| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 maja 1995 r.

w sprawie określenia terminów składania wniosków, zasad podziału i trybu przekazywania dotacji budżetowej na restrukturyzację zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1995 z dnia 30 grudnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 27, poz. 141 i 142) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Dotacja, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 1995 z dnia 30 grudnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 27, poz. 141 i 142), jest przeznaczona na restrukturyzację zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne wraz z odsetkami, zwanego dalej „zadłużeniem”, w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w stosunku do których do dnia 31 grudnia 1994 r. uprawomocniły się:

1) postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo o postępowaniu układowym (Dz. U. Nr 93, poz. 836, z 1950 r. Nr 38, poz. 349 i z 1990 r. Nr 55, poz. 320),

2) ugoda bankowa zawarta na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 82).

2. Restrukturyzacją jest objęte zadłużenie powstałe do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu lub dnia uprawomocnienia się ugody bankowej.

§ 2.
1. Wysokość dotacji budżetowej na spłatę zadłużenia określa się w kwocie nie wyższej od iloczynu tego zadłużenia i wskaźnika zmniejszenia wierzytelności objętych sądowym postępowaniem układowym, wynikającego z tego postępowania, lub wskaźnika umorzenia wierzytelności, wynikającego z bankowego postępowania ugodowego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Przez wskaźnik umorzenia wierzytelności, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wskaźnik umorzenia wierzytelności, w tym odsetek, lub wskaźnik zamiany wierzytelności, w tym odsetek, na akcje (udziały), lub wskaźnik sumy umorzenia wierzytelności i zamiany wierzytelności na akcje (udziały), jeśli były zastosowane łącznie.

3. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 50% zadłużenia.

4. W spółkach z udziałem Skarbu Państwa wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, jest ustalona wprost proporcjonalnie do udziału Skarbu Państwa na dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu lub na dzień uprawomocnienia się ugody bankowej.

§ 3.
1. Przedsiębiorstwa i spółki spełniające warunki, o których mowa w § 1, przedstawiają wniosek o przyznanie dotacji na restrukturyzację zadłużenia organowi założycielskiemu lub organowi reprezentującemu Skarb Państwa w spółce, w terminie 60 dni od dnia wejścia rozporządzenia w życie. Wniosek złożony po tym terminie nie podlega rozpatrzeniu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) kwotę zadłużenia, o którym mowa w § 1 ust. 2, według stanu tego zadłużenia na dzień wejścia rozporządzenia w życie,

2) informacje niezbędne do określenia wysokości dotacji według zasad, o których mowa w § 2.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, powinny być dołączone:

1) kopia ugody bankowej, wraz z ogłoszeniem banku o zawarciu ugody, lub postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu oraz kopia zawartego porozumienia z oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie spłaty zadłużenia, o ile porozumienie takie zostało zawarte,

2) informacja o realizacji ugody bankowej lub układu,

3) wstępne porozumienie z właściwym miejscowo oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ratalnej spłaty pozostałego zadłużenia oraz informacja o opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenia społeczne,

4) sprawozdanie finansowe – bilans na dzień 31 grudnia 1994 r. i rachunek zysków i strat za 1994 r. oraz sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym (F-01) za okres od początku roku 1995 do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek.

§ 4.
Organ założycielski lub organ reprezentujący Skarb Państwa w spółce, po rozpatrzeniu wniosku i stwierdzeniu, że wnioskodawca spełnia warunki, o których mowa w § 1, występuje do Ministra Finansów o przyznanie dotacji na spłatę zadłużenia, w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku.
§ 5.
1. Minister Finansów dokonuje podziału dotacji według zasad określonych w § 2 i wydaje decyzje o przyznaniu z rezerwy celowej budżetu państwa środków na zwiększenie wydatków budżetowych organu założycielskiego lub organu reprezentującego Skarb Państwa w spółce na restrukturyzację zadłużenia dla przedsiębiorstw i spółek z udziałem Skarbu Państwa.

2. Organ założycielski lub organ reprezentujący Skarb Państwa w spółce:

1) powiadamia przedsiębiorstwo państwowe lub spółkę z udziałem Skarbu Państwa o wysokości przyznanej dotacji,

2) przekazuje dotację do Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na spłatę zadłużenia przedsiębiorstw państwowych lub spółek z udziałem Skarbu Państwa, którym przyznana została dotacja na ten cel.

3. Przedsiębiorstwo państwowe lub spółka z udziałem Skarbu Państwa, po otrzymaniu zawiadomienia o wysokości przyznanej dotacji, zawiera ostateczne porozumienie z właściwym miejscowo oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie warunków i terminów spłaty pozostałego zadłużenia.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Atos

Międzynarodowy lider w branży usług informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »