Kategorie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO l BUDOWNICTWA

z dnia 26 września 2000 r.

w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, z 1999 r. Nr 45, poz. 437 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 93, poz. 1027 i Nr 110, poz. 1167) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, stanowiące podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego metodą szczegółową, określoną w odrębnych przepisach,

2) ceny jednostkowe robót budowlanych, stanowiące podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego metodą uproszczoną, określoną w odrębnych przepisach,

3) ceny czynników produkcji, stanowiące podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego metodą szczegółową, określoną w odrębnych przepisach.

§ 2.
1. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Ceny jednostkowe robót budowlanych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Ceny czynników produkcji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 26, poz. 240).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni [1] od dnia ogłoszenia.

(Załączniki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia stanowią odddzielny załącznik do niniejszego numeru)

[1] § 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 3, poz. 22). Zmiana weszła w życie 18 stycznia 2001 r.