REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 96 poz. 590

USTAWA

z dnia 26 czerwca 1997 r.

o wyższych szkołach zawodowych

Tekst pierwotny

DZIAŁ I

Podstawy funkcjonowania wyższych szkół zawodowych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]

1. Ustawę stosuje się do państwowych wyższych szkół zawodowych.

2. Ustawę stosuje się do niepaństwowych wyższych szkół zawodowych, jeżeli jej przepisy lub przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej.

3. Ustawy nie stosuje się do wyższych szkół oficerskich, chyba że przepisy o wyższych szkołach oficerskich stanowią inaczej.

4. Ustawy nie stosuje się do wyższych seminariów teologicznych lub duchownych działających na podstawie przepisów innych ustaw.

Art. 2. [Uczelnie zawodowe]
1. Państwowe i niepaństwowe wyższe szkoły zawodowe, zwane dalej „uczelniami zawodowymi”, stanowią część systemu szkolnictwa wyższego.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o uczelni zawodowej bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć państwową i niepaństwową uczelnię zawodową.

Art. 3. [Podstawowe zadania uczelni zawodowej]
1. Do podstawowych zadań uczelni zawodowej należy:

1) kształcenie studentów w zakresie kierunków i (lub) specjalności zawodowych oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu,

2) kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,

3) kształcenie w celu przekwalifikowania w zakresie danej specjalności zawodowej,

4) wychowywanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa, państwa i własnego warsztatu pracy.

2. Zadaniem uczelni zawodowej jest również:

1) upowszechnianie postępu technicznego, technologicznego i ekonomicznego oraz współdziałanie z innymi podmiotami w szerzeniu wiedzy, rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego macierzystego regionu,

2) dbanie o wszechstronny rozwój i zdrowie studentów.

3. Uczelnia zawodowa może prowadzić badania oraz wdrażać nowe rozwiązania i innowacje.

Art. 4. [Wykłady]
1. Wykłady w uczelni zawodowej są otwarte, jeżeli statut uczelni nie stanowi inaczej.

2. Podstawowym systemem wyższych studiów zawodowych w uczelni zawodowej są studia dzienne. Statut uczelni zawodowej może przewidywać prowadzenie wyższych studiów zawodowych w systemie studiów wieczorowych i zaocznych. Uczelnia zawodowa może również prowadzić studia podyplomowe oraz kursy specjalne.

3. Studia prowadzone w systemie dziennym w państwowej uczelni zawodowej są bezpłatne, z wyjątkiem zajęć dydaktycznych powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce.

Art. 5. [Czas trwania studiów]
1. Studia zawodowe obejmują okres co najmniej 6 semestrów zajęć dydaktycznych i co najmniej 15 tygodni praktyki.

2. Senat uczelni może określić warunki zwalniania studenta studiów zaocznych z obowiązku odbycia praktyki, jeżeli student pracuje zawodowo zgodnie z kierunkiem i (lub) specjalnością zawodowego kształcenia.

3. Plan studiów dziennych w uczelni zawodowej przewiduje co najmniej 2200 godzin zajęć dydaktycznych. Plan studiów wieczorowych i zaocznych przewiduje nie mniej niż 80% godzin zajęć dydaktycznych planowanych dla studiów dziennych. Plan studiów wieczorowych i zaocznych obejmuje ten sam zakres treści programowych jak plan studiów dziennych.

4. Uczelnia zawodowa prowadzi dokumentację przebiegu studiów, zgodnie z zasadami obowiązującymi w uczelniach działających na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153), zwanej dalej „ustawą o szkolnictwie wyższym”.

Art. 6. [Tytuły zawodowe]
1. Uczelnia zawodowa ma prawo nadawania absolwentom tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera.

2. Minister Edukacji Narodowej może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż wymienione w ust. 1 rodzaje tytułów zawodowych.

Art. 7. [Społeczność uczelni zawodowej]
1. Nauczyciele akademiccy uczelni zawodowej, studenci i pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi tworzą samorządną społeczność uczelni zawodowej.

2. Społeczność uczelni zawodowej uczestniczy w zarządzaniu uczelnią poprzez wybieralne organy kolegialne i jednoosobowe. W organach kolegialnych reprezentowane są grupy społeczności uczelni zawodowej, o których mowa w ust. 1.

3. Przepis ust. 2 nie narusza uprawnień związków zawodowych wynikających z innych ustaw.

4. Organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego mogą podejmować decyzje dotyczące uczelni zawodowej tylko w przypadkach przewidzianych w ustawach.

Art. 8. [Współdziałanie z innymi uczelniami]
Uczelnie zawodowe współdziałają z uczelniami funkcjonującymi na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, w szczególności poprzez zawieranie umów dotyczących zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych oraz rozwoju naukowego pracowników.
Art. 9. [Osobowość prawna]
Uczelnia zawodowa ma osobowość prawną.
Art. 10. [Utworzenie państwowej uczelni]
1. Państwową uczelnię zawodową tworzy, znosi i łączy oraz określa jej nazwę, siedzibę, kierunki i (lub) specjalności zawodowe Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

2. Utworzenie, zniesienie i łączenie państwowej uczelni zawodowej następuje na wniosek Ministra Edukacji Narodowej zaopiniowany przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego i Komisję Akredytacyjną Wyższego Szkolnictwa Zawodowego.

3. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, wskazuje się środki majątkowe niezbędne do wykonywania przez uczelnię jej zadań.

4. Przekształcenia państwowej uczelni zawodowej dokonuje Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia.

5. Przez łączenie państwowych uczelni zawodowych rozumie się również włączenie uczelni zawodowej do innej państwowej uczelni zawodowej, natomiast przez przekształcenie rozumie się zmianę kierunku i (lub) specjalności kształcenia oraz zmianę nazwy uczelni.

Art. 11. [Założenie niepaństwowej uczelni]
1. Niepaństwową uczelnię zawodową może założyć osoba fizyczna lub osoba prawna, zwana dalej „założycielem”, na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra Edukacji Narodowej, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego.

2. Zasięgnięcia opinii, o której mowa w ust. 1, wymaga również odmowa udzielenia zezwolenia, zawieszenie działalności uczelni oraz cofnięcie zezwolenia na założenie niepaństwowej uczelni zawodowej.

3. W zezwoleniu na założenie niepaństwowej uczelni zawodowej określa się w szczególności: założyciela, wielkość środków finansowych i majątkowych, które zostaną przekazane na własność uczelni zawodowej, jej nazwę, siedzibę, kierunki i (lub) specjalności zawodowe oraz termin ważności zezwolenia.

4. Minister Edukacji Narodowej określa, w drodze rozporządzenia, zakres danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej.

Art. 12. [Akt założycielski]
1. Oświadczenie woli o założeniu niepaństwowej uczelni zawodowej, zwane dalej „aktem założycielskim”, składa się w formie aktu notarialnego. W akcie założycielskim określa się założyciela uczelni zawodowej, jej nazwę, siedzibę, kierunki i (lub) specjalności zawodowe, środki majątkowe, zgodnie z zezwoleniem określonym w art. 11, oraz źródła i sposób finansowania uczelni.

2. Niepaństwowa uczelnia zawodowa uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru uczelni, prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej, na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym.

3. Środki finansowe i majątkowe, o których mowa w art. 11 ust. 3, założyciel przekazuje na własność tworzonej uczelni w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia wpisania do rejestru. W przypadku niedotrzymania tego terminu Minister Edukacji Narodowej cofa zezwolenie i wykreśla uczelnię z rejestru.

4. Minister Edukacji Narodowej odmawia wpisu do rejestru niepaństwowej uczelni zawodowej, jeżeli akt założycielski lub statut nadany przez założyciela jest niezgodny z przepisami ustawowymi lub z zezwoleniem, o którym mowa w art. 11.

Art. 13. [Przekształcanie niepaństwowej uczelni]
Przepisy art. 11 i 12 stosuje się odpowiednio przy przekształcaniu, dzieleniu lub łączeniu niepaństwowej uczelni zawodowej z inną uczelnią niepaństwową.
Art. 14. [Zezwolenie na utworzenie niepaństwowej uczelni]
Udzielenie, odmowa udzielenia zezwolenia na utworzenie, połączenie lub przekształcenie niepaństwowej uczelni zawodowej, cofnięcie zezwolenia, zatwierdzenie i odmowa zatwierdzenia jej statutu, wpis, odmowa wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru oraz zawieszenie działalności niepaństwowej uczelni zawodowej następują w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 15. [Statut uczelni]
1. Szczegółowy ustrój uczelni zawodowej oraz inne sprawy dotyczące jej funkcjonowania, nie uregulowane w ustawie, określa statut uczelni.

2. Statut uczelni zawodowej oraz zmiany w statucie zatwierdza Minister Edukacji Narodowej.

Art. 16. [Uchwalenie statutu państwowej uczelni]
1. Statut państwowej uczelni zawodowej uchwalają na wspólnym posiedzeniu senat i konwent większością co najmniej 2/3 ważnie oddanych głosów ich statutowych składów.

2. Statut nowo utworzonej państwowej uczelni zawodowej nadaje, na okres jednego roku, Minister Edukacji Narodowej po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego.

Art. 17. [Statut niepaństwowej uczelni]
1. Statut niepaństwowej uczelni zawodowej nadaje założyciel lub jej kolegialny organ wskazany w statucie.

2. Statut niepaństwowej uczelni zawodowej określa zakres uprawnień założyciela, sposób likwidacji uczelni oraz sposób wykonywania funkcji założyciela w przypadku jego śmierci, a jeżeli założycielem jest osoba prawna – jej likwidacji.

3. Pierwszy statut niepaństwowej uczelni zawodowej, na okres jednego roku, nadaje jej założyciel.

Art. 18. [Zakres decyzji]
Założyciel niepaństwowej uczelni zawodowej może podejmować decyzje dotyczące uczelni tylko w przypadkach przewidzianych w jej statucie.
Art. 19. [Pierwszy rektor]
1. Pierwszego rektora nowo utworzonej państwowej uczelni zawodowej powołuje, na okres jednego roku, Minister Edukacji Narodowej.

2. Pierwszego rektora niepaństwowej uczelni zawodowej powołuje, na okres jednego roku, jej założyciel.

Rozdział 2

Mienie i finanse uczelni zawodowej

Art. 20. [Mienie uczelni]

Mienie uczelni zawodowej obejmuje własność i inne prawa majątkowe.
Art. 21. [Grunty przekazane uczelni]
1. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oddaje się państwowej uczelni zawodowej w użytkowanie wieczyste.

2. Państwowa uczelnia zawodowa jest zwolniona z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem opłat określonych w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

3. W przypadku zniesienia państwowej uczelni zawodowej jej majątek, po zaspokojeniu wierzytelności, staje się własnością Skarbu Państwa. Przeznaczenie tego majątku określa akt o zniesieniu uczelni.

Art. 22. [Środki finansowe]
1. Uczelnia zawodowa może uzyskiwać środki finansowe z:

1) budżetu państwa,

2) budżetu gminy lub związków gmin,

3) czesnego,

4) darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego.

2. Przepis ust. 1 pkt 3 nie dotyczy państwowej uczelni zawodowej.

3. Uczelnia zawodowa może uzyskiwać środki finansowe także z innych tytułów, w tym w szczególności z:

1) opłat za zajęcia dydaktyczne,

2) wydzielonej działalności gospodarczej, jeżeli jej statut przewiduje prowadzenie takiej działalności,

3) udziałów w działalności podmiotów gospodarczych,

4) odpłatnej działalności badawczej i doradczej.

4. Nie wykorzystane w danym roku środki finansowe pozostają w dyspozycji uczelni zawodowej.

Art. 23. [Dotacje dla państwowej uczelni]
1. Państwowa uczelnia zawodowa otrzymuje z budżetu państwa dotacje na:

1) finansowanie lub dofinansowanie działalności dydaktycznej,

2) pomoc materialną dla studentów,

3) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

2. Uczelnia zawodowa może otrzymać środki na prowadzenie prac badawczych na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 24. [Dotacje dla niepaństwowej uczelni]
1. Przepis art. 23 ust. 1 może być stosowany odpowiednio do niepaństwowej uczelni zawodowej. Wielkość i przeznaczenie dotacji określa Minister Edukacji Narodowej po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

2. Decyzje o przyznaniu dotacji, o której mowa w ust. 1, publikowane są w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Art. 25. [Fundusz stypendialny]
Uczelnia zawodowa może utworzyć, ze środków pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 23 i 24, własny fundusz stypendialny dla pracowników i studentów. Stypendia z tego funduszu są przyznawane na zasadach określonych w statucie.
Art. 26. [Gospodarka finansowa]
1. Państwowa uczelnia zawodowa prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla uczelni funkcjonujących na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym.

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczególne zasady gospodarki finansowej państwowych uczelni zawodowych.

DZIAŁ II

Nadzór nad uczelniami zawodowymi

Art. 27. [Nadzór nad uczelnią]

1. Minister Edukacji Narodowej sprawuje nadzór nad państwową uczelnią zawodową w zakresie zgodności działania jej organów z przepisami ustawowymi i statutem oraz może żądać od tych organów informacji i wyjaśnień.

2. Minister Edukacji Narodowej w ciągu miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o podjęciu przez organ kolegialny lub rektora odpowiednio uchwały lub decyzji niezgodnej z przepisami ustawowymi lub statutem państwowej uczelni zawodowej podejmuje decyzję o ich uchyleniu.

3. Minister Edukacji Narodowej, po zasięgnięciu opinii Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego, senatu lub innego organu kolegialnego wskazanego w statucie państwowej uczelni zawodowej oraz rektora, może nałożyć na nią, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek realizacji określonego zadania w dziedzinie kształcenia, zapewniając odpowiednie środki na jego realizację.

4. Jeżeli niepaństwowa uczelnia zawodowa prowadzi działalność niezgodną z przepisami ustawowymi, statutem lub zezwoleniem, Minister Edukacji Narodowej wzywa uczelnię do usunięcia tych niezgodności w oznaczonym terminie, a w razie ich nieusunięcia może zawiesić jej działalność lub cofnąć zezwolenie na jej prowadzenie.

5. Prezes Rady Ministrów może przekazać, w drodze rozporządzenia, uprawnienia Ministra Edukacji Narodowej, o których mowa w ust. 1–3, odnoszące się do określonej państwowej uczelni zawodowej, innemu ministrowi, na wspólny wniosek tych ministrów.

6. Wniosek o przekazanie i cofnięcie uprawnień, o których mowa w ust. 5, wymaga opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego.

Art. 28. [Sprawozdanie z działalności]
Państwowa uczelnia zawodowa, w terminie jednego miesiąca po zakończeniu roku akademickiego, przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej oraz ministrowi, któremu przekazano uprawnienia na podstawie art. 27 ust. 5, roczne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o stanie i strukturze zatrudnienia oraz o:

1) uchwaleniu lub zmianie regulaminu studiów,

2) zmianach w obowiązujących planach studiów na prowadzonych przez uczelnię kierunkach i (lub) specjalnościach zawodowych,

3) zasadach i trybie przyjmowania kandydatów na studia.

DZIAŁ III

Komisja Akredytacyjna Wyższego Szkolnictwa Zawodowego

Art. 29. [Komisja Akredytacyjna Wyższego Szkolnictwa Zawodowego]

1. Tworzy się Komisję Akredytacyjną Wyższego Szkolnictwa Zawodowego, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja na wniosek Ministra Edukacji Narodowej lub z własnej inicjatywy:

1) określa warunki, jakim powinna odpowiadać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek i (lub) specjalność zawodową,

2) określa wymagania kadrowe niezbędne do prowadzenia kierunku i (lub) specjalności zawodowej,

3) ocenia programy nauczania oraz spełnianie przez uczelnię zawodową warunków określonych w pkt 1 i 2 oraz przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej opinie w sprawie prowadzenia przez uczelnię zawodową danego kierunku i (lub) specjalności zawodowej,

4) ocenia jakość kształcenia,

5) określa, w porozumieniu z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, zakres umów i innych form współdziałania uczelni zawodowych z uczelniami funkcjonującymi na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym,

6) opiniuje, w porozumieniu z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, kryteria przyznawania uczelniom zawodowym dotacji i innych środków z budżetu państwa,

7) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących uczelni zawodowych.

3. Minister Edukacji Narodowej zapewnia obsługę administracyjną oraz środki finansowe niezbędne do realizacji zadań Komisji.

Art. 30. [Kadencja Komisji]
1. Kadencja Komisji trwa cztery lata.

2. Członkowie Komisji są powoływani w 2/3 spośród osób zatrudnionych na stanowiskach profesorów w uczelniach funkcjonujących na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, profesorów państwowych i niepaństwowych uczelni zawodowych oraz w 1/3 spośród przedstawicieli stowarzyszeń naukowych, zawodowych, twórczych i organizacji pracodawców.

3. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Radą Główną Szkolnictwa Wyższego określa, w drodze zarządzenia, skład Komisji, liczbę jej członków oraz tryb ich powoływania i odwoływania.

DZIAŁ IV

Ustrój i organizacja uczelni zawodowej

Rozdział 1

Ustrój uczelni zawodowej

Art. 31. [Organy państwowej uczelni]

1. Organami kolegialnymi państwowej uczelni zawodowej są konwent i senat.

2. Organem jednoosobowym państwowej uczelni zawodowej jest rektor.

Art. 32. [Konwent]
1. W skład konwentu wchodzą:

1) przedstawiciele organów państwowych,

2) przedstawiciele organów samorządu terytorialnego i zawodowego,

3) przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych,

4) przedstawiciele organizacji pracodawców,

5) przedstawiciele uczelni, z którymi uczelnia zawodowa współdziała,

6) rektor.

7) kanclerz,

8) prorektor lub prorektorzy.

2. W posiedzeniach konwentu biorą udział z głosem doradczym przedstawiciele nauczycieli akademickich, samorządu studenckiego i związków zawodowych, działających w uczelni, po jednym z każdego związku.

3. Pracami konwentu kieruje przewodniczący. Przewodniczącego wybiera konwent na swoim posiedzeniu, w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu. Przewodniczącym konwentu nie może być pracownik danej państwowej uczelni zawodowej.

4. Szczegółowy skład konwentu oraz sposób powoływania przedstawicieli wymienionych w ust. 1 pkt 1–5 określa statut.

Art. 33. [Kompetencje konwentu]
Do kompetencji konwentu państwowej uczelni zawodowej należy:

1) opiniowanie przedstawionych przez Senat planów działalności finansowej uczelni,

2) zatwierdzanie, na wniosek senatu, rozmiarów kształcenia oraz kierunków i (lub) specjalności zawodowych,

3) opiniowanie przedstawionych przez senat kandydatów na rektora i kanclerza,

4) wyrażanie opinii w sprawie odwołania rektora, prorektora i kanclerza,

5) wyrażanie zgody na zawieranie umów o współpracy z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi,

6) wyrażanie zgody w sprawach dotyczących mienia i gospodarki państwowej uczelni zawodowej, przekraczających zakres zwykłego zarządu,

7) opiniowanie spraw dotyczących:

a) nabycia lub zbycia przez państwową uczelnią zawodową mienia o wartości określonej w statucie,

b) przyjęcia darowizny, spadku lub zapisu o wartości określonej w statucie,

c) przystąpienia do spółki lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenia fundacji.

Art. 34. [Senat]
1. W skład senatu wchodzą:

1) rektor jako przewodniczący,

2) przedstawiciele rektora uczelni, z którą państwowa uczelnia zawodowa współdziała,

3) prorektor lub prorektorzy,

4) kanclerz,

5) kierownicy jednostek organizacyjnych,

6) przedstawiciele nauczycieli akademickich,

7) przedstawiciele pozostałych pracowników,

8) przedstawiciele samorządu studenckiego.

2. W posiedzeniach senatu uczestniczą, z głosem doradczym, przedstawiciele związków zawodowych działających w państwowej uczelni zawodowej, po jednym z każdego związku.

3. Rektor może zapraszać do udziału w posiedzeniach, z głosem doradczym, przedstawicieli konwentu, kwestora, dyrektora biblioteki i inne osoby.

4. Szczegółowy tryb powoływania przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 6–8, oraz ich liczbę określa statut państwowej uczelni zawodowej.

Art. 35. [Kompetencje senatu]
Do kompetencji senatu należy:

1) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii konwentu, planów działalności finansowej państwowej uczelni zawodowej,

2) wybór i odwołanie rektora i prorektorów,

3) powoływanie i odwoływanie kanclerza,

4) ustalanie zasad opracowywania planów studiów i zatwierdzanie ramowych programów nauczania,

5) opiniowanie wniosków o zatrudnianie nauczycieli akademickich,

6) ustalanie zasad i trybu przyjmowania na studia,

7) przedstawianie wniosków dotyczących rozmiarów kształcenia oraz kierunków i (lub) specjalności zawodowych,

8) ocena działalności dydaktycznej i badawczej jednostek organizacyjnych,

9) ocena działalności rektora,

10) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w statucie lub wymagających opinii społeczności państwowej uczelni zawodowej.

Art. 36. [Wspólne kompetencje konwentu i senatu]
1. Do wspólnych kompetencji konwentu i senatu należy:

1) uchwalanie statutu państwowej uczelni zawodowej,

2) ustalanie ogólnych kierunków rozwoju i działalności państwowej uczelni zawodowej,

3) ocenianie działalności kanclerza, z własnej inicjatywy lub na wniosek rektora albo Ministra Edukacji Narodowej,

4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora z działalności państwowej uczelni zawodowej.

2. Wspólnym posiedzeniem konwentu i senatu kieruje przewodniczący konwentu.

Art. 37. [Uchwały organów uczelni]
1. Tryb zwoływania posiedzeń i pracy organów kolegialnych państwowej uczelni zawodowej określa jej statut.

2. Uchwały organów kolegialnych państwowej uczelni zawodowej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby ich członków, chyba że ustawa lub statut określą wyższe wymagania.

Art. 38. [Rektor]
1. Rektor kieruje działalnością państwowej uczelni zawodowej i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Rektor jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów uczelni.

3. Rektor podejmuje decyzje odnośnie funkcjonowania państwowej uczelni zawodowej nie zastrzeżone dla innych jej organów.

4. Rektora wybiera senat spośród osób posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy i stanowisko profesora.

5. Prorektora lub prorektorów, w liczbie określonej przez statut państwowej uczelni zawodowej, wybiera senat spośród kandydatów przedstawionych przez rektora-elekta, posiadających co najmniej stopień naukowy.

Art. 39. [Zawieszenie wykonania uchwały]
1. W razie podjęcia przez senat uchwały niezgodnej z przepisami ustawowymi lub statutem państwowej uczelni zawodowej, rektor zawiesza jej wykonanie i w terminie 14 dni zwołuje posiedzenie senatu celem ponownego rozpatrzenia uchwały. Jeżeli senat nie zmieni albo nie uchyli uchwały, rektor przekazuje ją Ministrowi Edukacji Narodowej albo ministrowi, któremu przekazano uprawnienia do nadzoru w trybie art. 27 ust. 5.

2. W razie podjęcia przez senat uchwały naruszającej w ocenie rektora ważny interes państwowej uczelni zawodowej, rektor zawiesza jej wykonanie i w terminie 14 dni zwołuje posiedzenie senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały. Uchwała wchodzi w życie, jeżeli senat większością co najmniej 3/4 głosów, w obecności co najmniej 2/3 swojego statutowego składu, wypowie się za jej utrzymaniem.

Art. 40. [Odwołanie rektora]
Rektora i prorektora może odwołać senat po zasięgnięciu opinii konwentu. Uchwała o odwołaniu jest podejmowana większością co najmniej 3/4 głosów, w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu senatu.
Art. 41. [Kanclerz]
1. Rektor może przekazać kanclerzowi bezpośrednie zwierzchnictwo nad pracownikami nie będącymi nauczycielami akademickimi państwowej uczelni zawodowej.

2. Kanclerz kieruje administracją i gospodarką państwowej uczelni zawodowej, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych jej organów.

3. Kanclerz w szczególności:

1) podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki państwowej uczelni zawodowej w zakresie zwykłego zarządu,

2) wydaje, po zaopiniowaniu przez senat, regulamin organizacyjny oraz szczegółowy wykaz stanowisk pracowników nie będących nauczycielami akademickimi,

3) podejmuje decyzje finansowe, za które odpowiada przed rektorem i senatem,

4) dba o przestrzeganie prawa oraz o bezpieczeństwo i porządek na terenie państwowej uczelni zawodowej.

4. Kanclerz w sprawach, o których mowa w ust. 2, na podstawie upoważnienia rektora reprezentuje państwową uczelnią zawodową na zewnątrz.

Art. 42. [Powołanie kanclerza]
Kanclerza powołuje i odwołuje senat po zaopiniowaniu przez konwent.
Art. 43. [Kadencja organów uczelni]
1. Kadencja organów kolegialnych i rektora państwowej uczelni zawodowej trwa cztery lata. Kadencja rozpoczyna się 1 września w roku wyborów i kończy 31 sierpnia.

2. Czas trwania mandatu studentów w organach kolegialnych państwowej uczelni zawodowej określa jej statut.

3. Statut państwowej uczelni zawodowej określa przypadki wygaśnięcia mandatu pochodzącego z wyboru członka organów kolegialnych przed upływem kadencji oraz tryb wyborów uzupełniających.

4. Tryb wyboru rektora państwowej uczelni zawodowej, przedstawicieli do organów kolegialnych oraz na inne wybieralne stanowiska określa statut.

Rozdział 2

Organizacja uczelni zawodowej

Art. 44. [Organizacja uczelni zawodowej]

1. Organizację uczelni zawodowej, rodzaje, warunki i tryb tworzenia, znoszenia i przekształcania jednostek organizacyjnych uczelni określa jej statut.

2. Państwowa uczelnia zawodowa może tworzyć jednostki międzyuczelniane i jednostki wspólne z innymi podmiotami, w szczególności z instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi.

Art. 45. [Biblioteka]
1. W skład państwowej uczelni zawodowej wchodzi biblioteka, która jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych, naukowo-technicznych i usługowych.

2. Biblioteka państwowej uczelni zawodowej działa na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym.

3. Państwowa uczelnia zawodowa posiada archiwum, które stanowi ogniwo państwowej sieci archiwalnej.

Art. 46. [Kwestor]
Kwestor pełni funkcję głównego księgowego. Do obowiązków i uprawnień kwestora, jako głównego księgowego, stosuje się odpowiednio przepisy o głównych księgowych w państwowych jednostkach budżetowych.
Art. 47. [Regulamin organizacyjny]
Strukturę oraz zakres działania jednostek administracyjnych państwowej uczelni zawodowej określa regulamin organizacyjny.
Art. 48. [Stosowanie przepisów do niepaństwowych uczelni zawodowych]
Przepisy art. 31–47 stosuje się odpowiednio do niepaństwowych uczelni zawodowych w zakresie nie uregulowanym przez ich statuty.

DZIAŁ V

Pracownicy uczelni zawodowej

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 49. [Pracownicy uczelni]

Pracownikami państwowej uczelni zawodowej są:

1) pracownicy dydaktyczni,

2) pracownicy inżynieryjno-techniczni,

3) pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowo-technicznej,

4) pozostali pracownicy.

Art. 50. [Pracownicy dydaktyczni]
1. Pracownicy dydaktyczni są nauczycielami akademickimi zatrudnianymi na stanowiskach:

1) profesora,

2) wykładowcy,

3) asystenta.

2. Nauczycielem akademickim może zostać osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) nie została ukarana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z niskich pobudek,

3) nie została ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 127 ust. 1 pkt 5 lub 6 ustawy o szkolnictwie wyższym,

4) korzysta z pełni praw publicznych,

5) posiada kwalifikacje określone w ustawie.

3. Przepisy dotyczące nauczycieli akademickich stosuje się odpowiednio do pracowników, o których mowa w art. 49 pkt 3, posiadających uprawnienia bibliotekarzy dyplomowanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, zatrudnionych na stanowiskach: starszego kustosza, starszego dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej, asystenta bibliotecznego oraz asystenta dokumentacji i informacji naukowej, jeżeli ustawa lub przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Art. 51. [Warunki zatrudnienia pracowników dydaktycznych]
1. Na stanowisku profesora może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień naukowy doktora oraz doświadczenia zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym.

2. Na stanowisku wykładowcy można zatrudnić osobę posiadającą stopień naukowy doktora albo tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz doświadczenie zawodowe zdobyte poza szkolnictwem wyższym.

3. Na stanowisku asystenta można zatrudnić osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny.

4. Doświadczenie zawodowe, jakie powinna posiadać osoba zatrudniana na stanowiskach określonych w art. 50 ust. 1, oraz tryb postępowania kwalifikacyjnego potwierdzającego to doświadczenie określa statut uczelni zawodowej.

Art. 52. [Nauczyciel akademicki]
1. Nauczycielem akademickim uczelni zawodowej może być także osoba nie będąca obywatelem polskim. Zatrudnienie tej osoby w uczelni zawodowej następuje bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody organu zatrudnienia.

2. Osobie, o której mowa w ust. 1, zatrudnionej w państwowej uczelni zawodowej, przysługują uprawnienia przewidziane dla nauczycieli akademickich oraz prawo do świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i inne uprawnienia przysługujące obywatelom polskim pozostającym w stosunku pracy.

3. Przy zatrudnianiu osoby, o której mowa w ust. 1, można odstąpić od warunków określonych w art. 51.

Art. 53. [Dodatkowe wymagania]
Statut państwowej uczelni zawodowej może określić inne dodatkowe wymagania odnośnie do kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich.
Art. 54. [Podstawa zatrudnienia]
1. Nauczyciele akademiccy państwowej uczelni zawodowej zatrudniani są na podstawie umowy o pracę.

2. Stosunek pracy z nauczycielami akademickimi nawiązuje i rozwiązuje rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej zaopiniowany przez senat państwowej uczelni zawodowej.

Art. 55. [Rozwiązanie umowy o pracę]
Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę z nauczycielami akademickimi następuje na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem następuje z końcem roku akademickiego.

Rozdział 2

Nauczyciele akademiccy

Art. 56. [Obowiązki nauczycieli akademickich]

1. Nauczyciele akademiccy uczelni zawodowej są obowiązani:

1) kształcić studentów oraz uczestników innych form kształcenia,

2) uczestniczyć w pracach organizacyjnych.

2. Nauczyciele akademiccy mogą uczestniczyć w pracach badawczych uczelni zawodowej. Tryb podejmowania tych prac określa senat.

Art. 57. [Czas pracy nauczyciela]
1. Czas pracy nauczyciela akademickiego uczelni zawodowej jest określony odpowiednio do zakresu obowiązków, o których mowa w art. 56.

2. Minimalny wymiar pensum dydaktycznego wynosi 240 godzin obliczeniowych rocznie, a maksymalny 540 godzin obliczeniowych rocznie.

3. Rodzaje zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiar pensum dla poszczególnych stanowisk w granicach określonych w ust. 2 ustala senat uczelni zawodowej.

Art. 58. [Praca w godzinach ponadwymiarowych]
1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu kształcenia, nauczyciel akademicki może być obowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych. Liczba tych godzin nie może przekraczać 1/2 pensum.

2. Nauczyciela akademickiego w ciąży lub wychowującego dziecko do jednego roku nie można zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez jego zgody.

Art. 59. [Wynagrodzenie]
1. Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego państwowej uczelni zawodowej składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

2. Nauczycielowi akademickiemu państwowej uczelni zawodowej przysługuje dodatek za staż pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

3. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej określa, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość i zasady przyznawania nauczycielom akademickim państwowej uczelni zawodowej składników wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

4. Senat państwowej uczelni zawodowej może zwiększyć wysokość wynagrodzeń ponad wysokość ustaloną na podstawie przepisu określonego w ust. 3, jeżeli uczelnia zawodowa uzyska na ten cel ponadplanowe środki pochodzące z innych źródeł niż wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2.

5. Nauczycielowi akademickiemu państwowej uczelni zawodowej przysługuje prawo do wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Art. 60. [Ocena nauczyciela]
1. Nauczyciele akademiccy państwowej uczelni zawodowej podlegają okresowej ocenie, stosownie do zakresu ich obowiązków.

2. Ocena nauczyciela akademickiego dokonywana jest co najmniej raz na cztery lata albo w każdym czasie, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej państwowej uczelni zawodowej lub zainteresowanego swoją oceną pracownika.

3. Kryteria oceny, o której mowa w ust. 2, oraz tryb jej przeprowadzania określa statut państwowej uczelni zawodowej.

Art. 61. [Urlopy]
Nauczyciel akademicki państwowej uczelni zawodowej ma prawo do urlopu wypoczynkowego, płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu z tytułu przygotowywania rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej, prawo do podyplomowego doskonalenia się oraz innych form kształcenia zawodowego i praktycznego na koszt uczelni, na zasadach określonych dla nauczycieli akademickich w ustawie o szkolnictwie wyższym.
Art. 62. [Zaopatrzenie emerytalne]
Nauczyciele akademiccy uczelni zawodowej mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, z tym że pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy przysługują uprawnienia wynikające z art. 112 ust. 2 i art. 113 ustawy o szkolnictwie wyższym.

Rozdział 3

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi

Art. 63. [Zatrudnianie pracowników]

Pracownicy państwowej uczelni zawodowej, nie będący nauczycielami akademickimi, zatrudniani są na podstawie umowy o pracę przez rektora lub kanclerza stosownie do postanowień statutu.
Art. 64. [Delegacja]
1. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz podstawowych stanowisk, wymagania kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

2. Przepis art. 59 ust. 4 stosuje się odpowiednio do wynagrodzeń pracowników państwowej uczelni zawodowej nie będących nauczycielami akademickimi.

Art. 65. [Czas pracy pracowników]
Czas pracy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi wynosi 40 godzin tygodniowo, z wyjątkiem pracowników, o których mowa w art. 50 ust. 3, których czas pracy wynosi 36 godzin tygodniowo.
Art. 66. [Wymagania kwalifikacyjne]
Do wymagań kwalifikacyjnych, zasad awansowania dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tych pracowników zatrudnionych w uczelniach funkcjonujących na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym.

Rozdział 4

Przepisy wspólne dla pracowników uczelni zawodowej

Art. 67. [Uprawnienia pracowników]

Pracownicy państwowej uczelni zawodowej, na zasadach określonych dla pracowników uczelni funkcjonujących na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, mają prawo do:

1) jednorazowej odprawy z powodu przejścia na emeryturę lub rentę,

2) nagród jubileuszowych,

3) rocznych nagród z zakładowego funduszu nagród,

4) nagród specjalnych,

5) korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Art. 68. [Stosowanie przepisów Kodeksu pracy]
1. W sprawach wynikających ze stosunku pracy pracownika państwowej uczelni zawodowej, nie uregulowanych w ustawie, stosuje się Kodeks pracy.

2. Spory o roszczenia wynikające ze stosunku pracy pracownika uczelni zawodowej rozpatrują sądy pracy.

Art. 69. [Postanowienia dodatkowe dotyczące pracowników]
Statut niepaństwowej uczelni zawodowej może ustanowić inne niż określone w art. 49 i 50 ust. 1 stanowiska pracownicze oraz odmiennie uregulować prawa i obowiązki pracowników, jednak w sposób nie naruszający przepisów prawa pracy.
Art. 70. [Nauczyciel niepaństwowej uczelni]
Stosunek pracy z nauczycielem akademickim w niepaństwowej uczelni zawodowej nawiązuje się w drodze umowy o pracę. Umowę o pracę zawiera i rozwiązuje, w imieniu uczelni, organ wskazany w jej statucie.

DZIAŁ VI

Studia i studenci

Rozdział 1

Przyjęcie na studia. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność dyscyplinarna studentów

Art. 71. [Zasady i tryb przyjmowania na studia]

1. Do studiowania w uczelni zawodowej może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości. Warunek ten dotyczy również osoby studiującej w charakterze wolnego słuchacza.

2. Zasady i tryb przyjmowania na studia określa senat i podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w statucie, co najmniej na dziewięć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego. W uczelni nowo utworzonej termin ten wynosi 2 miesiące.

3. W przypadku gdy wstęp na studia nie jest wolny, rekrutację przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez rektora w trybie określonym przez senat.

4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

5. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Decyzja rektora jest ostateczna.

6. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej wnoszą opłatę ustaloną przez rektora. Wysokość opłaty nie może przewyższać planowanych kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego.

7. Minister Edukacji Narodowej określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość opłaty, o której mowa w ust. 6.

8. Przepisy ust. 2–5 stosuje się do niepaństwowej uczelni zawodowej w zakresie nie uregulowanym inaczej w jej statucie.

Art. 72. [Immatrykulacja]
Przyjęcie w poczet studentów uczelni zawodowej następuje w chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut.
Art. 73. [Prawa i obowiązki studenta]
1. Prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów określa regulamin studiów.

2. Student obowiązany jest postępować zgodnie z treścią ślubowania i regulaminem studiów.

Art. 74. [Regulamin studiów]
1. Regulamin studiów uchwala senat uczelni zawodowej co najmniej na pięć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego. W uczelni nowo utworzonej termin ten wynosi 2 miesiące.

2. Regulamin studiów państwowej uczelni zawodowej wchodzi w życie, po zatwierdzeniu przez Ministra Edukacji Narodowej, z początkiem roku akademickiego.

3. Statut niepaństwowej uczelni zawodowej może ustanowić inny niż określony w ust. 1 termin uchwalenia regulaminu studiów.

Art. 75. [Pomoc materialna]
1. Studentowi studiów dziennych państwowej uczelni zawodowej przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.

2. Studentowi studiów dziennych niepaństwowej uczelni zawodowej może być przyznane prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.

3. Minister Edukacji Narodowej określa, w drodze rozporządzenia, wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1 i 2, oraz warunki, formy, tryb jej przyznawania i wypłacania.

Art. 76. [Świadczenia zdrowotne]
1. Student uczelni zawodowej uprawniony jest do korzystania ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla pracowników.

2. Niepracujący małżonek i dzieci studenta korzystają ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zasadach ustalonych dla członków rodzin pracowników.

Art. 77. [Ulgi]
Studentom uczelni zawodowej przysługuje prawo do korzystania z 50% ulgi w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
Art. 78. [Dyplom ukończenia studiów]
1. Absolwent uczelni zawodowej otrzymuje dyplom ukończenia studiów określonego kierunku i (lub) specjalności zawodowej oraz tytuł zawodowy, o którym mowa w art. 6.

2. Minister Edukacji Narodowej określa, w drodze zarządzenia, rodzaje dyplomów oraz wzory dyplomów wydawanych przez uczelnie zawodowe.

Art. 79. [Uzupełniające studia magisterskie]
Absolwent uczelni zawodowej może ubiegać się o przyjęcie na uzupełniające studia magisterskie. Warunki przyjęcia na uzupełniające studia magisterskie określa senat danej uczelni funkcjonującej na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym.
Art. 80. [Skreślenie z listy studentów]
Decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów, w przypadkach określonych w regulaminie studiów, podejmuje rektor uczelni zawodowej.
Art. 81. [Odpowiedzialność studenta]
Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni zawodowej student ponosi odpowiedzialność przed komisjami dyscyplinarnymi lub przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.
Art. 82. [Stosowanie przepisów ustawy]
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy działu V ustawy o szkolnictwie wyższym.

Rozdział 2

Samorząd i organizacje studenckie

Art. 83. [Samorząd studencki]

Studenci uczelni zawodowej tworzą samorząd studencki. Samorząd studencki działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez uczelniany organ samorządu studenckiego. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez senat jego zgodności ze statutem uczelni zawodowej.
Art. 84. [Zasady działania]
Samorząd studencki i organizacje studenckie działają na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym.
Art. 85. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego]
Do decyzji podjętych przez organy uczelni zawodowej w indywidualnych sprawach studenckich, w sprawach nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji studenckich oraz samorządu studenckiego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Organem wyższego stopnia w sprawach, w których decyzje wydaje rektor jako organ pierwszej instancji, jest Minister Edukacji Narodowej lub minister, któremu przekazano uprawnienia w trybie
art. 27 ust. 5.

DZIAŁ VII

Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni zawodowej

Art. 86. [Porządek i bezpieczeństwo na terenie uczelni]

1. Kanclerz jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie państwowej uczelni zawodowej.

2. Do zasad utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni zawodowej stosuje się odpowiednio przepisy działu VI ustawy o szkolnictwie wyższym.

DZIAŁ VIII

Zmiany w obowiązujących przepisach, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 87. [Ustawa o wyższym szkolnictwie wojskowym]

W ustawie z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40 i z 1996 r. Nr 7, poz. 44) w art. 27 w ust. 1 po wyrazach „inżyniera-dowódcy” stawia się przecinek i dodaje wyrazy „licencjata, inżyniera”.
Art. 88. [Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej]
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) w art. 23 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3a.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kościelne osoby prawne mają prawo zakładać i prowadzić wyższe szkoły zawodowe na zasadach określonych w ustawie o wyższych szkołach zawodowych.”,

c) w ust. 4 wyrazy „w ust. 1 i 3” zastępuje się wyrazami „w ust. 1, 3 i 3a”.

Art. 89. [Ustawa o szkolnictwie wyższym]
W ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43,
poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) wprowadza się następujące zmiany:”

1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustawę stosuje się do państwowych szkół wyższych, z wyjątkiem szkół wyższych, których status określa ustawa o wyższym szkolnictwie wojskowym oraz ustawa o wyższych szkołach zawodowych.”,

2) w art. 37 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Każda z następujących grup uczelni: uniwersytety, uczelnie techniczne, uczelnie medyczne, uczelnie rolnicze, uczelnie ekonomiczne, uczelnie pedagogiczne, uczelnie artystyczne, uczelnie wychowania fizycznego i uczelnie zawodowe jest reprezentowana w Radzie Głównej co najmniej przez dwóch nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 36 ust. 3 pkt 1.”

Art. 90. [Ustawa o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych]
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469 i Nr 80, poz. 500) w art. 3 w pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) podstawowe, w rozumieniu statutów szkół wyższych, jednostki organizacyjne tych szkół prowadzące badania naukowe lub prace badawczo-rozwojowe w jednej dyscyplinie nauki oraz jednostki organizacyjne określone w statutach wyższych szkół zawodowych,”.

Art. 91. [Przepisy przejściowe]
1. Niepaństwowe uczelnie zawodowe, które po dniu wejścia w życie ustawy mają kształcić wyłącznie na poziomie studiów zawodowych, są tworzone na podstawie niniejszej ustawy.

2. Do wniosków o utworzenie niepaństwowej uczelni, o której mowa w ust. 1, złożonych na zasadach i w trybie ustawy o szkolnictwie wyższym i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy tej ustawy.

3. Do rozpatrzenia wniosków o przedłużenie zezwolenia na prowadzenie niepaństwowej uczelni kształcącej wyłącznie na poziomie studiów zawodowych stosuje się przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym, jednak nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 92. [Wejście w życie]
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Ustawa wchodzi w życie 28 sierpnia 1997 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1997-08-13
  • Data wejścia w życie: 1997-08-28
  • Data obowiązywania: 2006-09-01
  • Dokument traci ważność: 2006-12-31
Jest zmieniany przez:
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA