REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1982 nr 1 poz. 5

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 grudnia 1981 r.

w sprawie zakresu stosowania przepisów ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Finansów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122) oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 24, poz. 122), zwanej dalej „ustawą o przedsiębiorstwach”, oraz przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123), zwanej dalej „ustawą o samorządzie”, stosuje się do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie nie unormowanym odmiennie w niniejszym rozporządzeniu.
§ 2.
1. Przedsiębiorstwo państwowe podległe Ministrowi Finansów, zwane dalej „przedsiębiorstwem”, tworzy Minister Finansów.

2. W skład zespołu przygotowawczego mającego na celu zbadanie i ocenę potrzeby oraz warunków utworzenia przedsiębiorstwa wchodzą przedstawiciele Ministra Finansów, banku i terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.

3. Minister Finansów może powołać do składu zespołu przygotowawczego również inne osoby niż określone w ust. 2.

§ 3.
Utworzenie przedsiębiorstwa wspólnego lub mieszanego wymaga zgody Ministra Finansów.
§ 4.
1. Projekt statutu przedsiębiorstwa opracowuje dyrektor przedsiębiorstwa po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.

2. Statut przedsiębiorstwa po akceptacji ogólnego zebrania pracowników zatwierdza Minister Finansów.

§ 5.
1. Łączenie i podział przedsiębiorstwa zarządza Minister Finansów po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.

2. Likwidację przedsiębiorstwa zarządza Minister Finansów za zgodą rady pracowniczej.

3. Przepisy § 2 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że w skład zespołu przygotowawczego, o którym mowa w § 2 ust. 2, wchodzą również przedstawiciele związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie.

4. Przepisu art. 26 ustawy o przedsiębiorstwach nie stosuje się.

§ 6.
1. Dyrektora przedsiębiorstwa powołuje i odwołuje Minister Finansów po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej przedsiębiorstwa.

2. Zastępców dyrektora i głównego księgowego powołuje i odwołuje Minister Finansów na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.

3. Przepisów art. 34-36 i art. 56 ust. 3 ustawy o przedsiębiorstwach nie stosuje się.

§ 7.
Dyrektor przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny przed Ministrem Finansów i załogą za prawidłowe kierowanie przedsiębiorstwem i uzyskiwanie przez nie dobrych wyników ekonomicznych.
§ 8.
Na podjęcie przez przedsiębiorstwo działalności w dziedzinie nie przewidzianej w akcie o jego utworzeniu wymagana jest zgoda Ministra Finansów.
§ 9.
Minister Finansów może nałożyć na przedsiębiorstwo zadania nie przewidziane w planie rocznym. W takich wypadkach Minister Finansów jest obowiązany zapewnić przedsiębiorstwu środki niezbędne do ich wykonania.
§ 10.
1. Wniesienie przez dyrektora przedsiębiorstwa lub radę pracowniczą sprzeciwu wobec decyzji podjętej przez Ministra Finansów nie wstrzymuje jej wykonania.

2. W razie podtrzymania decyzji przez Ministra Finansów dyrektorowi przedsiębiorstwa oraz radzie pracowniczej przysługuje prawo zwrócenia się w terminie 7 dni do komisji mediacyjnej o rozstrzygnięcie sporu. Orzeczenie komisji jest ostateczne.

3. Komisję mediacyjną powołuje Minister Finansów w uzgodnieniu z radą pracowniczą przedsiębiorstwa.

§ 11.
1. W razie doznania szkody, spowodowanej wykonaniem decyzji Ministra Finansów, przedsiębiorstwo może żądać odszkodowania.

2. Spory wynikłe na tle przepisu ust. 1 rozstrzyga komisja mediacyjna, o której mowa w § 10 ust. 2.

§ 12.
Przedsiębiorstwa mogą utworzyć zrzeszenie lub przystąpić do zrzeszenia za zgodą Ministra Finansów.
§ 13.
1. Ogólne zebranie pracowników i rada pracownicza mają prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa.

2. W przedsiębiorstwach jednozakładowych, posiadających na terenie kraju jednostki nie będące zakładami w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o samorządzie, ogólne zebranie pracowników odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku. Skład ogólnego zebrania określa statut samorządu w taki sposób, aby każda jednostka była reprezentowana przez co najmniej jednego pracownika.

§ 14.
1. Do kompetencji stanowiących rady pracowniczej przedsiębiorstwa należy:

1) uchwalanie i zmiana planu rocznego przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem zadań określonych przez Ministra Finansów,

2) przyjmowanie sprawozdania rocznego oraz zatwierdzanie bilansu,

3) wyrażanie zgody na utworzenie lub przystąpienie do zrzeszenia przedsiębiorstw,

4) podejmowanie uchwał w sprawie zakładowego budownictwa mieszkaniowego i socjalnego,

5) podejmowanie uchwał w sprawie zasad wykorzystania funduszów tworzonych z wygospodarowanego dochodu pozostającego do dyspozycji przedsiębiorstwa,

6) wyrażanie zgody na zbywanie zbędnych przedsiębiorstwu maszyn i urządzeń oraz na dokonywanie darowizny,

7) przystępowanie przedsiębiorstwa w charakterze członka zbiorowego do organizacji społecznych,

8) uchwalanie, na wniosek dyrektora, regulaminu pracy przedsiębiorstwa,

9) podejmowanie uchwał w sprawie klubów techniki i racjonalizacji,

10) wybieranie swego przedstawiciela do rady zrzeszenia przedsiębiorstw.

2. W wypadkach określonych w art. 40 ustawy o samorządzie radzie pracowniczej przysługuje prawo odwołania się w terminie 7 dni od decyzji dyrektora przedsiębiorstwa do Ministra Finansów. Przepis § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 15.
Załoga może wypowiedzieć się w formie referendum w sprawach określonych w § 14 ust. 1 pkt 3, 4 i 8. W innych wypadkach przepisów art. 2 ust. 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie nie stosuje się.
§ 16.
W wypadkach, o których mowa w art. 44 i 46 ustawy o samorządzie, rada pracownicza przedsiębiorstwa lub dyrektor przedsiębiorstwa mogą w terminie 14 dni zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do komisji mediacyjnej, o której mowa w § 10 ust. 2.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jaruzelski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1982-01-21
  • Data wejścia w życie: 1982-01-21
  • Data obowiązywania: 1988-04-19

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA