| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI

z dnia 25 lipca 1984 r.

w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych kieruje Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

2. Do zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych należy w szczególności koordynowanie oraz nadzorowanie działalności archiwalnej w sprawach:

1) organizacji i funkcjonowania archiwów państwowych:

a) występowanie z wnioskami o tworzenie lub likwidację archiwów państwowych,

b) nadawanie statutów archiwom państwowym,

c) określanie zasad i trybu brakowania akt w archiwach państwowych;

2) państwowego zasobu archiwalnego:

a) określanie form i metod gromadzenia, przechowywania, brakowania, ewidencji, opracowywania udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych,

b) ustalanie państwowych jednostek organizacyjnych o ogólnokrajowym zasięgu działania, obowiązanych do tworzenia archiwów zakładowych,

c) powierzanie państwowym jednostkom organizacyjnym o szczególnym charakterze, na stałe lub na czas określony, uprawnień do gromadzenia i przechowywania materiałów archiwalnych,

d) określanie sposobów udostępniania państwowego zasobu archiwalnego,

e) prowadzenie centralnej ewidencji państwowego zasobu archiwalnego, z wyłączeniem zasobu archiwalnego archiwów państwowych wyodrębnionych;

3) niepaństwowego zasobu archiwalnego:

a) określanie zasad współpracy państwowej sieci - archiwalnej z archiwami niepaństwowych jednostek organizacyjnych,

b) określanie zasad i trybu rejestracji niepaństwowego zasobu archiwalnego,

c) określanie zasad i warunków konserwacji materiałów archiwalnych wchodzących w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego, wpisanych do rejestru;

4) polityki naukowej i wydawniczej archiwów państwowych:

a) zatwierdzanie planów prac naukowych prowadzonych w archiwach państwowych,

b) prowadzenie polityki w zakresie kształcenia i doskonalenia kadr naukowych w dziedzinie archiwistyki,

c) współpraca z instytutami naukowo-badawczymi i szkołami wyższymi w zakresie badań dotyczących archiwistyki,

d) zatwierdzanie planów wydawniczych,

e) współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie kształcenia kadry oraz z innymi zakładami szkolenia zawodowego archiwistów.

5) wzbogacania narodowego zasobu archiwalnego:

a) określanie warunków nabywania i przejmowania materiałów archiwalnych stanowiących niepaństwowy zasób archiwalny,

b) gromadzenie informacji o materiałach archiwalnych dotyczących dziejów państwa i narodu polskiego, znajdujących się poza granicami państwa, oraz przygotowywanie wniosków i prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem lub odzyskaniem tych materiałów.

6) współpracy międzynarodowej:

a) zawieranie umów i porozumień o współpracy archiwalnej z zagranicznymi organami i instytucjami oraz międzynarodowymi organizacjami działającymi w dziedzinie archiwistyki, a także nadzór nad realizacją wynikających z nich zadań,

b) organizowanie wymiany kadr naukowych i specjalistów,

c) określanie charakteru materiałów archiwalnych przewidzianych do wywiezienia za granicę oraz udzielanie zezwoleń na czasowy wywóz za granicę materiałów archiwalnych.

§ 2.
W celu realizacji zadań określonych w § 1 Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych:

1) opracowuje wnioski w zakresie polityki archiwalnej,

2) opracowuje i wydaje przepisy w sprawach archiwalnych w zakresie przyznanych uprawnień,

3) opracowuje programy i plany działalności archiwalnej,

4) prowadzi politykę kadrową,

5) prowadzi działalność w zakresie informacji oraz organizuje systemy informacyjne w ramach państwowej sieci archiwalnej,

6) opracowuje statut Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki,

7) powołuje komisje i zespoły.

§ 3.
W sprawach, o których mowa w § 1 i 2, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych współdziała z właściwymi organami administracji państwowej, z organizacjami społecznymi, politycznymi i spółdzielczymi oraz ze związkami zawodowymi.
§ 4.
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wykonuje również inne zadania określone w odrębnych przepisach.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki: B. Miśkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »