REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1993 nr 65 poz. 309

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lipca 1993 r.

w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ustawy budżetowej na rok 1993 z dnia 12 lutego 1993 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 64) oraz art. 44 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253, Nr 89, poz. 518, z 1991 r. Nr 4, poz. 18, Nr 110, poz. 473, z 1992 r. Nr 85, poz. 428 i Nr 100, poz. 499 oraz z 1993 r. Nr 17, poz. 78) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Gminom o statusie miasta, wymienionym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, podlegają przekazaniu, w drodze porozumienia, następujące zadania i kompetencje spośród określonych w art. 5 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198, Nr 43, poz. 253 i Nr 87, poz. 506 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425, Nr 107, poz. 464 i Nr 114, poz. 492), należące do rejonowych organów rządowej administracji ogólnej:

1) z dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej (Dz. U. Nr 39, poz. 233) - składanie wniosku o wpis do księgi wieczystej wraz z niezbędną dokumentacją (art. 2);

2) z dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 49, poz. 279, z 1947 r. Nr 66, poz. 410, z 1958 r. Nr 17, poz. 71, z 1969 r. Nr 13, poz. 95 i z 1971 r. Nr 27, poz. 250) - orzekanie o nadaniu gospodarstw (art. 33-36);

3) z dekretu z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. Nr 66, poz. 410) - składanie wniosków wraz z dokumentacją o zakładanie ksiąg wieczystych (art. 6);

4) z dekretu z dnia 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz. U. Nr 46, poz. 340, z 1957 r. Nr 39, poz. 172 i z 1969 r. Nr 13, poz. 95):

a) poświadczanie nabycia prawa własności w formie aktu nadania (art. 5 ust. 1),

b) ustalanie granic gospodarstw rolnych i ich szacunek oraz składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej (art. 6 ust. 1 i 3),

c) zmiana obszaru nadanego gospodarstwa (art. 7 ust. 3);

5) z dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (Dz. U. z 1959 r. Nr 14, poz. 78, z 1961 r. Nr 32, poz. 161 i z 1971 r. Nr 27, poz. 250):

a) orzekanie o nadaniu na własność nieruchomości dzierżawcom i o ustaleniu ceny nabycia (art. 4),

b) orzekanie o nabyciu własności nieruchomości oraz o ustaleniu ceny nabycia na rzecz posiadaczy z innych tytułów niż dzierżawa (art. 11),

c) orzekanie o wyłączeniu spod nadania nieruchomości położonych na obszarze gmin (art. 17);

6) z ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz. U. z 1989 r. Nr 52, poz. 310 i z 1991 r. Nr 107, poz. 462):

a) zarządzanie usunięcia zadrzewienia (zakrzewienia) pogarszającego widoczność sygnałów i pociągów, utrudniającego budowę i eksploatację urządzeń kolejowych lub powodującego zaspy śnieżne - za odszkodowaniem (art. 28 ust. 1),

b) określanie wysokości odszkodowania przy odpowiednim zastosowaniu zasad i trybu obowiązującego przy wywłaszczeniu nieruchomości (art. 30 ust. 1),

c) zarządzanie, na koszt sprawcy naruszającego stan istniejący, doprowadzenia otoczenia kolei do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami (art. 31);

7) z ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 10, poz. 49):

a) przyjmowanie oświadczeń o wyborze obywatelstwa obcego dla dziecka z rodziców posiadających różne obywatelstwa (art. 6 ust. 1),

b) przyjmowanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na nabycie lub zmianę przez dzieci obywatelstwa polskiego (art. 8 ust. 5 pkt 3 i ust. 6, art. 12 ust. 3 i 4 oraz art. 13 ust. 3 - w związku z art. 18 ust. 1 i 3),

c) przyjmowanie podań o nadanie obywatelstwa polskiego oraz o zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego od osób zamieszkałych w Polsce (art. 16 ust. 4);

8) z ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 i z 1982 r. Nr 11, poz. 80):

a) ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gminne (art. 8 ust. 1),

b) ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie (art. 8 ust. 2);

9) z ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496 oraz z 1993 r. Nr 12, poz. 53) - prowadzenie na wniosek komornika dochodzenia w celu ustalenia majątku i dochodów dłużnika (art. 1086);

10) z ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229, z 1981 r. Nr 12, poz. 57, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 i 201, z 1984 r. Nr 35, poz. 185 i 186, z 1987 r. Nr 21, poz. 124 oraz z 1988 r. Nr 41, poz. 324):

a) zatwierdzanie planów realizacyjnych oraz rozwiązań urbanistycznych i architektoniczno-budowlanych projektów (art. 21 ust. 3),

b) ustanawianie stref ochronnych oraz sposobów ich zagospodarowania (art. 23 ust. 1),

c) udzielanie zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu bez dokonania inwestycji (art. 23 ust. 2),

d) zatwierdzanie pod względem urbanistyczno-architektonicznym i artystycznym projektów pomników i innych dzieł plastycznych oraz urządzeń przeznaczonych do umieszczania w miejscach publicznych i wpływających na wygląd obiektów budowlanych (art. 27 ust. 1),

e) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego (art. 28 ust. 2),

f) wydawanie pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 4),

g) przenoszenie pozwolenia na budowę na innego inwestora (art. 31 ust. 2),

h) orzekanie o utracie ważności pozwolenia na budowę (art. 32 ust. 2),

i) wydawanie decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiednich nieruchomości, do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych (art. 35 ust. 2),

j) wstrzymywanie robót budowlanych (art. 36 ust. 1),

k) wydawanie decyzji o nakazie przymusowej rozbiórki (art. 36 ust. 3),

I) wydawanie decyzji o nakazie rozbiórki lub przejęciu na własność Państwa obiektów budowlanych i ich części będących w budowie lub wybudowanych niezgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie ich budowy (art. 37),

ł) odraczanie wykonania przymusowej rozbiórki obiektu budowlanego (art. 39),

m) wydawanie decyzji nakazującej wykonanie w oznaczonym terminie zmian lub przeróbek, niezbędnych do doprowadzenia obiektu budowlanego, terenu nieruchomości lub strefy ochronnej do stanu zgodnego z przepisami (art. 40),

n) przyjmowanie zawiadomień o oddaniu obiektu budowlanego do użytku (art. 41 ust. 2),

o) wydawanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, co do którego wydano nakaz dokonania zmian i przeróbek (art. 42 ust. 1),

p) wydawanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa ludzi lub mienia, ochrony środowiska albo innymi względami interesu społecznego (art. 42 ust. 2),

r) udzielanie zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego (art. 44),

s) wydawanie decyzji o nakazie doprowadzenia obiektu budowlanego do odpowiedniego stanu technicznego, wyglądu, odpowiedniego sposobu użytkowania i użytkowania w sposób nie zagrażający środowisku (art. 46),

t) wydawanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektów budowlanych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych, nie nadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia (art. 47),

u) wydawanie decyzji o podjęciu niezbędnych środków zabezpieczających, mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia (art. 48 ust. 1), w) sprawowanie nadzoru urbanistyczno-budowlanego (art. 53 ust. 1 pkt 1),

x) sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie użytkowania obiektów budowlanych (art. 53 ust. 1 pkt 2),

y) wydawanie decyzji w wyniku dokonywanych czynności kontrolnych (art. 54 ust. 1);

11) z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349):

a) przeprowadzanie scalenia gruntów lub odmowa przeprowadzenia (art. 3 ust. 1 i 3),

b) przeprowadzanie wymiany gruntów lub odmowa przeprowadzenia (art. 5 ust. 1),

c) wydawanie postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego oraz zawiadamianie o tym wszczęciu (art. 7 ust. 1 i 3),

d) przyjmowanie i wypłacanie dopłat uczestnikom scalenia w przypadku wydzielenia im gruntów innej wartości niż posiadali przed scaleniem (art. 8 ust. 5 i 6),

e) zwoływanie zebrania uczestników postępowania dla wyboru rady uczestników scalenia, a w przypadku niewybrania rady w określonym terminie - powoływanie tej rady z urzędu (art. 9 ust. 2 i 3),

f) upoważnianie geodety do przeprowadzenia szacunków gruntów oraz opracowania projektu scalenia lub wymiany, powoływanie komisji doradczej działającej przy geodecie - projektancie scalenia i ewentualnie dodatkowych rzeczoznawców do tej komisji (art. 10 ust. 1, 3 i 4),

g) rozpatrywanie zastrzeżeń do uchwalonych zasad szacunku gruntów i wydawanie ewentualnego postanowienia o obowiązku stosowania zasad szacowania, określonych w art. 11 ust. 2 ustawy (art. 11 ust. 1),

h) ogłaszanie wyników oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych objętych scaleniem (art. 12 ust. 1),

i) rozpatrywanie zastrzeżeń do dokonanego szacunku (art. 12 ust. 3),

j) zwoływanie zebrań uczestników scalenia w sprawie podjęcia uchwały co do zgody na dokonany szacunek gruntów (art. 13 ust. 2),

k) rozpatrywanie zastrzeżeń i wydawanie postanowień o akceptacji szacunku gruntów w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 13 ust. 1 (art. 13 ust. 4),

I) wydawanie decyzji o wydzieleniu gruntów członkowi rolniczej spółdzielni produkcyjnej, występującemu z niej po przeprowadzeniu scalenia (art. 16 ust. 2),

ł) zawiadamianie sądu rejonowego o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego oraz wydawanie zgody na dokonywanie zmian w stanie własności nieruchomości w trakcie trwania scalenia lub wymiany (art. 21 w związku z art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece - Dz. U. Nr 19, poz. 147 oraz z 1991 r. Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496),

m) rozpatrywanie zastrzeżeń do projektów scalenia gruntów (art. 27),

n) wydawanie decyzji o zatwierdzaniu projektu scalenia lub wymiany gruntów (art. 27 ust. 3),

o) wprowadzanie uczestników scalenia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów (art. 30),

p) zawiadamianie uczestników scalenia o terminach zebrań, o wyłożeniu do publicznego wglądu wyników oszacowania, o terminie okazania projektu scalenia gruntów (art. 31);

12) z ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26 poz. 114):

a) dokonywanie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych lub dokumentów czasowo dopuszczających pojazd do ruchu oraz tablic rejestracyjnych (art. 59 ust. 3),

b) przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu istotnych zmian konstrukcyjnych w pojeździe, jego zniszczeniu (kasacji) bądź o zmianie swego adresu (siedziby) (art. 61 ust. 2),

c) wycofywanie z ruchu pojazdów (art. 62 ust. 1),

d) zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych lub odpowiadających im dokumentów (art. 62 ust. 3),

e) wpisywanie do dowodu rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy terminu badania technicznego (art. 65 ust. 1),

f) powoływanie komisji do sprawdzenia znajomości topografii (art. 71 ust. 2),

g) stwierdzanie posiadania kwalifikacji oraz wydawanie świadectw kwalifikacji (art. 71 ust. 3),

h) wydawanie międzynarodowych praw jazdy (art. 76 ust. 2),

i) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (praw jazdy, kart rowerowych, motorowerowych i woźnicy oraz pozwoleń do kierowania tramwajami) (art. 79 ust. 1),

j) przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w prawach jazdy o zmianie miejsca zamieszkania oraz o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników prawa jazdy (art. 80),

k) wzywanie kierujących pojazdami do poddania się badaniom sprawności fizycznej i psychicznej w przypadku zastrzeżenia co do stanu ich zdrowia (art. 86 ust. 1 pkt 4),

I) wzywanie kierujących pojazdami, w razie uzasadnionych zastrzeżeń, do sprawdzenia kwalifikacji (art. 88 ust. 1 pkt 1),

ł) zatrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami (art. 90 ust. 6),

m) zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami (art. 90 ust. 7),

n) zatrzymywanie i zwracanie uprawnień do kierowania rowerami, motorowerami i pojazdami zaprzęgowymi (art. 90 ust. 8),

o) cofanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami (art. 91 ust. 1),

p) przywracanie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami (art. 91 ust. 3),

r) cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania rowerami, motorowerami i pojazdami zaprzęgowymi (art. 91 ust. 4);

13) z ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464 oraz z 1993 r. Nr 47, poz. 212) - zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości (art. 10 ust. 3);

14) z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241 oraz z 1991 r. Nr 103, poz. 446):

a) realizacja zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej (art. 6 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 i 5),

b) przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych (art. 15 ust. 3),

c) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów (art. 22),

d) sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków (art. 25 ust. 2),

e) dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości (art. 29-34),

f) gromadzenie i prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (art. 40 ust. 3 pkt 2) z obszaru gminy,

g) zarządzanie nieruchomościami państwowymi wydzielonymi w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz budowli triangulacyjnych (art. 53).

2. Na zasadach i w trybie określonych w ust. 1 podlegają przekazaniu zadania i kompetencje spośród określonych w art. 6 ustawy, o której mowa w ust. 1, należące do organów rządowej administracji ogólnej:

1) z dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (Dz. U. z 1959 r. Nr 14, poz. 78, z 1961 r. Nr 32, poz. 161 i z 1971 r. Nr 27, poz. 150):

a) wyrażanie zgody na nadanie resztówki (art. 2),

b) wyrażanie zgody na nadanie nieruchomości objętej w posiadanie bez zachowania ustawowego terminu (art. 6 ust. 3);

2) z ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 1963 r. Nr 53, poz. 328) - orzekanie w sprawach zmiany imion i nazwisk oraz dostosowania pisowni imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem, a także ustalenie brzmienia oraz pisowni imion i nazwisk (art. 8);

3) z ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy (Dz. U. Nr 27, poz. 170, z 1974 r. Nr 47, poz. 280 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192):

a) umieszczanie chorych na gruźlicę w szpitalach, sanatoriach i innych zakładach (art. 6 ust. 1 pkt 1),

b) umieszczanie dzieci i młodocianych w zakładach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zarażenia ich gruźlicą od otoczenia (art. 6 ust. 1 pkt 2),

c) przymusowe leczenie dzieci i młodocianych chorych na gruźlicę (art. 6 ust. 1 pkt 3);

4) z ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34 poz. 198 i Nr 39 poz. 222, z 1991 r. Nr 77, poz. 335 i Nr 101, poz. 444 oraz z 1993 r. Nr 40, poz. 183) - wyrażanie zgody na zmianę przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew (art. 43 ust. 2);

5) z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 11, poz. 79, z 1984 r. Nr 35, poz. 185, z 1988 r. Nr 24, poz. 169 oraz z 1991 r. Nr 101, poz. 444, Nr 103, poz. 446 i Nr 114, poz. 494) - kontrola stosowania przepisów ustawy (art. 38 ust. 1);

6) z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) - rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (art. 20 ust. 3).

3. Na zasadach i w trybie określonych w ust. 1 podlegają przekazaniu następujące zadania i kompetencje należące do organów administracji rządowej:

1) z ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48, z 1983 r. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 56, poz. 322) - ustanawianie miejskiego konserwatora zabytków (art. 8 ust. 3);

2) z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 i Nr 74, poz. 442 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480) - wydawanie zezwoleń w zakresie działalności podmiotów zagranicznych drobnej wytwórczości (art. 5 ust. 2);

3) z ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114) - wykonywanie funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach na obszarze gminy (art. 7 ust. 2) w zakresie:

a) zatwierdzania projektów organizacji ruchu,

b) prowadzenia ewidencji projektów organizacji ruchu,

c) wydawania zezwoleń na niestosowanie się do niektórych znaków drogowych;

4) z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 7, poz. 25 i z 1992 r. Nr 33, poz. 144), z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu - kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie:

a) utrzymywania należytego stanu higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz środków komunikacji publicznej (art. 4 pkt 2),

b) higieny pomieszczeń w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku (art. 4 pkt 6);

4) z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i z 1993 r. Nr 47, poz. 212).

a) planowanie, budowa, modernizacja, utrzymywanie i ochrona dróg krajowych (art. 14 ust. 1-3), z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych,

b) planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich w granicach miast (art. 19 ust. 1 pkt 4 lit. a),

c) wykonywanie uprawnień zarządcy dróg wojewódzkich i krajowych w obrębie miasta (art. 22 ust. 1), w zakresie, o którym mowa pod lit. a) i b);

6) z ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1993 r. Nr 13, poz. 60) - prowadzenie domów pomocy społecznej i ośrodków opiekuńczych o zasięgu ponadlokalnym oraz kierowanie do nich osób z terenu gminy wymagających opieki (art. 12 ust. 1 pkt 2). Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z ministrem właściwym w sprawach administracji określi, w terminie do dnia 31 lipca 1993 r., które domy pomocy społecznej i ośrodki opiekuńcze nie podlegają przekazaniu;

7) z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351), z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu:

a) wykonywanie czynności kontrolno-rozpoznawczych (art. 10 ust. 1),

b) uzgadnianie spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej, zawartych w statutach ochotniczych straży pożarnych, których teren działania mieści się w obszarze gminy (art. 19 ust. 3);

8) z ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 i z 1992 r. Nr 63, poz. 315) - prowadzenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej utrzymywanych dotychczas przez wojewodów, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu, przy uwzględnieniu postanowień art. 65 i 66 oraz uprawnień Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do kontroli i oceny realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń (art. 67 ust. 2 pkt 1). Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z ministrem właściwym w sprawach administracji określi, w terminie do dnia 31 lipca 1993 r., które zakłady nie podlegają przekazaniu;

9) z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254):

a) zakładanie, prowadzenie i utrzymywanie publicznych szkół ponadpodstawowych, placówek publicznych wymienionych w art. 2 pkt 3-5, szkół artystycznych I i II stopnia, rolniczych i gospodarki żywnościowej, medycznych (art. 25), a także przedszkoli i szkół specjalnych - według zasad i standardów określanych przez właściwych ministrów (art. 26), z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu,

b) opiniowanie w porozumieniu z wojewódzką radą oświatową lokalizacji publicznych szkół podstawowych (art. 31 pkt 4),

c) określanie granic obwodów publicznych szkół podstawowych (art. 31 pkt 5),

d) likwidacja szkoły lub placówki publicznej (art. 59 ust. 1),

e) przejmowanie dokumentacji zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej (art. 59 ust. 2),

f) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i umieszczanie dziecka w rodzinie zastępczej (art. 72),

g) udzielanie dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów ich utrzymania (art. 74 ust. 1),

h) rozwiązywanie umów za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej (art. 75),

i) udzielanie usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych oraz wychowankom niektórych rodzajów placówek opiekuńczo-wychowawczych pozbawionych całkowicie opieki rodzicielskiej jednorazowej pomocy pieniężnej na zagospodarowanie (art. 76 ust. 1),

j) dotowanie szkół publicznych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne (art. 80 ust. 1),

k) dotowanie niepublicznych szkół ponadpodstawowych i placówek (art. 90 ust 2 i 6);

10) z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493) - prowadzenie instytucji kultury wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 14 ust. 1, prowadzonego przez wojewodę, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego paragrafu.

4. Zadania i kompetencje z zakresu inspekcji sanitarnej, o których mowa w ust. 3 pkt 4, podlegają przekazaniu gminom wymienionym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w pozycjach: 1, 4, 8, 14, 16, 19, 20, 23, 44 i 46.

5. Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą obejmować wyłącznie kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych:

1) w obiektach produkcyjnych i magazynowych o powierzchni do 1000 m2, nie zagrożonych wybuchem,

2) w gospodarstwach rolnych i na obszarach leśnych,

3) w budynkach mieszkalnych,

4) w obiektach zaliczonych do kategorii ZL III o wysokości 25 m, o ile nie istnieje obowiązek instalowania w nich urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych lub stałych urządzeń gaśniczych.

6. Przekazaniu nie podlegają specjalistyczne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz szkoły i placówki specjalne o zasięgu wojewódzkim lub ogólnokrajowym.

7. Przekazaniu nie podlegają szkoły prowadzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości i Ministra Obrony Narodowej, a ponadto szkoły oraz instytucje kultury, wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

 1. Mienie służące użyteczności publicznej, niezbędne do realizacji zadań i kompetencji przekazywanych w trybie niniejszego rozporządzenia, podlega nieodpłatnemu przekazaniu na rzecz gmin przejmujących zadania.

2. Przedmiotem przekazania może być także mienie Skarbu Państwa inne niż służące użyteczności publicznej, o ile jest ono związane z realizacją przekazanych zadań i kompetencji w trybie niniejszego rozporządzenia.

3. Przekazanie mienia następuje w trybie określonym w przepisach art. 5 ust. 4, art. 9-13 oraz art. 18-20 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20 oraz z 1993 r. Nr 40, poz. 180).

4. Przeniesienie własności i innych praw do mienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje z dniem 1 stycznia 1994 r., chyba że co innego wynika z zawartego porozumienia.

5. Koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego mienia będącego przedmiotem przekazania pokrywa Skarb Państwa.

6. W przypadku przekazania zadań i kompetencji, o których mowa w § 1, z mocy prawa innemu podmiotowi, mienie służące realizacji tych zadań podlega zwrotowi na rzecz Skarbu Państwa. Do zwrotu mienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Przepisy ust. 6 stosuje się również w przypadku rozwiązania albo wypowiedzenia porozumienia. Porozumienie można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód, na koniec kwartału kalendarzowego.

8. Zasób geodezyjny i kartograficzny, znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne oraz budowle triangulacyjne pozostają własnością Skarbu Państwa.

§ 3.

 1. Przekazywane jednostki organizacyjne stają się z dniem 1 stycznia 1994 r. komunalnymi jednostkami organizacyjnymi.

2. W terminie określonym w ust. 1 gminy przejmują, określone przepisami szczególnymi, uprawnienia i obowiązki organów prowadzących lub utrzymujących jednostki organizacyjne będące przedmiotem przekazania.

3. Dotychczas obowiązujące w przejętych jednostkach organizacyjnych statuty, regulaminy lub inne przepisy organizacyjne mają zastosowanie do czasu wydania przez organy gmin nowych na podstawie właściwych przepisów

§ 4.

 1. Zadania, o których mowa w § 1, są wykonywane po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową w formie dotacji celowej na zadania zlecone.

2. Dotacje celowe na finansowanie przejętych zadań ustala się stosując zasady przyjęte do kalkulacji środków finansowych dla tego typu zadań finansowanych z budżetu państwa.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 2, ujmuje się w budżecie państwa na rok 1994, oddzielnie dla każdej gminy, która przejęła zadania, w budżetach odpowiednich wojewodów.

4. W trybie wykonywania budżetu dotacje ustalone dla poszczególnych gmin zwiększa się z rezerwy celowej o środki na podwyższenie wynagrodzeń osobowych pracowników jednostek organizacyjnych, przejętych w trybie niniejszego rozporządzenia, według zasad obowiązujących dla sfery budżetowej.

5. Zobowiązania finansowe powstałe w związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w § 1, wymagalne przed dniem 1 lipca 1993 r., nie przechodzą na gminy przejmujące zadania. Sposób regulacji zobowiązań wymagalnych przed dniem 1 stycznia 1994 r., powstałych po dniu 30 czerwca 1993 r., określą porozumienia, o których mowa w § 1 ust. 1. Na wniosek prezydentów miast właściwe organy rządowej administracji ogólnej i specjalnej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych przewidzianych do przekazania w trybie niniejszego rozporządzenia przedstawią raporty o sytuacji finansowej przekazywanych jednostek i będą przedstawiać informacje o przebiegu realizacji budżetu oraz zobowiązaniach dotychczasowych i zaciąganych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 1993 r.

§ 5.

 1. W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, przekazanych do prowadzenia gminom w drodze porozumienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, kontrolę instancyjną oraz nadzór sprawuje się na dotychczasowych zasadach.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, wszczęte i nie zakończone decyzją ostateczną przed dniem 1 stycznia 1994 r., są załatwiane przez dotychczas właściwe organy lub upoważnione podmioty.

§ 6.

 1. Zgodę na przejęcie zadań i kompetencji, o których mowa w § 1, wyraża rada miejska w terminie do dnia 20 sierpnia 1993 r.

2. Niepodjęcie uchwały w terminie oznaczonym w ust. 1 jest równoznaczne z niewyrażeniem zgody na przejęcie zadań i kompetencji.

3. Jeżeli stanowisko w sprawie przejęcia przez gminę zadań i kompetencji rada miejska zajęła przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stanowisko to uważa się za wiążące w rozumieniu ust. 1, chyba że w terminie, o którym mowa w tym przepisie, rada postanowi inaczej.

4. Termin zawarcia porozumień, o których mowa w ust. 1, upływa z dniem 30 października 1993 r.

5. Uchwała rady miejskiej, o której mowa w ust. 1, oraz porozumienie zawierane między gminą a właściwym wojewodą dotyczyć muszą wszystkich zadań i kompetencji określonych w § 1, z zastrzeżeniem ust. 4.

6. W imieniu gminy porozumienia zawiera i podpisuje prezydent miasta, przedstawiając stosowne upoważnienie udzielone przez radę miejską.

7. W imieniu administracji rządowej porozumienie zawiera i podpisuje wojewoda po uzgodnieniu z właściwymi organami rządowej administracji specjalnej, w częściach dotyczących ich właściwości; uzgodnienie następuje w formie pisemnej, w dokumencie porozumienia.

8. W porozumieniach zawartych na zasadach określonych w rozporządzeniu stwierdza się wygaśnięcie porozumień zawartych poprzednio między organami administracji rządowej a gminami, o ile dotyczą tych samych zadań i kompetencji.

9. Przekazanie zadań i kompetencji na podstawie niniejszego rozporządzenia w niczym nie narusza zawartych wcześniej przez gminy porozumień z terenowymi organami rządowej administracji ogólnej i specjalnej, dotyczących innych zadań niż określone w § 1.

§ 7.

 1. Przejęcie zadań i kompetencji przez gminę, która zawarła porozumienie, następuje z dniem 1 stycznia 1994 r. Przepis art. 8 ust. 3 i art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz. U. Nr 21, poz. 123 i z 1991 r. Nr 75, poz. 328) stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli gmina nie przejmie zadań i kompetencji w terminie określonym w ust. 1, porozumienie traci moc obowiązującą.

3. Przepis ust. 1 nie uchybia możliwości wcześniejszego przejęcia zadań, na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych, na okres do dnia 31 grudnia 1993 r.

§ 8.

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka

Załącznik 1. [GMINY O STATUSIE MIASTA]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 lipca 1993 r. (poz. 309)

Załącznik nr 1

1. Białystok

2. Bielsko-Biała

3. Bydgoszcz

4. Bytom

5. Chorzów

6. Częstochowa

7. Dąbrowa Górnicza

8. Elbląg

9. Gdańsk

10. Gdynia

11. Gliwice

12. Gorzów Wielkopolski

13. Grudziądz

14. Jastrzębie-Zdrój

15. Jaworzno

16. Kalisz

17. Katowice

18. Kielce

19. Koszalin

20. Kraków

21. Legnica

22. Lublin

23. Łódź

24. Mysłowice

25. Olsztyn

26. Opole

27. Płock

28. Poznań

29. Radom

30. Ruda Śląska

31. Rybnik

32. Rzeszów

33. Siemianowice Śląskie

34. Słupsk

35. Sopot

36. Sosnowiec

37. Szczecin

38. Świętochłowice

39. Tarnów

40. Toruń

41. Tychy

42. Wałbrzych

43. Włocławek

44. Wrocław

45. Zabrze

46. Zielona Góra

Załącznik 2. [WYKAZ SZKÓŁ I INSTYTUCJI KULTURY NIE PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU]

Załącznik nr 2

WYKAZ SZKÓŁ I INSTYTUCJI KULTURY NIE PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU

1. Szkoły:

1) Szkoły Policealne Pracowników Służb Społecznych w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu;

2) szkoły morskie i żeglugi śródlądowej:

a) Zespoły Szkół Morskich w: Świnoujściu, Kołobrzegu i Darłowie,

b) Zespół Szkół Zawodowych Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu,

c) Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie- Koźlu,

d) Zespół Szkół Zawodowych w Nakle nad Notecią;

3) szkoły artystyczne:

a) Zespoły Szkół Muzycznych w Elblągu i Poznaniu,

b) Państwowa Szkoła Baletowa w Gdańsku,

c) Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach,

d) Policealne Studium Zawodowe Techniki Teatralno-Filmowej w Łodzi;

4) szkoły kolejowe:

a) Technika Kolejowe w: Bydgoszczy, Krakowie, Olsztynie i Poznaniu,

b) Zaoczne Technikum Kolejowe w Bydgoszczy,

c) Zespoły Szkół Kolejowych w: Gliwicach i Szczecinie,

d) Zespół Szkół Kolejowych DG PKP we Wrocławiu,

e) Zespoły Szkół Zawodowych PKP w: Białymstoku, Gdyni, Lublinie, Łodzi, Słupsku i Sosnowcu,

f) Zasadnicze Szkoły Zawodowe PKP w: Gdańsku, Jaworznie, Krakowie, Legnicy, Olsztynie, Opolu, Rybniku, Rzeszowie, Tarnowie i Wrocławiu,

g) Zasadnicza Szkoła Zawodowa PKP ZNTK w Bydgoszczy.

2. Instytucje kultury:

1) Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku,

2) Teatr Polski w Bydgoszczy,

3) Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy,

4) Teatr Wybrzeże w Gdańsku,

5) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku,

6) Państwowy Teatr Śląski w Katowicach,

7) Biblioteka Śląska w Katowicach,

8) Państwowa Filharmonia Śląska w Katowicach,

9) Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie,

10) Filharmonia Krakowska w Krakowie,

11) Cricoteka w Krakowie,

12) Państwowy Teatr Dramatyczny im. Juliusza Osterwy w Lublinie,

13) Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" w Lublinie,

14) Państwowa Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie,

15) Teatr Muzyczny w Lublinie,

16) Muzeum Sztuki w Łodzi,

17) Teatr Wielki w Łodzi,

18) Państwowy Teatr im. S. Jaracza w Łodzi,

19) Filharmonia im. A. Rubinsteina w Łodzi,

20) Państwowy Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie,

21) Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu,

22) Państwowa Filharmonia im. J. Elsnera w Opolu,

23) Teatr Nowy w Poznaniu,

24) Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu,

25) Państwowa Filharmonia w Poznaniu,

26) Teatr Polski w Szczecinie,

27) Państwowa Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie,

28) Teatr im. W. Horzycy w Toruniu,

29) Teatr Polski we Wrocławiu,

30) Państwowa Opera we Wrocławiu,

31) Państwowa Filharmonia we Wrocławiu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1993-07-21
  • Data wejścia w życie: 1993-07-21
  • Data obowiązywania: 1993-07-21
  • Z mocą od: 1993-07-21
  • Dokument traci ważność: 1993-12-31
Jest zmieniany przez:
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA