| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 28 kwietnia 2000 r.

o zmianie ustawy o usługach turystycznych.

Art. 1.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 884 i Nr 158, poz. 1043, z 1998 r. Nr 113, poz. 714 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 401) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Wojewoda przesyła kopię zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, oraz dane dotyczące formy zapewnienia pokrycia kosztów i zwrotu wpłat, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ministrowi właściwemu do spraw turystyki.

2. Minister właściwy do spraw turystyki, na podstawie zezwoleń i danych dotyczących form zapewnienia pokrycia kosztów i zwrotu wpłat, o których mowa w ust. 1, prowadzi centralny rejestr zezwoleń, zwany dalej „rejestrem".

3. Wpisu do rejestru dokonuje się z urzędu, na podstawie zezwoleń i danych, o których mowa w ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw turystyki, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady i tryb prowadzenia centralnego rejestru zezwoleń, wskazując w szczególności dokumenty i dane, na podstawie których dokonuje się wpisu do rejestru, oraz zakres danych gromadzonych w księdze rejestrowej i jej wzór.";

2) art.21:

a) ust. 3 skreśla się zdanie drugie,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw turystyki, w drodze rozporządzenia, może określić wykaz miast, w których wykonywanie zadań przewodnika turystycznego wymaga posiadania uprawnień przewodnika miejskiego, uwzględniając szczególne walory turystyczne tych miast.";

3) w art. 29:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kontroli, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonują osoby imiennie upoważnione przez ministra właściwego do spraw turystyki oraz przez wojewodów.",

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ministrowi właściwemu do spraw turystyki w sprawach dotyczących działalności organizatora turystyki.";

4) w art. 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Komisje egzaminacyjne języków obcych powołują wojewodowie spośród osób znajdujących się na liście ministra właściwego do spraw turystyki, ogłoszonej w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw turystyki.";

5) w art. 33 w ust. 3 wyrazy „Minister Kultury i Sztuki" zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego";

6) w art. 34:

a) w ust. 1 wyrazy „Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji" zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw administracji publicznej",

b) w ust. 2 wyrazy „Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw turystyki";

7) w art. 40:

a) skreśla się ust. 1 i 2,

b) w ust. 4 wyrazy „Organy, o których mowa w ust. 1 i 3" zastępuje się wyrazami „Organy, o których mowa w art. 38";

8) w art. 45 i w art. 49 w ust. 3 wyrazy „Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw turystyki".

Art. 2.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zmienianych ustawą zachowują moc obowiązującą do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień w brzmieniu nadanym ustawą, jednak przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »