reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 listopada 1981 r.

w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122) oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122), zwanej dalej „ustawą o przedsiębiorstwach”, oraz przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123), zwanej dalej „ustawą o samorządzie”, stosuje się do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej w zakresie nie unormowanym odmiennie w niniejszym rozporządzeniu.
§ 2.
1. Przedsiębiorstwo państwowe podległe Ministrowi Obrony Narodowej, zwane dalej „przedsiębiorstwem”, tworzy Minister Obrony Narodowej.

2. W skład zespołu przygotowawczego mającego na celu utworzenie przedsiębiorstwa wchodzą przedstawiciele: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Finansów, banku i terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.

3. Minister Obrony Narodowej może również powołać do składu zespołu przygotowawczego inne osoby niż określone w ust. 2.

§ 3.
1. Utworzenie przedsiębiorstwa wspólnego wymaga zgody Ministra Obrony Narodowej.

2. Przepisów art. 14 –16 ustawy o przedsiębiorstwach nie stosuje się.

§ 4.
Projekt statutu opracowuje dyrektor przedsiębiorstwa po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej. W statucie uwzględnia się ramową strukturę organizacyjną określoną przez Ministra Obrony Narodowej. Statut - po akceptacji ogólnego zebrania pracowników - zatwierdza Minister Obrony Narodowej.
§ 5.
1. Łączenie, podział i likwidację przedsiębiorstwa zarządza Minister Obrony Narodowej po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.

2. Przepisy § 2 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że w skład zespołu przygotowawczego, o którym mowa w § 2 ust. 2, wchodzą przedstawiciele zainteresowanych związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie.

3. Przepisu art. 26 ustawy o przedsiębiorstwach nie stosuje się.

§ 6.
1. Żołnierzy zawodowych w przedsiębiorstwie wyznacza na stanowiska służbowe, w tym na stanowiska dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego, oraz zwalnia z tych stanowisk, a także zawiesza w czynnościach służbowych Minister Obrony Narodowej lub upoważniony przez niego organ w trybie i na zasadach określonych w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2. Przepisów art. 34 –36 i art. 56 ust. 3 ustawy o przedsiębiorstwach nie stosuje się do żołnierzy zawodowych.

3. Dyrektora przedsiębiorstwa nie będącego żołnierzem zawodowym powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej w trybie i na zasadach określonych w ustawie o przedsiębiorstwach.

§ 7.
Dyrektor przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny przed Ministrem Obrony Narodowej i załogą za prawidłowe prowadzenie przedsiębiorstwa i uzyskiwanie dobrych wyników ekonomicznych.
§ 8.
Na zmianę przez przedsiębiorstwo działalności przewidzianej w akcie o jego utworzeniu jest wymagana zgoda Ministra Obrony Narodowej.
§ 9.
1. Wniesienie przez dyrektora przedsiębiorstwa lub radę pracowniczą sprzeciwu wobec decyzji podjętych przez organ sprawujący nadzór nad przedsiębiorstwem nie wstrzymuje wykonania decyzji w sprawach dotyczących żołnierzy zawodowych oraz w sprawach produkcji, a także likwidacji skutków klęsk żywiołowych.

2. W razie podtrzymania decyzji przez organ, do którego został skierowany sprzeciw, dyrektorowi przedsiębiorstwa oraz radzie pracowniczej przysługuje prawo zwrócenia się w ciągu siedmiu dni o rozstrzygnięcie sporu do Komisji Mediacyjnej powołanej przez Ministra Obrony Narodowej. Orzeczenie Komisji jest ostateczne.

§ 10.
1. W razie doznania szkody, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o przedsiębiorstwach, z powodu wykonania decyzji organu sprawującego nadzór, przedsiębiorstwo może żądać od tego organu odszkodowania.

2. Spory wynikłe na tle przepisu ust. 1 rozstrzyga komisja, o której mowa w § 9 ust. 2.

§ 11.
1. Przedsiębiorstwa mogą utworzyć zrzeszenie lub przystąpić do niego za zgodą Ministra Obrony Narodowej.

2. Statut zrzeszenia wymaga zatwierdzenia przez Ministra Obrony Narodowej.

3. W zakresie wyznaczania, zwalniania i zawieszania w czynnościach służbowych żołnierzy zawodowych w zrzeszeniu oraz powoływania i odwoływania dyrektora zrzeszenia nie będącego żołnierzem zawodowym przepisy § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 12.
1. Ogólne zebranie pracowników i rada pracownicza ma prawo wyrażania opinii oraz występowania z inicjatywami, wnioskami i uwagami we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa, z wyjątkiem spraw: mobilizacyjnych, planowania produkcji na czas wojny oraz dotyczących przebiegu służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

2. Radzie pracowniczej przysługuje także prawo wyrażania opinii w sprawach pracowniczych w stosunku do osób wykonujących kierownicze funkcje w przedsiębiorstwie.

§ 13.
Ogólne zebranie pracowników przedsiębiorstwa uchwala wieloletnie plany przedsiębiorstwa, uwzględniając zadania określone przez organ sprawujący nadzór nad przedsiębiorstwem.
§ 14.
1. Do kompetencji stanowiących rady pracowniczej przedsiębiorstwa należy:

1) uchwalanie oraz zmiana planu rocznego przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem zadań określonych przez organ sprawujący nadzór nad przedsiębiorstwem,

2) przyjmowanie sprawozdania rocznego oraz zatwierdzanie bilansu,

3) podejmowanie uchwał w sprawie inwestycji finansowanych ze środków własnych przedsiębiorstwa,

4) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o utworzeniu przedsiębiorstwa wspólnego,

5) wyrażanie zgody na utworzenie lub przystąpienie do zrzeszenia przedsiębiorstw,

6) podejmowanie uchwał w sprawie zakładowego budownictwa mieszkaniowego i socjalnego,

7) podejmowanie uchwał w sprawie podziału na fundusze wygospodarowanego dochodu pozostającego w dyspozycji przedsiębiorstwa oraz zasad wykorzystywania tych funduszów,

8) wyrażanie zgody na zbywanie zbędnych przedsiębiorstwu maszyn i urządzeń oraz na dokonywanie darowizny,

9) podejmowanie uchwał w sprawie klubów techniki i racjonalizacji,

10) uchwalanie na wniosek dyrektora regulaminu pracy przedsiębiorstwa,

11) wybieranie swego przedstawiciela do rady zrzeszenia przedsiębiorstw.

2. Przepisów art. 24 ust. 1 pkt 6, 8 i 11 ustawy o samorządzie nie stosuje się.

3. Radzie pracowniczej przysługuje prawo kontroli działalności przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o racjonalną gospodarkę mieniem przedsiębiorstwa, z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 12 ust. 1.

4. W wypadkach określonych w art. 40 ustawy o samorządzie, radzie pracowniczej w przedsiębiorstwie przysługuje prawo odwołania się od decyzji dyrektora do organu sprawującego nadzór nad przedsiębiorstwem. Przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 15.
Załoga może wypowiedzieć się w formie referendum w sprawach określonych w § 14 ust. 1 pkt 3, 6 i 7. W innych wypadkach przepisów art. 2 ust. 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie nie stosuje się.
§ 16.
Dyrektor przedsiębiorstwa jest obowiązany do:

1) zapewnienia radzie pracowniczej możliwości zaznajomienia się z materiałami dotyczącymi działalności przedsiębiorstwa, z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 12 ust. 1,

2) przedstawienia na posiedzenie rady materiałów z odpowiednim wyprzedzeniem,

3) zapewnienia radzie niezbędnych środków technicznych i finansowych oraz warunków lokalowych.

§ 17.
W wypadkach, o których mowa w art. 44 i 46 ustawy o samorządzie, rada pracownicza przedsiębiorstwa lub dyrektor może w ciągu czternastu dni zwrócić się do komisji, o której mowa w § 9 ust. 2, o rozstrzygnięcie sporu.
§ 18.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jaruzelski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama