| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 41
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 17 lipca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, (Dz. Urz. Min. Inf. I Roz. poz. 3) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. poz. 1390), jest urzędem administracji rządowej zapewniającym wykonywanie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju zadań wynikających z zakresu działania określonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391) i zarządzeniem nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju (M.P. poz. 1038 oraz z 2014 r. poz. 517).”;

2) w § 4 w ust. 1 po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu:

„23a) Departament Rozwoju Kolei DRK;”;

3) w § 6 uchyla się pkt 1 i 4;

4) w § 28 w ust. 3 uchyla się pkt 1;

5) w § 32 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 oraz 6 w brzmieniu:

„5) koordynowanie działań nadzorczych nad instytutami badawczymi;

6) realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji koordynatora realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019.”;

6) po § 44 dodaje się § 44a w brzmieniu:

㤠44a. Departament Rozwoju Kolei (DRK)

1. Departament Rozwoju Kolei odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie programowania i wdrażania zmian systemowych w obszarze rynku kolejowego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) identyfikowanie priorytetów narodowej polityki kolejowej na podstawie polityki transportowej państwa, w tym opracowanie i aktualizacja Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku wraz z określeniem zasad i trybu monitorowania jego realizacji;

2) formułowanie koncepcji rozwoju poszczególnych segmentów rynku przewozów pasażerskich i towarowych, w tym intermodalnych wykonywanych w kolejowym transporcie towarów, wraz ze sporządzaniem niezbędnych analiz i rekomendacji, w szczególności w zakresie restrukturyzacji rynku tych przewozów;

3) planowanie zasad oraz zakresu wykonywanej obsługi w obszarze przewozów kolejowych organizowanych przez ministra właściwego do spraw transportu;

4) udział w realizacji zadań związanych z wykonywaniem polityki unijnej dotyczącej ochrony środowiska, w tym emisyjnością transportu kolejowego oraz zmniejszeniem negatywnego wpływu transportu kolejowego na zmiany klimatu;

5) opracowywanie założeń i kierunków realizacji polityki inwestycyjnej dotyczącej rozwoju infrastruktury kolejowej, w tym opracowanie i aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego wraz z określeniem zasad i trybu monitorowania jego realizacji;

6) udział w tworzeniu rekomendacji i opinii w odniesieniu do zasad rozwoju transeuropejskich sieci transportowych w transporcie kolejowym.”;

7) § 46 otrzymuje brzmienie:

㤠46. Departament Transportu Drogowego (DTD)

1. Departament Transportu Drogowego odpowiada za wykonywanie zadań w zakresie transportu drogowego, ruchu drogowego oraz dozoru technicznego.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących rzeczoznawców samochodowych;

2) prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej, umów dwustronnych i wielostronnych w zakresie transportu drogowego;

3) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania ruchem na drogach i sprawowania nadzoru nad tym zarządzaniem;

4) prowadzenie spraw:

a) komisji weryfikacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym,

b) komisji egzaminacyjnej do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów techniki jazdy i instruktorów techniki jazdy.

3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

1) Głównym Inspektorem Transportu Drogowego – z wyłączeniem spraw prowadzonych przez Departament Dróg i Autostrad;

2) Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad – w zakresie zarządzania ruchem na drogach krajowych;

3) Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie;

4) Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie – w zakresie dotyczącym transportu drogowego, homologacji typu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu, jednostek uprawnionych, stacji kontroli pojazdów oraz dozoru technicznego.”;

8) w § 47 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) realizacja działań w zakresie poprawy stanu infrastruktury kolejowej i taboru kolejowego, w tym infrastrukturalnych inwestycji kolejowych oraz w zakresie dostosowania kolei do wymaganych standardów krajowych i Unii Europejskiej, a także związanych z monitorowaniem inwestycji infrastrukturalnych;”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »