| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 grudnia 1996 r.

w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 107 ust. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Utrzymanie i eksploatacja studni publicznych i urządzeń wodociągowych, wraz z zaworem za wodomierzem głównym na przyłączu lub miejscem przeznaczonym na jego umieszczenie, określonym w warunkach technicznych przyłączenia obiektu do tych urządzeń, oraz urządzeń kanalizacyjnych do pierwszej studzienki na przy kanaliku, licząc od strony budynku lub do miejsca przeznaczonego na jej wybudowanie, należy do właścicieli tych urządzeń.
§ 2.
Utrzymanie i eksploatacja urządzeń, o których mowa w § 1, polega na:

1) dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków,

2) zainstalowaniu wodomierza i jego utrzymaniu,

3) likwidacji zbędnego podłączenia wodociągowego i kanalizacyjnego,

4) określaniu godzin poboru wody w przypadku jej niedoboru,

5) wstrzymaniu lub ograniczeniu dopływu wody, po uprzednim podaniu czasu ich trwania w razie:

a) braku wody na ujęciu,

b) zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,

c) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych,

d) konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych,

e) uszkodzenia instalacji odbiorczej grożącego niebezpieczeństwem,

f) przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

6) odcięciu dostawy wody i zamknięciu przykanalika kanalizacyjnego, w przypadku nielegalnego wykonania przyłącza wodociągowego lub przykanalika.

§ 3.
1. Opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych ustalają:

1) rada gminy – na wniosek podmiotów eksploatujących urządzenia, w odniesieniu do urządzeń stanowiących własność gminy i komunalnych osób prawnych,

2) wojewoda – na wniosek podmiotów eksploatujących urządzenia, w odniesieniu do urządzeń stanowiących własność Skarbu Państwa.

2. Podstawę do ustalenia opłaty, o której mowa w ust. 1, stanowią planowane i uzasadnione roczne koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych, powiększone o narzut zysku.

3. Do kosztów utrzymania i eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych nie zalicza się kosztów związanych z odprowadzaniem wód opadowych.

4. Wysokość opłaty ustala się, dzieląc podstawę określoną w ust. 2 przez planowaną ilość pobieranej wody lub wprowadzanych ścieków w danym okresie.

§ 4.
1. Ilość pobieranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza. W razie przejściowej niesprawności wodomierza, nie przekraczającej 3 miesięcy, ilość pobieranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających unieruchomienie wodomierza. W razie braku wodomierza sposób ustalania zużycia wody określa umowa. Przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych grup odbiorców, które mogą stanowić podstawę ustalania w umowie sposobu określenia ilości zużycia wody, zawiera załącznik do rozporządzenia.

2. Opłatę za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych pobiera zakład eksploatujący te urządzenia.

3. Ilość odprowadzanych ścieków określa się według wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych przez dostawcę ścieków. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje się jako równą ilości pobranej wody z publicznych, własnych i innych źródeł wody. Jeżeli dostawcą jest zakład produkcyjny nie posiadający urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków ustala się w umowie między dostawcą a odbiorcą ścieków, z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych.

§ 5.
Decyzję o przyznaniu odszkodowania za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych wydaje na wniosek poszkodowanego:

1) wójt, burmistrz lub prezydent – w przypadku urządzeń będących własnością gminy i komunalnych osób prawnych,

2) kierownik urzędu rejonowego – w przypadku urządzeń stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 6.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do zadań wykonywanych przez związki komunalne, przez miasto stołeczne Warszawa oraz w ramach porozumień komunalnych.
§ 7.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1986 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 47, poz. 234, z 1989 r. Nr 4, poz. 25 oraz z 1990 r. Nr 22, poz. 131 i Nr 89, poz. 522).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [PRZECIĘTNE NORMY ZUŻYCIA WODY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBIORCÓW]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 grudnia 1996 r. (poz. 716)

PRZECIĘTNE NORMY ZUŻYCIA WODY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBIORCÓW

Tabela 1 – Budownictwo mieszkaniowe

Tabela 2 – Podlewanie upraw

Tabela 3 – Zakłady i instytucje użyteczności publicznej

Tabela 4 – Hodowla zwierząt gospodarskich

Tabela 5 – Obsługa pojazdów mechanicznych i warsztatów

Tabela 6 – Przemysł rolno-spożywczy

Tabela 7 – Roboty budowlane

Tabela 8 – Chemiczna ochrona roślin

Tabela 9 – Obiekty wojskowe i resortu spraw wewnętrznych

Tabela 10 – Jednorazowe umycie pojazdu wojskowego

Tabela 1

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Jednostką odniesienia jest 1 mieszkaniec (Mk) korzystający z wodociągu w okresie obrachunkowym

Lp.

Wyposażenie mieszkania w instalacje

Kanalizacja lokalna

Kanalizacja ściekowa

Średnie zużycie wody na mieszkańca

dm3/Mk/d

m3/Mk/m-c

dm3/Mk/d

m3/Mk/m-c

1

2

3

4

5

6

1.

Wodociągi, bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji) lub pobór wody ze zdroju podwórzowego

33

1,0

2.

Wodociąg, bez ubikacji i łazienki

40

1,2

50

1,5

3.

Wodociąg, ubikacja bez łazienki

60

1,8

80

2,4

4.

Wodociąg, ubikacja. łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyki węglowe, gazowe – gaz z butli, piecyki elektryczne, bojlery)

100

3,0

150

4,5

5.

Wodociąg, ubikacja, łazienka, woda, podgrzewana gazem z sieci zewnętrznej

– budownictwo jednorodzinne

120

3,6

166

5,0

– budownictwo wielorodzinne

200

6,0

6.

Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej)

200

6,0

233

7,0

 

Uwaga – dla domków letniskowych przyjmuje się za okres obliczeniowy 2,5 miesiąca w ciągu roku. Wskaźniki zużycia wody zależne są od wyposażenia w instalacje.

Na obszarze miast województwa katowickiego: Katowice, Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Leszczyny, Łaziska, Mikołów, Mysłowice, Pyskowice, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze można stosować współczynnik zwiększający wielkości wskaźników zużycia wody wymienionych w tabeli – równy 1,5, co wynika z wysokiego jednostkowego zużycia wody w tych miastach.

Tabela 2

PODLEWANIE UPRAW

 

 

Lp.

Rodzaje upraw

Jednostka odniesienia

Średnie wody na zużycie jednostkę

dm3/d

m3/m-c

1

2

3

4

5

1.

Ogród przydomowy, działka rekreacyjna (podlewanie w okresie wegetacyjnym 4 miesięcy):

1 m2 powierzchni użytków

 

 

a) warzywa

3,0

0,09

b) kwiaty i trawniki

2,0

0,06

2.

Uprawy w szklarniach

4,0

0,12

3.

Uprawy w osłonach foliowych (podlewanie w okresie wegetacyjnym 7 miesięcy)

4,0

0,12

4.

Pieczarkarnie

5,0

0,15

 

Tabela 3

ZAKŁADY I INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Lp.

Rodzaj zakładu

Jednostka odniesienia

Średnie zużycie wody na jednostkę

dm3/d

m3/m-c

1

2

3

4

5

I. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA

1.

Żłobki

a) dzienne

b) tygodniowe, miesięczne

 

1 dziecko

 

130

200

 

3,9

6,0

2.

Przychodnie lekarskie, ośrodki zdrowia

1 pacjent

17

0,5

3.

Izby porodowe

1 łóżko

500

15,0

4.

Szpitale

a) szpitale ogólne wielooddziałowe do 500 łóżek

b) szpitale ogólne wielooddziałowe ponad 500 łóżek

c) szpitale (oddziały) dziecięce

d) szpitale (oddziały) ginekologiczno-położnicze

e) szpitale (oddziały) psychiatryczne

f) oddziały zakaźne

g) oddziały pulmonologiczne

h) oddziały dla przewlekle chorych

 

1 łóżko

 

650

700

800

750

500

600

600

500

 

19,5

21,0

24,0

22,5

15,0

18,0

18,0

15,0

5.

Sanatoria z hydroterapią

1 łóżko

700

21,0

6.

Apteki

1 zatrudniony

100

3,0

7.

Domy małego dziecka, rencistów i pomocy społecznej

1 łóżko

200

6,0

II. OŚWIATA I NAUKA

8.

Przedszkola

a) dzienne

b) tygodniowe, miesięczne

 

1 dziecko

 

60

200

 

1,8

6,0

9.

Szkoły podstawowe, ogólnokształcące

a) bez stołówki

b) ze stołówką

 

1 uczeń

 

20

25

 

0,6

0,8

10.

Szkoły zawodowe i szkoły wyższe

a) bez laboratoriów

b) z laboratoriami

1 uczeń

(student)

 

20

33

 

0,6

1,0

11

Internaty i domy studenckie

a) bez natrysków

b) z natryskami

 

1 łóżko

 

80

160

 

2,4

4,8

12.

Szkoły z internatami

1 uczeń

170

5,1

13.

Placówki wychowania pozaszkolnego

a) bez stołówki

b) ze stołówką

 

1 uczeń

 

20

25

 

0,6

0,8

14.

Zakłady opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ośrodki szkoleniowo-wychowawcze itp.)

 

 

 

 

 

 

a) bez natrysków

b) z natryskami

1 łóżko

80

160

2,4

4,8

15.

Jednostki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe

a) bez laboratoriów

b) z laboratoriami

 

1 zatrudniony

 

66

133

 

2,0

4,0

III. KULTURA I SZTUKA

16.

Muzea

1 m2 pow. użytk.

2,6

0,08

17.

Kina

1 miejsce

6,7

0,2

18.

Teatry

1 miejsce

33

1,0

19.

Domy kultury

1 miejsce

33

1,0

20.

Biblioteki i czytelnie

1 korzystający

10

0,3

IV. SPORT I TURYSTYKA

21.

Hotele i motele kat. LUX (*****)

1 m. noclegowe

633

19,0

22.

Hotele kat. (****)

533

16,0

23.

Hotele kat. (***)

400

12,0

24.

Hotele pozostałe

200

6,0

25.

Pensjonaty i domy wypoczynkowe

a) kategorii I

b) kategorii II

c) kategorii III

 

1 m. noclegowe

 

300

200

150

 

9,0

6,0

4,5

26.

Schroniska i domy wycieczkowe

a) kategorii I

b) kategorii II

c) kategorii III

 

1 m. noclegowe

 

200

150

100

 

6,0

4,5

3,0

27.

Obozowiska turystyczne

1) campingi

a) kategoria I

b) kategoria II

c) kategoria III

2) pola biwakowe

 

1 m. noclegowe

 

133

100

66

33

 

4,0

3,0

2,0

1,0

28.

Pływalnie kryte

1 korzystający

160

4,8

29.

Pływalnie otwarte

a) wyczynowe

b) o wykorzystaniu masowym

 

1 korzystający

 

200

400

 

6,0

12,0

30.

Sale i hale sportowe z zapleczem sanitarnym dla ćwiczących

1 ćwiczący

66

2,0

V. HANDEL, GASTRONOMIA I USŁUGI

31.

Restauracje, jadłodajnie

1 miejsce

160

4,8

32.

Bary

1 miejsce

200

6,0

33.

Kawiarnie, bary kawowe

1 miejsce

66

2,0

34.

Sklepy z asortymentem czystych produktów

(sklepy tekstylne, odzieżowe, obuwnicze, galanteria skórzana, drogeria, „butiki”, jubilerskie, sprzedaż porcelany, artykuły sportowe, zabawki, cepelie, wyroby pamiątkarskie, księgarnie, papiernicze, kioski „Ruch”, itp.)

1 zatrudniony

66

 

2,0

35.

Sklepy ze sprzedażą gotowych produktów spożywczych (sklepy spożywcze, mięsne, sprzedaż nabiału, jarzyn, gotowych wyrobów cukierniczych itp.)

1 zatrudniony

 

5,0

36.

Sklepy z artykułami przetwórstwa spożywczego (garmażeryjne, ciastkarskie, wyrób lodów, sklepy rybne)

1 zatrudniony

166

5,0

37.

Kwiaciarnie i sklepy zoologiczne

1 zatrudniony

150

4,5

38.

Sklepy z agregatami chłodniczymi lub innymi urządzeniami zużywającymi wodę

normę ustala się indywidualnie w oparciu o warunki techniczne

39.

Zakłady usługowe (szewc, krawiec, zegarmistrz, optyk, naprawa sprzętu elektrotechnicznego itp.)

1 zatrudniony

50

1,5

40.

Zakłady pralnicze

1 kg bielizny

1 kg odzieży

0,025 (m3)

0,010 (m3)

41.

Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne

1 zatrudniony

166

5,0

42.

Zakłady fotograficzne

a) fotografie czarno-białe

b) fotografie kolorowe

 

1 laborant

 

800

1700

 

24,0

50,0

43.

Magle

a) magiel zwykły

b) magiel elektryczno-parowy

 

1 zatrudniony

 

50

166

 

1,5

5,0

44.

Łaźnie

1 korzystający

200

6,0

45.

Szalety publiczne

1 urządzenie

= 1 pkt wc

100

3,0

VI. ZAKŁADY PRACY

46.

Urzędy i instytucje miejskie i wiejskie

1 zatrudniony

33

1,0

47.

Zakłady pracy

a) w których wymagane jest zastosowanie natrysków

b) przy pracach szczególnie brudzących lub ze środkami toksycznymi

 

1 zatrudniony

 

66

100

 

2,0

3,0

 

Tabela 4

HODOWLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

(nie dotyczy ferm przemysłowych)

Lp.

Zwierzęta

Jednostka odniesienia

Średnie zużycie wody na jedn.

dm3/d

m3/m–c

1

2

3

4

5

1.

Konie

1 zwierzę

50

1,5

2.

Krowy

a) mleczne i sztuki wyrośnięte

– poidła

– koryta

b) bydło młode (do 1 roku)

– poidła

– koryta

 

1 zwierzę

 

70

60

35

30

 

2,1

1,8

1,0

0,9

3.

Świnie

a) sztuki wyrośnięte

– poidła

– koryta

b) maciory z przychówkiem do 6 tyg.

– poidła

– koryta

 

1 zwierzę

 

30

25

70

50

 

0,9

0,8

2,1

1,5

4.

Kozy, owce

1 zwierzę

10

0,3

5.

Drób

a) kury

b) inny

 

1 zwierzę

 

0,3

1,0

 

0,01

0,03

6.

Nutrie

a) chów wodny

– sztuki dorosłe

– matki z młodymi

b) chów suchy

– sztuki dorosłe

– matki z młodymi

 

1 zwierzę

 

30

45

6

8

 

0,9

1,4

0,2

0,2

7.

Lisy, norki

1 zwierzę

6

0,2

8.

Lecznice weterynaryjne

– zwierzę małe

– zwierzę duże

 

1 zwierzę

 

40

80

 

 

Tabela 5

OBSŁUGA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I WARSZTATÓW

Lp.

Rodzaj pojazdu, warsztatu

Jednostka odniesienia

Średnie zużycie wody na jednostkę

dm3/d

m3/m-c

1

2

3

4

5

1.

Pojazdy mechaniczne

a) traktor 4-krotne mycie pojazdu w m-cu zużycie wody na 1 mycie = 300 dm3

 

1 szt.

 

 

1,2

b) samochód ciężarowy 4 x 500 dm3

c) samochód osobowy 4 x 150 dm3

d) przyczepa 4 x 300 dm3

e) wóz asenizacyjny 4 x 500 dm3

f) inne pojazdy rolnicze

2,0

0,6

1,2

2,0

1,0

2.

Silniki (poza elektrycznymi na 1 kW)

1 szt.

15

0,45

3.

Warsztaty remontowe
(w ramach przedsiębiorstw rolnych)

 

 

 

a) mechaniczne

b) ślusarskie

c) stolarskie

d) kowalskie

1 obrabiarka

1 stan. pracy

1 stan. pracy

1 palenisko

35

60

20

40

1,0

1,8

0,6

1,2

 

Tabela 6

PRZEMYSŁ ROLNO-SPOŻYWCZY

Lp.

Rodzaj zakładu

Jednostka odniesienia

Średnie zużycie wody na jednostkę

m3

1

2

3

4

1.

Zakłady mleczarskie

a) wyrób masła

b) wyrób sera

c) zlewnie mleka

 

1000 dm3 mleka

 

3,0

4,0

0,3

2.

Browary

1000 dm3 piwa

5,0

3.

Wytwórnie napojów bezalkoholowych i rozlewnie piwa

1000 dm3 produktu

5,0

4.

Piekarnie

1000 kg pieczywa

2,0

5.

Rzeźnie

a) bydło

– sztuki duże

– sztuki małe

b) trzoda chlewna

c) konie

 

1 szt.

 

0,3

0,1

0,5

0,35

6.

Zakłady przetwórstwa mięsnego oraz wytwórnie wyrobów garmażeryjnych

1 t

50,0

7.

Punkt skupu zboża i nasion

1 m2 pow. użytkowej/m-c

0,5

8.

Laboratoria

1 m2 pow. użytkowej/m-c

0,1

9.

Wytwórnie makaronów

1000 kg wyrobu

1,4

10.

Gorzelnie

1000 dm3 spirytusu

115,0

11.

Cukrownie

1000 kg cukru

110,0

12.

Fabryki konserw

1000 kg wyrobu

35,0

13.

Garbarnie

1 szt.

– skórki duże

– skórki małe

 

1,0

0,5

 

Tabela 7

ROBOTY BUDOWLANE

Lp.

Rodzaj czynności

Jednostka odniesienia

Średnie zużycie wody na jednostkę

m3

1

2

3

4

1.

Płukanie żwiru, piasku, tłucznia

1 m3

0,75

2.

Wykonanie betonu

1 m3

0,20

3.

Wykonanie betonu plastycznego

1 m3

3,0

4.

Gaszenie wapna (lasowanie)

1 t

2,7

5.

Wykonanie zaprawy cementowej, wapiennej

1 m3

0,15

6.

Wykonanie muru z cegieł

1000 szt.

0,1

7.

Wykonanie muru z kamienia

1 m3

0,15

 

Tabela 8

CHEMICZNA OCHRONA ROŚLIN

Lp.

Rodzaje upraw

Jednostka odniesienia

Ilość zabiegów w roku

Średnie zużycie wody na jednostkę

dm3/ zabieg

m3/rok

1

2

3

4

5

6

1.

Drzewa owocowe

– młode

a) środki owadobójcze

b) środki grzybobójcze

c) środki chwastobójcze

 

ha

 

4

8

2

 

500

500

300

 

2,0

4,0

0,6

0,6

2.

Drzewa owocowe

– stare

a) środki owadobójcze

b) środki grzybobójcze

c) środki chwastobójcze

 

ha

 

5

10

2

 

1500

1500

500

 

7,5

15,0

1,0

23,5

3.

Krzewy jagodowe

a) środki owadobójcze

b) środki grzybobójcze

c) środki chwastobójcze

 

ha

 

4

4

1

 

500

500

300

 

2,0

2,0

0,3

4,3

4.

Kapusta

a) środki owadobójcze

b) środki chwastobójcze

 

ha

 

3

1,5

 

300

300

 

0,9

0,45

1,35

5.

Cebula

a) środki owadobójcze

b) środki grzybobójcze

c) środki chwastobójcze

 

ha

 

1

3

2

 

300

300

300

 

0,3

0,9

0,6

1,8

6.

Pomidory

a) środki grzybobójcze

b) środki chwastobójcze

 

ha

 

2

1

 

600

300

 

1,2

0,3

1,5

7.

Ogórki

a) środki owadobójcze

b) środki grzybobójcze

c) środki chwastobójcze

 

ha

 

2

2

1

 

300

600

300

 

0,6

1,2

0,3

2,1

8.

Fasola

a) środki owadobójcze

b) środki grzybobójcze

c) środki chwastobójcze

 

ha

 

1

2

1,5

 

300

600

300

 

0,3

1,2

0,45

1,95

9.

Groch zielony

a) środki owadobójcze

b) środki chwastobójcze

 

ha

 

2

1,5

 

300

300

 

0,6

0,45

1,05

10.

Buraki ćwikłowe

a) środki owadobójcze

b) środki chwastobójcze

 

ha

 

2

1,5

 

300

300

 

0,6

0,45

1,05

11.

Marchew

a) środki owadobójcze

b) środki chwastobójcze

 

ha

 

2

1,5

 

300

300

 

0,6

0,45

1,05

12.

Pozostałe warzywa

a) środki owadobójcze

b) środki grzybobójcze

c) środki chwastobójcze

 

ha

 

2

0,5

1,5

 

300

600

300

 

0,6

0,3

0,45

1,35

13.

Rzepak

a) środki owadobójcze

b) środki grzybobójcze

 

ha

 

2

1

 

450

500

 

0,9

0,5

1,4

14.

Ziemniaki

a) środki owadobójcze

b) środki grzybobójcze

 

ha

 

2

3

 

450

500

 

0,9

1,5

2,4

15.

Buraki

a) środki owadobójcze i grzybobójcze

b) środki chwastobójcze

 

ha

 

3

1

 

450

450

 

1,35

0,45

1,80

16.

Lucerna – uprawa nasienna

a) środki owadobójcze i grzybobójcze

 

ha

 

3

 

800

 

2,4

17.

Groch

a) środki owadobójcze i grzybobójcze

b) środki chwastobójcze

 

ha

 

2

1

 

450

400

 

0,9

0,4

1,3

18.

Chmiel

a) środki owadobójcze

b) środki grzybobójcze

 

ha

 

2

6

 

2000

2000

 

4,0

12,0

16,0

19.

Zboża

a) środki chwastobójcze

b) środki grzybobójcze

 

ha

 

1

2

 

450

400

 

0,45

0,80

1,25

20.

Tytoń

a) środki owadobójcze

b) środki grzybobójcze do odkażania ziemi przy produkcji rozsady

 

ha

m2

 

2

 

400

1600

 

0,8

1,6

21.

Truskawki

a) środki owadobójcze

b) środki grzybobójcze

c) środki chwastobójcze

 

ha

 

1

2

1

 

400

1000

400

 

0,4

2,0

0,4

2,8

22.

Kukurydza

a) środki chwastobójcze

 

ha

 

1

 

400

 

0,4

23.

Len

a) środki owadobójcze

b) środki chwastobójcze

 

ha

 

1

1

 

400

400

 

0,4

0,4

0,8

24.

Mycie i płukanie sprzętu ochrony roślin

do jednorazowego mycia należy przyjmować 50% pojemności opryskiwacza

 

Tabela 9

OBIEKTY WOJSKOWE I RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Lp.

Nazwa obiektu

Charakterystyka obiektu lub jego wyposażenia

Jednostka odniesienia

Średnie zużycie wody na jednostkę

dm3/d

m3/m-c

1

2

3

4

5

6

1.

Budynki koszarowe

1) Ubikacje, natryski, umywalnie, centralne źródło ciepłej wody,

1 osoba

50

1,5

2) Ubikacje, natryski, umywalnie, lokalne elektryczne źródło ciepłej wody,

1 osoba

40

1,2

3) Ubikacje, umywalnie, tylko zimna woda

1 osoba

30

0,9

2.

Wartownie, areszty

Ubikacje, umywalnie, woda zimna i ciepła

1 osoba

30

0,9

3.

Budynki sztabowe i administracyjne

Ubikacje, umywalnie, woda zimna i ciepła

1 osoba

30

0,9

4.

Budynki szkoleniowe

Ubikacje, umywalnie, woda zimna i ciepła

1 osoba

20

0,6

5.

Budynki gospodarcze

Ubikacje, umywalnie, woda zimna i ciepła

1 osoba

20

0,6

6.

Kuchnie i stołówki żołnierskie

Woda zimna, ciepła

1 żywiony

140

4,2

7.

Kasyna dla kadry i pracowników cywilnych

1) Przygotowywanie 3 posiłków w ciągu doby

1 żywiony

140

4,2

2) Przygotowywanie 2 posiłków w ciągu doby

 

110

3,3

3) Przygotowywanie obiadów

 

90

2,7

8.

Kluby oficerskie

Przygotowywanie obiadów

1 żywiony

50

1,5

 

Tabela 10

Jednorazowe umycie pojazdu wojskowego i pojazdu Państwowej Straży Pożarnej

Nazwa pojazdu

Dość litrów na 1 pojazd

Pojazdy gąsienicowe
(czołgi, transportery itp.)

1.500

Pojazdy Straży Pożarnej

1.500

Uwaga: Dla obliczenia zużycia wody z sieci wodociągowej w myjkach z zamkniętym obiegiem wody powyższą normę jednostkową należy zmniejszyć o połowę.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »