| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 9 czerwca 2000 r.

o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Art. 1.
W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 i z 2000 r. Nr 48, poz. 552) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6:

a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przechodzą w stan spoczynku po ukończeniu swojej kadencji.”,

b) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Do sędziów, którzy skorzystają z tego prawa, nie ma zastosowania przepis ust. 2a.”;

2) w art. 39 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wydanie orzeczenia o akcie normatywnym, który utracił moc obowiązującą przed wydaniem orzeczenia, jest konieczne dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw.";

3) w art. 46:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Skarga konstytucyjna, zwana dalej „skargą", może być wniesiona po wyczerpaniu drogi prawnej, o ile droga ta jest przewidziana, w ciągu 3 miesięcy od doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.”,

b) skreśla się ust. 3 i 4;

4) w art. 48 w ust. 1 wyrazy „Skarga powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego” zastępuje się wyrazami „Skargę i zażalenie na postanowienie o odmowie nadania skardze dalszego biegu sporządzają adwokat lub radca prawny”;

5) w art. 59 w ust. 2 skreśla się wyraz „inny”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 124, poz. 782, z 1998 r. Nr 98, poz. 607 i z 1999 r. Nr 75, poz. 853) w art. 7 skreśla się zdanie drugie.
Art. 3.
Uprawnienia nabyte niniejszą ustawą przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego przysługują od momentu wejścia w życie ustawy również sędziom Trybunału Konstytucyjnego pozostającym w stanie spoczynku.
Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »