| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 41
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 17 lipca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, (Dz. Urz. Min. Inf. I Roz. poz. 3) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. poz. 1390), jest urzędem administracji rządowej zapewniającym wykonywanie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju zadań wynikających z zakresu działania określonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391) i zarządzeniem nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju (M.P. poz. 1038 oraz z 2014 r. poz. 517).”;

2) w § 4 w ust. 1 po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu:

„23a) Departament Rozwoju Kolei DRK;”;

3) w § 6 uchyla się pkt 1 i 4;

4) w § 28 w ust. 3 uchyla się pkt 1;

5) w § 32 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 oraz 6 w brzmieniu:

„5) koordynowanie działań nadzorczych nad instytutami badawczymi;

6) realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji koordynatora realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019.”;

6) po § 44 dodaje się § 44a w brzmieniu:

㤠44a. Departament Rozwoju Kolei (DRK)

1. Departament Rozwoju Kolei odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie programowania i wdrażania zmian systemowych w obszarze rynku kolejowego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) identyfikowanie priorytetów narodowej polityki kolejowej na podstawie polityki transportowej państwa, w tym opracowanie i aktualizacja Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku wraz z określeniem zasad i trybu monitorowania jego realizacji;

2) formułowanie koncepcji rozwoju poszczególnych segmentów rynku przewozów pasażerskich i towarowych, w tym intermodalnych wykonywanych w kolejowym transporcie towarów, wraz ze sporządzaniem niezbędnych analiz i rekomendacji, w szczególności w zakresie restrukturyzacji rynku tych przewozów;

3) planowanie zasad oraz zakresu wykonywanej obsługi w obszarze przewozów kolejowych organizowanych przez ministra właściwego do spraw transportu;

4) udział w realizacji zadań związanych z wykonywaniem polityki unijnej dotyczącej ochrony środowiska, w tym emisyjnością transportu kolejowego oraz zmniejszeniem negatywnego wpływu transportu kolejowego na zmiany klimatu;

5) opracowywanie założeń i kierunków realizacji polityki inwestycyjnej dotyczącej rozwoju infrastruktury kolejowej, w tym opracowanie i aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego wraz z określeniem zasad i trybu monitorowania jego realizacji;

6) udział w tworzeniu rekomendacji i opinii w odniesieniu do zasad rozwoju transeuropejskich sieci transportowych w transporcie kolejowym.”;

7) § 46 otrzymuje brzmienie:

㤠46. Departament Transportu Drogowego (DTD)

1. Departament Transportu Drogowego odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie transportu drogowego, ruchu drogowego oraz dozoru technicznego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących rzeczoznawców samochodowych;

2) prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej, umów dwustronnych i wielostronnych w zakresie transportu drogowego;

3) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania ruchem na drogach i sprawowania nadzoru nad tym zarządzaniem;

4) prowadzenie spraw:

a) komisji weryfikacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym,

b) komisji egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów techniki jazdy i instruktorów techniki jazdy.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

1) Głównym Inspektorem Transportu Drogowego – z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Dróg i Autostrad;

2) Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad – w zakresie zarządzania ruchem na drogach krajowych;

3) Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie;

4) Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie – w zakresie dotyczącym transportu drogowego, homologacji typu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, jednostek uprawnionych, stacji kontroli pojazdów oraz dozoru technicznego.”;

8) w § 47 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) realizacja działań w zakresie poprawy stanu infrastruktury kolejowej i taboru kolejowego, w tym infrastrukturalnych inwestycji kolejowych oraz w zakresie dostosowania kolei do wymaganych standardów krajowych i Unii Europejskiej, a także związanych z monitorowaniem inwestycji infrastrukturalnych;”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »