| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1 MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia tymczasowego podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się, co następuje:

§ 1.

1. Minister Rozwoju, zwany dalej „Ministrem”, kieruje działalnością Ministerstwa Rozwoju, zwanego dalej „Ministerstwem”, i ustala podstawowe kierunki jego polityki.

2. Minister nadzoruje merytorycznie Gabinet Polityczny Ministra, Biuro Ministra dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zwanego dalej „MIiR”, Sekretariat Ministra, Departament Komunikacji Społecznej oraz Departament Strategii i Analiz dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki, zwanego dalej „MG”.

§ 2.

1. Minister podpisuje pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych, posłów i senatorów, a w sprawach wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów – do Sekretarza Rady Ministrów.

2. Do wyłącznej kompetencji Ministra należy:

1) kierowanie założeń do projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz strategii, programów i polityk pod obrady Rady Ministrów;

2) występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;

3) powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów.

3. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12, do załatwiania spraw w imieniu Ministra, w tym do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

4. Sekretarz Stanu Jerzy Kwieciński podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

5. Sekretarz Stanu Jerzy Kwieciński podpisuje w zastępstwie Ministra akty wykonawcze do ustaw, komunikaty oraz obwieszczenia.

6. Podsekretarz Stanu Mariusz Haładyj podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

7. Podsekretarz Stanu Mariusz Haładyj, podpisuje korespondencję w zakresie związanym z wykonywaniem funkcji koordynatora prac Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji oraz Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.

8. Podsekretarz Stanu Tadeusz Kościński podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

9. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:

1) do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw, po ich rozpatrzeniu przez Radę Ministrów;

2) przesyłające opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;

3) zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w toku uzgodnień międzyresortowych;

4) odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, oraz na wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego skierowane do Ministra;

5) do posłów i senatorów, w sprawach zgłaszanych skarg i interwencji.

10. Pisma, o których mowa w ust. 1 i 9, powinny być przygotowane na blankiecie Ministra i parafowane przez właściwego merytorycznie kierującego komórką organizacyjną, a przedkładane do podpisu Ministra – zaaprobowane również przez członka kierownictwa Ministerstwa nadzorującego właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną.

11. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.2)), wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym wymaga odrębnego upoważnienia.

12. Złożenie przez Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania pełnomocnictwa w formie prawem przewidzianej.

§ 3.

1. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra, podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez Ministra kierunkiem rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.

2. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:

1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;

2) wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.

3. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny przedkładają kierownictwu Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach.

4. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu realizujący zadania w zakresie działu administracji rządowej rozwój regionalny odpowiadają za monitorowanie realizacji zadań, określonych w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.3)) oraz w art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.4)) – wytycznych szczegółowych dla programów operacyjnych opracowanych zgodnie z właściwością oraz dla regionalnych programów operacyjnych, a także wskazanych wytycznych horyzontalnych dla programów operacyjnych.

5. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu w zakresie swojej właściwości dokonują kontroli zgodności z polityką Rady Ministrów aktów prawa miejscowego.

6. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.

§ 4.

1. Sekretarz Stanu Jerzy Kwieciński, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) związanych z opracowaniem strategii, planów i programowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego;

2) związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, w tym koordynacji w ramach Ministerstwa procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Sekretarz Stanu Jerzy Kwieciński reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Sekretarz Stanu Jerzy Kwieciński reprezentuje Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich.

4. Sekretarz Stanu Jerzy Kwieciński nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Budżetu Rozwoju dotychczasowego MIiR;

2) Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju dotychczasowego MIiR;

3) Departament Spraw Europejskich dotychczasowego MG;

4) Departament Współpracy Międzynarodowej dotychczasowego MIiR.

§ 5.

1. Podsekretarz Stanu Paweł Chorąży, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

2) nadzorowania realizacji zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2014-2020;

3) koordynacji wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych;

4) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnie z założeniami projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;

5) koordynacji wdrażania programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Umowy Partnerstwa;

6) realizacji zadań w zakresie zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji a także polityki miejskiej.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Paweł Chorąży reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Podsekretarz Stanu Paweł Chorąży nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego dotychczasowego MIiR;

2) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej dotychczasowego MIiR;

3) Departament Polityki Przestrzennej dotychczasowego MIiR;

4) Departament Programów Pomocowych dotychczasowego MIiR.

4. Podsekretarz Stanu Paweł Chorąży w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad Centrum Projektów Europejskich.

§ 6.

1. Podsekretarz Stanu Radosław Domagalski-Łabędzki, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) dotyczących instrumentów wsparcia rozwoju gospodarczego;

2) promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą;

3) związanych z umowami offsetowymi.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Radosław Domagalski-Łabędzki reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Podsekretarz Stanu Radosław Domagalski-Łabędzki nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Instrumentów Wsparcia dotychczasowego MG, z wyłączeniem dużych inwestycji krajowych;

2) Departament Programów Offsetowych dotychczasowego MG;

3) Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej dotychczasowego MG.

§ 7.

1. Podsekretarz Stanu Jadwiga Emilewicz, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) nadzoru kadrowego, organizacyjnego i finansowego nad organami oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 oraz § 11 ust. 4;

2) wynikających z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Wdrażającej dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006 oraz dla działania 4.5 i podzadań 6.2.2 i 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013;

3) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnego z założeniami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020;

4) koordynacji zagadnień związanych z obszarem społeczeństwa informacyjnego;

5) związanych z opracowaniem i koordynacją wdrażania dokumentów strategicznych i programowych w gospodarce;

6) związanych z podejmowaniem działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki polskiej.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Jadwiga Emilewicz reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Podsekretarz Stanu Jadwiga Emilewicz nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Innowacji i Przemysłu dotychczasowego MG;

2) Departament Informacji i Promocji dotychczasowego MIiR;

3) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych dotychczasowego MG;

4) Departament Rozwoju Cyfrowego dotychczasowego MIiR;

5) Departament Wdrażania Programów Operacyjnych dotychczasowego MG.

§ 8.

1. Podsekretarz Stanu Mariusz Haładyj, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kraju w obszarze handlu i usług oraz administrowaniem obrotem towarami i usługami;

2) kształtowaniem warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;

3) koordynowaniem prac Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji oraz Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Mariusz Haładyj reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Podsekretarz Stanu Mariusz Haładyj reprezentuje Ministra w Komitecie Stałym Rady Ministrów.

4. Podsekretarz Stanu Mariusz Haładyj nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Handlu i Usług dotychczasowego MG;

2) Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych dotychczasowego MG;

3) Departament Prawny dotychczasowego MIiR oraz dotychczasowego MG.

§ 9.

1. Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków zgodnego z założeniami programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) w latach 2007-2013, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) w latach 2014-2020, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020;

2) nadzoru nad przygotowaniem, realizacją i monitorowaniem strategii ponadregionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru strategicznej interwencji Polski Wschodniej.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Współpracy Terytorialnej dotychczasowego MIiR;

2) Departament Konkurencyjności i Innowacyjności dotychczasowego MIiR;

3) Departament Programów Ponadregionalnych dotychczasowego MIiR.

§ 10.

1. Podsekretarz Stanu Tadeusz Kościński, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) kształtowania i realizacji zasad wymiany handlowej Unii Europejskiej z krajami trzecimi;

2) związanych z nadzorem nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym;

3) realizacji, w tym osiągnięcia wydatkowania środków programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013 i programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020;

4) nadzorowania realizacji zadań związanych z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Certyfikującej wydatki w ramach programów perspektywy 2007-2013, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, a także dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;

5) związanych z bezpieczeństwem gospodarczym.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Tadeusz Kościński reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Podsekretarz Stanu Tadeusz Kościński reprezentuje Ministra w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

4. Podsekretarz Stanu Tadeusz Kościński nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Certyfikacji i Desygnacji dotychczasowego MIiR;

2) Departament Gospodarki Elektronicznej dotychczasowego MG;

3) Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego dotychczasowego MG, z wyłączeniem obszaru zarządzania kryzysowego i spraw obronnych;

4) Departament Instrumentów Wsparcia dotychczasowego MG w zakresie dużych inwestycji krajowych;

5) Departament Polityki Handlowej dotychczasowego MG.

§ 11.

1. Podsekretarz Stanu Witold Słowik, z upoważnienia Ministra, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) realizacji, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami projektów finansowanych w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności 2004-2006, Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz instrumentu „Łącząc Europę” (CEF);

2) nadzoru w zakresie dotychczasowych wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczących systemu projektów indywidualnych i generujących dochód, dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dofinansowania usług publicznych w transporcie zbiorowym oraz dofinansowania w sektorze gospodarki odpadami;

3) nadzoru w zakresie realizacji zadań dotyczących Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w tym działań Platformy PPP oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi;

4) koordynacji współpracy z inicjatywą JASPERS.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Podsekretarz Stanu Witold Słowik reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

3. Podsekretarz Stanu Witold Słowik nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Programów Infrastrukturalnych dotychczasowego MIiR;

2) Departament Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych dotychczasowego MIiR;

3) Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dotychczasowego MIiR.

4. Podsekretarz Stanu Witold Słowik w imieniu Ministra sprawuje do dnia 31 grudnia 2015 r. nadzór nad Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

§ 12.

1. Dyrektor Generalny zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.5)).

2. Ponadto Dyrektor Generalny odpowiada za:

1) nadzorowanie opracowania budżetu Ministerstwa części 20 – Gospodarka i 34 – Rozwój regionalny;

2) nadzorowanie realizacji budżetu dysponenta części 20 – Gospodarka oraz dysponenta trzeciego stopnia części 34 – Rozwój regionalny;

3) nadzorowanie spraw dotyczących kontroli w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra;

4) nadzorowanie spraw dotyczących zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych.

3. Dyrektor Generalny nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego dotychczasowego MG w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych;

2) Departament Budżetu i Finansów dotychczasowego MG;

3) Departament Informatyki dotychczasowego MIiR oraz Biuro Informatyki dotychczasowego MG;

4) Departament Kontroli dotychczasowego MIiR oraz Biuro Audytu Wewnętrznego, Ewaluacji i Kontroli dotychczasowego MG;

5) Biuro Administracyjne dotychczasowego MIiR oraz dotychczasowego MG;

6) Biuro Dyrektora Generalnego dotychczasowego MIiR oraz dotychczasowego MG;

7) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi dotychczasowego MIiR;

8) Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych dotychczasowego MIiR oraz Biuro Ochrony Informacji Niejawnych dotychczasowego MG.

§ 13.

1. Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:

1) realizacja zadań, powierzonych przez Ministra, dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych;

2) dokonywanie, na polecenie Ministra, oceny merytorycznej i formalnej materiałów przedkładanych Ministrowi.

2. Szczegółowe zadania w Gabinecie Politycznym Ministra ustala Minister.

§ 14.

1. Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust.1, Sekretarz Stanu Jerzy Kwieciński.

2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Jerzego Kwiecińskiego, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust.1, Podsekretarz Stanu Paweł Chorąży.

3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu oraz Podsekretarza Stanu Pawła Chorążego, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Radosław Domagalski-Łabędzki.

4. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu Pawła Chorążego oraz Podsekretarza Stanu Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Jadwiga Emilewicz.

5. W przypadkach nieobecności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu zastępstwa odbywają się według następujących zasad:

1) Sekretarza Stanu Jerzego Kwiecińskiego w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Paweł Chorąży;

2) Podsekretarza Stanu Pawła Chorążego w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Jerzy Kwieciński;

3) Podsekretarza Stanu Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Mariusz Haładyj;

4) Podsekretarza Stanu Mariusza Haładyja w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Radosław Domagalski-Łabędzki;

5) Podsekretarza Stanu Jadwigę Emilewicz w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Tadeusz Kościński;

6) Podsekretarza Stanu Tadeusza Kościńskiego w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Jadwiga Emilewicz;

7) Podsekretarza Stanu Adama Hamryszczaka w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Witold Słowik;

8) Podsekretarza Stanu Witolda Słowika w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak.

6. W przypadku jednoczesnej nieobecności osób zastępujących wymienionych w ust. 5, decyzję o zastępstwie czasowym podejmuje Minister.

7. O nieobecności Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego oraz osobach zastępujących, Biuro Ministra zawiadamia niezwłocznie członków kierownictwa Ministerstwa.

§ 15.

Minister może zlecić Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzom Stanu, Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone dla nich w niniejszym zarządzeniu.

§ 16.

Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych Ministerstwa – Dyrektor Generalny.

§ 17.

Traci moc zarządzenie nr 23 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 38) w części dotyczącej działu administracji rządowej – rozwój regionalny oraz zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2015 r. w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki (Dz. Urz. Min. Gosp. poz. 22) w części dotyczącej działu administracji rządowej – gospodarka.

§ 18.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju: M. Morawiecki

 

 

1) Minister Rozwoju kieruje działami administracji rządowej: gospodarka oraz rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101 i 1529, z 2014 r. poz. 183 i 543 oraz z 2015 r. poz. 658, 1191, 1224, 1269 i 1311.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 349, 1240, 1358 i 1890.

4) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240 i 1767.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1199 oraz z 2015 r. poz. 211, 1220 i 1269.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »