| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 lutego 1999 r.

w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb przekazywania powiatom i miastom na prawach powiatu mienia:

a) nabywanego z mocy prawa, na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126), zwanej dalej „ustawą”,

b) nabywanego na wniosek powiatu, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie art. 64 ustawy,

c) nabywanego, w drodze porozumienia, na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014), zwanej dalej „ustawą o samorządzie powiatowym”,

2) kategorie mienia wyłączonego z przekazywania powiatom i miastom na prawach powiatu, przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia.

§ 2.
Przekazanie mienia następuje w trybie właściwym dla przenoszenia nabywanych praw.
§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) inwentaryzacji - należy przez to rozumieć spis z natury wszystkich składników majątkowych wymienionych w § 1 pkt 1, wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 9, poz. 75), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”,

2) przekazywaniu mienia - należy przez to rozumieć przekazanie praw do nieruchomości (gruntów, budynków, budowli, lokali) i ruchomości, należności i zobowiązań przekazywanych instytucji i jednostek oraz dokumentację instytucji lub jednostki.

§ 4.
Zarząd powiatu sporządza wykaz jednostek i instytucji, których mienie podlega przekazaniu, oraz zawiadamia instytucje i państwowe jednostki organizacyjne władające mieniem, które podlega przekazaniu, o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji i konieczności przygotowania dokumentów dotyczących tego mienia.
§ 5.
1. Inwentaryzację przeprowadza komisja, w której skład wchodzi dwóch przedstawicieli wojewody, z których jeden jest przewodniczącym komisji, i dwóch przedstawicieli zarządu powiatu.

2. Inwentaryzację mienia przekazywanej jednostki przeprowadza się oddzielnie dla nieruchomości i ruchomości.

3. Dla każdej nieruchomości zakłada się oddzielne karty inwentaryzacyjne sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 1.

§ 6.
1. Komisja inwentaryzacyjna sporządza projekt protokołu zdawczo-odbiorczego. Wzór protokołu określa załącznik nr 2.

2. Przekazywanie mienia, o którym mowa w § 1 pkt 1, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisywanego przez kierownika jednostki lub instytucji, której mienie nabywa powiat - z jednej strony, i przez dwóch przedstawicieli zarządu powiatu - z drugiej strony.

3. Załącznikami do protokołu, o którym mowa w ust. 1, są:

1) sprawozdanie finansowe przekazywanej instytucji lub jednostki, zawierające bilans sporządzony zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi ustawą o rachunkowości,

2) karty inwentaryzacyjne przekazywanego mienia, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3,

3) dla nieruchomości - dokumenty zwierające: oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz katastru nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jej obecne wykorzystanie oraz stan techniczny, ogólne dane techniczne, informacje o wpisie do rejestru zabytków, informacje o szczególnych formach ochrony przyrody, mapy i inne dokumenty związane z przekazaną nieruchomością, np. rodzaj użytkowanych gruntów oraz ich klas gleboznawczych dla nieruchomości rolnych,

4) wykaz tytułów prawnych do należności, a w szczególności: umowy sprzedaży z rozłożeniem na raty, ugody bankowe, ugody sądowe, wyroki sądowe,

5) wykaz obciążeń majątkowych - hipoteki, zastawy, wyciąg z rejestru zastawów,

6) wykaz należności i zobowiązań przekazywanej instytucji lub jednostki organizacyjnej wraz z potwierdzeniem sald zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości.

§ 7.
1. Po przekazaniu mienia zarząd powiatu sporządza spis inwentaryzacyjny mienia powiatu i kompletuje dokumentację.

2. Spis inwentaryzacyjny mienia powiatu sporządza się według:

1) wzoru określonego w załączniku nr 4,

2) grup określonych w klasyfikacji środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Wartość składników mienia powiatu ustala się według danych z ksiąg rachunkowych przekazującego.

§ 8.
Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się w przypadku nabycia przez powiat mienia:

1) na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym,

2) w trybie art. 64 ustawy.

§ 9.
Przekazywaniu powiatom i miastom na prawach powiatu nie podlega:

1) mienie Skarbu Państwa wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

2) własność nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nie służących do wykonania zadań powiatów,

3) mienie Skarbu Państwa będące w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

4) prawa do akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa,

5) mienie przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim są wojewodowie lub Minister Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem art. 64 ustawy.

§ 10.
1. Dokumenty stwierdzające przekazanie mienia powiatowi organy przekazujące przechowują przez okres 5 lat.

2. Organy przekazujące, w terminie do dnia 15 maja i do dnia 15 listopada 1999 r., przekażą Ministrowi Skarbu Państwa na nośniku elektronicznym informację o mieniu Skarbu Państwa przekazanym poszczególnym powiatom, zawierającą dane ujęte w załączniku nr 5.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 lutego 1999 r. (poz. 114)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »