REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1993 nr 92 poz. 426

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 września 1993 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ustawy budżetowej na rok 1993 z dnia 12 lutego 1993 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 64) oraz art. 44 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518, z 1991 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 110, poz. 473, z 1992 r. Nr 85, poz. 428 i Nr 100, poz. 499 oraz z 1993 r. Nr 17, poz. 78) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania (Dz. U. Nr 65, poz. 309 i Nr 81, poz. 384) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 w pkt 14 skreśla się lit. f),

b) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "(Dz. U. z 1963 r. Nr 53, poz. 328)" zastępuje się wyrazami "(Dz. U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328)",

c) w ust. 3:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) z ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz.: U. Nr 10, poz. 48, z 1983 r. Nr 38,!poz. 173, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 56, poz. 322):

a) ustanawianie miejskiego konserwatora zabytków (art. 8 ust. 3),

b) składanie wniosków do wojewodów i działanie w porozumieniu z nimi w sprawie określenia warunków działalności budowlanej na ich terenie ze względu na ochronę zabytkowych układów urbanistycznych i zabytkowych zespołów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków (art. 20),

c) zabezpieczanie zabytków przez ustanawianie tymczasowego zajęcia aż do chwili usunięcia niebezpieczeństwa w razie uzasadnionej obawy o jego zniszczenie, uszkodzenie lub wywiezienie bez zezwolenia za granicę, jak też niezapewnienia temu zabytkowi należytych warunków konserwacji, pomimo wezwań ze strony organu służby konserwatorskiej (art. 37 ust. 1),

d) powierzanie zabytku albo grupy zabytków w opiekę społecznym opiekunom zabytków (art. 70 ust. 2)",

- pkt 4 dotyczący ustawy o drogach publicznych otrzymuje oznaczenie pkt 5 i brzmienie:

"5) z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i z1993 r. Nr 47, poz. 212):

a) planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg krajowych i wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta (art. 19 ust. 1 pkt 1-3 lit. a) i pkt 4 lit. a), z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnic o przeważającym ruchu tranzytowym, określonych przez właściwych terytorialnie wojewodów,

b) wykonywanie uprawnień zarządcy dróg krajowych i wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta (art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 2) w zakresie, o którym mowa pod lit. a);"

- dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241 oraz z 1991 r. Nr 103, poz. 446) - gromadzenie i prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40 ust. 3 pkt 2) z obszaru gminy,"

- w pkt 6 wyrazy "w terminie do dnia 31 lipca 1993 r." zastępuje się wyrazami "w terminie do dnia 15 października 1993 r.",

- po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254):

a) nakazanie w drodze decyzji właścicielom, zarządcom, użytkownikom bądź kierującym kontrolowaną jednostką organizacyjną usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie (art. 26 ust. 1 pkt 1),

b) wstrzymanie robót (prac), gdy naruszenie przepisów przeciwpożarowych powoduje bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, zakazanie używania maszyn i urządzeń oraz środków transportu, eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części (art. 26 ust. 1 pkt 2)

- w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, o której mowa w pkt 7 lit. a)",

- w pkt 8 wyrazy "w terminie do dnia 31 lipca 1993 r." zastępuje się wyrazami "w terminie do dnia 15 października 1993 r.",

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493) - prowadzenie instytucji kultury wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 14 ust. 1, prowadzonego przez wojewodę, jeżeli ich siedziby znajdują się w granicach administracyjnych gmin przejmujących te instytucje, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.",

d) w ust. 5 w pkt 4 wyrazy "o wysokości 25 m" zastępuje się wyrazami "o wysokości do 25 m",

e) w ust. 6 wyrazy "szkoły i placówki specjalne" zastępuje się wyrazami "szkoły specjalne i placówki specjalne określone w art. 2 pkt 2, 3 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254)",

f) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Zmiany zasad rekrutacji dzieci i młodzieży do przejmowanych w trybie niniejszego rozporządzenia szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych przekazanych gminie w trybie niniejszego rozporządzenia, a także zmiany profilu szkoły i kierunków kształcenia wymagają uzgodnienia z organem administracji rządowej dotychczas właściwym do prowadzenia tych szkół i placówek.";

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Z zastrzeżeniem ust. 8-10, mienie służące użyteczności publicznej, niezbędne do realizacji zadań i kompetencji przekazywanych w trybie niniejszego rozporządzenia, podlega nieodpłatnemu przekazaniu na rzecz gminy przejmującej zadania, jeżeli mienie to znajduje się w granicach administracyjnych tej gminy.",

b) w ust. 3 wyraz "Przekazanie" zastępuje się wyrazami "Z zastrzeżeniem ust. 8-10, przekazanie",

c) dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

"9. Drogi krajowe i wojewódzkie oraz grunty zajęte pod te drogi pozostają własnością Skarbu Państwa.

10. Mienie związane z realizacją zadań szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej pozostaje własnością Skarbu Państwa i podlega przekazaniu w nieodpłatne użytkowanie gminom przejmującym prowadzenie tych szkół, niezależnie od tego, na obszarze której gminy mienie to jest położone.";

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie:

"WYKAZ SZKÓŁ I INSTYTUCJI KULTURY NIE PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU

1. Szkoły:

1) Szkoły Policealne Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku, Bielsku-Białej, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu;

2) szkoły morskie i żeglugi śródlądowej:

a) Zespoły Szkół Morskich w Świnoujściu, Kołobrzegu i Darłowie,

b) Zespół Szkół Zawodowych Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,

c) Zespoły Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu i Nakle nad Notecią,

d) Zespół Szkół Zawodowych Szczecińskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" w Szczecinie;

3) szkoły artystyczne:

a) Państwowa Szkoła Baletowa w Gdańsku,

b) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidzących i Niedowidzących w Krakowie;

4) szkoły kolejowe:

a) Technika Kolejowe w Bydgoszczy, Krakowie, Olsztynie i Poznaniu,

b) Zaoczne Technikum Kolejowe w Bydgoszczy,

c) Zespoły Szkół Kolejowych w Gliwicach i Szczecinie,

d) Zespół Szkół Kolejowych DG PKP we Wrocławiu,

e) Zespoły Szkół Zawodowych PKP w Białymstoku, Gdyni, Lublinie, Łodzi i Sosnowcu,

f) Zasadnicze Szkoły Zawodowe PKP w Jaworznie, Krakowie, Olsztynie, Rzeszowie, Tarnowie i Wrocławiu,

g) Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKP ZNTK w Bydgoszczy.

2. Instytucje kultury:

1) muzea:

a) Muzeum Górnośląskie w Bytomiu,

b) Muzeum Narodowe w Gdańsku,

c) Muzeum Śląskie w Katowicach,

d) Muzeum Narodowe w Kielcach,

e) Muzeum Sztuki w Łodzi,

f) Muzeum Narodowe w Szczecinie,

g) Muzeum Narodowe we Wrocławiu;

2) teatry:

a) Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku,

b) Teatr Polski w Bydgoszczy,

c) Teatr Wybrzeże w Gdańsku,

d) Teatr Muzyczny w Gdyni,

e) Państwowy Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim,

f) Państwowy Teatr Śląski w Katowicach,

g) Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie,

h) Państwowy Teatr Dramatyczny im. Juliusza Osterwy w Lublinie,

i) Teatr Muzyczny w Lublinie,

j) Państwowy Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi,

k) Teatr Wielki w Łodzi,

I) Państwowy Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie,

ł) Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu,

m) Teatr Nowy w Poznaniu,

n) Polski Teatr Tańca w Poznaniu,

o) Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu,

p) Państwowy Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,

q) Teatr Polski w Szczecinie,

r) Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu,

s) Teatr Polski we Wrocławiu,

t) Wrocławski Teatr Pantomimy we Wrocławiu,

u) Teatr Lubuski w Zielonej Górze;

3) filharmonie, opery i operetki:

a) Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy,

b) Opera Nova w Bydgoszczy,

c) Opera Śląska w Bytomiu,

d) Państwowa Opera i Filharmonia w Gdańsku,

e) Państwowa Filharmonia Śląska w Katowicach,

f) Filharmonia Krakowska w Krakowie,

g) Opera i Operetka w Krakowie,

h) Państwowa Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie,

i) Filharmonia im. A. Rubinsteina w Łodzi,

j) Państwowa Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie,

k) Państwowa Filharmonia im. Józefa Elsnera w Opolu,

I) Państwowa Filharmonia w Poznaniu,

ł) Państwowa Filharmonia im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,

m) Państwowa Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie,

n) Opera i Operetka w Szczecinie,

o) Państwowa Filharmonia we Wrocławiu,

p) Państwowa Opera we Wrocławiu,

r) Filharmonia Zielonogórska w Zielonej Górze;

4) biblioteki:

a) Biblioteka Śląska w Katowicach,

b) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu,

c) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Szczecinie;

5) ośrodki i centra kultury:

a) Beskidzkie Centrum Kultury w Bielsku-Białej,

b) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku,

c) Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska w Katowicach,

d) Cricoteka w Krakowie,

e) Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" w Lublinie,

f) Centrum Francusko-Polskie w Olsztynie,

g) Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu,

h) Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu;

6) inne:

a) Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie,

b) Górnośląska Macierz Kultury w Katowicach,

c) Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie."

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA