| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 25 września 1998 r.

w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji przez lekarzy weterynarii leczących zwierzęta.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Dokumentacja prowadzona przez lekarzy weterynarii leczących zwierzęta powinna zawierać:

1) imię i nazwisko oraz numer wpisu na listę lekarzy weterynarii, lekarza prowadzącego dokumentację,

2) daty: rozpoczęcia i zakończenia dokonywania wpisów do dokumentacji,

3) datę i godzinę przyjęcia zgłoszenia,

4) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres posiadacza zgłoszonego zwierzęcia,

5) opis zgłoszonego zwierzęcia,

6) informację o ilości zwierząt utrzymywanych przez posiadacza zgłoszonego zwierzęcia,

7) informację o dokonanym rozpoznaniu choroby i jej objawach oraz stwierdzonych zmianach chorobowych u zgłoszonego zwierzęcia,

8) opis zastosowanego leczenia,

9) datę i godzinę wykonania czynności leczniczej,

10) czytelny podpis ordynującego,

11) dodatkowe informacje dotyczące w szczególności wyników badań laboratoryjnych, wydanych zaświadczeń, udzielonych posiadaczowi zwierzęcia pouczeń o obowiązującym okresie karencji dla zastosowanego środka, oraz informacje o obowiązku określonym w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668).

§ 2.
1. Lekarze weterynarii leczący zwierzęta prowadzą dokumentację w formie „Książki leczenia zwierząt”.

2. Książka leczenia zwierząt składa się z karty tytułowej oraz z kolejno ponumerowanych stron.

3. Wzór książki leczenia zwierząt określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
1. Książka leczenia zwierząt powinna być sporządzona i prowadzona czytelnie, w miarę możliwości pismem maszynowym; kolejne zapisy należy sporządzać w porządku chronologicznym.

2. Skreślenia i poprawki w książce leczenia zwierząt powinny być potwierdzone podpisem dokonującego ich lekarza weterynarii.

3. Książka leczenia zwierząt może być sporządzana i przechowywana przy użyciu elektronicznych nośników informacji, pod warunkiem sporządzania i przechowywania wydruków komputerowych będących odpowiednikami dokumentacji przewidzianej w rozporządzeniu.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: w z. R. Brzezik

Załącznik 1. [Książka leczenia zwierząt]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
z dnia 25 września 1998 r. (poz. 827)

Książka leczenia zwierząt

Karta tytułowa

 

 

 

Książka leczenia zwierząt

 

 

 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko oraz numer wpisu na listę lekarzy weterynarii lekarza prowadzącego dokumentację)

 

 

 

 

 

Założono dnia ............................................... 19...r.

 

 

 

Zamknięto dnia ............................................. 19... r.


Strony następne

Lp.

Zgłoszenie przyjęto (data, godzina)

Posiadacz zgłoszonego zwierzęcia (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres)

Opis zgłoszonego zwierzęcia (gatunek, płeć, odmiana, znaki szczególne, wiek, numer kolczyka)

Ilość zwierząt utrzymywa­nych przez posiadacza zgłoszo­nego zwierzęcia

Dokonane rozpoznanie choroby i jej objawy oraz stwierdzone zmiany chorobowe u zgłoszonego zwierzęcia

Opis zastosowanego leczenia zgłoszonego zwierzęcia (wyszczególnie­nie zastosowanych środków)

Data i godzina wykonania czynności leczniczej

Podpis ordynują­cego (czytelny)

Dodatkowe informacje (w szczególności wyniki badań laboratoryjnych, rodzaj wydanych zaświadczeń i udzielonych pouczeń, informacja o pouczeniu o obowiązującym okresie karencji dla zastosowanego środka)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »