| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 lipca 1984 r.

w sprawie zakresu działania oraz trybu powoływania i działania Rady Prasowej

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rada Prasowa, zwana dalej „Radą”, działa przy Prezesie Rady Ministrów.

2. Rada jest organem opiniodawczym i wnioskującym w sprawach wynikających z roli prasy w życiu społeczno-politycznym kraju.

3. Rada w wykonywaniu swoich zadań działa samodzielnie i niezależnie. Członkowie Rady zabierają głos w swoim własnym imieniu.

4. Opinie i wnioski Rady są uchwalane zwykłą większością głosów.

§ 2.
Rada przyczynia się do zwiększenia roli prasy w rozwoju socjalistycznych stosunków społecznych, a w szczególności do tworzenia warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb informacyjnych społeczeństwa oraz do kształtowania na wysokim poziomie kultury politycznej wzajemnych stosunków pomiędzy organami administracji i innymi podmiotami życia publicznego a prasą.
§ 3.
1. Rada z inicjatywy własnej albo na wniosek Prezydium Rządu lub Prezesa Rady Ministrów dokonuje analiz i ocen oraz przedstawia Prezesowi Rady Ministrów opinie i wnioski w zakresie realizacji wolności słowa i druku, w tym sporządza okresowe oceny przestrzegania ustawy - Prawo prasowe.

2. Rada wyraża opinie i przedstawia wnioski, w szczególności dotyczące:

1) stanu zaspokajania informacyjnych potrzeb społeczeństwa oraz dostępu prasy do informacji,

2) wzajemnych stosunków pomiędzy prasą a organami administracji państwowej, przedsiębiorstwami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi,

3) reagowania organów administracji państwowej i innych państwowych jednostek organizacyjnych na krytykę i interwencję prasową, uczestnictwa w dyskusjach publicznych oraz wykorzystywania publikacji prasowych do doskonalenia pracy organów administracji państwowej,

4) kierunków rozwoju prasy,

5) kierunków rozwoju poligrafii, przemysłu papierniczego, gospodarki papierem i innymi środkami utrwalającymi oraz zaopatrzenia prasy w niezbędne urządzenia i materiały,

6) rozwoju kolportażu oraz rozpowszechniania prasy,

7) warunków wykonywania zawodu dziennikarza,

8) kształtowania i przestrzegania etyki zawodowej dziennikarzy,

9) rozwoju współpracy z zagranicą w dziedzinie prasy i informacji,

10) rozwoju szkolnictwa dziennikarskiego,

11) projektów aktów prawnych związanych z prasą i warunkami jej funkcjonowania,

12) rozwoju badań prasoznawczych, w tym odbioru prasy przez społeczeństwo.

§ 4.
1. Rada w zakresie swoich kompetencji współdziała z Narodową Radą Kultury, Patriotycznym Ruchem Odrodzenia Narodowego, właściwymi organami administracji państwowej, z organizacjami politycznymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, jak również kościołem i innymi związkami wyznaniowymi.

2. Rada współdziała w szczególności ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rzecznikiem Prasowym Rządu oraz Centrum Badania Opinii Społecznej.

3. Ponadto Rada współdziała z wydawcami prasowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się działalnością prasowo-wydawniczą, rozpowszechnianiem prasy, jak również badaniami prasoznawczymi oraz kształceniem i dokształcaniem kadr dla potrzeb prasy.

§ 5.
1. Organy administracji państwowej i inne państwowe jednostki organizacyjne udzielają Radzie pomocy w wykonywaniu jej zadań, a w szczególności udostępniają jej niezbędne informacje, analizy oraz opracowania.

2. Rada w zakresie swoich kompetencji korzysta z analiz i ekspertyz opracowywanych przez szkoły kształcące kadry dla potrzeb prasy, ośrodki badań prasoznawczych, ośrodki badania opinii publicznej, a także inne placówki naukowo-badawcze.

§ 6.
1. Rada składa się z 57 członków, z możliwością uzupełnienia jej składu do 60 osób.

2. W skład Rady wchodzą: w 1/3 przedstawiciele organizacji dziennikarskich, w 1/3 przedstawiciele wydawców prasowych, w 1/3 przedstawiciele organów administracji państwowej, nauki i środowisk twórczych oraz organizacji politycznych i społecznych.

3. Kandydatów do Rady zgłaszają statutowe organy organizacji, wydawcy, organy administracji państwowej oraz kierownictwo instytucji, o których mowa w ust. 2.

4. Kadencja Rady trwa 3 lata.

§ 7.
Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, trzech jego zastępców oraz sekretarza Rady, którzy stanowią Prezydium Rady.
§ 8.
1. Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych, na posiedzeniach Prezydium oraz na posiedzeniach komisji.

2. Rada może powoływać stałe lub doraźne komisje w celu opracowania określonych tematów lub oceny przedstawianych jej materiałów.

§ 9.
Wewnętrzną organizację i szczegółowy tryb działania Rady określa jej statut. Projekt statutu przyjmuje Rada na swoim pierwszym posiedzeniu. Statut zatwierdza i nadaje Radzie Prezes Rady Ministrów.
§ 10.
1. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady zapewnia Urząd Rady Ministrów.

2. Wydatki związane z działalnością Rady są pokrywane z budżetu centralnego, w części dotyczącej Urzędu Rady Ministrów.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jaruzelski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »