RPO, w szczególności w zakresie przekazywania i rozliczania środków oraz koordynacja przygotowania, negocjacji, realizacji i zmian kontraktu terytorialnego we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności DP i departamentami pełniącymi funkcję IZ;

7) analizowanie, monitoring i ewaluacja efektów polityki rozwoju, w tym polityki spójności;

8) programowanie i monitorowanie funkcjonowania Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN–T), implementacja wytycznych i zaleceń dokumentów krajowych i Unii Europejskiej dotyczących nowoczesnych rozwiązań (w tym inteligentne systemy transportowe oraz systemy elektronicznej wymiany informacji), bezpieczeństwa i efektywności energetycznej w transporcie oraz ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, nadzór nad implementacją specyfikacji oraz udział w inicjatywach krajowych i europejskich dotyczących rozwoju transportu intermodalnego i logistyki;

9) harmonizacja techniczna poprzez monitorowanie, ocenę oraz analizę kierunków rozwoju i zmian oraz stosowania wspólnego prawodawstwa harmonizacyjnego, w obszarze akredytacji, systemów oceny i zgodności oraz roli i zadań jednostek notyfikowanych oraz udział w działalności normalizacyjnej;

10) obsługa i organizacja merytoryczna ciał kolegialnych realizujących zadania z zakresu polityki rozwoju, polityki regionalnej, polityki spójności, polityki transportowej i wymiaru terytorialnego tych polityk;

11) inicjowanie i realizacja projektów współpracy bilateralnej w ramach programu „Polska Pomoc Rozwojowa” i z innych źródeł.

§ 34.

Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej (DKF)

1. Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie koordynowania wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce i w tym zakresie realizuje zadania wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Ponadto Departament wykonuje zadania związane z wdrażaniem 16 RPO, w szczególności w zakresie monitoringu postępu finansowego i rzeczowego, pomocy publicznej oraz kontroli i audytu.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) koordynacja systemu monitorowania i sprawozdawczości funduszy strukturalnych;

2) koordynacja i rozwój systemu wdrażania funduszy – formułowanie i opiniowanie Wytycznych Ministra w zakresie polityki spójności;

3) koordynacja udziału przedstawicieli strony polskiej w Komitecie Koordynującym Fundusze (COCOF) i innych gremiach unijnych zajmujących się tematyką realizacji polityki spójności;

4) koordynacja zagadnień dotyczących prawa zamówień publicznych w kontekście systemu wdrażania funduszy strukturalnych, w tym opiniowanie i formułowanie propozycji zmian przepisów, oraz koordynacja prac nad zagadnieniami pomocy publicznej w kontekście polityki spójności;

5) koordynacja prac nad definiowaniem założeń biznesowych, sporządzanie wymagań i ich weryfikacja w procesie testów akceptacyjnych, koordynacja wdrożenia, administracja na poziomie aplikacyjnym systemami informatycznymi KSI SIMIK 07–13 i SL2014, wspierającymi realizację programów operacyjnych oraz udział w obsłudze narzędzi do zarządzania systemami raportującymi;

6) wytyczanie standardów i formułowanie założeń w zakresie kontroli wydatkowania środków oraz kwalifikowalności wydatków, wydawania opinii i interpretacji w tym zakresie;

7) koordynowanie prac nad przygotowaniem procedur oraz dokumentów wdrożeniowych i instytucjonalnych w perspektywie finansowej na lata 2014–2020;

8) wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem 16 RPO w szczególności:

a) prowadzenie bieżącego monitoringu postępu finansowego i rzeczowego 16 RPO,

b) przygotowanie i aktualizacja programów pomocowych dla 16 RPO oraz wydawanie interpretacji w tym zakresie,

c) prowadzenie spraw z zakresu kontroli i audytu 16 RPO;

9) kontrola trwałości oraz raportowania o nieprawidłowościach w ramach ZPORR.

§ 35.

Departament Lotnictwa (DL)

1. Departament Lotnictwa odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie dotyczącym lotnictwa cywilnego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) wykonywanie funkcji wynikających ze zwierzchnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w przestrzeni powietrznej, w zakresie niezwiązanym z umacnianiem obronności Państwa;

2) sprawowanie nadzoru nad polskim lotnictwem cywilnym i nad działalnością obcego lotnictwa cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie ustalonym w ustawie – Prawo lotnicze, innych ustawach oraz umowach międzynarodowych;

3) realizacja strategii i programów związanych z żeglugą powietrzną w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w szczególności w zakresie uczestnictwa Polski w funkcjonalnym bloku przestrzeni powietrznej oraz w pracach Unii Europejskiej związanych z wdrażaniem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej;

4) nadzór nad realizacją zadań wynikających ze „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)”, z „Programu Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych” oraz z innych rządowych dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju cywilnego transportu lotniczego;

5) monitorowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez zarządzających portami lotniczymi i państwowy organ zarządzania przestrzenią powietrzną przewidzianych do finansowania z udziałem środków publicznych.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

1) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

2) Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” w Warszawie;

3) Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w Warszawie.

4. Departament zapewnia obsługę Rady Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego.

§ 36.

Departament Mieszkalnictwa (DM)

1. Departament Mieszkalnictwa odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie opracowywania, wdrażania i obsługi programów polityki mieszkaniowej państwa oraz prowadzi sprawy z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym ochrony praw lokatorów i polityki czynszowej, gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz działalności spółdzielni mieszkaniowych.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw w zakresie programów i strategii rządowych obejmujących problematykę mieszkaniową;

2) wdrażanie i realizacja instrumentów wpierających budownictwo mieszkaniowe oraz remonty i termomodernizację zasobów mieszkaniowych;

3) współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – w zakresie finansowania budownictwa czynszowego, Funduszu Termomodernizacji i Remontów, Funduszu Dopłat oraz finansowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;

4) współpraca z bankami w zakresie pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych;

5) przygotowywanie rozwiązań systemowych w zakresie ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, utrzymania zasobów mieszkaniowych, systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz utrzymania czystości i porządku w gminach, z wyłączeniem gospodarowania odpadami komunalnymi;

6) realizacja zadań kontrolnych Ministra dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, w tym prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach o naruszenie prawa i niegospodarność spółdzielni oraz dokonywanie oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni mieszkaniowych.

§ 37.

Departament Orzecznictwa I (DO I)

1. Departament Orzecznictwa I odpowiada za prowadzenie indywidualnych postępowań administracyjnych dotyczących gospodarki nieruchomościami, z wyłączeniem postępowań administracyjnych prowadzonych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie w trybie odwoławczym i nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących przejęcia lub wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;

2) prowadzenie w trybie odwoławczym i nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących regulacji praw do nieruchomości oraz odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości;

3) prowadzenie spraw dotyczących dochodzenia od Ministra odszkodowania w zakresie określonym w ust. 1–2;

4) wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym i przed sądami powszechnymi;

5) prowadzenie spraw z zakresu informacji publicznej o zgłoszonych wnioskach reprywatyzacyjnych oraz wydawanie zaświadczeń w tych sprawach.

§ 38.

Departament Orzecznictwa II (DO II)

1. Departament Orzecznictwa II odpowiada za prowadzenie indywidualnych postępowań administracyjnych dotyczących lokalizacji inwestycji, zezwoleń i pozwoleń na realizację inwestycji.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie w trybie odwoławczym i nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących lokalizacji inwestycji, zezwoleń i pozwoleń na realizację inwestycji;

2) prowadzenie w trybie nadzoru indywidualnych postępowań w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej;

3) prowadzenie w trybie odwoławczym oraz nadzoru indywidualnych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, na terenach zamkniętych, oraz uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

4) wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym i przed sądami powszechnymi.

§ 39.

Departament Polityki Przestrzennej (DPM)

1. Departament Polityki Przestrzennej pełni funkcję Instytucji Strategicznej i odpowiada za realizację zadań w zakresie polityki zagospodarowania przestrzennego i polityki miejskiej, w tym służące ich integracji z planowaniem regionalnym.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) przygotowanie, realizacja, monitorowanie wdrożenia i aktualizacja dokumentów rządowych: koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju i krajowej polityki miejskiej;

2) przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz polityki miejskiej, w tym działań służących rewitalizacji miast;

3) organizacja, koordynacja i monitorowanie działań związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu danych „zagospodarowanie przestrzenne”;

4) inicjowanie działań na rzecz wzmocnienia potencjału instytucjonalnego na każdym poziomie zarządzania rozwojem, w tym wprowadzenie rozwiązań systemowych służących integracji planowania regionalnego i przestrzennego;

5) współpraca z samorządami terytorialnymi oraz instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie integracji systemu planowania regionalnego i przestrzennego oraz polityki miejskiej;

6) obsługa ciał kolegialnych realizujących zadania z zakresu planowania przestrzennego;

7) inicjowanie i wspieranie badań, studiów, programów i projektów pilotażowych w zakresie planowania przestrzennego i polityki miejskiej.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie.

4. Departament zapewnia merytoryczną obsługę:

1) Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, w zakresie systemu planowania przestrzennego;

2) Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

§ 40.

Departament Prawny (DP)

1. Departament Prawny odpowiada za obsługę prawną Ministra w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny, transport.

2. Do zadań Departamentu Prawnego należą w szczególności:

1) w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej – rozwój regionalny:

a) współudział w realizacji zadań dotyczących polityki rozwoju,

b) udział w tworzeniu systemu wdrażania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020, w szczególności podstaw prawnych;

2) prowadzenie procesu legislacyjnego, w tym opracowywanie, pod względem prawnym i redakcyjnym, projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw oraz współudział w przygotowaniu i redagowaniu projektów aktów normatywnych inicjowanych przez właściwe komórki organizacyjne;

3) opiniowanie przygotowanych przez komórki organizacyjne projektów statutów organów i jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra, stanowisk Ministra do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych opracowywanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej, a także do projektów umów międzynarodowych inicjowanych przez te organy;

4) świadczenie pomocy prawnej w tym w zakresie opiniowania projektów decyzji administracyjnych na wniosek właściwej komórki organizacyjnej, jeśli jest to niezbędne ze względu na skomplikowany stan prawny, w którym ma być wydana decyzja, z wyłączeniem spraw dotyczących postępowań administracyjnych prowadzonych przez Departament Orzecznictwa I, Departament Orzecznictwa II, Departament Gospodarki Nieruchomościami oraz Departament Budownictwa, z wyjątkiem decyzji o pozwoleniu na budowę wynikających z ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;

5) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz trybunałami, w tym podejmowanie działań z zakresu cywilnego postępowania egzekucyjnego, z wyłączeniem postępowań:

a) prowadzonych przez Departament Gospodarki Nieruchomościami, Departament Orzecznictwa I i Departament Orzecznictwa II,

b) prowadzonych przez komórki organizacyjne Ministerstwa:

jeśli korzystają z pomocy zewnętrznych kancelarii prawnych albo podejmą decyzję o samodzielnym prowadzeniusprawy, z zastrzeżeniem spraw z zakresu udzielania informacji publicznej, które należą do wyłącznej właściwości Departamentu Prawnego,

– dotyczących działań z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji,

– dotyczących działań z zakresu cywilnego postępowania egzekucyjnego, jeśli korzystają z pomocy zewnętrznych kancelarii prawnych;

6) sprawy z zakresu prawa Unii Europejskiej:

a) dotyczące prawidłowego wdrażania i stosowania prawa Unii Europejskiej,

b) koordynowanie spraw z zakresu współpracy Ministra z Pełnomocnikiem Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem EFTA.

§ 41.

Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI)

1. Departament Programów Infrastrukturalnych odpowiada za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 (PO IiŚ) oraz funkcji Instytucji Zarządzającej Strategią wykorzystania Funduszu Spójności. Departament pełni rolę wiodącą w zakresie ogólnego zarządzania i koordynacji priorytetów i działań w ramach PO IiŚ, a także nadzorowania i koordynowania realizacji PO IiŚ. W pozostałym zakresie współpracuje z Departamentem Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja szczegółowych zadań związanych z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej PO IiŚ, w tym zadań określonych w § 21 pkt 1, 3–6 w zakresie pomocy technicznej, 7–8 (z wyłączeniem kontroli), 9 w zakresie projektów pomocy technicznej, 13–21, 24 regulaminu;

2) przygotowanie i zmiany wytycznych horyzontalnych w zakresie projektów indywidualnych;

3) koordynacja wdrażania projektów instrumentu „Łącząc Europę” CEF w sektorze transportu i Funduszu TEN–T;

4) koordynowanie realizacji zadań Ministerstwa w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego;

5) udział w tworzeniu systemu wdrażania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020, w szczególności w zakresie programów infrastrukturalnych.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez DWI.

§ 42.

Departament Programów Pomocowych (DPT)

1. Departament Programów Pomocowych odpowiada za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (zwanych dalej „Mechanizmami Finansowymi”), a także za realizację zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Krajowej Instytucji Koordynującej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Ponadto Departament odpowiada za wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 (PO PT).

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) pełnienie funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego dla Mechanizmów Finansowych oraz Instytucji Pośredniczącej lub operatora dla wybranych obszarów lub programów realizowanych w ramach Mechanizmów Finansowych oraz wykonywanie innych zadań w tym zakresie;

2) pełnienie funkcji Krajowej Instytucji Koordynującej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz operatora dla wybranych funduszy w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz wykonywanie innych zadań w tym zakresie;

3) realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004–2006 i funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2007–2013 oraz monitorowanie realizacji zadań z zakresu pomocy technicznej w poszczególnych programach operacyjnych NSRO;

4) udział w ewaluacji oraz prowadzenie spraw związanych z nieprawidłowościami w ramach programów Phare SSG;

5) koordynacja zadań związanych z pozyskiwaniem pomocy finansowej w ramach kolejnych edycji programów bezzwrotnej pomocy udzielanej przez państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarię;

6) udział w tworzeniu systemu wdrażania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020, w szczególności w zakresie pomocy technicznej.

§ 43.

Departament Programów Ponadregionalnych (DPP)

1. Departament Programów Ponadregionalnych odpowiada za realizację zadań związanych z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 (PO RPW) i wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji Instytucji Strategicznej NSRO w zakresie spraw związanych z opracowaniem strategii ponadregionalnych.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja szczegółowych zadań związanych z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej PO RPW;

2) monitorowanie obszarów strategicznej interwencji w zakresie objętym Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020;

3) koordynowanie spraw związanych z opracowaniem strategii ponadregionalnych, o których mowa w art. 14b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ich aktualizacją i monitorowaniem;

4) udział w tworzeniu systemu wdrażania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020, w szczególności w zakresie rozwoju Polski Wschodniej.

§ 44.

Departament Rozwoju Cyfrowego (DRC)

1. Departament Rozwoju Cyfrowego odpowiada za realizację zadań w zakresie społeczeństwa informacyjnego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) przygotowanie programu operacyjnego rozwoju cyfrowego na lata 2014–2020;

2) koordynowanie realizacji zadań Ministerstwa w obszarze społeczeństwo informacyjne;

3) udział w tworzeniu systemu wdrażania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020, w szczególności w zakresie społeczeństwa informacyjnego.

§ 45.

Departament Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych (DWI)

1. Departament Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych odpowiada za realizację zadań związanych z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 (PO IiŚ). Departament pełni rolę wiodącą w zakresie organizacji systemu zarządzania i kontroli, nadzoru nad prawidłowością jego funkcjonowania, obsługi finansowej projektów oraz w zakresie prawnych aspektów procesu zarządzania PO IiŚ. W pozostałym zakresie współpracuje z Departamentem Programów Infrastrukturalnych.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja szczegółowych zadań związanych z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej PO IiŚ, w tym zadań określonych w § 21 pkt 1–3, 5–6, 8–13, 15, 19 (w zakresie procedury odwoławczej od decyzji o zwrocie środków wydawanych przez IP/IP2), 21, 23–24 regulaminu;

2) realizacja szczegółowych zadań związanych z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Strategii wykorzystania Funduszu Spójności 2004–2006, w tym zadań określonych w § 21 pkt 1–3, 5–6, 8, 10, 12–13, 22–23 regulaminu z uwzględnieniem różnic pomiędzy Strategią wykorzystania Funduszu Spójności a programami operacyjnymi. W sektorze transportu IZ występuje również jako strona umów podpisywanych z beneficjentami;

3) realizacja szczegółowych zadań związanych z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej SPOT, w tym zadań określonych § 21 pkt 8, 12, 22–23;

4) przygotowanie i zmiany wytycznych horyzontalnych w zakresie:

a) postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z programów operacyjnych,

b) dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym,

c) dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami;

5) koordynowanie realizacji audytów i kontroli w Funduszu Spójności oraz PO IiŚ;

6) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w ramach PO IiŚ;

7) przygotowanie i aktualizacja strategii dot. zapobiegania i zwalczania oszustw dla PO IiŚ; nadzór nad wdrożeniem i poprawnością funkcjonowania działań w tym zakresie;

8) prowadzenie kontroli zadań wykonywanych w ramach wdrażania projektów TEN–T;

9) udział w tworzeniu systemu wdrażania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020, w szczególności w zakresie programów infrastrukturalnych.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, z wyłączeniem spraw prowadzonych przez DPI.

§ 46.

Departament Transportu Drogowego (DTD)

1. Departament Transportu Drogowego odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie transportu drogowego, ruchu drogowego oraz dozoru technicznego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących rzeczoznawców samochodowych;

2) prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej, umów dwustronnych i wielostronnych w zakresie transportu drogowego;

3) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania ruchem na drogach i sprawowania nadzoru nad tym zarządzaniem;

4) współpraca z organami państw członkowskich UE, Komisją Europejską, EKG ONZ oraz sekretariatem EKG ONZ w zakresie procedury homologacji typu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, jednostek uprawnionych;

5) prowadzenie spraw:

a) komisji weryfikacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym,

b) komisji egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów techniki jazdy i instruktorów techniki jazdy.

2. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

1) Głównym Inspektorem Transportu Drogowego – z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Dróg i Autostrad;

2) Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad – w zakresie zarządzania ruchem na drogach krajowych;

3) Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie;

4) Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie – w zakresie dotyczącym transportu drogowego.

§ 47.

Departament Transportu Kolejowego (DTK)

1. Departament Transportu Kolejowego odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie sektora transportu kolejowego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) rozwój transportu kolejowego w Polsce, w zakresie dotyczącym programowania, poprawy stanu infrastruktury kolejowej i taboru kolejowego w tym infrastrukturalnych inwestycji kolejowych oraz dostosowania kolei do wymaganych standardów krajowych i Unii Europejskiej, a także monitorowaniem inwestycji infrastrukturalnych;

2) nadzór, w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Grupy PKP oraz korporacyjnego i administracyjnego nad spółkami PKP S.A. i PKP PLK S.A.;

3) prowadzenie spraw związanych z:

a) techniką kolejową i bezpieczeństwem na kolei,

b) przewozami pasażerskimi, w tym w zakresie nakładania kar pieniężnych na operatorów lub przewoźników.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

1) Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego;

2) Instytutem Kolejnictwa w Warszawie;

3) Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie – w zakresie dotyczącym kolejnictwa.

§ 48.

Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi (DTM)

1. Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie gospodarki morskiej oraz żeglugi śródlądowej.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności prowadzenie spraw:

1) polityki morskiej oraz rozwoju żeglugi morskiej, śródlądowej i portów;

2) transportu morskiego i śródlądowego, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, poprawy warunków żeglugi morskiej oraz śródlądowej, oraz szkolenia i kwalifikacji morskich i w żegludze śródlądowej;

3) zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury obszarów morskich przez wdrażanie i monitorowanie zadań utrzymaniowo-inwestycyjnych.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

1) dyrektorami urzędów morskich;

2) dyrektorami urzędów żeglugi śródlądowej;

3) izbami morskimi i delegatami Ministra przy izbach morskich;

4) Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni (SAR);

5) Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie – w zakresie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej;

6) Akademią Morską w Szczecinie;

7) Akademią Morską w Gdyni;

8) morskimi jednostkami edukacyjnymi w zakresie szkolenia członków załóg statków morskich oraz zgodności z przepisami Konwencji STCW;

9) ponadgimnazjalnymi szkołami żeglugi śródlądowej;

10) spółkami żeglugowymi utworzonymi na podstawie umów międzynarodowych;

11) Instytutem Morskim w Gdańsku.

4. Departament prowadzi obsługę:

1) Sekretariatu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego;

2) Rady do Spraw Promocji Żeglugi Śródlądowej;

3) Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej;

4) Sekretariatu Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej;

5) Sekretariatu Zespołu Trójstronnego do spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego.

§ 49.

Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (DWP)

1. Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pełni rolę Instytucji Strategicznej NSRO i odpowiada za realizację zadań w zakresie wsparcia dla projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (projekty hybrydowe), za koordynację zasad funkcjonowania projektów generujących dochód oraz zadań związanych z przygotowaniem projektów przez Inicjatywę JASPERS.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) koordynacja działań Ministerstwa w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP);

2) prowadzenie spraw w zakresie koncesji na roboty budowlane lub usługi;

3) analiza zagadnień dotyczących projektów inwestycyjnych i generujących dochód, w tym aktualizacja wytycznych;

4) koordynacja funkcjonowania inicjatywy JASPERS, z zastrzeżeniem kompetencji Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju oraz departamentów pełniących funkcję Instytucji Zarządzającej, a także koordynacja inicjatywy project pipeline w ramach PO IiŚ, z zastrzeżeniem kompetencji Departamentu Programów Infrastrukturalnych;

5) przygotowanie systemu oceny projektów dużych w ramach Independent Quality Review oraz koordynacja i monitorowanie procesu ich zatwierdzania przez Komisję Europejską.

6) udział w tworzeniu systemu wdrażania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020.

§ 50.

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

1. Departament Współpracy Międzynarodowej odpowiada za wykorzystanie współpracy międzynarodowej, w tym zwłaszcza w ramach Unii Europejskiej, dla realizacji strategii rozwoju kraju, strategii rozwoju transportu, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz efektywnego zarządzania funduszami europejskimi. Ponadto Departament odpowiada za koordynację spraw wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) inicjowanie i koordynacja współpracy międzynarodowej w ramach kompetencji Ministerstwa, której celem jest wspieranie działań Ministerstwa oraz wymiana doświadczeń w zakresie realizacji programów operacyjnych finansowanych z funduszy europejskich, programowania strategicznego oraz w obszarze polityki regionalnej, polityki spójności, transportu, budownictwa, gospodarki morskiej;

2) nadzór nad realizacją działań wynikających z umów i porozumień międzynarodowych zawartych przez Ministra z zagranicznymi partnerami oraz wspieranie członków kierownictwa Ministerstwa i Instytucji Zarządzających w zakresie organizacji spotkań, seminariów i wizyt studyjnych dotyczących problematyki wdrażania funduszy Unii Europejskiej oraz polityki regionalnej, polityki spójności, transportu, budownictwa, gospodarki morskiej, w ramach zawartych umów i porozumień;

3) prowadzenie rejestru umów międzynarodowych zawartych przez Ministra;

4) merytoryczne i organizacyjne przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, zagranicznych podróży służbowych członków kierownictwa Ministerstwa i oficjalnych wizyt gości zagranicznych na szczeblu kierownictwa Ministerstwa, w tym zapewnienie obsługi kierownictwa Ministerstwa w zakresie protokołu dyplomatycznego;

5) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań Ministerstwa związanych z przygotowywaniem stanowisk na posiedzenia grup roboczych Rady Unii Europejskiej, Rad Unii Europejskiej i Komitetów Stałych Przedstawicieli (COREPER) oraz działań związanych ze współpracą Ministerstwa z Parlamentem Europejskim;

6) koordynowanie spraw związanych z udziałem właściwego członka kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich oraz wypracowaniem stanowiska resortu do dokumentów będących przedmiotem obrad KSE.

§ 51.

Departament Współpracy Terytorialnej (DWT)

1. Departament Współpracy Terytorialnej odpowiada za koordynację zadań związanych z wdrażaniem programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007–2013 (EWT) z udziałem Polski.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji:

a) Instytucji Zarządzającej dla 3 programów EWT 2007–2013, w tym obsługa procesu zawierania umów o dofinansowanie projektów i poświadczanie wydatków,

b) Koordynatora Kraj owego 9 programów EWT 2007–2013,

c) Krajowego Punktu Kontaktowego dla programów transnarodowych i programu współpracy międzyregionalnej EWT 2007–2013,

d) Międzynarodowego Punktu Informacyjnego programu INTERREG IV C 2007–2013,

e) Jednostki Oceniającej dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska–Saksonia 2007–2013 w ramach EWT;

2) pełnienie roli Instytucji Strategicznej Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w zakresie koordynacji zadań związanych z wdrażaniem programów EWT oraz innych polityk i strategii mających wpływ na ich realizację w Polsce;

3) realizacja zadań w zakresie tworzenia ram prawnych funkcjonowania Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej;

4) udział w tworzeniu systemu wdrażania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014–2020, w szczególności dotyczących programów EWT.

§ 52.

Biuro Administracyjne (BA)

1. Biuro Administracyjne odpowiada za realizację zadań administracyjno-logistycznych w obszarze zapewnienia sprawnego funkcjonowania Ministerstwa.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) obsługa administracyjno-logistyczna komórek organizacyjnych Ministerstwa, w tym dokonywanie zakupów dla komórek organizacyjnych Ministerstwa;

2) gospodarowanie mieniem Ministerstwa;

3) zarządzanie nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie Ministerstwa, w tym planowanie i realizacja inwestycji i remontów oraz bieżąca eksploatacja nieruchomości;

4) prowadzenie kancelarii ogólnej Ministerstwa oraz archiwum zakładowego Ministerstwa.

§ 53.

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG)

1. Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za realizację zadań w zakresie zapewnienia ciągłości funkcjonowania Ministerstwa, w tym związanych z obsługą prawną Ministerstwa.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) realizacja zadań dotyczących organizacji urzędu;

2) realizacja zadań dysponenta środków budżetu państwa III stopnia;

3) nadzór nad poprawnością procesu i koordynacja udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie oraz koordynacja zagadnień dotyczących prawa zamówień publicznych, w tym opiniowanie i formułowanie propozycji zmian przepisów;

4) obsługa prawna Ministerstwa, w szczególności:

a) prowadzenie procesów legislacyjnych, w tym opracowywanie, również pod względem prawnym i redakcyjnym, projektów aktów wewnętrznych pozostających w zakresie właściwości dyrektora generalnego, inicjowanych przez właściwe komórki organizacyjne,

b) świadczenie pomocy prawnej,

c) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami, w tym podejmowanie działań z zakresu postępowania egzekucyjnego;

5) koordynowanie spraw związanych z ochroną danych osobowych oraz prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem do rejestracji zbiorów danych osobowych prowadzonych w Ministerstwie, z wyłączeniem wykonywania zadań w obszarze zbioru pod nazwą „Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007–2013 dla programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”;

6) obsługa Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

§ 54.

Biuro Ministra (BM)

1. Biuro Ministra odpowiada za organizacyjne wspomaganie Ministra i pozostałych członków kierownictwa Ministerstwa oraz za realizację – we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi – polityki informacyjnej resortu.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) koordynowanie współpracy z Sejmem i Senatem, w tym w zakresie udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz zapytania senatorów;

2) obsługa udziału Ministra, sekretarza stanu oraz podsekretarza stanu w posiedzeniach odpowiednio Rady Ministrów, stałego komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

3) koordynowanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, procesu uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez członków Rady Ministrów;

4) koordynowanie współpracy z mediami;

5) koordynowanie udostępniania informacji publicznej, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej;

6) realizacja obowiązków wynikających z ustawy o działalności lobbingowej;

7) obsługa spraw związanych z wypełnianiem przez Ministra ustawowych zadań ministra właściwego dla nadzoru fundacji;

8) koordynowanie spraw kontroli zarządczej w zakresie: planu działalności Ministra, sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra, samooceny kontroli zarządczej, oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej;

9) koordynowanie udziału przedstawicieli Ministra w zespołach międzyresortowych oraz komisjach, komitetach, radach powoływanych przez podmioty zewnętrzne;

10) koordynowanie spraw zespołów, rad, komisji, grup roboczych powoływanych przez Ministra;

11) obsługa sekretarska członków kierownictwa Ministerstwa.

3. Biuro prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad Centrum Projektów Europejskich w Warszawie.

§ 55.

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych (BZK)

1. Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych odpowiada za realizację spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, obronnością, bezpieczeństwem państwa, obroną cywilną w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra, ochroną informacji niejawnych w Ministerstwie, obsługą Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, a także ochroną przeciwpożarową i ochroną osób i mienia na terenie nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) planowanie i koordynowanie zadań dotyczących zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej oraz współpraca międzynarodowa w tym zakresie;

2) realizowanie zadań w zakresie monitorowania i zapewnienia bieżącej wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz sytuacji kryzysowych;

3) koordynowanie i realizacja zadań z zakresu planowania obronnego w komórkach organizacyjnych Ministerstwa, organach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych oraz u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym;

4) wykonywanie zadań obrony cywilnej w Ministerstwie;

5) realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych, w tym prowadzenie Kancelarii Tajnej wraz z oddziałem;

6) zapewnienie ochrony osób i mienia na terenie budynków Ministerstwa, w tym nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa fizycznego i technicznego;

7) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa.

3. W strukturze Biura funkcjonuje komórka ochrony informacji niejawnych, którą kieruje Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, oraz Kancelaria Tajna wraz z oddziałem i Kancelaria Tajna Międzynarodowa, podległe bezpośrednio Pełnomocnikowi.

§ 56.

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZL)

1. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi odpowiada za realizację zadań dyrektora generalnego oraz Ministra w obszarze dokonywania czynności z zakresu prawa pracy oraz realizacji polityki personalnej wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych a także organach nadzorowanych.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników Ministerstwa, w tym z obszaru rozwoju zawodowego;

2) prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy, w zakresie ustawowego upoważnienia Ministra, wobec osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz organów nadzorowanych przez Ministra;

3) zapewnienie pracownikom Ministerstwa doradztwa w zakresie etyki;

4) prowadzenie działalności socjalnej w Ministerstwie;

5) organizowanie praktyk studenckich, staży absolwenckich i wolontariatu;

6) prowadzenie spraw z zakresu działania służby bhp;

7) prowadzenie spraw z zakresu odznaczeń państwowych i odznak honorowych.

§ 57.

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKR)

1. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odpowiada za realizację zadań dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanego dalej „BRD”.

2. Do zadań Sekretariatu należy w szczególności prowadzenie spraw:

1) poprawy stanu BRD w Polsce;

2) programów BRD oraz programów realizacyjnych;

3) projektów BRD realizowanych przez ministra właściwego do spraw transportu;

4) inicjowania programów oraz projektów badawczych i analitycznych w zakresie BRD;

5) inicjowania działań szkoleniowych, edukacyjno-informacyjnych oraz promocji programów, projektów i dobrych praktyk w zakresie BRD;

6) współpracy z Wojewódzkimi Radami BRD, właściwymi instytucjami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie BRD;

3. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i jej organów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacko Radcowska Kacprzak Kowalak sp. p. w Poznaniu

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »