reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 27 września 1973 r.

o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin

Art. 1.
[1] (uchylony).
Art. 2. [Świadczenia należne twórcom]
Zaopatrzenie emerytalne twórców i ich rodzin obejmuje:

1) świadczenia pieniężne:

a) (uchylona),

b) rentę inwalidzką,

b1) rentę szkoleniową,

c) rentę rodzinną,

d) dodatki do emerytury i rent,

e) (uchylona);

2) [2] świadczenia w naturze:

a) świadczenia lecznicze, położnicze i rehabilitacyjne,

b) zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne, protezy, środki opatrunkowe i pomocnicze,

c) pobyt w domu pomocy społecznej.

Art. 3.
(uchylony).
Art. 4. [Renta inwalidzka]
1. Renta inwalidzka przysługuje twórcy, który spełnił łącznie następujące warunki:

1) stał się inwalidą po podjęciu działalności twórczej,

2) (skreślony),

3) (uchylony).

2. (skreślony).

3. (skreślony).

4. (skreślony).

5. Jeżeli inwalidztwo jest następstwem wypadku pozostającego w związku z wykonywaniem działalności twórczej, renta inwalidzka przysługuje bez względu na okres tej działalności.

6. (uchylony).

7. (skreślony).

8. (skreślony).

Art. 5. [Renta rodzinna]
Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny zmarłego twórcy, który w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury lub do renty inwalidzkiej albo spełniał warunki wymagane do przyznania jednego z tych świadczeń, jeżeli członkowie rodziny spełniają warunki wymagane do uzyskania prawa do renty rodzinnej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Art. 6. [Ustalanie wysokości niektórych świadczeń]
Wysokość emerytury, rent i zasiłku pogrzebowego ustala się na zasadach określonych przepisami:

1) (uchylony),

2) o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jeżeli inwalidztwo lub śmierć jest następstwem wypadku pozostającego w związku z działalnością twórczą po dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 7. [Dodatki do emerytury]
1. (uchylony).

2. Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przysługuje prawo do dodatków:

1) (skreślony),

2) pielęgnacyjnego,

3) (uchylony),

4) dla sierot zupełnych

— na warunkach i w wysokości określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

3. (uchylony).

Art. 8.
(uchylony).

Art. 9.

(uchylony).
Art. 10.
(uchylony).
Art. 11.
(uchylony).
Art. 12.
(uchylony).
Art. 13.
(uchylony).
Art. 14.
(uchylony).
Art. 15. [Komisja do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców]
1. Powołuje się przy Ministrze Kultury i Sztuki — Komisję do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, do której zadań należy ustalanie:

1) okresów działalności twórczej,

2) (skreślony),

3) czy wypadek, któremu uległ twórca, pozostaje w związku z działalnością twórczą,

4) czy działalność osób, o których mowa w art. 14, jest działalnością artystyczną.

2. Od decyzji komisji, o której mowa w ust.1, przysługuje osobie zainteresowanej prawo odwołania się do Ministra Kultury i Sztuki w ciągu 3 miesięcy od daty jej doręczenia. Decyzje komisji, od których nie wniesiono odwołania, oraz decyzje Ministra Kultury i Sztuki wydane w wyniku odwołania wiążą organ rentowy.

3. Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych określi szczegółowe zadania oraz skład i tryb działania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców.

Art. 16. [Organ rentowy]
1. Prawo do świadczeń pieniężnych ustala i świadczenia te wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługują środki prawne określone w odrębnych przepisach.

Art. 17.
(uchylony).
Art. 18.
(uchylony).
Art. 19. [Odpowiednie stosowanie przepisów]
W sprawach nie uregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio:

1) (uchylony),

2) przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144), z wyjątkiem art. 2 pkt 1—3 i 6, art. 9—17, 30, 31 i 41.

Art. 20.
(uchylony).

[1] Ustawa traci moc 1 stycznia 2003 r. na podstawie art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673).

[2] Na podstawie art. 170 pkt 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153), która weszła w życie 1 stycznia 1999 r., art. 2 pkt 2 utracił moc w zakresie uregulowanym przepisami tej ustawy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama