| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 lutego 1999 r.

w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245, z 1997 r. Nr 140, poz. 939 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W systemie informatycznym, w oparciu o komputerową bazę danych, prowadzi się rejestry:

1) nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców bez zezwolenia, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245, z 1997 r. Nr 140, poz. 939 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668), zwanej dalej „ustawą”,

2) nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców na podstawie wymaganych zezwoleń, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz w art. 3e ust. 1 i 3 ustawy.

§ 2.
1. Wpisu do rejestrów, o których mowa w § 1, dokonuje się na podstawie:

1) wypisu z aktu notarialnego, mocą którego cudzoziemiec nabył lub objął nieruchomość, udziały lub akcje w spółce będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości,

2) odpisu prawomocnego orzeczenia sądu, mocą którego nastąpiło nabycie nieruchomości przez cudzoziemca,

3) odpisu wpisu do rejestru handlowego, mocą którego nastąpiło nabycie albo objęcie udziałów lub akcji przez cudzoziemca.

2. Przepisy dotyczące wpisu do rejestrów stosuje się odpowiednio do zmiany lub wykreślenia z rejestrów.

§ 3.
1. Rejestr, o którym mowa w § 1 pkt 1, zawiera:

1) liczbę porządkową rejestru,

2) datę wpływu do organu prowadzącego rejestr dokumentów, o których mowa w § 2,

3) numer (sygnaturę) i datę sporządzenia aktu notarialnego, orzeczenia sądowego albo wpisu do rejestru handlowego,

4) podstawowe dane osobowe nabywcy:

a) w przypadku osoby fizycznej – imiona i nazwisko, obywatelstwo, adres miejsca zamieszkania,

b) w przypadku osoby prawnej – nazwę (firmę) i siedzibę, numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz adres w kraju lub za granicą,

5) podstawowe dane osobowe zbywcy – imiona i nazwisko (firmę), adres miejsca zamieszkania (siedziby) oraz wskazanie właściciela nieruchomości, jeżeli przedmiotem nabycia przez cudzoziemca jest prawo użytkowania wieczystego,

6) określenie procentowej wielkości nabywanych lub obejmowanych udziałów albo akcji w spółce będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości,

7) oznaczenie nieruchomości – status prawny (własność lub użytkowanie wieczyste), miejsce położenia, powierzchnię i rodzaj, części składowe (np. budynki), oznaczenie w katastrze nieruchomości, numer księgi wieczystej,

8) uwagi organu dotyczące ewentualnego stwierdzenia niezgodności z prawem i podjęcia czynności procesowych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy,

9) datę wpisu, zmiany lub wykreślenia z rejestru.

2. Rejestr, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera dane określone w § 3 ust. 1 oraz numer i datę wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 oraz w art. 3e ust. 1 i 3 ustawy.

3. Niezależnie od rejestru, dla każdego wpisu prowadzi się akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz dotyczące postępowania rejestrowego.

§ 4.
W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych informuje Ministra Obrony Narodowej o każdym przypadku nabycia lub objęcia przez cudzoziemca nieruchomości, udziałów lub akcji.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »