| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lipca 1997 r.

w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Powodzi.

Na podstawie art. 10 ust 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Powodzi, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 2.
Do zadań Pełnomocnika należy inicjowanie i koordynowanie działań administracji rządowej w zakresie usuwania skutków powodzi z lipca 1997 r., zwanej dalej „powodzią”, a w szczególności:

1) opracowanie i realizacja Strategicznego Programu Rządowego „Narodowy program usuwania skutków powodzi”, zwanego dalej „Programem”,

2) przygotowanie planów finansowo-rzeczowych oraz harmonogramu działań podejmowanych w ramach Programu oraz innych działań podejmowanych w celu usunięcia skutków powodzi,

3) opracowanie preliminarza wydatków oraz dysponowanie środkami przeznaczonymi na realizację zadań określonych w Programie, w tym dokonywanie podziału rezerw budżetowych przeznaczonych na realizację Programu,

4) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania na realizację Programu pozabudżetowych środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych,

5) analizowanie i ocenianie rozwiązań prawnych i ekonomicznych z dziedzin związanych z usuwaniem skutków powodzi,

6) przewodniczenie i kierowanie pracami Rady, o której mowa w § 3,

7) realizacja innych zadań w zakresie usuwania skutków powodzi, powierzonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

§ 3.
1. Upoważnia się Pełnomocnika do utworzenia Rady Programu oraz do powoływania i odwoływania jej członków.

2. Rada Programu jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika w sprawach, o których mowa w § 2.

§ 4.
1. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Prezes Rady Ministrów.

2. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2, Pełnomocnik podlega Prezesowi Rady Ministrów.

§ 5.
1. W toku wykonywania działań Pełnomocnik współdziała z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

2. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi w realizacji jego zadań, w szczególności przez udostępnianie mu wszelkich niezbędnych informacji.

3. Zasady i formy współdziałania Pełnomocnika z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi określa się w porozumieniach zawartych z tymi organami i organizacjami.

§ 6.
Rozstrzygnięcia podejmowane przez organy administracji rządowej, dotyczące spraw określonych w Programie, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.
§ 7.
Pełnomocnik jest upoważniony do wnoszenia, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, opracowanych przez siebie projektów dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych, wynikających z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów bez zajmowania stanowiska przez stałe komitety Rady Ministrów.
§ 8.
1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego zadań oraz okresowe sprawozdania ze swojej działalności.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 9.
W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań Pełnomocnik może:

1) tworzyć biura terenowe, opierając się na właściwych wojewódzkich i rejonowych urzędach pracy,

2) powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień,

3) zlecać przeprowadzenie ekspertyz oraz innych opracowań.

§ 10.
Obsługę organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Krajowy Urząd Pracy, a w zakresie wynikającym z działalności jako sekretarza stanu – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§ 11.
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa w częściach dotyczących odpowiednio Krajowego Urzędu Pracy oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »