reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 29 grudnia 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie ponadgminnych domów pomocy społecznej.

Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie ponadgminnych domów pomocy społecznej, zwaną dalej „dotacją”, ustala się w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby mieszkańców tych domów i średniego miesięcznego kosztu utrzymania osoby w domu, pomniejszonemu o wpływy z odpłatności za pobyt ponoszonej przez mieszkańców tych domów.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ponadgminnych domach pomocy społecznej, zwanych dalej „domami” – rozumie się przez to domy finansowane i dofinansowywane do dnia 31 grudnia 1998 r. przez wojewodów oraz domy przekazane gminom o statusie miasta, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazania (Dz. U. Nr 65, poz. 309, Nr 81, poz. 348, Nr 92, poz. 426, Nr 101, poz. 463, Nr 103, poz. 471 i Nr 115, poz. 510) oraz ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich strefach usług publicznych (Dz. U. z 1997 r. Nr 36, poz. 224, Nr 123, poz. 780 i Nr 162, poz. 1120),

2) średnim miesięcznym koszcie utrzymania osoby w domu, zwanym dalej „kosztem utrzymania” rozumie się przez to planowane koszty na działalność domu, bez wydatków inwestycyjnych, w latach 1999 i 2000 podzielone przez liczbę mieszkańców tego domu i przez 12,

3) liczbie dotowanych mieszkańców powiatu – rozumie się przez to 20 mieszkańców domów na 10 000 ludności powiatu,

4) średniej miesięcznej wojewódzkiej kwocie dotacji – rozumie się przez to ustaloną w budżecie wojewody kwotę dotacji przeznaczoną na działalność domów, bez wydatków inwestycyjnych, podzieloną przez liczbę mieszkańców domów i przez 12; średnia ta stanowi podstawę podziału dotacji w 1999 r.,

5) średniej miesięcznej krajowej kwocie dotacji na mieszkańca domu – rozumie się przez to ustaloną w budżecie państwa kwotę dotacji przeznaczoną na działalność domów, podzieloną przez liczbę mieszkańców domów w kraju i przez 12; średnia ta stanowi podstawę podziału dotacji na województwa i powiaty w 2000 r.,

6) mieszkańcu powiatu – rozumie się przez to osobę przebywającą przed dniem 1 stycznia 1991 r. w domu mającym siedzibę na terenie powiatu, oraz osobę przyjętą do tego domu, będącą przed przyjęciem mieszkańcem tego powiatu, a także mieszkańca powiatu, który przebywa po dniu 1 stycznia 1991 r. w domu mającym siedzibę na terenie innych powiatów; mieszkańców domów pochodzących z powiatów położonych w innym województwie uznaje się za mieszkańców powiatu właściwego ze względu na siedzibę domu.

§ 3.
1. Dotację dla powiatu w 1999 r. ustala się w kwocie odpowiadającej iloczynowi mieszkańców powiatu i kosztu utrzymania osoby w domu, pomniejszonego o wpływy z odpłatności za pobyt w domu, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, nie więcej jednak niż średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji.

2. Dotację dla powiatu w 2000 r. ustala się w kwocie odpowiadającej iloczynowi mieszkańców powiatu i kosztu utrzymania osoby w domu, pomniejszonego o wpływy z odpłatności za pobyt w domu, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, nie więcej niż średnia miesięczna krajowa kwota dotacji na mieszkańca domu.

3. Powiaty, których mieszkańcy przebywają w domach mających siedzibę na terenie innych powiatów, otrzymaną na swoich mieszkańców dotację przekazują do powiatu, gdzie dana osoba przebywa.

§ 4.
1. W przypadku gdy liczba mieszkańców powiatu w stosunku do liczby ludności powiatu jest wyższa od liczby dotowanych mieszkańców, dotacja dla powiatu ulega zmniejszeniu o wielkość dotacji kierowanej na opuszczającego dom mieszkańca (powrót do środowiska, zgon).

2. Powiat informuje właściwego wojewodę o liczbie mieszkańców powiatu, według stanu na koniec każdego miesiąca, do dnia 10 następnego miesiąca.

3. Powiat rozlicza się z przyznanej kwoty dotacji nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Zwolnioną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, wojewoda kieruje do powiatu, w którym liczba mieszkańców jest niższa od liczby dotowanych mieszkańców powiatu. Pierwszeństwo w otrzymaniu zwolnionej kwoty dotacji mają powiaty o najmniejszej liczbie mieszkańców powiatu i najdłuższej liście osób oczekujących na miejsce w domu.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w wypadku, gdy w powiecie oczekują na miejsce w domu osoby skierowane na podstawie decyzji wojewody wydanej przed dniem 1 stycznia 1999 r.

6. Wojewoda zwolnioną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, może przeznaczyć również na niezbędne prace remontowe i inwestycje w domach.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komołowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama