REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1329

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 grudnia 2000 r.

w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 89, poz. 991) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji (Dz. U. Nr 164, poz. 1166).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [STATUT POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ l CERTYFIKACJI]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 grudnia 2000 r. (poz. 1329)

STATUT POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ l CERTYFIKACJI

§ 1. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, zwane dalej „Centrum", działa na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji, zwanej dalej „ustawą", oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. Centrum kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców oraz kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 3 i 4.

2. Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu.

§ 3. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 7 ustawy. Dyrektor powierza wykonywanie obowiązków:

1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Koordynacji – kierującemu Biurem do Spraw Koordynacji i Administracji,

2) Zastępcy Dyrektora do Spraw Badań i Certyfikacji Wyrobów – kierującemu Biurem do Spraw Badań i Certyfikacji Wyrobów,

3) Zastępcy Dyrektora do Spraw Certyfikacji Systemów Jakości – kierującemu Biurem do Spraw Certyfikacji Systemów Jakości,

4) Głównemu Księgowemu – kierującemu Biurem Ekonomiki i Finansów,

5) kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych i pracownikom na samodzielnych stanowiskach pracy.

§ 4. 1. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

1) Biuro do Spraw Koordynacji i Administracji,

2) Biuro do Spraw Badań i Certyfikacji Wyrobów,

3) Biuro do Spraw Certyfikacji Systemów Jakości,

4) Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Systemu Jakości,

5) Biuro Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej,

6) Biuro Ekonomiki i Finansów,

7) Biuro Kadr,

8) Biuro Prawne,

9) stanowisko Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, któremu podlega Kancelaria Tajna,

10) Zespół Certyfikacji Auditorów,

11) Samodzielne Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

12) Ośrodek Szkolenia,

13) Redakcja „ABC Jakości".

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.

§ 5. 1. Przy Centrum Badań i Certyfikacji działają następujące organy kolegialne:

1) Rada do Spraw Badań i Certyfikacji,

2) Komitety Techniczne właściwe w sprawach certyfikacji.

2. Centrum zapewnia organom, o których mowa w ust. 1, obsługę organizacyjną, biurową oraz prawną.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-31
  • Data wejścia w życie: 2001-01-01
  • Data obowiązywania: 2002-04-27
  • Dokument traci ważność: 2004-05-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA